Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Začlenění smart technologií v podnicích
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Začlenění smart technologií v podnicích

Návrh na začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívající smart technologie (dále DSST) v průmyslových podnicích prezentuje doporučení pro podniky, které ještě nezačaly nebo jsou na začátku poskytování DSST. Mezi často poskytované doprovodné služby, které využívají smart technologie patří např. dálkový monitoring zařízení, diagnostika nebo oprava zařízení na dálku, preventivní? a prediktivní údržba. Doporučení lze rozdělit na dvě části, a to na doporučení pro interní prostředí a pro externí prostředí.

Doporučení pro interní prostředí míří hlavně na zaměstnance ve výzkumu, marketingu, prodeji, servisu, ale i ve výrobě. Cílem by mělo být zejména rozšiřování povědomí o DSST v podniku a o jejich přínosech jak po zákazníka, tak i pro firmu, vzbuzení zájmu a nadšení a odstranění strachu z něčeho nového. Dále také motivování zaměstnanců, aby aktivně hledali a identifikovali data, která se sbírají nebo by se mohla sbírat. Důležité je i jejich proškolení, aby byli schopni zákazníkovi jednoznačně prezentovat přínosy DSST, a motivování zaměstnanců a partnerů v případě akceptace DSST zákazníky.

Hlavní předpoklady

Mezi hlavní předpoklady a kroky týkající se interních doporučení patří na prvním místě iniciativa vedení (managementu), víra v DSST a nadšení vedení. Bez jasné vize benefitů, které služby přinášejí, to nejde. Management musí mít jasnou představu, jak má výsledná DSST vypadat, a musí provést firemní analýzu digitální zralosti. Dalším aspektem pro úspěšné zavádění DSST je mít nadšené zaměstnance zapálené pro věc, protože jinak se nic neprodá, a to zvláště ve vývoji a obchodě. Nezbytné je udělat analýzu trhu, zákazníků a jejich potřeb, požadavků a zvyklostí – co přesně a proč chtějí (ideálně z osobních jednání), jak je na tom konkurence a co je dnes trendem. Než se vůbec začne se samotným prodejem, je nutné si promyslet, co vše bude potřeba pro samotnou realizaci a zda lze všechno zvládnout s vlastními zdroji. Často jsou k realizaci potřeba činnosti, které podnik sám neumí, a na to je potřeba mít zajištěné partnery. Je nutné prostudovat patřičnou legislativu a odpovídající vyhlášky. Na začátek je ideální vytipovat pilotní zákazníky a s nimi začít diskuzi na úrovni topmanagementu. Jaké mají firemní hodnoty a cíle a jak jim DSST může pomoci těchto cílů dosáhnout. Přínos musí být jasně kvantifikovatelný v oblasti produktivity, efektivity nebo bezpečnosti. Součástí prodeje nové služby, zvlášť pokud se jedná o nějaké komplexní řešení, je vždy odborná diskuze na všech úrovních procesu zákazníka (IT, provoz, údržba…), jejímž cílem je porozumět výrobním procesům zákazníka v takovém detailu, aby bylo možné službu dodat tak, aby měla skutečný přínos. Na tuto diskuzi je potřeba být připravený, tedy mít lidi, kteří ji dokážou vést. Teprve výsledkem výše uvedené diskuze je studie s návrhy pro zákazníka, jaké řešení mu můžeme dodat a co mu to přinese. Podle toho, co si zákazník vybere, pak běží následná realizace.


Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. (Zdroj: VUT v Brně)

Na základě výše uvedených kroků je nutné stanovit, co chce podnik v této oblasti uskutečnit a pro koho. Také si říci, jak, kdy a proč toto vše plánuje, jak bude vše finančně náročné a kdy se podniku tato investice vrátí. Cílem nemusí být návratnost investice, kterou lze spočítat počtem prodaných kusů/licencí atd. a zisku z prodeje. Může to být i nástroj, který vytvoří představu o technických možnostech společnosti a je doplňkem stávajícího hlavního produktu. Investice se může vrátit i v tom, že zákazníci vědí, že společnost je schopna vytvořit sofistikované řešení a že i ostatní její produkty jsou na vysoké úrovni, což se dá brát určitým způsobem jako propagační nástroj.

V neposledním kroku je nutné připravit si plán aktivit, který bude načasován, včetně pravomocí, kontroly plnění, rizik a přínosů.

Hlavní je začít

Začít je velmi podstatné! I když to nebude hned dokonalé, tak je to lepší než začátek pořád odkládat. Začít po malých krocích a postupně tak získat zkušenosti a tím se učit, tzv. učit se za pochodu. Po určité době je nutné provést kontrolu plnění, zjistit zpětnou vazbu od zákazníků, partnerů a zaměstnanců a diskutovat společně nad dalším vývojem. V tomto ohledu je někdy dobré sbírat i data, která zákazník nejdříve ani nepotřebuje, ale později mohou sloužit pro výpočet rentability zavedení nějakého nového smart řešení.

Doporučení pro externí prostředí zahrnuje možnost spolupráce s externím subjektem. Formou spolupráce s jiným podnikatelským subjektem, např. zákazníkem, dodavatelem, který tyto služby už začal svým zákazníkům nabízet, lze podnik lépe na danou problematiku připravit. Stejně tak spolupráce s odbornou veřejností či externí poradenskou společností, která má zkušenosti se zaváděním DSST.

Nutné podmínky pro iniciaci externích doporučení jsou:

  • poškolení personálu o přínosech, aplikacích a implementaci DSST;
  • víra v tuto oblast u managementu;
  • management musí být aktivní, vytrvalý a houževnatý, nenechat se odradit, myslet DSST vážně a strategicky (je to dlouhodobá cesta);
  • velmi dobrá znalost konkrétních zákazníků, jejich produktů a problémů;
  • cílit ideálně na individuální řešení.

Návrh byl v celé šíři prezentován v knize autorky (KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. 146 s. ISBN: 978-80-7204-990-5).

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/

Další články

Průmysl 4.0
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: