Témata
Reklama

Metrologie a zkušebnictví

16. 06. 2004

Doc. Ing. Leoš Bumbálek, PhD.ředitel Ústavu metrologie a zkušebnictví FSI VUT v Brně

V současné době působí jako docent na Ústavu metrologie a zkušebnictví FSI. Jeho vzdělávací a výzkumná činnost je zaměřena jak do oblasti strojírenské technologie, tak i do oboru metrologie. Jedná se zejména o vznik a hodnocení vlastností povrchové vrstvy součástí s ohledem na technologii výroby. Zabývá se kontrolou struktury povrchu a kontrolou tvarových úchylek součástí. Je autorem nebo spoluautorem celé řady příspěvků na konferencích a řešitelem projektů GAČR.
Ústav metrologie a zkušebnictví je samostatným vědecko-pedagogickým pracovištěm fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, zajišťujícím rozvoj nových vědních oborů "Metrologie a zkušebnictví" a "Řízení jakosti". Byl zřízen po projednání ve Vědecké radě fakulty a v Akademickém senátu spojením odboru jakosti a metrologie strojní výroby Ústavu strojírenské technologie a odboru jakosti systémů a procesů Ústavu procesního a ekologického inženýrství děkanem Fakulty strojního inženýrství s účinností od 1. ledna 2004.
Reklama
Reklama

Podstata vědecko-výzkumné činnosti ústavu

Řízení jakosti se zabývá identifikací podnikových procesů z hlediska jejich příspěvku k jakosti výrobku, jejich řízením a zlepšováním. Hlavním úkolem systému řízení jakosti je předcházet neshodám (nesplnění požadavků) vhodnou přípravou a realizací procesů spíše, než hledat neshody a odstraňovat je - to zajišťuje technická kontrola; důležité je také, pokud již dojde k neshodě, aby byly zkoumány její příčiny a přijatá nápravná opatření byla prevencí proti opakování stejných neshod. Poněvadž nejvýznamnějším faktorem každého procesu jsou lidé, odpovídající pozornost je věnována rozvoji lidských zdrojů. Řízení jakosti je založeno na systémovém přístupu a využívá především systémového a statistického myšlení.
Metrologie patří do systému řízení jakosti a je zdrojem kvantitativních výstupů k posuzování kvality. Zejména u průmyslových podniků je spojení obou oblastí zásadní.
Cílem zavedení studia v oboru "Metrologie a řízení jakosti" je proto využití odborných i přístrojových kapacit k intenzivnějšímu naplňovaní koncepce rozvoje metrologického systému zcela účelovou přípravou pracovníků pro obecnou (vědeckou), legální a průmyslovou metrologii, pro kontrolní technologie (laboratorního i provozního charakteru), pro řízení jakosti včetně bezpečnostního inženýrství.
Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu je zaměřena na oblasti certifikačních systémů a podmínky pro akreditaci; tvorby a aplikace nových metod v oblasti jakosti; rozpracování problémů TQM; hodnocení schopnosti výrobního procesu SPC (Statistical Process Control); hodnocení drsnosti povrchu; nasazení souřadnicových měřicích strojů; aplikace statistických metod v oblasti jakosti a metrologie; zavádění systémů řízení jakosti do praxe; komunitární právo EU a jeho aplikace na ČR v oblasti jakosti; vyhodnocování přesnosti měření; hodnocení vlivu teploty na přesnost měření; bezpečnostní analýzy průmyslových podniků.

Provázanost s praxí

Studijní obor zahrnuje, objasňuje a systematicky využívá poznatky moderní laboratorní praxe. Absolvent tohoto oboru získá potřebné znalosti z pozice řídicího pracovníka podniku při realizaci a tvorbě systému jakosti a praktickém provádění certifikačních činností, akreditace, harmonizace technických předpisů a technické normalizace při dodržování současných světových trendů.
Absolventi jsou vybaveni v oblasti přípravy experimentu, zpracování získaných údajů a jejich statistické interpretace a počítačové podpory vyučované problematiky. Dále jsou seznámeni se systémem technických předpisů a příslušné legislativy vztahující se v evropském kontextu k metrologii, zkušebnictví, jakosti a také k ekologii a životnímu prostředí.
V rámci výzkumu, vývoje i praxe dochází ke vzniku celé řady problémů, které je třeba operativně řešit. Tyto problémy jsou řešeny v rámci výzkumných záměrů, projektů GAČR a především v rámci řešení diplomových prací. Studenti se zapojují do praktických problémů právě proto, aby byli schopni řešit problémy, které jim bude přinášet praxe. Oblast je řešena globálně, je vztažena nejenom na oblast vzdělání v oboru metrologie a řízení jakosti, ale obsahuje i části psychologie, práva a managementu.
Absolventi oboru "Metrologie a řízení jakosti" najdou uplatnění v libovolné oblasti, nejsou omezeni pouze na strojírenství, nýbrž mohou působit např. v energetice, stavebnictví, službách atd. Po získání nezbytné praxe mohou zastávat vedoucí funkce v akreditovaných zkušebních laboratořích, metrologických zkušebnách, kalibračních laboratořích, střediscích metrologických služeb, dále jako konzultanti pro tvorbu systému jakosti, auditoři v certifikačních orgánech, ale i jako vědečtí a výzkumní pracovníci v oblasti metrologie. Vzhledem k velmi široké oblasti působení absolventů existuje celá řada spolupracujících partnerů, a to jak z oblasti státních orgánů, jako jsou např. Český metrologický institut, Český institut pro akreditaci, Česká společnost pro jakost, Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak z oblasti spolupracujících vysokých škol v České republice i zahraničí a samozřejmě celá řada spolupracujících firem a podniků.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40640
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Servis / Technické školství
Autor:
Firmy
Související články
Elektronická dvojčata

Slyšíme-li slovo „dvojčata“, představíme si mnohé, od úplně stejných dětiček ve stejných šatičkách až po smutně proslulé newyorské mrakodrapy. Málokdo z nás by si však představil dva malé chlapce – Petra a Pavla Bařinovi – kteří, místo aby běhali za míčem, sedí u stolu a vybaveni stejnými pájkami tvoří různé svíticí nebo hýbací doplňky ke svým hračkám...

Technická soutěž EBEC 2020

Již po dvanácté proběhne na VUT v Brně lokální kolo soutěže EBEC (European BEST Engineering Competition). Ta se pyšní statusem největší soutěže pro studenty technických vysokých škol v Evropě. Soutěží se na lokální, regionální a celoevropské úrovni. Letošní finále se uskuteční ve Varšavě.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Související články
Jak vytvořit draka

Už několikrát jsme v našem časopise představili formule, které jsou dílem studentů českých technických univerzit. Mezi nimi rozhodně nesmí chybět ta, která spatřila světlo světa na VUT v Brně – dravý i elegantní Dragon 9.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Studentská formule pro světové autodromy

Ve středu 22. května letošního roku se mohli příznivci rychlých aut zúčastnit slavnostního odhalení formule Vector 05, kterou sestavili studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava. Cílem studentského týmu Formula TU Ostrava bylo postavit již pátý monopost konkurenceschopného závodního vozidla kategorie pro spalovací motory a získat zkušenosti ve využití standardních a nestandardních technologií, a samozřejmě vyhrát na mezinárodních závodech Formula Student.

Jak připravit pro studenty techniku přitažlivou a zajímavou?

Přinášíme vám rozhovor s Ing. Evou Klocovou, která téměř rok podniká nelehké kroky k získání licence České republiky k mezinárodní soutěži v učňovských dovednostech WorldSkills. Kdo jí zná, dá nám za pravdu, že jde do toho celým svým srdcem, podobně jako do všech svých profesních aktivit. V jaké fázi cesty se nyní nachází?

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

České a slovenské odborné školství

Přinášíme vám pohled na problematiku školství a jeho vliv na tvorbu vyspělé ekonomiky očima dvou odborníků - slovenského výzkumného pracovníka a podnikatele prof. Milana Gregora a podnikatele a neústupného reformátora českého školství ing. Jiřího Rosenfelda. S oběma dotyčnými jsme v předchozích vydáních realizovali profilové rozhovory mapující jejich dosavadní profesní příběh. Oblast školství jsme z nich vyjmuli pro tento komplexní pohled, který ve společném regionálním kontextu spatřujeme za velmi poučný a inspirující. Názory vycházejí a jsou opřeny o bohaté zkušenosti jejich působení jak na akademické půdě, tak i v byznyse.

Česko a Sasko společně pro plasty

Pracovní skupina zabývající se technologiemi plastů a vláknových kompozitů se na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) začala postupně ustavovat v zimním semestru roku 2015.

Česko-francouzskou cestou vzhůru

Kombinace magisterského titulu z oboru Industrial Engineering na VUT a inženýrského diplomu ze školy Arts et Métiers – to je dokonalý startovní můstek pro uplatnění ve špičkových zahraničních firmách. Pro brněnskou rodačku Pavlínu Trubačovou to byl začátek profesní cesty do CERNu.

Český manažer, technolog i dobrodruh

Jan Jakoubek je poměrně netypickým příkladem člověka, kterého lze s jistou nadsázkou nazvat „self made man“. A to i přesto, že jeho kariéru spoluutvářely i odborné školy a univerzity, včetně pražské ČVUT.

Český mozek pro světové vozy

Rozhodnete-li se pořídit si nový vůz, pravděpodobně nebudete znát člověka, který rozhodl o konkrétním dílu, jež bude součástí automobilu. Pokud však tím vozem bude Škodovka, pak je velmi pravděpodobné, že mužem, který o mnohém ve vašem voze rozhodoval, je Ing. Radek Urbiš, PhD., MBA.

České vize pro evropské plastikářství

Od raného mládí to šluknovského rodáka Zdeňka Rybczuka táhlo ke strojařině. Navzdory tomu je dnes vrcholovým manažerem v oblasti plastikářství – konkrétně působí ve firmě Coveris Rigid Zell Deutschland na pozici ředitele výroby a obchodu. Jaká byla jeho životní cesta a jak se stalo, že „konvertoval“ od kovů k plastům?

Světový design s českými kořeny

„Kolikrát jste se snažili otevřít dveře na špatnou stranu? Mně se to stává neustále,“ říká známá designérka, působící momentálně v Mnichově, Charlota Blunárová.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit