Témata
Reklama

Studenti představili vize první české městské čtvrti, která si vyrábí většinu energie sama

Mladí talenti z českých i zahraničních vysokých škol architektury pracovali s reálnými podklady developerského projektu Nová Valcha v Plzni.

Reklama
Reklama
Reklama

Porota 5. ročníku oceňované studentské architektonicko-technické soutěže Český soběstačný dům vybrala nejlepší návrhy městské čtvrti, která šetrně hospodaří s pitnou vodou a zvládne sama vyrobit více než polovinu spotřeby elektřiny svých obyvatel. Do návrhu čtvrti s pracovním názvem Green District se zapojilo více než 150 studentů z českých a evropských vysokých škol. Studenti navrhovali urbanistické řešení části plzeňské čtvrti Nová Valcha, kterou zde staví developer V Invest. Na rozloze 4,4 hektaru se nachází rodinné i bytové domy, centrální park a další vegetace. Do finálového kola postoupilo 8 nejlepších projektů. Vítěz bude známý 12. srpna letošního roku.

Každý rok v soutěži klademe důraz na praktickou stránku věci a na skutečnou realizovatelnost jednotlivých studentských návrhů. Proto je také každý ročník zasazený na reálnou parcelu a konfrontovaný se skutečnými podmínkami v místě návrhu. Letošní ročník je ale výjimečný ještě tím, že studenti poprvé navrhují komplexní urbanistické řešení navazující na reálný developerský projekt, což posouvá celou myšlenku udržitelnější výstavby zase o kousek dále,“ říká Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům.

Zelené střechy, vlastní elektřina a přírodní klimatizace
Studenti letos pracovali s územím severní a severozápadní části etapového projektu Nová Valcha a museli tak reagovat na podobu stávající i budoucí zástavby. Jednotlivé návrhy se od sebe liší urbanistickou koncepcí, počtem bytových jednotek v rodinných a bytových domech či vzhledem jednotlivých domů. Zajímavé je, že část finalistů shodně vycházela z myšlenky vytvořit v oblasti jakási „obytná hnízda“, tedy polouzavřené celky s vnitřním prostranstvím, které slouží ke komunitním účelům. Další koncepty různým způsobem pracují s tím, že území tvoří od východu k západu určitý pás: ten rozdělují buď horizontálně, nebo vertikálně. Některé návrhy naopak rozbíjí geometrické členění území a přinášejí do něj nové struktury.

Všechny návrhy ale kladou důraz na zelené střechy osázené fotovoltaickými panely a také na včlenění přírodních vodních prvků do řešeného území. Navrhovaná čtvrť tak zvládne vyrobit a uložit si v bateriích více než polovinu elektřiny, kterou její obyvatelé spotřebují, a zároveň pomáhá zmírňovat efekt městského tepelného ostrova, tedy ohřívání krajiny ve městech.

Musím říct, že jsem byl překvapený, jak dobře se studenti velmi náročného zadání zhostili. Projekt na Nové Valše je specifický tím, že kombinuje bytové a rodinné domy. Urbanisticky tedy musí být členěný tak, aby na jedné straně efektivně využil vymezený prostor, na druhé straně musí ctít soukromí obyvatel v rodinných domech a vytvářet předpoklady pro spokojené soužití všech obyvatel,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest s tím, že další výzvou bylo jílovité podloží v místě výstavby. „Zadání kladlo velký důraz mimo jiné na zadržování a využívání dešťové vody. Jílovité podloží na Valše přitom neumožňuje její efektivní zasakování, proto je potřeba vymyslet jiné způsoby využití dešťové vody,“ doplňuje Jaroslav Vondřička.

Porota hodnotí proveditelnost i architektonickou kvalitu návrhu
Na studenty čekají finanční odměny přesahující 100.000 Kč. Odborná porota hodnotí u jednotlivých návrhů kvalitu urbanistického řešení a jejich architektonickou kvalitu, reálnost a ekonomickou přiměřenost řešení, jeho udržitelnost a hospodárnost a také kvalitu integrace energetického řešení, hospodaření s vodou a dalšími zdroji. „Při zadání jsme kladli důraz na výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Studenti museli představit skutečně funkční a efektivní řešení, což je poměrně náročné. Připravili jsme pro ně proto ve spolupráci s Michalem Klečkou, spolumajitelem společnosti GWL, jednoho z největších evropských dodavatelů lithium-fosfátových baterií, extenzivní kurz navrhování domů s vlastní výrobou a ukládáním elektrické energie. Celý kurz se nejen odráží v návrzích studentů, ale je nyní zdarma i pro širokou veřejnost na stránkách Českého soběstačného domu,“ doplňuje Pavel Podruh.

Nejlepší studentské návrhy se často dočkají také realizace
Soutěž Český soběstačný dům není pouhým studentským cvičením, ale jejím cílem bylo od začátku hledat realizovatelné projekty a vize. Podobné smýšlení má vizionářský developer V Invest, klade důraz na moderní technologie vedoucí k šetření životního prostředí a investuje do mladých talentů. Už cílem prvního ročníku bylo například najít životaschopný koncept off-grid domu, který nebude připojený na žádné sítě. Dům vycházející z návrhu architekta Vojtěcha Lichého ze studia MLAA, který byl vítězem prvního ročníku soutěže, se aktuálně za podpory mnoha partnerů staví poblíž Vyššího Brodu a na jaře příštího roku se otevře veřejnosti.

Podobný je také záměr developera V Invest, pokud se v soutěži objeví použitelné nápady, chystá se je developer využít. „Na projektu Český soběstačný dům se nám od začátku líbí schopnost posouvat věci dopředu a taky to, že se na jeho realizaci podílejí zapálení profesionálové z nejrůznějších oborů. Naším cílem je od začátku zavedení některých prvků soběstačnosti do našich projektů, a to ve spolupráci se stávajícími partnery projektu, i se studenty, kteří se účastní nejen letošního ročníku. Jakmile vyhlásíme vítěze, tak si s kolegy sedneme a řekneme si, které prvky dávají ekonomický smysl a lze je přenést do praxe,“ říká Jaroslav Vondřička.

Finalisté soutěže Český soběstačný dům 2020:
Franziska Schenk a Jo Jaspar Pötting - Münster School of Architecture / FA VUT Brno
• Návrh vychází z myšlenky dlouhodobé neudržitelnosti rodinných domů jako formy bydlení. Zkoumá proto možnosti komunitního bydlení se zachováním maximální míry soukromí. Jednotlivé bytové domy tvoří polouzavřené formace, jakási hnízda s malým polosoukromým prostorem uprostřed. Vnitřní část objektů je osazena pavlačemi, které v přízemí navazují na zmíněný polosoukromý prostor. Několik bytů v každém hnízdě přitom disponuje předzahrádkami, které se nacházejí na obvodové straně. Střechy kombinují střešní porost s fotovoltaickými panely. Větší blízkost sousedů vytváří na druhé straně dodatečný volný prostor mezi jednotlivými hnízdy, který je protkaný sérií malých jezírek a zelení, které slouží k rekreaci i ochlazování celé oblasti. Stávající a novou zástavbu odděluje komunikace.

Jana Doležalová – FSv ČVUT v Praze
• Návrh klade důraz na centrální park, který odděluje stávající a budoucí zástavbu. V parku jsou předem připravena místa pro řadu volnočasových aktivit, od venkovní posilovny přes griloviště až po víceúčelový prostor vhodný jako venkovní sportoviště a místo kulturních akcí. Zároveň jsou do něj zasazené dva mokřady zlepšující mikroklima řešené oblasti. Celé území je rozčleněné na několik funkčních celků. Na východě a na západě lokality se nachází bytové domy, které navazují na stávající či plánovanou zástavbu v podobě bytových domů. Centrální část patří rodinným domům. Bytové domy mají směrem na východ a na západ umístěné velkoplošné balkony s přípravou na vysazení vzrostlé zeleně. Střechy bytových domů jsou osazeny fotovoltaickými panely.

Jiřina Zuklínová – FSv ČVUT v Praze
• Návrh pracuje s yýchodo-západním členěním celé oblasti. Na místě centrálního prostoru určeného pro parkovou úpravu se vyjímá velká vodní nádrž, která slouží jako přirozená klimatizace svého okolí. Stávající zástavbu ze severu lemuje husté stromořadí, za kterým se nachází pás bytových domů. Jejich specifikem jsou velkorysé balkony osazené po obvodu sítí, která předpokládá osazení popínavými rostlinami. Bytové domy tak budou měnit svůj vnější vzhled v závislosti na ročním období. Za bytovými domy se nachází rodinné domy, které vytváří pozvolný přechod zástavby do okolních lesů.

Kseniya Liutenko – FSv ČVUT v Praze
• Hlavní myšlenkou tohoto urbanistického řešení je snaha vytvořit v lokalitě polouzavřené celky s vnitřním soukromým prostranstvím, které slouží ke společnému odpočinku sousedů. Centrálním prvkem všech hnízd je vodní plocha sloužící k ochlazování okolí a pasivní rekreaci. Zatímco na východě a na západě řešené oblasti se nachází hnízda z rodinných domů, centrální části dominuje hnízdo bytových domů. Na jeho jižním okraji se nachází multifunkční sportoviště a začíná park oddělující novou a stávající zástavbu. Všechny bytové i rodinné domy mají střechy osázené fotovoltaickými panely, volná místa vyplňuje zeleň, která zabraňuje přehřívání střechy.

Lenka Vondrovicová – FSv ČVUT v Praze
• Cílem návrhu bylo dostat do území co nejvíce zeleně. Pracuje proto s konceptem hnízd bytových domů, na východním a západním okraji území, mezi kterými se nachází několik samostatných rodinných domů. Kromě kompletních hnízd, která tvoří vždy čtyři bytové domy s vnitřním náměstíčkem, počítá návrh i s jejich polovičními variantami. Díky rozestupům mezi jednotlivými domy se náměstíčko přirozeně otevírá do okolního prostoru a přístupové cesty nepůsobí stísněně. Fasády bytových domů jsou zčásti osazeny terasami, zčásti obloženy dřevem nebo jsou ozeleněné popínavými rostlinami. Střechy jsou osazeny fotovoltaikou a jejich okraje jsou pro lepší vizuální dojem ozeleněné. Vyšší počet bytových domů umožňuje ponechat nezastavěnou větší plochu. Díky tomu vzniká mezi parkem oddělujícím stávající a novou zástavbu a nedalekým lesem přirozený zelený koridor.

Michal Rešetár – FSv ČVUT v Praze
• Návrh nabourává klasické pásy zdůrazňující severojižní nebo východozápadní členění. Ve východní části se nachází několik bytových domů, zatímco na západě je místo pro rodinné domy. Mezi rodinnými domy se nacházejí polosoukromé prostory sloužící vždy několika domům. Koncepce hnízd zde není ale vizuálně tak výrazná jako v jiných návrzích. Rodinné domy jsou orientovány různými směry ve snaze nabídnout variabilitu výběru – od orientace, velikosti domů přes průhledy do okolí apod. Zároveň nabourávají geometrické členění čtvrti a vnášejí do něj nové prvky. Bytové domy nabízejí předzahrádky, parkování částečně skryté pod terasami 2. NP a několik menších prostranství pro aktivní či pasivní odpočinek. Novou a původní zástavbu odděluje park, v centru oblasti se potom nachází centrální park s jezerem a pódiem. Propojením s polyfunkčním objektem a dětským hřištěm vzniká možnost pořádání sousedských slavností a dalších aktivit.

Michal Talabiška – FSv ČVUT v Praze
• Urbanistický koncept pracuje s hlavním východozápadním členěním celé oblasti. Vychází z principu tří pásů, které prochází celou lokalitou od západu na východ. V každém pásu se odehrává jiná činnost. V nejjižnějším pásu se nachází pruh zeleně, který odděluje stávající a novou zástavbu. Druhý pás je vyhrazený pro bytové domy, které jsou hlavním vizuálním prvkem navrhovaného řešení. Kvůli harmonickému dojmu však nekopírují dokonale přímou linii, ale jsou uspořádány do jakési vlny. Za bytovými domy se nachází pás rodinných domů, které fungují jako pozvolný přechod zástavby do přilehlého lesa. Bytové domy poskytují venkovní i kryté parkování a fotovoltaické panely jsou zde netradičně součástí fasády. Centrální část je opět vyhrazena vodní ploše a také multifunkčnímu sportovišti.

Patrik Kučera – FSv ČVUT v Praze
• Návrh pracuje s jasným vizuálním oddělením bytových a rodinných domů. Bytové domy tvoří pevný pás blíže k centru nové lokality. Pás zároveň narušují tři vodní plochy, které ho rozdělují na čtyři menší části. Na ně na jihu navazuje parčík oddělující novou a původní zástavbu. Severně od bytových domů se nachází rodinné domy, které vizuálně postupně splývají s lesem. Parkování na území je řešeno v platformách pod byty, které jsou částečné zahloubené, aby auta v lokalitě nepůsobila rušivě. Střechy bytových i rodinných domů jsou osázeny fotovoltaickými panely, fasády jsou obložené dřevem a osazeny popínavou zelení.

Členové poroty:
Michal Klečka (spolumajitel GWL)
Ing. Petr Pokora (obchodní ředitel ELPRAMO)
Ing. Jaroslav Vondřička – (partner a ředitel společnosti V Invest)
Pavel Podruh (zakladatel projektu Český soběstačný dům)
Ing. arch. Štěpán Mančík (UCEEB ČVUT v Praze)
Ing. arch. Vojtěch Lichý (vítěz soutěže ČSD 2016, nyní ateliér MLAA)
Ing. David Lomnický (projektový manažer Nová Valcha – V Invest)

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy společnosti.

Reklama
Firmy
Související články
Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit