Témata
Foto: I. Heisler

Měli jsme možnost zúčastnit se celodenního semináře o monitoringu obráběcích operací, pořádaného 20. října Společností pro obráběcí stroje a Ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT, FS, ČVUT).

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Program semináře byl nabitý, účastníci vyslechli celkem 13 přednášek věnovaných sběru dat z výroby a jejich zpracování. Velký zájem ze strany firem prezentujících svoje řešení a plný sál posluchačů potvrdily, že toto téma je aktuální.

Sběr pomalých dat a jejich využití

Po úvodním příspěvku Petra Koláře z  RCMT, FS, ČVUT, který se ve své prezentaci věnoval aktuálním trendům v moderní výrobě, čtvrté průmyslové revoluci, digitálním službám a datovým platformám, se slova ujal jeho kolega (z RCMT, FS, ČVUT) Jiří Švéda. Svůj příspěvek nazval „Monitoring stavu obráběcích strojů a jeho využití“ a zabýval se v něm sběrem takzvaných pomalých dat – jejich vyčítání z řídicích systémů obráběcích strojů. Tato data lze využít nejen pro reportování stavu stroje, ale i pro sledování stavu výroby ve vazbě na její řízení prostřednictvím firemní IT infrastruktury. V tomto ohledu jsou důležité otázky unifikace komunikačních rozhraní a datových modelů. Prezentace dále pojednávala o zajištění bezpečnosti a integrity dat prostřednictvím IT infrastruktury a o komunikaci systému s operátorem. Užitečnou informací byl rovněž doporučený postup při návrhu systému pro monitoring stavu obráběcích strojů.

Úvodní prezentaci semináře přednesl Petr Kolář. (Foto: I. Heisler)

Dalším příspěvkem byla prezentace Miroslava Duba, jednatele společnosti Sidat. Ten účastníkům semináře představil systém inteligentního monitoringu výroby Sidas. Jde o univerzální softwarové řešení, které umožňuje sbírat data z CNC strojů s různými řídicími systémy a tato data reportovat a vizualizovat. Toto řešení jednotné správy dat z různých zdrojů lze integrovat do existujícího ekosystému firmy. Projekt řešila společnost Sidat ve spolupráci s RCMT.

Monitoring z pohledu výrobce strojů

Dopolední blok pokračoval přednáškou technického ředitele společnosti Tajmac-ZPS Martina Machálky, jenž představil systém pro monitorování a správu strojů, nástrojů a montážních prací, nasazený v této firmě. Tento systém poskytuje jak on-line monitoring stavu 125 různých strojů, tak reporting včetně údajů o rozpracovanosti výroby, o plnění norem a plánu, o poruchách a prostojích a o docházce zaměstnanců. Systém je napojen na ERP a nabízí různé výstupy pro jednotlivé úrovně vedení od mistrů až po generálního ředitele. Nasazení do výroby firmě umožnilo významně zvýšit využitelnost strojů.

První sérii prezentací zakončila přednáška Pavla Procházky a Jiřího Cvrčka ze společnosti Yamazaki Mazak Central Europe. Jejich přednáška o možnostech monitoringu strojů Mazak zahrnovala představení systémů Smooth Link (pro monitorování obráběcích operací) a Smooth Monitor AX (pro sběr dat a jejich vizualizaci) a otevřeného komunikačního protokolu MT Connect, zajišťujícího sběr dat. Představili rovněž nástroj iConnect, určený pro vzdálenou podporu (včetně funkcí pro monitoring „pomalých dat“ a pro zálohování CNC dat) a umožňující využít brýle pro virtuální realitu.

Pavel Procházka a Jiří Cvrček ze společnosti Yamazaki Mazak Central Europe hovořili o možnostech monitoringu strojů Mazak. (Foto: I. Heisler)

Rychlá data – monitoring obráběcích procesů

Po přestávce na kávu dostal slovo opět Petr Kolář, který zahájil druhý blok prezentací přednáškou o možnostech a limitech monitoringu obrábění pomocí dat ze strojů. Tzv. rychlá data jsou snímána s frekvencí vyšší než 100 Hz a jejich získávání a rychlé zpracování v reálném čase je předpokladem pro řízení výroby v tzv. krátkém regulačním okruhu, tedy s možností automaticky okamžitě reagovat na změny aktuálního stavu stroje a procesu. Zdrojem těchto dat jsou jak interní signály výrobního stroje, tak senzorické komponenty strojů a nástrojů a senzory doplňkové. Pro praktické využití je třeba měřit velké množství dat a jejich kombinaci správně interpretovat – převést je na srozumitelné veličiny. Prezentace Petra Koláře zahrnovala také konkrétní příklady multisenzorického sledování výrobního procesu a jeho praktického využití a postup při návrhu automatického monitoringu.

V rámci další prezentace představil Karel Kozumplík ze společnosti Siemens systém Sinumerik Edge. Toto řešení pro digitalizaci obráběcího procesu je součástí platformy Siemens Industrial Edge a vyznačuje se vysokou rychlostí zpracování dat, zajištěnou prostřednictvím technologie edge computing (decentralizovaného zpracování dat v místě jejich vzniku). Zpracování dat mají na starosti průmyslové počítače, umístěné v blízkosti jednotlivých strojů. Systém podporuje různé standardní protokoly sběru dat a dokáže např. detekovat anomálie a zobrazit dráhu nástroje a jeho orientaci.

Reklama
Reklama
Reklama

Eva Klocová a Boris Nouzák ze společnosti Heidenhain pak představili softwarová řešení této firmy, která umožňují monitorovat stav strojů a zpracovat data z výrobních procesů. Systém TNC 640 je určen pro získávání dat z jednotlivých komponent strojů a pro jejich zpracování a vizualizaci. Na základě sledování signálů systém dokáže zajistit ochranu stroje před přetížením, nastavit lze také reakce na dosažení mezních hodnot. Novinkou je systém TNC 7; ten je určen pro monitoring procesu obrábění a dokáže např. graficky vizualizovat zatížení os a porovnat aktuální chování stroje s chováním při obrábění referenčního obrobku. V případě rozdílů v chování stroje dokáže tyto rozdíly zobrazit a nastavit lze i reakci systému. Další novinkou je software Heidenhain State Monitor, určený pro sledování výrobních procesů a zahrnující funkce sloužící k vyhodnocení doby běhu programu, k vizualizaci údajů a ke zjištění nevyužitých časů strojů. K dispozici jsou i messenger, vizualizace dat v grafech a jejich export do souborů CSV.

Eva Klocová a Boris Nouzák ze společnosti Heidenhain představili softwarová řešení této firmy pro monitoring stavu strojů a pro zpracování dat z výrobních procesů. (Foto: I. Heisler)

Vyčítání dat z řídicího systému strojů byla věnována i poslední prezentace druhého bloku, kterou uskutečnili Jan Loos a Jacek Urbanowicz ze společnosti FANUC. Představili softwarová řešení, která zajišťují využití dat z CNC strojů a která jejich uživatelům umožňují zvýšit efektivitu, optimalizovat výkon a eliminovat neplánované odstávky.

Nástroj MT-Linki zajišťuje všechny potřebné operace od sběru dat z různých řídicích systémů stroje přes jejich zpracování a vyhodnocení až po zálohování. Generuje grafy, reporty i data pro údržbu. Dalšími představenými softwary byly FANUC Servo Viewer (pro sběr signálů z čidel), AI Servo Monitor (pro vizualizaci abnormalit na základě analýzy s využitím strojového učení) a DLL knihovna Focas2 (nástroj na tvorbu vlastních aplikací).

Konkrétní hardwarová řešení

Po obědě následoval třetí blok prezentací, v nichž další výrobci představili své produkty. Nejprve se k semináři prostřednictvím internetového videopřenosu z Bavorska připojil Daniel Rempel ze společnosti Pro-Micron. V rámci své prezentace představil držák nástrojů Spike, vybavený senzory snímajícími řezné síly a bezdrátovým přenosem dat. Příslušný software naměřená data analyzuje a výsledek lze využít např. ke sledování opotřebení nástrojů, k monitorování procesu obrábění a k predikci kvality.

Daniel Rempel ze společnosti Pro-Micron svoji prezentaci uskutečnil na dálku. (Foto: I. Heisler)

Další prezentace patřila společnosti Schunk CZ. Ondřej Bouzek představil upínač iTendo2. Upínač je vybaven zabudovaným akceleračním senzorem, schopným detekovat vibrace nástroje při rychlosti otáček až 30 000 min-1. Přenos dat probíhá bezdrátově prostřednictvím technologie Bluetooth přímo do tabletu, výrobce však připravuje sadu upínače s přijímačem připojitelným k řídicímu systému stroje. Další připravovaná sada pak (díky plné integraci) dokáže stroj i řídit. I tato prezentace zahrnovala ukázky praktického použití, ukázala tedy, jak lze pomocí tohoto upínače sledovat opotřebení nástrojů a kvalitu povrchu a optimalizovat obráběcí proces.

Upínač nástrojů iTendo2 od společnosti Schunk CZ si mohli účastníci semináře na místě osahat. (Foto: I. Heisler)

Zpracování a vyhodnocení dat z obrábění

Poslední dva příspěvky, věnované zpracování a vyhodnocení dat, přednesli opět pracovníci RCMT, FS, ČVUT. Nejprve Štěpán Chládek účastníky semináře seznámil s experimentem pro nepřímé sledování opotřebení nástroje (s využitím korelační analýzy) a pro predikci geometrické přesnosti obrobku (s využitím strojového učení). Následně Matěj Sulitka hovořil o využití digitálních dvojčat při zpracování dat z obrábění. Ve své prezentaci vysvětlil funkce různých úrovní procesního digitálního dvojčete a možnosti jejich využití pro různé úlohy (optimalizace jakosti obrábění, sledování opotřebení nástroje). Představil také experiment, který sloužil k porovnání měřených a simulovaných dat při inprocesní identifikaci zvýšeného opotřebení nástroje. Cílem experimentu bylo ověřit správnost zvoleného postupu zpracování dat.

Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Projekt Národní centrum kompetence - Strojírenství dosáhl úspěšných výsledků

Projekt Národní centrum kompetence - STROJÍRENSTVÍ (NCKS) byl realizován od ledna 2019 do prosince 2022. V konsorciu bylo zapojeno celkem 26 účastníků, z toho 9 výzkumných organizací a 17 průmyslových partnerů.

Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů

Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které pravděpodobně nejsou na první pohled tak zřetelné. Požadavky na stroje se mění v důsledku postupných proměn světa okolo nás a výrobci strojů na to reagují, aby si zajistili potřebnou konkurenceschopnost.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Zvyšování užitné hodnoty obráběcích a tvářecích strojů

Konkurence v oboru prodeje obráběcích strojů je velká a všechny firmy hledají způsob, jak nabídnout koncovému uživateli vyšší užitnou hodnotu. Tato užitná hodnota se posuzuje podle parametrů koncové výrobní technologie (přesnost, jakost, produktivita, celkové náklady) a pro výrobce obráběcích strojů je to jeden z bodů, kde mohou technickými znalostmi a inovacemi ovlivnit svou konkurenceschopnost na trhu.

Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

Průmysl 4.0 v oboru výrobních strojů

O čtvrté průmyslové revoluci je každý čtenář technických periodik dostatečně informován. Především rok 2016 a částečně i počátek roku 2017 přinesly v této oblasti skutečnou smršť informací. Bohužel většina byla spíše vizionářského nebo marketingového charakteru s chybějícím konkrétním technickým obsahem. V mnoha firmách tedy stále zůstává ve vzduchu viset otázka: V čem by nám to mohlo pomoci řešit naše potřeby?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit