Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Využití výrobků z recyklovaných plastů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Povědomí o uplatnění výrobků z recyklovaných plastů je v obecné rovině poměrně široké. Existují ovšem také další možnosti využití, o kterých se i mezi odbornou veřejností ví relativně málo. Takovým příkladem mohou být aplikace výrobků z recyklovaných plastů a jejich využití při výstavbě vodních děl a malých vodních staveb. A to hned ze tří důvodů. Jedním z nich je podpora rozhodnutí vlády ČR, zejména Ministerstva životního prostředí a jeho projekt zadržování vody v krajině. Dalším je již výše zmíněné využití výrobků z recyklovaného plastového odpadu a zamezení jeho ukládání na skládky. A v neposlední řadě je snahou výrazně snížit spotřebu betonu (šetřit zásoby betonářského písku) využitím suroviny z recyklace.

Vlastnosti materiálu Replast

Společnost Mosev plast, motivována výše uvedenými cíli, vyvinula materiál z recyklovaných plastů Replast. Tento materiál se svými vlastnostmi blíží vlastnostem HDPE. Má měrnou hmotnost v rozmezí cca 0,80–0,95 kg.dm-3. Je dostatečně odolný proti povětrnostním vlivům, je nenasákavý a odolný vůči organickým rozpouštědlům, kyselinám a solím. Modul pružnosti materiálu Ep = 1 170 + 120 MPa. Třída hořlavosti podle ČSN 73 0862 je C3. Index šíření plamene po povrchu hmoty Replast má podle ČSN 73 0863 hodnotu 85 mm.min-1. Pevnost v tahu materiálu je cca 1 200 N.cm-2. Elektrická izolační odolnost při síle materiálu 15 mm je větší než 90 kV. Po dožití výrobku je hmota Replast recyklovatelná. Z radiospektronomické analýzy je tento materiál zdravotně nezávadný podle Vyhlášky 307 SÚJB o radiační ochraně (§96, odst. 2 a 3, příloha 10, tabulka 2 a 3) – příloha č. 10.


Využití plastového recyklovaného odpadu pro výrobu protihlukových stěn. Na zhotovení stěny 1 000 m2 je použito zhruba 54 000 kg směsného plastového odpadu.

Popsané vlastnosti materiálu Replast z něj dělají vhodný materiál pro vodohospodářské stavby, jako např. přístavní a nástupní mola vodních turistických center, zpevnění břehů a hrází, budování teras na příkrých svazích břehů (zabránění eroze půdy – úspora nákladů za exotické dřevo), výplně rámů pro pažení při úpravě vodních toků, zhotovení výpustí a stavítek rybníků (zhotovení kluzných plastových lišt, snížení tření při vertikálním pohybu stavítek), úpravy náhonů vodních elektráren (výroba kluzného lože čisticího zařízení česlí), přehrazení malých toků (potoků a bystřin) k vybudování závlahových systémů – zadržení vody v krajině, výroba šachet odkalovacích jímek –, odkališť nebo budování ochranných staveb před povodněmi.

Společnost Mosev plast navrhla na jednání s Lesy ČR, Správou toků lesy ČR, Povodím Moravy a vodohospodářskými stavbami Velké Losiny, které v současné době dokončují zakázku pro Povodí Moravy, zahrnutí materiálu Replast do tohoto a podobných projektů. Nic není tak jednoduché, jak se zdá. Povolení o využívání podobných materiálů na takové stavby v přírodě podléhá rozhodnutí odboru životního prostředí příslušných krajů. Budou muset proběhnout další jednání se snahou přesvědčit odbor životního prostředí o smysluplném využití výrobků z recyklovaných plastů.


Recyklovaný materiál Replast lze použít pro mnoho aplikací. Jednou z nich by v budoucnu mělo být také využití pro vodohospodářské stavby.

Kvalita, provedení a vzhled plastových výlisků

Tříděním, drcením a smícháním různých druhů plastového odpadu vzniká základ materiálu Replast. Extruzí materiálu Replast (zahřátím a vtlačením do formy) vzniká výrobek požadovaných tvarů. Barva výlisků je v různých odstínech šedé. V případě požadavku lze výrobek celoprofilově probarvit. Povrch výrobku má hrubší strukturovanou kresbu, která je dána technologickým postupem zpracování. V dělicích rovinách mohou být přelisy takového rozsahu, které nemají vliv na funkčnost výrobku a nevytvářejí nebezpečné hrany. Peckovitá struktura na povrchu výrobku je nezávadným průvodním jevem technologie. Dutinky v řezu výrobku jsou rovněž průvodním jevem zpracovávání hmoty. Dutinky nejsou průchozí v profilu prvku. Deklarovaná pevnost již byla stanovena výrobcem s ohledem na tyto průvodní jevy, případně byly brány do úvahy při výpočtu pevnosti. V řezu nebo na povrchu výrobku se mohou vyskytnout neplastifikované částice, které nemají vliv na požadované vlastnosti výrobku.

Údržba a garantovaná životnost

Při standardním užívání výrobku je garantovaná životnost 25 let. Při výměně a likvidaci je třeba postupovat podle příslušného zákona. Údržba spočívá v provádění očisty, a to běžnými čisticími prostředky, popřípadě tlakovou vodou, a dále se postupuje podle zákona o ochraně životního prostředí a zásad dodržování bezpečnosti práce, zejména u elektrifikovaných tratí.

Přínosy materiálu Replast

Zásadním pozitivem materiálu Replast je fakt, že vzniká zpracováním – recyklací – plastových výrobků, kterým skončila životnost (i po jednom použití, např. obaly). Lze jej snadno obrábět (řezání, frézování, vrtání) a také mechanicky spojovat vruty, šrouby nebo závitovými tyčemi.
Blok
Firma Mosev plast sídlí v Olomouckém kraji, kde se zabývá tříděním plastového odpadu, který následně recykluje do podoby výrobků z recyklovaného plastu. Tyto výrobky a výlisky jsou využívány v celé řadě odvětví, vedle využití ve vodohospodářských stavbách je lze využít v zemědělství, lesnictví, stavebnictví nebo v elektrotechnickém průmyslu. Výrobky a výlisky mohou mít tvar kruhové tyče, obdélníkového trámku různých rozměrů, falcované desky, žebrované lamely určené k prorůstání flóry a mnoho dalších.


Mosev plast

Ing. Leo Vaník 

vanikleo@mosevplast.cz

www.mosevplast.cz

 

Další články

Stavebnictví & Strojírenství
Ekologie
Materiály konstrukční nekovové
Nekonvenční technologie
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: