Témata
Reklama

Absolutní měření ve výrobním procesu

S již velmi známým pojmem Průmysl 4.0 se potkáváme stále více v každodenním životě. Jeho naplnění v běžné výrobní praxi znamená vytvořit plně digitalizovaný systém, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu: konstrukce–technologie–výroba–kontrola kvality. Flexibilita vyžaduje rychlou a přesnou reakci na měnící se podmínky ve výrobním procesu. Jedním z informačních toků, který dává účinnou zpětnou vazbu, se stává rychlé a přesné absolutní měření a sdílení výsledků měření pomocí moderních technologií.

Pro zajištění stoprocentní kontroly dílů, kde je vyžadováno měření více rozměrů a parametrů, je zvyklostí používat jednoúčelové kontrolní přípravky osazené zpravidla snímači polohy nebo číselníkovými úchylkoměry.

Reklama
Reklama

Flexibilní systémy zajištění kvality

Modernějším a vhodnějším směrem je zařadit do kontrolní buňky univerzální zástavbový souřadnicový měřicí stroj. Takovýto automatizační prvek zaručuje vysoký stupeň flexibility, kdy pouhou úpravou či změnou partprogramu lze změnit způsob kontroly nebo přejít na jiný typ dílu. Zároveň díky absolutnímu měřicímu systému není nutná srovnávací kalibrace na kontrolním dílu či etalonu, čímž se šetří neproduktivní čas. Silnou podporou v této oblasti je softwarový produkt firmy Mitutoyo nabízený pod obchodním jménem Mi-CAT Planner, který umožní na základě 3D dat kontrolovaného dílce se zadanými PMI hodnotami vytvořit optimální partprogram pro jeho měření pomocí CMM, a to pouze pomocí virtuální simulace měřicího procesu.

Zástavbový CMM CNC KO-GA-ME vhodný pro automatizaci měření

Firma Mitutoyo má pro tyto aplikace určeny souřadnicové měřicí stroje řady MACH. Praktické poznatky a zkoušky se systémem Mitutoyo CMM CNC MACH KO-GA-ME a robotem Kuka jsou dlouhodobě realizovány u firmy Astro Kovo Plzeň v Třemošné u Plzně. Jedná se o kontrolní box, kde se provádí stoprocentní kontrola dílů pro automobilový průmysl a jejich třídění na shodné a neshodné díly. Nedílnou součástí celého řešení je i statistické zpracování výsledků, samozřejmě s odpovídajícími reporty, a vyřešení manipulace s měřenými díly pomocí vozíků s paletami.

Praktické předvedení kontrolního boxu se nabízí v předváděcím centru firmy Mitutoyo Česko v Ostravě-Mošnově a samozřejmě i v Třemošné přímo ve firmě Astro Kovo Plzeň.

Tento příklad je pouze jednou z mnoha možností zabudování absolutního měřicího 3D systému MACH KO-GA-ME. Jeho uplatnění je velice pestré a lze jej integrovat i přímo do výrobních linek nebo kontrolních buněk či boxů.

Zástavbový CMM CNC KO-GA-ME v měřicím boxu s robotem

Kam směřuje efektivní uspořádání dílenské kontroly

Firma Mitutoyo nabízí uživatelům možnost uspořádat si díky digitálním měřidlům a přístrojům plně digitalizované kontrolní pracoviště tzv. na míru. Od 90. let minulého století dodává firma digitální posuvky, mikrometry, hodinky, výškoměry a další přístroje, které si stále drží shodnou filozofii kompatibility. K uspořádání dílenské kontroly lze proto využít nejen nová měřidla, ale i ta již dříve pořízená, čímž uživatel šetří nemalé investice. Díky novým technologiím pak lze sběr a organizaci dat přizpůsobit potřebám uživatele. Na obrázku je názorné schéma, kde je vidět, že výsledky měření lze kdekoliv sdílet lokálně i vzdáleně a takto mít pod kontrolou právě probíhající proces. Vhodným a smysluplným sdílením naměřených dat pomocí odpovídajících aplikací se přímo i nepřímo zvyšuje samotná kvalita výroby, neboť se nejen kontroluje její faktický průběh, ale rychlost zásahu při nastalé neshodě může být daleko vyšší, než je tomu při současných zaběhlých procesech.

Samotný přenos dat od měřidel lze realizovat jak pomocí USB kabelů, tak i samozřejmě bezdrátově, kde garantovaný přenos dat je pro průmyslové prostředí až 20 m.

Přesnost, kvalita, spolehlivost a sdílení

Další vývoj průmyslové výroby bude stále více vyžadovat nasazení moderní, flexibilní a rychlé měřicí techniky, jejímiž hlavními atributy budou přesnost, kvalita, spolehlivost a rychlé sdílení naměřených hodnot. Firma Mitutoyo, výrobce dílenských digitálních měřidel i další sofistikované měřicí techniky, neustále investuje do vývoje nových produktů a pro své zákazníky je vždy garantem, který výše uvedené vlastnosti zajišťuje.

Mitutoyo Česko

Petr Zahálka

P.Zahalka@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz

Reklama
Související články
Plná digitalizace průmyslové výroby

Dnes se již nikdo nepozastaví nad výrazy, jako jsou Průmysl 4.0 nebo IoT. Tyto velké změny v průmyslové výrobě představují budování plně "digitalizovaného systému", který umožní vyšší flexibilitu a to v celém výrobním cyklu. Snahou je vždy minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená vývojem a konstrukcí počínaje, přes předvýrobní etapy jako je např. nákup materiálu, plánování zdrojů až po samotnou výrobu, kde velkou roli hraje samozřejmě zabezpečení kvality, a distribucí finálních produktů konče.

Nastartujte inovace i v kontrole kvality

Již velmi dlouho kolem sebe slyšíme jen slova týkající se pandemie, ohrožení, krize. Denně na nás útočí jeden problém za druhým a ve změti spousty informací se mnohdy jen těžce orientujeme. Tato kritická situace opravdu zasahuje do všech lidských činností, mění je spolu s naším myšlením a staví před nás nové a nové výzvy. Přesto pevně věřím, že se s tímto stavem opět všichni vyrovnáme a nastane zase čas obnovy, nového růstu a nové prosperity.

Zajištění kvality výroby přímo v provozu

Současný trend - implementace zásad Průmyslu 4.0 - znamená budování nových výrobních kapacit s maximálně možným stupněm sběru dat a zajištění vzájemné komunikace všech uzlů dané výroby. Samotná výrobní zařízení jsou stále častěji vybavována systémy monitoringu většiny procesů, které na daném zařízení probíhají a které mohou svým vlivem zasáhnout do samotného výrobního procesu anebo mohou ovlivnit kvalitu finálního produktu.

Související články
Řada novinek mezi měřicími přístroji

Jako každoročně firma Mitutoyo ani letos nevynechává možnost své prezentace na MSV v Brně. A letošní prezentace bude o to významnější, že se nese v duchu oslav 50. výročí působení značky Mitutoyo v Evropě, 15. výročí aktivit firmy Mitutoyo Česko a samozřejmě nesmíme ani zapomenout na samotný MSV, který je již pořádán po šedesáté.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trendy pro MSV:
Měření napříč průmyslem

Mezinárodní strojírenský veletrh 2021 byl velmi úspěšný. Nyní se připravuje další ročník a s ním i řada vystavovatelů. Pro náš seriál vybíráme ty nejfundovanější z nich, abychom se jich zeptali na zajímavosti a trendy v jejich oborech. Tentokrát jsme oslovili Ing. Petra Zahálku, výkonného ředitele společnosti Mitutoyo Česko.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Měřicí technika jako součást výrobního procesu

Dnešní svět se stále zrychluje a díky novým technologiím vyžaduje i zrychlení celého výrobního procesu, a to ve všech jeho fázích. Nezastupitelnou roli v každé výrobě hraje také systém zajištění kvality výroby. I tento systém se musí zrychlit a mít možnost flexibilně reagovat na změny a požadavky, které jsou na výrobu i samotný výrobek kladeny.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit