Témata
Reklama

Pro bezpečný provoz hydraulických zařízení

25. 06. 2013

Výrobky společnosti Argo-Hytos zajišťují nejen bezpečnost, ale navíc jsou natolik inteligentní, že chrání hydraulický systém i v případě nesprávné obsluhy.

Christian Trahan, vedoucí strategických průmyslových aplikací, na zajímavém příkladu vysvětluje, jak výrobky společnosti Argo-Hytos zajišťují, aby znečištěný olej nezpůsobil v systému žádné závažné škody. U jednoho z výrobců portálových jeřábů se před nedávnem vyskytl případ, který zpočátku vyvolal velké pozdvižení: nesprávná náplň přivodila totální výpadek stroje!

Pane Trahane, můžete v krátkosti vysvětlit, co se tu přesně stalo?

Používaný stroj disponuje dvěma oddělenými brzdovými systémy s lamelovými brzdami. Tento typ brzdy potřebuje chlazení a mazání, což zvyšuje životnost složek a snižuje náklady na údržbu. Zákazník nechal několik strojů vybavit snímači LubCos H2Oplus II, které v brzdových okruzích průběžně kontrolují obsah vody, teplotu a stárnutí oleje. U jednoho z těchto strojů hlásily snímače LubCos H2Oplus II po regulérním servisním termínu příliš vysoký obsah vody v brzdových okruzích. Poté hlásilo řízení stroje poplach. Obsluha stroje tak byla jednoznačně vyzvána stroj odstavit a nahlásit servisnímu týmu. Pokud by obsluha popojela jen o jeden jediný metr, došlo by k obrovskému poškození!

Reklama
Reklama
Snímač LubCos H2Oplus II pro kontrolu obsahu vody v olejovém okruhu

Proč k výpadku stroje došlo?

Servisní tým celou záležitost prověřil na základě dat uložených ve snímači. Zjistil, že důvodem výpadku byla záměna typu oleje, ale díky včasnému hlášení snímačů se zabránilo trvalému poškození stroje. Do brzd byla namísto předepsané brzdové kapaliny aplikována podobně zabarvená, ale pro brzdy absolutně nevhodná směs vody a glykolu! Pokud by byl tento stroj provozován bez snímačů, byla by již po několika metrech jízdy brzda díky nesprávnému chladicímu a mazacímu médiu úplně zničená a vedle značných hmotných škod by byla ohrožena i bezpečnost řidiče stroje!

Filtrační agregát FAPC 016

Jak snímač poznal, že má stroj zablokovat?

Tento typ snímače měří za provozu mimo jiné obsah vody a vodivost okolní kapaliny, zpravidla hydraulického oleje, mazacího oleje a podobně. Pomocí integrované elektroniky a komplikovaného vyhodnocování dat lze porovnávat naměřené hodnoty s nebezpečnými prahovými hodnotami pro příslušný druh oleje. Dosažení nebo překročení těchto mezních hodnot iniciuje ve snímači výstražný signál, který je předán řídicí jednotce stroje. Řídicí jednotka signalizuje havarijní stav a stroj je zastaven. Mimoto snímač trvale zaznamenává aktuální naměřené hodnoty a na základě těchto záznamů je možné z uložených modelů činit prognózy pro aktuální stav oleje. Díky ukládání dat také dochází k záznamům jako v „černé skříňce“. Jednotlivé případy poruch tak lze vyhodnotit dodatečné, což umožňuje nalezení příčin, odstranění potenciálních zdrojů poruch a zvýšení bezpečnosti zařízení. V tomto případě byl zvolen jiný typ oleje, aby se díky rozdílnému zabarvení jednotlivých provozních kapalin stroje zabránilo jejich záměně.

Jednotka LubMon Visu pro jednoduché připojení snímačů, zobrazování aktuálních hodnot i pro přechodné ukládání dat

Jaké výhody nabízí výrobek LubCos H2Oplus II?

Snímač použitý v tomto konkrétním případě měří vedle vlhkosti i teplotu a dva další chemicko-fyzikální parametry oleje a na základě těchto měření vytváří prognózy ohledně stavu oleje. Přitom se hodnoty, které závisejí na teplotě, přepočítávají na referenční hodnotu teploty. Tím se podstatně eliminují vlivy teploty na signál senzoru. Na základě této technologie je možné přejít od pevně stanovených termínů výměny oleje k výměně na základě skutečného stavu oleje a prodloužit tak dobu používání oleje. Díky zaznamenávání dat jsou v případě poruchy k dispozici informace, které v budoucnu pomohou podobným případům zabránit. Pomocí naměřených parametrů lze určit i přesný typ oleje a tím zajistit, aby byl pro dané zařízení používán pouze předepsaný typ. Když to shrneme, lze tedy pomocí snímačů Argo-Hytos zvýšit bezpečnost provozu strojů, prodloužit životnost oleje a tím i snížit provozní náklady.

Proporcionální ventil SP4P2-B3 pro kontinuální řízení tlaku

K jakým škodám by došlo, kdyby výrobek takhle nezareagoval?

Bez těchto snímačů by se částečně zničily lamelové brzdy stroje, které jsou velmi citlivé na vlhkost. To by vedlo k vysokým nákladům na opravu a dobu výluky stroje. Kromě toho by byla bezprostředně ohrožena bezpečnost řidiče a blízkého okolí stroje, protože k výpadku brzd by mohlo dojít za jízdy.

Filtrační agregát pro servis olejů

Moderní filtrační agregát FAPC 016 se vyznačuje vysokou flexibilitou a nízkými náklady. Integrovaný monitor částic OPComII kontroluje dosažení třídy čistoty oleje během celého procesu filtrace. Kulovým kohoutem lze nastavit kontrolu třídy čistoty oleje před nebo za filtrem v závislosti na tom, zda se filtruje nový olej při plnění systému nebo zda čistíme pracovní kapalinu systému. Monitor částic ukládá až 3 000 naměřených hodnot do vlastní paměťové jednotky a tato data lze přes rozhraní RS232 přenášet do počítače, kde je lze archivovat, zpracovávat a vyhodnocovat trendy.

Agregát s průtokem 16 l.min-1 je vhodný k ochraně i menších hydraulických systémů. Celkové konstrukční řešení umožňuje snadnou manipulaci s filtračním agregátem a jeho jednoduchou obsluhu – například k výměně filtrační vložky nejsou potřeba žádné speciální pomůcky. Pro snazší přepravu lze agregát zavěsit na manipulační vozík.

Díky chytré konstrukci celého filtru je jeho těleso téměř bezúdržbové. Pomocí speciálního ventilu ve vložce jsou při vyjímání zanesené filtrační vložky z tělesa nečistoty uzavřeny uvnitř vložky a odstraněny společně s ní. Speciální konstrukce filtračních vložek zabezpečuje díky hloubkové filtraci vysokou hodnotu filtračního koeficientu při zachování kapacity a nízké ztrátě tlaku. Filtrační agregát může pracovat také se speciálními filtračními vložkami absorbujícími vodu.

Zobrazovací a paměťová jednotka pro sledování stavu oleje

Argo-Hytos nabízí širokou paletu senzorů pro kontrolu stavu hydraulických a mazacích médií. Patří k nim monitory částic, teplotní a vlhkostní senzory a senzory kontroly stárnutí oleje. Často se pro kontrolu stavu oleje používá několika senzorů s rozdílnými měřenými parametry. Naměřená data se v tomto případě musejí nejprve zpracovat, pomocí určité aplikace sjednotit a vyhodnotit. Zobrazovací a paměťová jednotka LubMon Visu uživatele těchto jednotlivých kroků zbaví.

Jednotka LubMon Visu automaticky identifikuje připojené senzory a spouští zpracovávání jejich dat. Zároveň začne, pokud si to uživatel přeje, s ukládáním naměřených hodnot. Hodnoty naměřené snímači, jako je např. LubCos H2O+ II, jsou zobrazovány na displeji jednotky. Data se ukládají včetně časového údaje (time stamp). Informace o režimu měření a překročení limitních hodnot je uživateli signalizována pomocí tří kontrolních LED. K jednotce LubMon Visu mohou být připojeny také analogové snímače, například snímače tlaku, které lze kalibrovat a nastavit limitní hodnotu, po jejímž dosažení následuje varovné hlášení. Rychlý přehled o nejdůležitějších aktuálně naměřených parametrech hydraulického nebo mazacího média získá uživatel přímo na displeji přístroje. Zde se zobrazují jak hodnoty teploty a vlhkosti, tak třídy čistoty ISO. Připojení jednotky LubMonVisu k počítači nebo k řízení je možné jednoduchým způsoben díky integrovanému rozhraní USB nebo Ethernet.

Proporcionální tlakové a redukční ventily patronového typu

Závěrem zmíníme ještě jednu novinku společnosti Argo-Hytos, kterou je rozšíření řady patronových ventilů o proporcionální a tlakové ventily 7/8-14 UNF. Nově uvedené ventily typu SR4P2-B2* a SP4P2-B3* jsou nepřímo řízené a pro svou funkci využívají jednotného řídicího stupně. Ventily byly vyvinuty pro rychlou odezvu řízeného tlaku na řídicí signál se zárukou udržení stabilního tlaku.

Obě provedení jsou konstruována pro pracovní tlaky 350 bar a průtoky 60 l.min-1. Ventily dovolují kontinuální řízení tlaku v celém rozsahu průtoku. Pro ovládání ventilů je k dispozici integrovaná elektronika v konektoru typu EL6. V aplikacích systémových řešení a instalaci pod rozváděč je vhodné využít standardní desky světlosti 06 typu SB.

Jolana ŽídkováArgo-Hytos
j.zidkova@argo-hytos.com
www.argo-hytos.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130741
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Hydraulika
Autor:
Firmy
Související články
Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Hydraulický systém klikujícího autobusu

O tom, že průmyslová hydraulika nemusí být vždy jen nudným řemeslem, svědčí i zkušenosti společnosti Glentor, jejíž pracovníci se při své práci často setkávají s neobvyklými aplikacemi například v divadelní technice, v zoologických zahradách nebo při sportovních akcích.

Bezpečná hydraulika

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Související články
Péče o mobilní hydraulická zařízení

Zatímco přínosy kvalitní péče o oleje v průmyslu jsou veřejnosti poměrně známé, zajištění špičkové péče o oleje v mobilních zařízeních běžné není. Přitom pořizovací náklady mobilních zařízení, například pro oblast stavebnictví, doly, těžbu dřeva aj., se pohybují v podobných cenových relacích jako výrobní zařízení pro průmysl. Také ztráty způsobené prostojem v nejméně vhodný okamžik se bez problémů mohou vyšplhat do výše statisíců korun.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řízení minimalizace znečištění hydraulických systémů

Hydraulické systémy tvoří nedílnou součást řady výrobních a provozních zařízení, což znamená, že jakákoliv znečištění hydraulické kapaliny může mít významný dopad na jejich činnost. Přibližně 75 % všech poruch hydraulických systémů ve skutečnosti nějakým způsobem souvisí s kontaminací.

Hydraulické hadice pro úsporu nákladů

Firma Gates, o které už byla řeč v prosincovém vydání 2010, vyrábí nejen automobilové i průmyslové řemeny, ale jak už bylo zmíněno i hydraulické hadice, koncovky, šroubení, trubkové spoje a průmyslové hadice.

Ovládání průtoku vody

WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení podobná ventilovým terminálům, které mají malé zástavbové rozměry a nízkou hmotnost. Sdružují standardní samostatná zařízení (ventily a průtokoměry) do jednoho bloku pro jejich snadnou obsluhu. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly.

Hydrostatická vedení obráběcích strojů

Hydrostatická vedení jsou jedním ze základních typů kluzných vedení, jejichž rozmach použití v oblasti výrobních strojů nastal především v sedmdesátých letech minulého století. Výrobci obráběcích strojů tato vedení nasazují tam, kde je potřeba konat pohyby s minimálním polohovacím krokem, s vysokou přesností, únosností, tuhostí a tlumením.

Hydraulický upínací systém s vysokou dynamikou

Článek popisuje konstrukci a počítačovou optimalizaci hydraulického agregátu pro upínání tyčí na pásové pile. Zvláštností je vysoká frekvence řezání přířezů a tím i vysoké požadavky na dynamiku systému.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Péče o oleje znamená také péči o stroje

S přístroji na elektrostatické čištění olejů (ELC) Kleentek se můžeme setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Mají široké možnosti využití, protože jsou použitelné pro většinu typů průmyslových olejů. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Milana Soukupa, obchodního ředitele společnosti Kleentek.

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit