Témata
Reklama

Poskytují dnešní malé a střední elektrotechnické podniky smart služby?

Neustále z médií slyšíme, co jsou to smart technologie, smart služby, chytré služby nebo inteligentní služby a jak jsou dnes všemi využívány…ale je tomu tak skutečně? Jak moc jsou tyto smart služby neboli autorkou článku také označované jako doprovodné služby využívající smart technologie (DSST), včleněny do nabídky dnešních průmyslových podniků? Jaké tyto služby podniky ve skutečnosti svým zákazníkům poskytují, s kým podniky v oblasti služeb spolupracují či co jim mohou přinést např. z hlediska flexibility? Na tyto a další otázky se snažil odpovědět kvantitativní výzkum, který proběhl v létě 2019 u 112 malých a středních elektrotechnických podniků (MSP) z kategorií CZ-NACE 26 a CZ-NACE 27 z České republiky.

Za zvolenou metodu sběru dat bylo vybráno online dotazníkové šetření založené na škálových postupech nabývajících hodnot 1 až 5, kde hodnota 1 znamenala „Ne, nesouhlasím“ a hodnota 5 znamenala „Ano, souhlasím“, který byl posílán respondentům e-mailem a byl vyplněn respondenty elektronicky. Dotazník obsahoval 46 otázek. Hlavní výsledky výzkumu jsou stručně prezentovány níže.

Reklama
Reklama
Z výsledků vyplynulo, že téměř polovina dotazovaných elektrotechnických podniků poskytuje smart služby svým zákazníkům, nicméně v poskytování jsou patrné určité rozdíly závislé na počtu zaměstnanců a převažujících zákaznících, viz tabulka. Podle výsledků v tabulce vyplývá, že téměř 48,4 % respondentů z malých podniků smart služby poskytujete, což je téměř polovina respondentů a u středních podniků je to 42 %. Více smart služeb je poskytováno podniky, jejichž zákazníci jsou další podniky (48 %) (B2B) než podniky, jejichž zákazníci jsou koneční odběratelé (28,6 %) (B2C). Nicméně z dalšího statistického zpracování dat vyplývá, že velikost podniku nemá významný vliv na poskytování smart služeb a také vliv typu převažujících zákazníků nemá významný vliv na jejich poskytování.
Graf. Nabídka smart služeb. (Zdroj: Autorka)Graf ukazuje, že nejvíce je poskytován dálkový monitoring (38 respondentů), diagnostika na dálku (32 respondentů), oprava na dálku (26 respondentů) a preventivní a prediktivní údržba (20 respondentů). Respondenti si však mohli vybrat jeden nebo více typů služeb, které nabízejí, takže celkový počet se nerovná celkovému počtu respondentů. Lze říci, že byly nalezeny tři skupiny výrobců, které se liší podle jejich nabídky smart služeb: 1) nabídka zahrnuje jednu smart službu (17,6 %), 2) nabídka zahrnuje kombinaci (2-3) typů smart služeb (54,9 %) a 3) nabídka zahrnuje komplexní portfolio smart služeb v dané oblasti (21,6 %).


Následně se výzkum zaměřil na míru spolupráce elektrotechnických MSP poskytující smart služby s dalšími subjekty. Míra spolupráce elektrotechnických MSP s dalšími subjekty je nejvyšší v oblasti spolupráce se zákazníky, dále s dodavateli, následně s dalšími partnery a na závěr s konkurenty. Respondenti nějak výrazně nepreferují spolupráci s partnery z jejich kraje působení.

Další oblast zkoumala, jestli se liší elektrotechnické MSP poskytující smart služby od MSP tyto služby neposkytující ve flexibilitě v oblasti spolupráce, flexibilitě v oblasti inovací, inovačním výkonu a podnikovém výkonu. Statisticky významný rozdíl u podniků poskytující smart služby byl prokázán u oblastí flexibilita v oblasti kooperace interní, flexibilita v oblasti inovací u výrobku, flexibilita v oblasti inovací u poskytovaných doprovodných služeb a u podnikového výkonu (p <0,05). Dá se říci, že pokud podniky smart služby poskytují, jsou lepší ve flexibilitě v oblasti interní kooperace, ve flexibilitě v oblasti inovací u výrobku, ve flexibilitě v oblasti inovací u poskytovaných doprovodných služeb a v podnikovém výkonu, viz obrázek.

Vliv smart služeb na zkoumané oblasti. (Zdroj: Autorka)Poslední oblast výzkumu byla zaměřena na to, jestli závisí poskytování smart služeb na zjišťovaných oblastech – flexibilitě v oblasti spolupráce, flexibilitě v oblasti inovací, inovačním výkonu a podnikovém výkonu. Z výsledků vyplynulo, že čím vyšší hodnocení dávají podniky externí spolupráci, a to se zákazníky, tím menší šance u nich je na poskytování smart služeb. Tedy u podniků hodnotící hůře externí spolupráci se zákazníky, můžeme očekávat poskytování smart služeb s větší pravděpodobností. Čím vyšší hodnocení dávají podniky inovaci u výrobku, tím vyšší šance u nich je na poskytování smart služeb. Tedy u podniků hodnotící inovaci u výrobku lépe, můžeme očekávat poskytování smart služeb s větší pravděpodobností.


Závěrem lze říci, že smart služby se dnes stávají nedílnou součástí nabídky výrobních podniků. Také mnozí zákazníci tyto služby od svých dodavatelů vyžadují. Navíc díky celosvětové pandemii jednoznačně nabývají na svém dalším významu.

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Výsledky prezentovaného výzkumu byly dále detailněji popsány v dalších článcích autorky. V případě zájmu je uveden kontaktní email na autorku článku: kanovska@fbm.vutbr.cz.

Reklama
Firmy
Související články
Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Technologické trendy 2021 #8 Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme osmým trenden customizace digitálních a fyzických zkušeností.

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Související články
Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Umělá inteligence zefektivňuje výrobu

Dlouhodobá spolupráce společnosti Lego, která má v Kladně jeden ze svých velkých výrobních závodů, a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT přináší konkrétní výsledky využitelné v praxi. Jedním z příkladů této spolupráce je aktuální projekt, jenž využívá umělou inteligenci k automatickému nastavování balicích linek.

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit