Témata
Reklama

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Ústav výrobních strojů a zařízení na ČVUT v Praze

Reklama
Reklama

Vývoj ústavu za posledních 10 let

Kořeny Ústavu výrobních strojů a zařízení sahají do 20. let 20. století, kdy se výuka konstrukce výrobních strojů oddělila od Katedry mechanické technologie. Nová katedra, později ústav, měnila v průběhu času název i velikost. Současná podoba je z roku 2012, kdy se spojil tehdejší Ústav výrobních strojů a zařízení, který zajišťoval výuku studentů, s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které bylo orientováno na výzkum a spolupráci s průmyslem a fungovalo jako školicí pracoviště doktorandů. Spojením vznikl jeden ústav, který zajišťuje vzdělávání mladých odborníků v bakalářském, inženýrském a doktorském studijním programu, výzkum v oboru výrobních strojů a technologií a podporu firem v této oblasti.

Styl výuky na ústavu

Moderní výrobní stroje jsou komplexní mechatronické celky, což se odráží i v náplni výuky. Studenti se vzdělávají v oblasti konstrukce obráběcích a tvářecích strojů, automatizace výrobních strojů a zařízení, pohonů, zpětnovazebného řízení a řídicích systémů, měření a diagnostice základních vlastností výrobních strojů. Všemi uvedenými předměty se prolíná výuka modelování a simulací. Ve výuce je kladen důraz na praktickou část, čemuž odpovídá významný objem výuky v laboratořích a především čtyři semestrální projekty, kde studenti prakticky aplikují získané teoretické znalosti nad jasně definovanou úlohou.

Práce v laboratořích Ústavu/RCMT

Provázanost výuky s praxí, zapojení odborníků z praxe

Výuku zajišťují především pracovníci Ústavu/RCMT, kteří mají kromě pedagogických i praktické zkušenosti z řešení úkolů zadávaných průmyslovými firmami. Kromě toho jsou do výuky zapojeni specialisté z firmy Zkušebna VUOS. Toto nastavení výuky přináší studentům kromě fundamentálních oborových znalostí i praktickou zkušenost z praxe. Další rozšíření praktických znalostí mají studenti v rámci seminářů Společnosti pro obráběcí stroje, Českomoravské společnosti pro automatizaci i specializovaných firemních seminářů pořádaných na půdě Ústavu/RCMT.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Propojení výuky, výzkumu a praxe se odráží i v tématech diplomových a disertačních prací, které často získávají ocenění. Zmínit lze např. diplomovou práci Ing. Alexandra Kozačoka zaměřenou na analýzu teplotních deformací nosné struktury stroje a návrh optimalizačních opatření pro stroj firmy Kovosvit MAS. Práce mj. získala ocenění Společnosti pro obráběcí stroje. Z významných disertací lze uvést např. práci Jana Veselého na téma komplexní modelování dynamiky a řízení NC strojů, která byla oceněna Zvoníčkovou nadací a na základě které se nyní realizuje mnoho významných projektů s firmami i navazující výzkum.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují jako projektanti, konstruktéři a pracovníci ve vývoji, inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách i v obchodních společnostech, jako podnikatelé, popřípadě i jako učitelé technických předmětů. Absolventi ústavu nemají nouzi o zajímavé nabídky zaměstnání a velmi často již po několika letech praxe zastávají vedoucí pozice ve firmách.

Spolupráce s ostatními školami a ústavy

Ústav výrobních strojů a zařízení spolupracuje ve výzkumu a výuce s dalšími ústavy jak na Fakultě strojní ČVUT v Praze, tak na VUT v Brně a ZČU v Plzni.

Výzkumná činnost, aplikace výsledků v praxi

Výzkumu ve spolupráci s průmyslem i přímé komerční spolupráci je věnováno 90 % aktivit Ústavu/RCMT. S devadesáti aktivně zapojenými odborníky je toto pracoviště největší svého druhu v ČR a patří mezi významné i v mezinárodním měřítku. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na tři hlavní oblasti: 1. výzkum produktivních, spolehlivých a přesných obráběcích strojů; 2. výzkum vlastností, měření a diagnostiky obráběcích strojů; 3. výzkum produktivních a ekologických technologií. Pracoviště spolupracuje prakticky se všemi výrobci obráběcích strojů a jejich komponent v ČR a dále s mnoha uživateli hi-tech obráběcích technologií a strojů.

Technické vybavení ústavu

Ústav výrobních strojů a zařízení je velmi dobře vybaven pro výuku i výzkum v oboru jak z pohledu strojního vybavení, tak z hlediska hardwaru a softwaru pro zajištění konstrukčních, výpočtově simulačních a experimentálních aktivit. Výčet vybavení by byl dlouhý. Nemá smysl ho uvádět, protože kvalita výsledků je dána především týmem profesionálních výzkumných pracovníků s dlouholetými zkušenostmi ve výzkumu i výuce.

Spolupráce ústavu s průmyslem

Spolupráci s průmyslem je věnována velká pozornost. Drtivá většina řešených projektů je ve spolupráci s průmyslovými firmami. Výsledky výzkumu jsou bezprostředně aplikovány v praxi spolupracujících firem. Důkazem dobré a intenzivní spolupráce s firmami je mj. již dvakrát získané ocenění v soutěži Nejlepší spolupráce roku za projekty s firmami TOS Varnsdorf a KŠK Kuřim.

Významné úspěchy

Ústav/RCMT dosáhl mnoha úspěchů a ocenění, jak již bylo uvedeno na několika příkladech výše. Za nejvýznamnější úspěch však lze považovat především zájem průmyslových partnerů o společné řešení výzkumně-vývojových projektů. V tomto ohledu je unikátní projekt TAČR Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika, jehož konsorcium pracoviště vede. V projektu jsou zapojeny tři univerzity (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni), šest výrobců obráběcích strojů (TOS VARNSDORF, TOS KUŘIM, TOSHULIN, ŠKODA MACHINE TOOLS, TAJMAC-ZPS, KOVOSVIT MAS) a jeden výrobce tvářecích strojů (ŠMERAL BRNO). Projekt je unikátní jak špičkovým složením konsorcia (tři největší technické univerzity v ČR, firmy, které z hlediska obratu realizují 60 % výroby výrobní techniky v ČR), tak i zaměřením na řešení aktuálních témat i dlouhodobého oborového výzkumu.

Plány ústavu do budoucna

Hlavním cílem Ústavu/RCMT zůstává další zvyšování kvality ve výchově mladých odborníků, výzkum a podpora průmyslových firem v oboru výrobní techniky a technologie. V tomto ohledu bude pokračovat srovnávání výsledků se špičkovými zahraničními pracovišti.

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vývoj ústavu za posledních 10 let

Z hlediska vývoje katedry v posledních letech je třeba zmínit nově akreditovaný obor Hydraulika a pneumatika v rámci navazujícího magisterského studia, který od školního roku 2013/14 nahradil dřívější specializaci Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. Dále byly v uplynulých letech významně inovovány laboratoře katedry, které jsou nezbytné pro kvalitní pedagogickou i vědecko-výzkumnou činnost.Na konci minulého roku katedra oslavila 50. výročí svého vzniku, čímž se řadí mezi nejstarší, ale stále aktivní katedry v rámci Fakulty strojní.

Styl výuky na ústavu

V oblasti výuky katedra zabezpečuje na Fakultě strojní bakalářský studijní obor s názvem Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. V magisterském studiu zajišťuje výuku v již zmíněném oboru Hydraulika a pneumatika. Dá se říci, že v současnosti jako jediná v České republice nabízí komplexní studijní obor zaměřený na hydraulické a pneumatické mechanismy, přičemž výuka této problematiky má na pracovišti dlouholetou tradici. Katedra nabízí také možnost pokračovat v doktorském studiu.

Provázanost výuky s praxí, zapojení odborníků z praxe

Pro zavedení nejnovějších poznatků a trendů z oblasti tekutinových systémů jsou do výuky zapojováni odborníci z praxe. Ti se aktivně podílejí na výuce, vedou přednášky i cvičení a z řad studentů jsou vysoce ceněni. Kromě výuky jsou na katedře také pravidelně pořádány odborné přednášky a semináře firemních partnerů. Samozřejmostí jsou každoroční exkurze studentů do firem, např. Parker Hannifin, Bosch Rexroth, SMC Industrial Automation, Sigma Group, Danfoss Power Solutions a dalších. Katedra vypisuje ve spolupráci s praxí také témata závěrečných prací.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, výpočtáři a výzkumní a vývojoví pracovníci v různých odvětvích průmyslu. Začátkem tohoto roku byli formou dotazníku osloveni absolventi katedry z posledních tří let. Z výsledných dat vyplývá, že téměř 95% z nich našlo zaměstnání do tří měsíců od ukončení studia, přičemž více než polovina se v praxi zabývá přímo hydraulikou. Další absolventi se věnují pneumatickým systémům, 3D modelování či obecné konstrukci.

Praktikátor pro sestavování základních hydraulických úloh

Technické vybavení ústavu

Z technického vybavení lze zmínit např. nové hydraulické praktikátory firmy Parker Hannifin pro procvičování úloh se základními prvky a rovněž proporcionální technikou, demonstrační a měřicí zařízení odstředivého a plunžrového čerpadla Armfield, vybavení laboratoře pneumatických mechanismů z finančního daru firmy SMC Industrial Automation, nebo sestavení aerodynamického tunelu s žárovým anemometrem Dantec Dynamics. Katedra disponuje měřicím zařízením Hydac HMG 3000, Hydrotechnik M5060 s rychlostí snímání měřené veličiny až 0,1 ms, včetně příslušných snímačů, laserovým čítačem nečistot v oleji Parker Hannifin, rotačními reometry Brookfield. Ze softwarového vybavení katedra využívá např. Ansys-Fluent, Automation Studio nebo Matlab-Simulink.

Výzkumná činnost, aplikace výsledků v praxi

Z hlediska vědecko-výzkumné činnosti se katedra zabývá měřením, zkoušením a matematickým modelováním hydraulických a pneumatických prvků a systémů, včetně popisu dynamických jevů. Významnou oblastí výzkumu s dlouholetou tradicí je matematické modelování proudění. Ve spolupráci s dalšími pracovišti se řeší rovněž problematika přestupu tepla a spalování. Katedra se dlouhodobě podílí na řešení mezinárodních a národních grantů.V oblasti aplikovaného výzkumu se mimo jiné podílela na projektu TA ČR s názvem Regulované rekuperační převodníky, který byl Technologickou agenturou oceněn za ekonomický přínos. Pracovníci katedry se zapojují do výzkumné činnosti rovněž v rámci projektů postdoc či pre-seed aktivity.

Vlajkové diplomové a disertační práce

Ze závěrečných prací můžeme zmínit např. návrh nůžkové zdvihací plošiny pro kamionové soupravy, návrh hydraulického pohonu krokového mechanismu vrtné soupravy, řešení interakce kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním proudění, modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů, modelování proudění s přestupem tepla a hořením, modelování proudění v hydrodynamickém čerpadle nebo modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků. Z uvedeného je zřejmé, že okruh témat je skutečně široký.

Laboratoř pneumatických mechanizmů

Spolupráce s ostatními školami a ústavy

Katedra dlouhodobě spolupracuje s Odborem fluidního inženýrství Victora Kaplana VUT v Brně, v rámci evropských projektů s TU Liberec a ZČU v Plzni, dále s partnery ze slovenských vysokých škol STU v Bratislavě, TU v Košicích a Žilinské univerzity. V posledních letech se rozvíjí také spolupráce se Slezskou polytechnikou z polských Gliwic.

Spolupráce ústavu s průmyslem

Již bylo zmíněno, že odborníci z řad průmyslových firem se aktivně podílejí na výuce. Katedra spolupracuje s průmyslovou praxí rovněž v oblasti smluvního výzkumu, např. při měření a modelování proudění kotlových těles s firmou Viadrus, při posuzování hydromechanických parametrů centrální klimatizace Dolu Paskov s firmou OKD, při zvyšování účinnosti paralelizace CFD solveru Open FOAM s firmou Sobriety. Pracoviště také pořádá školení pro zástupce průmyslu v oblasti pneumatických prvků a systému.

Významné úspěchy

Za významný úspěch v oblasti výzkumu lze považovat již zmíněný podíl na projektu TA ČR, který byl oceněn Technologickou agenturou. Z hlediska kvality výuky lze za úspěch pokládat poměrně velký zájem studentů o studium oboru a také následný zájem o absolventy z řad průmyslových firem.

Plány ústavu do budoucna

V důsledku poklesu demografické křivky došlo ve vysokém školství k úbytku počtu studentů a pracoviště se s touto situací musí vyrovnat. Je i nadále nezbytné zavádět do výuky nejnovější poznatky z průmyslové praxe a tím absolventům katedry i do budoucna zajišťovat jejich dobré uplatnění a konkurenceschopnost na trhu práce. Současně je nutné neustále rozvíjet činnost ve vědě a výzkumu.

Jan Petřík

jan.petrik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Související články
Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) je zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen je na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Hydraulika a pneumatika u nás

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení výrobců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh. V témže roce byla asociace také přijata do mezinárodní organizace CETOP, která sdružuje evropské národní organizace.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit