Témata
Reklama

Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí samozřejmě umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení. Pracovníky pro kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů lze pro jejich činnost připravit několika způsoby. (dle ČSN EN ISO 9712)

Na pracovníky provádějící nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů jsou kladeny různé požadavky v závislosti na tom, podle jakých norem pro svařování (pájení) se výrobce řídí. V tomto článku jsou popsány požadavky alespoň těch nejdůležitějších norem.

Reklama
Reklama

Požadavky ČSN EN ISO 3834

Obecné normy ČSN EN ISO 3834-2,3,4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů definují v článku 8.2 Personál nedestruktivního zkoušení následující požadavek: „Personál nedestruktivního zkoušení musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem.“ Konkrétní požadavky na normy, které je třeba plnit, jsou v ČSN EN ISO 3834-5.

Z požadavků norem ČSN EN ISO 3834-2,3,4 tedy jasně vyplývá požadavek, že personál nedestruktivního zkoušení s výjimkou vizuální kontroly musí být kvalifikován podle ISO 9712. U vizuální kontroly svarových spojů podle této normy není situace tak jednoduchá, protože jak je uvedeno výše, normy ČSN EN ISO 3834-2, 3, 4 připouštějí, že pro vizuální kontrolu není třeba vyžadovat kvalifikační zkoušku. Nicméně tabulky 7 a 8 normy ČSN EN ISO 3834-5 odkazují na další normy, které musejí být dodrženy.

Pro kontroly a zkoušky po svařování však již tabulka 8 normy ČSN EN ISO 3834-5 odkazuje pro splnění požadavků ČSN EN ISO 3834-2,3 (nikoliv pro ČSN EN ISO 3834-4) na normu ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů. Ovšem norma ČSN EN ISO 17637 v kapitole 3 Kvalifikace personálu požaduje toto: „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál. Doporučuje se, aby personál byl kvalifikován podle ISO 9712 nebo podle srovnatelné normy ve vhodném kvalifikačním stupni v relevantním průmyslovém sektoru.“ Pokud tedy pomineme doporučení pro kvalifikaci podle ISO 9712, které je skutečně jen doporučením, tak pořád zůstává požadavek, že „vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál“. Je tedy zřejmé, že i pro ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN ISO 3834-3 musí vizuální kontrolu provádět kvalifikovaný a způsobilý personál.

Požadavky ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN EN 1090-3

Norma ČSN EN 1090-2+1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce a stejně tak norma ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce se v kapitole 7 Svařování odvolává na normy řady ČSN EN ISO 3834-2 tak, že nařizuje plnění požadavků norem ČSN EN ISO 3834 podle příslušné třídy provedení ocelové konstrukce.

Dále je v kapitole 12 normy ČSN EN 1090-2+A1 Kontrola, zkoušení a oprava v článku 12.4 Svařování tento požadavek: „NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle EN 473.“

V článku 12.4.2.2 Kvalifikace kontrolního personálu normy ČSN EN 1090-3 je požadavek: „Metody nedestruktivního zkoušení (NDT) se musí vybrat v souladu s EN 12062 osobou kvalifikace úrovně 3, jak je uvedeno v EN 473. NDT, s výjimkou vizuální kontroly, musí provádět kvalifikovaný personál úrovně 2, jak je uvedeno v EN 473.“

Pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí je tedy třeba kontrolní personál kvalifikovaný podle EN 473 nebo EN ISO 9712 ve stupni 2 s výjimkou vizuální kontroly. Pro vizuální kontrolu je pro třídy provedení EXC2, EXC3 a EXC4 vyžadován kvalifikovaný a způsobilý personál, pro třídu provedení EXC1 je vyžadován personál ověřený výrobcem.

Požadavky norem ČSN EN 15085

Podle článku 5.1.4 normy ČSN EN 15085-2 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování platí: „Kontroly jsou požadované jednak konstrukcí nebo třídou provedení svaru. Tato kontrola musí být provedena certifikovaným personálem podle EN 473. Personál kontroly pro PT, MT, ET, UT, RT musí mít kvalifikaci pro daný postup alespoň úrovně 1. Hodnotitel zkoušek musí být certifikován nejméně na úroveň 2 podle EN 473.“ Všechny NDT zkoušky s výjimkou vizuální kontroly tedy musí být provedeny pracovníky certifikovanými minimálně v úrovni 1 podle EN 473 nebo EN ISO 9712 a vyhodnoceny pracovníky certifikovanými minimálně v úrovni 2 podle EN 473 nebo EN ISO 9712.

Požadavky na kontrolu a zkoušení zpřesňuje norma ČSN EN 15085-5 na základě takzvané třídy kontroly, kde pro vizuální kontrolu svarových spojů platí následující:

• Pro třídy kontroly CT 1 a CT 2 musí být provedena vizuální prohlídka osobou certifikovanou podle EN 473 nebo EN ISO 9712 a musí být dokladována.
• Pro třídu kontroly CT 3 musí být provedena vizuální prohlídka alespoň kvalifikovanou osobou výrobce a má být dokladována.
• Pro třídu kontroly CT 4 musí být provedena vizuální prohlídka alespoň svářeči, kteří jsou vyškoleni pro vizuální prohlídku, a dokumentace se nepožaduje.

Oproti normám ČSN EN ISO 3834 je tu tedy zásadní zpřísnění v tom, že pro třídy kontroly CT1 a CT2 musí být i vizuální kontrola svarových spojů provedena pracovníkem, který je certifikován podle EN 473 nebo EN ISO 9712.

Požadavky normy ČSN EN 12732:2013

Od 1. 11. 2013 platí nová norma ČSN EN 12732:2013 Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky. Původní norma ČSN EN 12732:2001 v článku 4.4 Zkušební personál obsahuje požadavek, že „všichni pracovníci provádějící nedestruktivní zkoušení musejí mít kvalifikaci podle EN 473:1993 nebo musejí být jejich dovednosti a schopnosti uznány provozovatelem plynovodu“. Norma tedy připouští i pracovníky, kteří nejsou držiteli certifikátu podle EN 473 nebo EN ISO 9712. Nová norma ČSN EN 12732:2013 však pro všechny pracovníky nedestruktivního zkoušení vyžaduje certifikát podle EN ISO 9712.

Ing. Miloslav Musil
DOM – ZO 13
pha@domzo13.cz
www.domzo13.cz

Článek byl zveřejněn v monotematické příloze strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum SPOJOVÁNÍ A DĚLENÍ MATERIÁLŮ na straně XIII.

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140136
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Základní principy ověřování stálosti vlastností základního materiálu

V tomto článku je popsán souhrn požadavků kladených na výrobce ocelového základního materiálu použitého ve stavebnictví, tak aby se zabezpečilo posouzení původu stavebního výrobku jako celku uváděného na trh EU již od prvopočátku.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Označení CE

V ČR byly zavedeny normy pro stavební ocelové konstrukce (v období 2009-10) a to pro návrh a výpočty - ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 1990 (a jejich změny a aktualizace v r. 2011,2012). Zavedení EC 3 (řada ČSN EN 1993) znamená pro členy CEN povinný přechod na návrh a výpočet podle Eurocode 3.

Související články
Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Kvalifikace svářečů ocelí

Dne 7. 7. 2013 proběhlo hlasování o přijetí normy EN ISO 9606-1 a nahrazení normy EN 287-1 touto mezinárodní. Norma byla drtivou většinou hlasů 21:3 přijata, proti hlasovalo pouze ČR, Dánsko a Norsko. Podle původní dohody se do normy následně zapracují připomínky států, které hlasovaly proti přijetí, ale o přijetí normy už se nebude znovu hlasovat. Připomínky za ČR byly odeslány, ale zapracovány nebyly!

HiLASE - superlasery pro skutečný svět

Lasery nové generace, jež doposud nemají ve světě obdoby, se vyvíjejí a testují v nově postaveném centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Využití najdou v průmyslu i ve výzkumu. V nové budově působí téměř 60 laserových specialistů a techniků, z nichž přibližně polovina je ze zahraničních, často i velmi renomovaných pracovišť.

Nová legislativa a svařování ocelí pro tlaková zařízení

V souvislosti s novými předpisy, které vznikly v EU v rámci nového legislativního rámce (NLF), dochází postupně ke změnám v českém právním řádu. Novými evropskými směrnicemi pro oblast tlakových zařízení jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (platnost od 20. 4. 2016) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (platnost od 19. 7. 2016).

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Nástroj pro monitorování procesu svařování

Základním indikačním bodem spolehlivosti finálního produktu je zavedení a dodržování normativních předpisů. Jedním z indikátorů v oblasti svařování a svařovaných konstrukcí je použití souboru norem ČSN EN ISO 3834, které zabezpečují požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Normativy jasně definují kvalifikační/kvalitativní požadavky a soubor nezbytných opatření pro kompletní tok výrobku, až k jeho finálnímu stavu.

Spojování a dělení trubek laserem

Nejenom elektronika a komunikační zařízení se svými novými iPady, iPhony a tablety jde cestou technologických inovací. Stejným směrem se ubírá i vývoj strojírenských technologií. V  MM Průmyslovém spektru chceme ukázat na vybraných technologiích, případně na jejich navazujících operacích, inovační pokrok, jaký byl za poslední dobu vykonán. Toto vydání časopisu je zaměřené na spojování a tvarové dělení, proto jsme o názor na jednu z technologií z tohoto oboru, technologii spojování a řezání trubek dutých i otevřených profilů, požádali pana Romana Haltufa, ředitele firmy Trumpf Praha.

Svařování mostních konstrukcí

Společnost OK-BE, s.r.o., vznikla v roce 1993 v Novém Kníně v okrese Příbram. Název společnosti vznikl spojením zkratek slov ocelové konstrukce a betony, čímž se firma zabývá dodnes. Za poměrně krátkou působnost si společnost vydobyla pevné místo na trhu kvalitou a výhodností svých nabídek prací, zejména ve výrobě, provádění povrchové ochrany a montáži ocelových konstrukcí.

Perspektivní metoda spojování materiálů

Článek pojednává o progresivní technologii spojování - přivařování svorníků - a má za úkol přiblížit tento způsob svařování širší veřejnosti.

Svařovací procesy MSG Tandem

Dnešní požadavky na spojovací procesy ve svařovací technice jsou značné a nároky se stále zvyšují. Poptávka po svařovacích procesech, které zaručují vynikající kvalitu svařování, rovněž zvýšení produktivity a hospodárnosti, neustále roste. Obzvláště v oblasti výroby vozidel není poptávka po vozidlech o nižší hmotnosti se stále menší spotřebou paliva ještě uspokojena.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit