Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Role strategického řízení ve strojírenských podnicích
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Role strategického řízení ve strojírenských podnicích

Jako doprovodný program letošního MSV se uskuteční 16. září v Kongresovém centru v Brně v pořadí již 4. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, a to s tematickým zaměřením Role strategického řízení ve strojírenských podnicích. Pořadateli jsou tradičně Ústav řízení a ekonomiky podniky fakulty strojní ČVUT v Praze a Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha. Na téma připravované konference jsme požádali o rozhovor pedagogy z Ústavu řízení a ekonomiky podniku - jmenovitě prof. Ing. Karla Macíka, CSc., a doc. Ing. Jaroslava Zahradníka, CSc.

MM: Co vedlo pořadatele k volbě tématu zaměřeného na strategické řízení?

Prof. Macík: Pořádání již čtvrté konference věnované integrovanému inženýrství v řízení průmyslových podniků svědčí o příznivém ohlasu odborníků české manažerské teoretické a praktické veřejnosti. Každá z konferencí se zaměřovala na určitou oblast zájmu podle výsledků ankety účastníků konferencí. První konference se zabývala propojením vzdělání odborníků-specialistů a zvládnutí manažerských dovedností a promítnutí tohoto přístupu do studijního programu fakulty strojní ČVUT v Praze. Následující dva ročníky se zaměřily na marketingově orientovaný výzkum a vývoj, nutnost flexibility v řízení, schopnost změnit stereotypy jednání, ochotu přijímat zdravou míru rizika a s tím spojenou odpovědnost, tvorbu produktových strategií s podporou projektového managementu, informačních technologií a kontrolingu apod. Tématem letošní konference je úloha strategického řízení ve strojírenských podnicích. Strategie řízení obsahuje umění vést podnik k trvalé prosperitě v dlouhém časovém horizontu. Hovořit o umění v případě strategie není nijak nadnesené, neboť vedle výrazných znalostí a praktických zkušeností v oblasti techniky, managementu, ekonomiky, marketingu, logistiky, ekologie, informační technologie a psychologie zřetelně vystupuje nadání řídicích pracovníků výstižně určit vizi podniku a propojit znalosti o trhu s lidskými, hmotnými a nehmotnými zdroji, které podnik má nebo může mít k dispozici.
České podniky byly vystaveny počátečnímu tlaku politických a ekonomických změn, které nastaly v Evropě v posledních letech. Přechod od plánovaného k tržnímu hospodářství znamenal opuštění direktivního řízení a soustředění se na řízení strategické. Pro většinu podniků, které pokračovaly ve své činnosti v tržních podmínkách, byla koncepční činnost neznámou aktivitou, neboť strategie podniku byla určována centrálními institucemi. Chybělo strategické know-how. Pozornost se soustřeďovala na získání zahraničních odborníků v oblasti managementu a marketingu, což se projevilo někde pozitivně, ale jinde i negativně. Docházelo ke změnám vlastníků, organizačních struktur a výrobních programů - to mělo za následek porušení kontinuity podnikatelských aktivit z dřívější doby a zcela novou orientaci na tržní ekonomiku a orientaci na dlouhodobou podnikatelskou strategii.
Pořadatelé konference se proto rozhodli otevřít širší diskusi zaměřenou na otázky strategického řízení podniků a shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti manažerů českých podniků v této oblasti. V procesu vývoje podnikové strategie hledají manažeři zpravidla odpověď na otázky, týkající se povahy prostředí, ve kterém se podnik prosazuje, pozice, kterou podnik zaujímá, představy o tom, jaký by podnik měl být, jakým způsobem dosáhne své vize, co musí podnik udržet a co změnit. Zvláště silně vystupuje do popředí vstup České republiky do Evropské unie, neboť podniky budou muset přehodnotit svoji pozici a vyvinout nové strategie, ve kterých budou schopny hájit své dosavadní pozice a využívat nové příležitosti.

MM: Jak hodnotíte současný stav formulování a implementace podnikových strategií v našem strojírenství?

Doc. Zahradník: Podniková strategie je nutná pro prosperitu a dlouhodobé přežití podniku. V současné době u nás existuje strategické plánování buď jako funkční součást systému plánování, nebo se provádí jeho implementace. Podniky často při strategickém plánování spolupracují s konzultační institucí. Za nejvýznamnější pozitivní důsledek strategického plánování je vrcholovým managementem považováno stanovení cílů a uskutečnění rozvoje podniku pro zvýšení konkurenceschopnosti. Vrcholový management má rozhodující úlohu při strategickém plánování, je nositelem odpovědnosti za strategické plánování a stanovuje hlavní cíle a prostředky určené k dosažení cílů.
Význam formulování a implementace podnikových strategií je zejména v tom, že umožňuje vrcholovému managementu podniku být na základě scénářů připraven na možný vývoj podnikatelského prostředí. Scénáře podnikatelského prostředí podporují nalezení klíčových faktorů ovlivňujících stav podnikatelského prostředí, strategické myšlení a komunikaci v podniku a flexibilitu podniku vůči změnám podnikatelského prostředí. Vrcholový management podniku určuje vizi a poslání podniku, způsob dosažení vize prostřednictvím obecné strategie, stanovuje cílové směrné ukazatele působení podniku v podnikatelském prostředí a strategické cíle. Strategické cíle mohou představovat zajištění dlouhodobého rozvoje podniku nebo splnění požadavků vlastníka podniku nebo splnění požadavků zákazníka nebo zajištění konkurenceschopnosti podniku.

MM: Co je cílem a jaké přínosy pro váš ústav a podnikovou praxi od konference očekáváte?

Prof. Macík: Konference má za svůj cíl předat teoretické poznatky a praktické zkušenosti akademických a podnikových odborníků v oblasti strategického řízení ve vazbě na integrované inženýrství. Přínosy konference lze pro náš ústav očekávat jak v oblasti vědecko-výzkumné a projektové (např. pro řešení výzkumného záměru, vedení disertačních prací, vedení diplomních prací), tak i v oblasti výuky (přednášky, cvičení, semináře, konzultace v předmětech strategický management, průmyslový marketing, management a ekonomika podniku). Určité významné přínosy konference lze očekávat i v podnikové sféře. V rámci příspěvků a vystoupení odborných pracovníků dojde k výměně názorů, zkušeností a poznatků mezi jednotlivými odborníky z různých průmyslových podniků i z různých vysokých škol. Přínosy konference pro podnikovou praxi lze očekávat i v předávání zkušeností od zahraničních účastníků konference.

MM: Můžete uvést přehled vybraných autorů a stručný obsah jejich přednášek, respektive příspěvků do sborníku?

Doc. Zahradník: Přehled vybraných autorů a stručný obsah jejich příspěvků je zaměřen na problematiku, která se nejvíce dotýká role strategického řízení ve strojírenských podnicích.
František Freiberg z našeho ústavu se zabývá komplexním hodnocením strategických investic. Zdůrazňuje, že při hodnocení investic by se neměla opomenout jejich shoda se strategií podniku. Podle autora je pro rozhodnutí o investicích pro dlouhodobý rozvoj podniku důležitá důkladná a komplexní analýza výhodnosti investic.
Pavel Hanuš z a. s. Tajmac-ZPS se zabývá strategickým plánováním v průmyslu obráběcích strojů. Podle něj úspěch formulování strategie a strategického řízení závisí na míře kooperace vlastníka a managementu.
Slovenští kolegové z TU Prešov Romana Hricová a Martin Lorko analyzují příčiny a důsledky strategického rozhodování v malých a středních podnicích. Vycházejí ze skutečnosti, že podniková strategie musí reagovat na příležitosti, výzvy a hrozby okolí a má být v souladu s schopnostmi a zdroji podniku. Zdůrazňují význam vyhodnocování alternativních strategií.
Jaroslav Král z ŽU v Žilině se ve svém příspěvku soustřeďuje na možné přínosy, bariéry implementace a překlenovací aspekty dodavatelského řetězce. Integrace do dodavatelského řetězce umožňuje podniku soustředit se na klíčové oblasti. Nabývá na významu logistika a logistické řízení, které nachází své uplatnění v konceptu vertikálně integrovaného dodavatelského řetězce.
Kolega Karel Macík se zabývá strukturním modelováním jako integračním nástrojem, který umožní vyhodnotit předpokládané cílové náklady u několika nově navrhovaných výrobků a stanovit cílové varianty výrobkové strategie s ohledem na nákladovost. Určení nákladů na výrobek v okamžiku, kdy se rozhoduje o jeho koncepci, je nutné zejména pro stanovení vhodné strategie ve vývoji nákladů podniku.
Další z mých kolegů Jaromír Štolcpart se zaměřuje na vývoj strategického řízení, které přestává být pouhou intuicí manažerů, ale stává se systematicky připravovanou teorii svázanou s potřebami praxe a představuje specifickou funkci managementu. Autor zdůrazňuje význam scénářů jako modelování stávajícího a především budoucího okolí podniku. Formulace strategie se člení na etapy stanovení poslání, cíle, strategie, zásady a směrnice. Implementace se člení na etapy programy, rozpočty, procedury, provádění a kontrolu.
Vladislav Mazúrek, zastupující firmu Mesit přístroje, se zaměřuje na přínos kontrolingu v rámci integrovaného inženýrství průmyslového podniku. Podle autora se úspěšný kontroling nevyznačuje tím, že vytváří rutiny, s nimiž pracuje, ale tím, že poskytuje přiměřené informace.
Další představitel z praxe Milan Potenec z firmy Cetos chápe stanovení strategie a stálou práci s ní jako jednu z nejdůležitějších činností majitele a managementu podniku. Doporučuje v prvních obdobích tvorby strategie zaměřit se na provedení potřebných analýz podniku a jeho okolí. Definuje strategické cíle podniku v oblasti výrobkové, v oblasti trhů, v oblasti investiční, v oblasti ekonomické a v oblasti personální.
Kanadský kolega Peter A. Urban z Camex International se zamýšlí nad strategií českých podniků. Zdůrazňuje význam uspět na mezinárodních trzích. Definuje šest základních dimenzí strategie a rozděluje strategický systém na vývoj strategie a strategické plánování. Podle něho existuje nekonečná řada strategií a jejich variací a kombinací.
Poslední z měho výčtu, avšak ne nejméně důležitá, je přednáška Bohumila Vrhela z Metal Progresu Strakonice. Ve svém příspěvku se zabývá strategickými cíli, zdůrazňuje význam potřeby strategického řízení a analyzuje soustavu strategických cílů. Dále uvádí, jak strategické cíle definovat a jak správně postupovat při dosahování strategických cílů.
MM: Přejeme vám, ať je tento ročník konference přinejmenším tak úspěšný jako ročníky předešlé. Děkujeme vám za rozhovor.
Za MM Průmyslové spektrum rozmlouval Jan Bauer

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: