Témata
Zdroj: MM Publishing

Zásadní vliv digitální doby na tvorbu učebnic

Na tomto místě vám tradičně přinášíme edukační článek, který poukazuje na trendy a výhledy v daném oboru, jež je nosným tématem aktuálního vydání. V tomto vydání to nebude jinak. Avšak forma je odlišná. Text je totiž tvořen na základě konceptu odborné e-knihy Stavba a provoz CNC obráběcích strojů, která díky své průběžné aktualizaci přináší odraz toho aktuálního, co současný obor výrobních strojů přináší.

Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Reklama

V Československu a později v České republice existovala jediná kniha o konstrukci číslicově řízených obráběcích strojů, která vyšla v roce 1985 díky prof. J. Houšovi z ČVUT v Praze. Poté dlouhou dobu se na podobné téma nevydalo nic, a tak se v roce 2003 v hlavě prof. J. Marka z VUT v Brně zrodila myšlenka napsat moderní učebnici pojednávající o této problematice. Jenom díky pochopení a zdravému risku Romana Dvořáka v letech 2006 až 2018 vyšla v jeho rodinném vydavatelství MM publishing série knih o konstruování CNC obráběcích strojů. Třetí vydání z roku 2014 bylo o rok později přeloženo i do anglického jazyka. V roce 2018 jej doplnila již čtvrtá verze knižní monografie Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0, a následně její firemní verze pro společnost DMG Mori. Tyto knihy byly v tištěné formě vydány ve více než v 10 000 exemplářů.

V roce 2023 vyšla e-kniha Stavba a provoz CNC obráběcích strojů, která na edici těchto knih navazuje. Jiný název byl zvolen z důvodu odlišení se od předešlé papírové verze. Následující příspěvek má přiblížit čtenářům podstatu této nové moderní publikace.

Uvedení e-knihy do života

Na konci března 2023 byla na půdě FSI VUT v Brně slavnostně uvedena do života kniha autorského kolektivu pod vedením prof. Jiřího Marka. Slavnostního aktu se zúčastnil děkan FSI doc. Jiří Hlinka, proděkani FSI, děkan FS ZČU v Plzni doc. Duchek, členové akademické obce z ČR a zástupci průmyslu jak z řad donátorů, tak i ostatních českých i zahraničních strojírenských firem. Hlavním sponzorem byla firma Fosfa, vydání knihy podpořilo dále 24 průmyslových firem a ČVUT v Praze. Přítomno bylo 114 pozvaných. Knize jak v tištěné, tak i v elektronické formě požehnal P. Jaroslav Filka, katolický farář z Kuřimi.

Dvě formy knihy

Kniha vyšla ve dvou formách, z nichž každá mé své ISBN. První formou je tištěná verze, která je plně pod patronací MM publishing a je tzv. „Průvodcem digitální verzí“. Má celkem 200 celobarevných stran a jsou v ní zkrácené kapitoly obsahující QR kód s odkazem na jejich plnou digitální verzi. Čtenář si tak zvolí pouze kapitolu svého zájmu, dostane se tak na její hlavní stránku.

Reklama
Reklama

Stěžejní a klíčová forma knihy je plně elektronická verze, která má také své ISBN. Obsahuje přes 1 600 obrázků a 42 tabulek. Pokud bychom tento rozsah zpracovali do tištěné formy A4, kniha by čítala téměř 1 200 stran, což jasně vypovídá a skutečnosti, že takový rozsah je velice obtížné a neekonomické tisknout, a samozřejmě i uživatelský komfort by zde hrál negativní roli. Elektronická verze je doplněna o videogalerii, která obsahuje 440 odkazů na YouTube. Odkazy jsou umístěny ve stejné struktuře jako obsah kapitoly. Poslední novinkou, která aktuálně v době uzávěrky tohoto vydání e-knihu rozšířila, je odborný výkladový slovník a vícejazyčný česko-anglicko-německý terminologický slovník.

Ve své podstatě tedy byly rozhodnutím o e-vydání této knihy naplněny dvě skutečnosti, a sice ekonomičnost publikace díla a reflexe moderního způsobu vydávání s možností pozdějších elegantních oprav a doplňování textů, obrázků a videí. Autorský kolektiv tvořilo 25 spolupracovníků Jiřího Marka. Ti pocházeli z řad průmyslu, akademické obce, ale také to byli lidé působící jak v průmyslu, tak i v akademickém prostředí.

Komu je kniha určena

Kniha je primárně určena studentům Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a za tímto účelem byla i sestavena, ale samozřejmě je plně k dispozici všem studentům strojních fakult v magisterském oboru výrobních strojů a systémů. Ve zjednodušené formě je pak vhodná i pro studenty bakalářského studia. Jak ukázaly předchozí zkušenosti, je též hojně využívána v praxi, zejména pak v konstrukčních kancelářích výrobců strojů, a dále u prodejců a techniků ze strojírenských firem. Uplatnění najde též na středních školách. Díky své formě může být jednoduše sdílena na všech fakultách technických vysokých škol, a její obsah je možné průběžně aktualizovat a doplňovat.

Kniha svým konceptem a pojetím v sobě skrývá tři klíčová poselství.

Přesah knihy

Kniha nese poselství, a proto volba kapitol nebyla náhodná. První část poselství je vyjádřena přímo na obálce knihy a hovoří o složitosti vzniku takového CNC obráběcího stroje. Jak je patrné z kresby vnuka hlavního autora Jana Jiřího Svobody, musí konstruktér stroj načrtnout od ruky. Prostřední část obrázku pak ukazuje, že ho konstruktéři pomocí CADu přetvoří do výkresové dokumentace, která pak slouží pro technologii výroby a montáže. Teprve potom může být finalizován stroj, což ukazuje pravá část obrázku.

Druhé poselství knihy je v konstatování, že číslicový stroj není jenom konstrukce a jeho design. Navazují na ně totiž další velice komplikované procesy, jako je obchod, výroba a montáž, expedice a servis. Takže pokud konstruktér chce vytvořit kvalitní produkt, musí při jeho návrhu zvažovat všechny tyto synergicky spolupůsobící procesy.

Třetí velmi důležité poselství knihy je o tom, že tvorba číslicového stroje je multioborovou záležitostí. Už nejde jenom o samotné strojní inženýrství, ale o součinnost matematického, fyzikálního (zejména pak mechaniky, hydrauliky a pneumatiky), materiálového, stavebního, elektro a ekonomického inženýrství, dále pak kvality a spolehlivosti. Čtvrté poselství říká, že pokud bude mít tvůrce stroje respekt ke třem předcházejícím, tak jsou splněny předpoklady k tomu, že může vzniknout produkt, který bude pracovat u zákazníka správně. A konečně posledním poselstvím je sdělení odborné veřejnosti o existenci úspěšné brněnské konstrukční školy výrobních strojů a průmyslových robotů.

Na základě výše sděleného potom čtenář lehce pochopí skutečnost, že struktura kapitol má pět hlavních částí. V první jde o to, co vzniká – je to číslicový obráběcí stroj. Posléze, v druhém okruhu, jsou popsány procesy jeho vzniku. Třetí okruh pak pojednává a různých druzích a typech CNC obráběcích strojů. Čtvrtý okruh, který je snad důležitější než všechny předchozí procesy vzniku, ukazuje provoz a servisování těchto strojů. Pátý, poslední okruh mluví o konkurenci číslicovým strojům.

Další informace o e-knize

Koncept ovládání e-knihy díky mladým tvůrcům pod vedením Jakuba Bražiny z VUT v Brně je intuitivní a přináší možnosti zvětšování obrázků, vyhledávání klíčových slov a jiné výhody digitálního zpracování. Garanci za e-vydání nese Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, z FSI VUT v Brně. Dále vydání této knihy přináší:

– komplexní pohled na tvorbu CNC obráběcích strojů;

–  přehledně uspořádané inženýrské výpočty hlavních částí CNC obráběcích strojů;

–  srozumitelný a čtivý popis základních principů u skupin CNC strojů;

–  poslední poznatky a trendy z mechanické stavby CNC obráběcích strojů;

–  poslední poznatky a trendy z nasazení virtuální reality, digitalizace a digitálních dvojčat v nástavbě CNC obráběcích strojů;

–  ukázky z mnoha průmyslových a akademických měření a výzkumu stavebních prvků CNC obráběcího stroje;

–  u stěžejních kapitol na jejich konci vždy praktická doporučení a metodiky.

Aniž docházelo k cílenému výběru prezentovaných obráběcích strojů, tak 30 % z nich je z Asie (Japonsko, Tchaj-wan a Jižní Korea), 30 % z Německa, 12 % z České republiky, 10 % z Itálie, 10 % ze zbytku evropských zemí a 8 % od výrobců z ostatních částí světa. O čem tento zcela náhodný výběr svědčí? Vnímavý čtenář si odpoví sám.

Reklama

Koncepce podpory výuky na ÚVSSaR

Touto elektronickou a tištěnou formou Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zahájil tvorbu ucelené duální podpory výuky (e-kniha a průvodce digitální verzí) ve třech hlavních nosných pilířích. Prvním pilířem jsou výrobní stroje (obráběcí, tvářecí a aditivní). Druhým je pak kvalita, spolehlivost a bezpečnost. Třetím nosným pilířem jsou průmyslové roboty, roboti a robotika. Postupně tak budou vznikat v ucelené řadě všem volně dostupné učební texty. Tento způsob publikací též podporuje současný děkan FSI doc. Jiří Hlinka.

Bez sponzorů by to nešlo

VUT v Brně, FSI, společně s hlavním autorem prof. Jiřím Markem a jeho kolektivem, a vydavatelství MM publishing děkují generálnímu sponzorovi firmě Fosfa a všem firmám a institucím za finanční podporu, díky níž bylo možné vydat e-knihu Stavba a provoz CNC obráběcích strojů a jejího tištěného průvodce digitální verzí. Tyto firmy si na rozdíl od jiných, kteří pouze mluví o tom, co má škola učit, uvědomují potřebu spolupodílet se na výchově nové generace techniků a na kontinuálním vzdělávání odborné veřejnosti.

Kapitoly knihy Stavba a provoz CNC obráběcích strojů

CNC obráběcí stroje

Procesy tvorby a užití CNC obráběcího stroje

Konstrukční proces CNC obráběcího stroje

Základní stavební uzly CNC obráběcího stroje

Opční uzly v konstrukci CNC obráběcího stroje

CNC obráběcí stroje pro třískové obrábění

Praktické poznatky z provozu CNC obráběcích strojů

Konkurence CNC obráběcích strojů pro třískové obrábění

E-kniha je volně přístupná ZDE.
Novinkou, která rozšířila digitální prostor knihy, je odborný výkladový slovník a vícejazyčný česko-anglicko-německý terminologický slovník.

Firma
VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně se dlouhodobě objevuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities, který každoročně sestavuje společnost QS Quacquarelli Symonds Limited a hodnotí v něm tisíce vysokých škol. Podstatnou část hodnotících kritérií tvoří zpětná vazba na kvalitu vzdělávací instituce od akademiků a také zaměstnavatelů jejích absolventů.
Dalším žebříčkem, jehož hodnocení se VUT účastní, je Times Higher Education.

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a postupně dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech. Studenti mohou získat kvalitní vzdělání v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. Významnou část aktivit VUT tvoří výzkum a vývoj, který probíhá zejména na půdě výzkumných center. Univerzitě se podařilo zejména díky grantové podpoře vybudovat pět vlastních vědeckých center a kromě toho se společně s dalšími univerzitami a vědeckými institucemi podílí i na činnosti dvou center excelentního výzkumu. 

Číst dál
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Projekt Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství sbližuje výzkumníky

Strojírenský průmysl je nejnáročnější průmyslové odvětví. Vyznačuje se mimořádně velkou pestrostí výrobků a zahrnuje v sobě desítky oborů. Výroba strojů, zařízení a přesných komponentů jsou významným oddílem českého zpracovatelského průmyslu. A právě zde vyvstává potřeba systematického výzkumu, vývoje a inovací, protože zde vznikají složité produkty s vysokým stupněm integrace, mezioborovým přesahem a rychlým cyklem inovací na trhu.

Související články
Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit