Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Aplikace zákona o odpadech a zákona o obalech
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Aplikace zákona o odpadech a zákona o obalech

Podnikání v oblasti plastikářského průmyslu znamená nejen potýkat se s vysokou konkurencí na trhu, ale i s požadavky legislativy. Poměrně nové a diskutované jsou Zákon o odpadech a Zákon o obalech.

Použít znova, nebo prodat?

Zákon o odpadech a Zákon o obalech, které do značné míry reflektují požadavky právních předpisů Evropské unie. Nejsou ovšem jejich přesnými kopiemi a v některých bodech mají požadavky dokonce vyšší. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech nabyl účinnosti 1. 1. 2002 a výrobcům v oblasti plastů především ukládá "...předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti...". I bez ohledu na tento zákon je v zájmu každého podnikatele minimalizovat náklady a proto také snižovat množství odpadů. Plasty lze navíc s výhodou recyklovat a znovu použít pro vlastní výrobu. Pokud to z nějakých důvodů nelze, existuje v České republice řada firem zabývajících se výkupem a recyklací, odpady jsou tak předmětem čilého obchodu. Zákon 185/2001 Sb. navíc ukládá předcházení nebezpečným vlastnostem odpadů. Ačkoliv je povědomí laické veřejnosti jiné, plasty nepatří mezi nebezpečné nebo zdraví škodlivé látky. Naopak řada plastů splňuje požadavky pro styk s potravinami. Výrobci jsou si nyní vědomi, že nemají být používána aditiva na bázi těžkých kovů Pb, Cd, Hg, CrIV. Problém u těchto sloučenin vzniká především při fázi likvidace odpadů, kdy při spalování vznikají oxidy těžkých kovů, které jsou karcinogenní.

Pytel není obal?

Zákon o obalech č. 477/2001 nabyl účinnosti 1. 1. 2002 a je speciálním zákonem k zákonu 185/2001 - rozpracovává oblast obalových odpadů. Je předmětem mnoha dohadů. Umožňuje totiž rozdílné výklady, dokonce i samotného pojmu obal.
V § 2 uvedeného zákona je definován obal jako výrobek určený k pojmutí a ochraně jiného výrobku určeného k uvedení do oběhu nebo k jeho dodávce spotřebiteli. Právě v pojmu spotřebitel tkví problematičnost definice, protože může navozovat dojem, že jde pouze o spotřebitele ve smyslu domácnosti, tedy nikoliv právnické osoby.
Dokonce docházelo k absurdním situacím, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu vydávalo prohlášení, že pytel, do něhož je zabalen granulát plastu, není obalem ve smyslu tohoto zákona. Dle Ministerstva životního prostředí se jedná o naprosté nepochopení smyslu a účelu tohoto zákona a tato nejasnost společně s dalšími bude napravena v novele chystané na jaro roku 2003.

Ekonom to zařídí

Paragraf 14 zákona 477/2001 navíc výrobcům obalů ukládá povinnost jejich evidencei a likvidace. Tu může výrobce obalů řešit sám nebo tuto povinnost za úplatu převést na akreditovanou obalovou společnost. V České republice však existuje pouze jediný takový subjekt - společnost Ekonom. Lze diskutovat, zda nejde o státem podporovaný monopol, ovšem myšlenka samotná nepostrádá logiku. Tato firma je odpovědná za budování sběrných míst, například PET lahví. Zatím ovšem není dořešeno, jakým způsobem bude Ekonom zajišťovat sběr například v plastikářském průmyslu často používaných polyetylenových pytlů, kartonových obalů apod. To si většinou firmy zajišťují samy a ve vlastním zájmu, protože lze tyto materiály alespoň částečně zpeněžit, místo aby se za ně platilo. Poplatek Ekonomu je proto nutno zatím považovat za jakousi pobídku, která vlastně nutí firmy k hospodárnému přístupu k obalům.
Uvedené zákony mají především za cíl šetřit životní prostředí, což je jistě zájmem celé naší společnosti.

Další články

Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: