Témata
Reklama

Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Nejčastějším problémem je právě výskyt reziduí z výrobního procesu na baleném kovu. Na opracování kovů se používá široké spektrum procesních kapalin od chladicích emulzí po řezné či brusné kapaliny, které po opracování zůstávají na povrchu.

Reklama
Reklama

Analýza kontaminovaných výrobků

Při chemických analýzách kontaminovaných výrobků se s železnou pravidelností vyskytuje řada látek typických pro procesní média. Pokud jsou procesní kapaliny míchány s vodou z vodovodního řadu (vodou ředitelné), jsou na povrchu kovu často zvýšeny koncentrace iontů. Nebezpečné jsou v tomto ohledu zejména anionty, které mohou podporovat korozi (Cl-, SO42-, HCOO- a další). Dalšími typickými zástupci reziduí procesních kapalin na kontaminovaném povrchu kovu jsou látky schopné emulgovat vodu (např. estery, glykoletery). Pokud je navíc povrch zdrsnělý, obsahuje drážky, póry atp., může v těchto místech dosahovat koncentrace reziduí vyšších hodnot a korozní napadení tak často začíná právě zde. U zdrsnělých povrchů je třeba brát v potaz i nižší tlak par v pórech a kapilárních prostorech a možnost tzv. kapilární kondenzace vzdušné vlhkosti i při hodnotách RH, kdy na hladkém povrchu ke kondenzaci nedochází.

VCI balení komponentů připravených k expedici do Brazílie

Odmaštění a očištění

Pro odstranění zbytků procesních kapalin, mastnoty a nečistot z předchozí výroby je nutné výrobky odmastit a očistit, což je spolu se sušením většinou poslední krok před balením do VCI obalů. Správně nastavený proces mytí, sušení a balení zaručuje, že se zboží ve vhodném exportním obalu dostane k zákazníkovi v perfektní kvalitě a bez koroze. Pokud mytí není provedeno správně, nemá ochrana VCI obalovými materiály 100% účinnost a zboží je vystaveno riziku koroze často vlivem výše uvedených příkladů (emulgace vody ve vrstvě olejnatých procesních reziduí, zvýšená koncentrace korozivních aniontů atd.). Pro mytí/odmašťování výrobků je důležitá kvalita vody. Ideální je použití demineralizované vody bez obsahu iontů. Dále je třeba dbát na dodržování koncentrací mycího prostředku a pasivátoru a s tím spojenou četnost výměny lázní. Pasivátor se postupně spotřebovává tím, že ulpívá na výrobcích ve formě tenkého filmu, a pokud není zaručena včasná výměna poslední lázně, hrozí jeho úplné vypotřebování. Jestliže je lázeň silně znečištěná, není z povrchu mastnota odstraňována, nýbrž je na něj nanášena a výrobek opouští pračku kontaminován. Je tedy nutné stanovit pevný režim výměny lázně a dodržovat jej.

Hromadné balení malých dílů. V balení je umístěn datalogger pro měření podmínek přepravy.

Sušení výrobku

Po mytí zpravidla následuje sušení výrobku. Ruční sušení vzduchovou pistolí s sebou nese celou řadu rizik. Tak například v případě manuálního sušení složitějších součástek se vzduchovou pistolí se těžko pronikne do různých záhybů a závitů, a zboží je tak baleno zčásti mokré. V případě sušení zboží na stojanech se s pistolí špatně dosahuje do středu stojanu, kde potom zůstává voda, a tak dále. U průmyslových sušiček je nutné nastavit proces sušení tak, aby zboží opouštělo sušičku naprosto suché. Sušení i praní většinou probíhá za vyšších teplot a před balením do VCI obalu je tak nutné výrobky vytemperovat na teplotu okolí, jinak hrozí kondenzace vody v balení. Po vyrovnání teplot je možné kovové výrobky bez obav zabalit do kvalitní VCI fólie, kdy samozřejmostí je rovněž profesionální návrh obalové jednotky. V případě, že adjustace teplot není z provozních důvodů možná, existují již VCI fólie, např. Zerust-Valeno, typ E-H, které si již umí poradit i s tímto problémem.

Po vybalení dílů odpadá nutnost dekonzervace, díly dodávané just in time jdou ihned po rozbalení k dalšímu zpracování.

Jen tehdy, pokud je výrobek zbaven všech povrchových nečistot a vody, může být celý jeho povrch chráněn vypařovacími inhibitory koroze a bez jakéhokoliv poškození absolvovat náročnou přepravu ke koncovému zákazníkovi.

Protikorozní ochrana a obal v jednom

Při použití kvalitních VCI obalových materiálů není třeba kombinovat nebo přidávat žádnou další dodatečnou ochranu (vysoušedla, olej, dodatečné inhibitory ve formě tablet, kapslí apod.). Kvalitní obal spojuje protikorozní ochranu s ochranou proti mechanickému poškození a působení vnějších vlivů. Oproti jiným konzervačním postupům má navíc balení do VCI materiálů řadu výhod. V porovnání s bariérovými obaly je VCI balení levnější a méně náročné na aplikaci. Při poškození obalu navíc nehrozí totální selhání ochrany. Oproti olejům jsou výhody zřejmé. VCI obaly šetří čas, neboť odpadá práce nutná na natírání dílů a na jejich následné odmaštění, navíc plynné inhibitory se dostanou i tam, kam se olej dostává jen těžko – závity, štěrbiny a jiná těžko přístupná místa.

Předpokladem pro úspěšnou aplikaci VCI obalů je spolupráce s odbornou firmou, která koncového uživatele vyškolí ve věci správného použití těchto specifických technických materiálů, je schopna provést zkušební balení a vyhodnotit případná rizika a v případě problému je schopna poskytnout i odborné poradenství v oblasti vhodné povrchové úpravy balených komponentů.

Ing. Radek Janovský

Excor-Zerust

info@excor-zerust.cz
Zdena Nešporová
znesporova@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 130525
Datum: 07. 05. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Související články
Nová dimenze v tryskání malých dílů

Inteligentním řešením detailů a použitím osvědčených komponent zajišťuje inovativní Multi-Tumbler Rösler dosud nikdy nedosaženou bezpečnost procesu při bubnovém tryskání dílů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Povlakování a repase forem pro tlakové lití hliníku

Formy, jádra, komory, vložky a další díly, jsou ve styku s tekutým hliníkem namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, "vydrolování" základního materiálu forem v kritických nejnamáhanějších místech. Současně dochází k nalepování hliníku na povrch jader, forem apod.

Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Analýza tloušťky pokovení ručním spektrometrem

Příspěvek pojednává o možnostech ručního spektrometru Delta pracujícího na principu ED-XRF (energiově disperzní rentgenové fluorescenci) a jeho možnostech analýzy tloušťky galvanických vrstev.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Výzkumné a vývojové pracoviště

Společnost Galatek Ledeč nad Sázavou dodává kompletní provozy lakoven a linek povrchových úprav v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit