Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci; Sekce Doprava

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispět k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme IA ČR potřetí, tentokrát se zaměříme na dopravu.

Doprava není pouhým přemísťováním zboží a osob či stavbou železničních koridorů, silnic, dálnic, obchvatů a jejich rekonstrukcí a údržbou. Především jde o zajištění účelné dělby přepravní práce a v této souvislosti dosažení harmonizace přepravních podmínek – zejména mezi železniční a silniční dopravou. Dále jde pochopitelně o výstavbu pozemních komunikací a vysokorychlostních železničních tratí s přihlédnutím nejenom k vnitrostátním, ale i mezistátním potřebám. Také jde o splavnění a propojení některých vodních toků ve jménu efektivity a ochrany životního prostředí. Důležitým tématem je urychlený přechod k progresivním přepravním systémům, především kontejnerové a kontrejlerové nedoprovázené dopravě, které si dnešní technologie přepravy vyžaduje.

Sekce dopravního inženýrství, technologie a provozu dopravy a logistiky IA ČR se zaměřuje na to, aby při vypracování a schvalování územních plánů obcí, měst a regionů nedocházelo k neuváženým a nedostatečně zdůvodněným připomínkám ze strany především tzv. ochránců životního prostředí – to vede ke zbytečnému zpoždění zahájení, průběhu či dokončení výstavby. Bude upozorňováno i na zajištění včasného výkupu pozemků těchto staveb, geologického průzkumu, předprojektové a projektové přípravy i průběhu samotné výstavby.

Reklama
Reklama
Reklama

Efektivní správa, průhledné zakázky

Podporovat také budeme, aby nově zahajovaná výstavba dálniční sítě byla realizovaná především účastí veřejného a soukromého sektoru (Metoda PPP – Public Private Partnership ) a aby zhotovitel byl ve většině případů současně i investorem a následným provozovatelem.

Za velmi důležité považujeme transparentnost zpracování kritérií, na jejichž základě bude vybrán způsob výběru mýtného na zpoplatněných komunikacích (elektronický, satelitní či jejich kombinace) a zajištění propojení. S ohledem na to, že mýtné je v zásadě silniční daň, neměla by jej nadále vybírat soukromá firma (i když tento systém vyprojektovala a realizovala), jako je tomu dnes.

U pozemních komunikací zhotovených z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) či fondů EU, příp. kombinací obou způsobů, je v zájmu efektivnosti a dodržení odpovědnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby tento výběr v dalším období zajišťovala pouze ona. Způsob výběru mýtného musí být zajišťován stejně, jako je tomu při výběru ostatních daní a poplatků odváděných do státního rozpočtu, tj. státními orgány či organizacemi (u daní – finanční úřady, u poplatků za provoz po železnici – Správa železniční dopravní cesty, u  mýtného – ŘSD). Výjimkou z tohoto způsobu výběru mýtného by měl být pouze výběr na zpoplatněných komunikacích, kde bude jejich provozovatelem po smluvně upravenou dobu soukromá firma, jež je současně investorem a zhotovitelem a z mýtného hradí své náklady.
V souvislosti se stěhováním obyvatel z centra měst do okrajových čtvrtí a obcí v blízkosti měst je potřebná stále větší pozornost městské a příměstské dopravě a integrovanému dopravnímu systému.

Podstatné je též zajištění samoobslužnosti území jednotlivých regionů a jejich propojení celou ČR. Je nezbytné stanovit nosný druh dopravy a návaznou přepravu – ten dopravce, který bude provozovat lukrativní linku, musí současně zabezpečit i provoz na linkách s přepravou ve veřejném zájmu s tím, že bude souhlasit s postupným snižováním dotací určených pro tuto přepravu a případnou ztrátu bude hradit z výnosu lukrativní linky. Tato skutečnost mj. zaručí, že zmíněné lukrativní linky nebudou – v důsledku krátkého časového intervalu po sobě vedených spojů – snižovat kapacitu průjezdnosti hlavních železničních tahů a tím omezovat možnost většího rozsahu přepravy nákladů na těchto tazích.

Naše sekce věnuje odpovídající pozornost také vybavení dopravních organizací potřebným vozidlovým a letadlovým parkem a dále zařízením pro řízení a bezpečnost provozu a manipulaci související s přepravou a překládkou zboží.

Napojení na evropskou tranzitní síť

Pro zajištění efektivního dopravního procesu pokládáme dále za nezbytné prodloužení širokoroz-chodné tratě z území Polska do Bohumína včetně výstavby překladiště umožňujícího převazování podvozků železničních vozů ze širokého rozchodu na běžný rozchod. Také navrhujeme vznik logistického centra, jehož účelem by nebylo pouhé skladování zboží, ale i možnost jeho třídění k přepravě do a z České republiky, jakož i tranzitem naším územím do a z některých zemí střední, jižní a západní Evropy s cílem zajištění napojení území našeho státu na severní větev Hedvábné stezky z  Číny do Evropy. Obdobnou pozornost bude sekce věnovat i zvažovanému dopravnímu spojení Čína – Evropa po jižní větvi Hedvábné stezky, jejíž trasa na území jižní a střední Evropy úzce souvisí s průplavním propojením Dunaj – Odra – Labe, čímž by bylo dosaženo i propojení Tichého a Indického oceánu, Černého, Středozemního a Jaderského moře s Baltským a Severním mořem.

Nelze opomenout ani problematiku inteligentních dopravních systémů (ITS) – velkým tématem současné dopravy a přepravy se stávají problémy interoperability informačních systémů mezi EU a ostatními systémy, protože doba odbavení mezi různými systémy je nepřiměřeně dlouhá.

Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Doporučení Sekce dopravního inženýrství technologie a provozu dopravy a logistiky IA ČR:

1. Účelná dělba přepravní práce mezi jednotlivými obory dopravy:
-harmonizace přepravních podmínek
-urychlená návratnost investic vložených do dopravní infrastruktury

2. Zajištění obslužnosti území jednotlivých regionů a jejich propojením celého území ČR:
- vypracování projektu obslužnosti
- stanovení nosného oboru dopravy a způsob návazné přepravy
- koordinace jízdních řádů
- výběr dopravců pro provozování lukrativních linek s povinností, že ten, který tuto linku bude provozovat, zajistí obslužností alespoň ve dvou sousedních regionech, kterými je tato linka vedena
- postupné snižování dotací určených na provozování linky ve veřejném zájmu a pokrytí příp. vzniklé ztráty z tohoto provozu z výnosu provozovatele získaného při provozování lukrativní linky

3. Zajištění včasného a efektivního zapracování do návrhu územních plánů potřeby výstavby a nut-ných přeložek:
- silnic, dálnic a cyklistických stezek
- železničních tratí včetně koridorů
- vysokorychlostních železničních tratí
- železničních tratí, propojujících jednotlivé části města
- obchvatů měst a obcí
- letišť
- tratí městské hromadné dopravy (MHD) včetně metra
- zařízení umožňujícího splavnění a propojení vodních toků

4. Prodloužení širokorozchodné tratě z území Polska do Bohumína s cílem napojení území ČR na uvažovanou Severní větev Hedvábné stezky (Čína – Kazachstán – Rusko – Bělorusko – Polsko – ostatní země Evropy):
- výstavba širokorozchodné tratě z Polska do Bohumína
- vybudování překladiště umožňujícího převazování podvozků ze širokého rozchodu na tradiční roz-chod
- výstavba logistického centra pro možnost třídění zboží k přepravě do a z ČR, jakož i k tranzitní pře-pravě naším územím do a z některých zemí střední, jižní a západní Evropy

5. Výstavba logistických center a překladišť na vhodných pozemcích ČD, příp. SŽDC při vybraných železničních hraničních přechodech a ve vybraných průmyslových a obchodních centrech, kde lze reálně očekávat dostatečné přepravní proudy s cílem napomoci k převodu větší části přepravy zboží ze silnice na železnici s využitím vybudovaných železničních koridorů, a tím dosažení rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků, včetně snížení negativního dopadů emisí výfukových plynů z nákladních silničních vozidel na životní prostředí.

6. Výstavba plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe a tím dosažení propojení Tichého a Indického oceánu, Černého, Středozemního a Jaderského moře s Baltským a Severním mořem a napojení území ČR na Jižní větev Hedvábné stezky (Čína – Evropa).

7. Stavba pozemních komunikací:
- stanovení tras
- výkup pozemků
- geologický průzkum
- předprojektová a projektová příprava
- kritéria výběru investora, zhotovitele a příp. provozovatele (v případě, kdy bude výstavba realizována Metodou PPP)

8. Posouzení ceny výstavby konkrétní pozemní komunikace, vzletové a přistávací dráhy
na letišti a příslušného vybavení řízení provozu.

9. Návrh kritérií a způsobu výběru mýtného u zpoplatněných komunikací způsobem:
- elektronickým
- satelitním
- kombinací obou systémů

10. Modernizace a rozvoj technické základny dopravy (lokomotivy, vlakové soupravy, nákladní a osobní vozy, nákladní automobily, tahače, návěsy, přívěsy, autobusy, trolejbusy, tramvaje, vozy metra, řídící, technologické, signalizační a bezpečnostní zařízení).

11. Progresivní přepravní systémy především kontejnerové a kontrejlerové nedoprovázené přepravy jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě.

12. Určení výše podílu vybrané spotřební daně z PHM pro dopravu, dopravní infrastrukturu a ochranu životního prostředí.

13. Bezpečnost provozu v dopravě:
a) příprava dětí a mládeže v předškolních a školních zařízeních zapracovaná do osnov
b) výcvik a další vzdělávání
- pilotů a palubního personálu
- řídících letového provozu
- ostatního personálu podílejícího se na letecké přepravě
- strojvedoucích, řidičů, autobusů a MHD
- vlakových průvodčí
- personálu zajišťujícího provoz na železnici
- personálu zajišťujícího vodní dopravu
-administrativního, technického a opravárenského personálu v jednotlivých oborech dopravy
- meteorologů

14. Hodnocení výsledků práce organizací v oblasti dopravy a přepravy ( SŽDC, ŘSD, ČD, ČD Cargo, Řízení letového provozu, Letiště Václava Havla a České aerolinie) a příprava návrhů na řešení problémů směřujících k odstranění příp. nedostatků, k dosažení potřebné efektivnosti činnosti těchto organizací a jejich dalšímu rozvoji.

15. Inteligentní dopravní systémy (ITS).

Velkým tématem současné dopravy a přepravy se stávají problémy interoperability informačních systémů mezi EU a ostatními systémy, protože doba odbavení mezi různými systémy je nepřiměřeně dlouhá. Byl navržen tým skládající se z různých specialistů zainteresovaných zemí (ČR, Polsko, Bělorusko, Rusko, Kazachstán atd.), kteří by měli specifikovat problémy a najít řešení nutné pro zrychlení přepravy nákladů mezi různými státy a s výsledky seznámit příslušné státní orgány.

16. Dopravní systém ČR:

- průběžná aktualizace přijaté koncepce dopravního systému s přihlédnutím ke konkrétním potřebám jak vnitrostátní, tak i tranzitní a zahraniční přepravy a návaznosti na dopravní systémy přede-vším sousedních států
- integrovaný dopravní systém případně dopravu mezi jednotlivými regiony realizovat tak, aby bylo dosaženo tarifů s možností poskytování věrnostních programů mezi různými dopravci (integrovaný platební systém – městská /regionální čipová karta, integrace koordinátorů dopravy např. Praha /Středočeský kraj)

IA ČR, Sekce dopravního inženýrství, technologie a provozu dopravy a logistiky

Ing. Karel Staněk, DrSc., MBA, FEng.

eacr@eacr.cz

Reklama
Vydání #4
Firmy
Související články
Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Stroje v pohybu:
Jak uhasit letadlo

Pozoruhodný stroj, který vám v tomto článku představíme, se pohybuje na šesti kolech a setkáte se s ním nejčastěji v prostoru letiště. Jde o speciální zásahové vozidlo hasičů. Kombinovaný hasicí automobil Rosenbauer Panther 6 x 6 je tři metry široký a téměř 12 metrů dlouhý, váží až 36 tun a ve výbavě má dlouhé teleskopické rameno. Dva tyto vozy slouží na letišti v Praze-Ruzyni.

Související články
Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 8. díl: Jak se vláda ČR staví k e-mobilitě

V minulých dílech našeho seriálu jsme se zabývali dílčími problematickými aspekty předpokládaného úplného přechodu na elektromobilitu. Poukázali jsme kupř. na energetickou i ekologickou náročnost výroby trakčních baterií, na energetickou náročnost hypotetického přechodu na elektromobilitu, na problém energetického mixu, ale i na bezpečnostní rizika a na sociální, ekonomická i politická úskalí takového podniku. V tomto díle přinášíme rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu, kterého jsme se na některá z uvedených témat zeptali. Má vůbec smysl v tuzemských podmínkách vést debatu o úplném přechodu na elektromobilitu? Jak se vláda České republiky staví k elektromobilům, jak bude reagovat na nízkou poptávku po tomto typu osobní dopravy a úroveň povědomí o něm? Bude mít fenomén elektromobility dopad i na provoz autoškol? Odpověď na tyto a další otázky nalezne čtenář v následujícím rozhovoru.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 5. díl: Typy nabíjení a jejich specifika

V minulém díle jsme jako jednu z problematických stránek bateriových elektrických vozů uvedli relativně nízkou specifickou energii, tedy poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů. Dospěli jsme k tomu závěru, že aby byl hypotetický přechod na elektromobilitu skutečně účelný z hlediska snížení emisí CO2, nebudou moci mezi poptávané vlastnosti automobilů patřit vysoký výkon a na něj vázaný komfortní dojezd. Současné problémy s malým dojezdem elektromobilů lze částečně řešit budováním nabíjecí infrastruktury. Možnostem dobíjení bateriových elektrických vozů, jako i jeho problematickým stránkám, se budeme věnovat v tomto díle.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Jubilejní automatický výdejový systém nástrojů

O automobilech značky Tatra slyšel snad každý. Tatrovky jsou pověstné díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a užitným vlastnostem. Jak se dnes tatrovce daří? Řekněme přímo, že po dlouhé době dobře, a snaží se k tomu přispět i Dormer Pramet.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit