Témata
Reklama

Výškové parametry textury povrchu

Článek formuluje návrh změny názvosloví výškových parametrů textury povrchu uvedených v normě ČSN EN ISO 25178-2. Návrh vychází z analogie termínů profilových parametrů definovaných v ČSN EN ISO 4287. Jeho cílem je ulehčit zavádění nových 3D parametrů textury povrchu do praxe podniků.

V normě ČSN EN ISO 25178-2 je definováno celkem sedm výškových parametrů textury povrchu. Jejich české názvy byly vytvořeny překladem z evropské normy EN ISO 25178-2:2012. V následujících částech článku jsou uvedeny navržené změny v názvosloví jednotlivých parametrů, které vznikly na základě analogie názvů profilových parametrů. V další části je pro názornost uveden příklad hodnocení textury dvou vybraných povrchů pomocí těchto výškových parametrů.

Reklama
Reklama
Reklama

Návrh nových názvů výškových parametrů

Výškové parametry jsou skupinou parametrů textury povrchu, které představují statistické charakteristiky výšky z (x,y) posuzované plochy [4], [6]. V tabulce 1 je uveden přehled nových názvů výškových parametrů.

Tab. 1. Navrhované názvy výškových parametrů

Prvním předpokladem vedoucím k novým termínům je respektování analogie z termínů zavedených pro profilové parametry. Druhým předpokladem je nahrazení termínu „omezení stupnice povrchu“ (scale-limited surface) termínem posuzovaná plocha.

Konkrétně autoři navrhují zavedení jednotlivých pojmů s následujícím zdůvodněním

(v závorce je uvedeno číslo příslušného článku normy ČSN EN ISO 25178-2 [3]):
1. Průměrná aritmetická výška posuzované plochy Sa místo termínu „aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu“ (čl. 4.1.7). Navržený termín je jazykově odvozen od termínu „průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra“ (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.2.1).

2. Průměrná kvadratická výška posuzované plochy Sq místo termínu „základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu“ (čl. 4.1.1) na základě analogie s parametrem „průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq“ (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.2.2).

3. Šikmost posuzované plochy Ssk místo termínu šikmost omezené stupnice povrchu (čl. 4.1.2) podle analogie s pojmem „šikmost posuzovaného profilu Rsk“ (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.2.3).

4. Špičatost posuzované plochy Sku místo termínu „špičatost omezené stupnice povrchu“ (čl. 4.1.3) podle analogie s názvem „špičatost posuzovaného profilu Rku“ (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.2.4).

5. Maximální výška vrcholu posuzované plochy Sp místo termínu „maximální výška piku omezené stupnice povrchu“ (čl. 4.1.4) podle analogie s pojmem „největší výška výstupku profilu Rp (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.1.1). Pojem „pik“ je nahrazen pojmem „vrchol“. Anglický termín „peak“ je u profilové metody překládán jako výstupek, například v normě ČSN EN ISO

v čl. 3.2.10, 4.1.1 atd. V našem návrhu chceme jazykově odlišit pojem „výstupek“ (2D termín) od 3D pojmu „vrchol“ (obr. 1).

6. Maximální hloubka dna posuzované plochy Sv místo „maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu“ (čl. 4.1.5) jako analogie s termínem „největší hloubka prohlubně profilu“ (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.1.2). Anglický termín „pit“ je zde vyjádřen termínem „dno“ (3D pojem) ve snaze jej odlišit od 2D pojmu „prohlubeň“, blíže viz obr. 1.

7. Maximální výška posuzované plochy Sz (obr. 1) je navržena místo termínu „maximální výška omezené stupnice povrchu“ (čl. 4.1.6) na základě analogie s pojmem „největší výška profilu Rz“ (ČSN EN ISO 4287, čl. 4.1.3).

Obr. 1. Objasnění vybraných výškových parametrů textury povrchu

Hodnocení výškových parametrů v praxi

Pomocí přístroje Talysurf CCI Lite (obr. 2) byla provedena pro účely demonstrace výškových parametrů textury 3D analýza povrchu dvou vybraných vzorků.

Obr. 2. Optický profilometr Talysurf CCI Lite

Na následujícím obr. 3 jsou znázorněny 3D modely použitých vzorků. Prvním je soustružený vzorek s periodickým profilem a druhým je lapovaný vzorek s neperiodickým profilem povrchu. Oba vzorky byly nasnímány pomocí objektivu Mirau se zvětšením 10x.


Obr. 3. Vzorky pro demonstraci výškových parametrů, vlevo periodický, vpravo nepriodický povrch.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

První vzorek s periodickým povrchem (dále jen soustružený vzorek), jehož charakteristický profil ve směru osy X je znázorněn na obr. 4, představuje typický povrch s vysokými hroty, které výrazně vyčnívají nad střední rovinou.

Obr. 4. Charakteristický profil periodického povrchu soustruženého vzorku

Druhý vzorek s neperiodickým povrchem (dále jen lapovaný vzorek), kterého charakteristický profil ve směru osy X je znázorněn na obr. 5, představuje typický lapovaný povrch s relativně kvalitní kontaktní plochou bez výrazných výstupků s určitým počtem relativně hlubokých prohlubní.

Obr. 5. Charakteristický profil neperiodického lapovaného povrchu

V následující tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty výškových parametrů textury povrchu obou vzorků.

Podle této tabulky můžeme konstatovat následující: Pravděpodobně nejznámější jsou první dva výškové parametry Sa a Sq a obdobně, jako je tomu i u profilových parametrů, budou ještě v nejbližší době nejčastěji uváděny na výrobních výkresech a ve výrobní dokumentaci. Je vhodné připomenout, že oba parametry představují průměrnou aritmetickou a průměrnou kvadratickou míru výškových souřadnic textury hodnoceného povrchu. Oba parametry nejsou citlivé při rozlišování vrchů a údolí, jejich odlišné hodnoty neposkytují definitivní představu o charakteru a vlastnostech daného povrchu, viz [4], [5], [6], [7]. V našem případě můžeme pouze uvést, že významným způsobem charakterizují odlišnost uváděných vzorků – hodnota Sa soustruženého vzorku je přibližně 2,09 µm a Sq je 2,70 µm, což jsou téměř 20krát větší hodnoty, než má lapovaný vzorek (Sa 0,11 µm, Sq 0,14 µm). V praxi budeme nejčastěji využívat vždy jen jeden z obou parametrů. Pravděpodobně nejčastěji budeme navrhovat parametr Sa pro obecně drsnější (strojírenské povrchy) a parametr Sq pro méně drsné povrchy (například optické), i když parametr Sq je možné považovat za statisticky významnější, zvýrazňující extrémní hodnoty vrcholů a den (důlků).

Na základě doposud uvedeného můžeme prohlásit, že pro zpřesnění výškových charakteristik posuzovaného povrchu nutně potřebujeme v technické praxi další druhy výškových parametrů.

Šikmost posuzované plochy Ssk představuje míru symetrie hodnot výšky z (x,y) od střední roviny. Kladné znaménko indikuje převahu výšek vrchů nad hloubkami údolí. Záporné znaménko ukazuje na přítomnost výrazných údolí. Na základě obr. 4 vidíme, že soustružený vzorek má výrazně vyšší vrcholy než dna a tomu i odpovídá kladná vyšší hodnota šikmosti (Ssk 1,23). Naproti tomu lapovaný povrch (obr. 5) má minimální hodnotu vrcholů, ale převažují výrazná dna, a proto má šikmost zápornou hodnotu (Ssk –0,69).

Špičatost posuzované plochy Sku představuje specifickou míru srovnávající stupeň koncentrace hodnot výškových souřadnic bodů povrchu prostřední velikosti se stupněm „nahuštěnosti“ ostatních hodnot. Protože u obou vzorků je větší stupeň koncentrace prostředních hodnot výškových souřadnic ve srovnání s četností všech ostatních hodnot, jsou hodnoty špičatosti vyšší než hodnota 3,00. Vztah pro výpočet špičatosti posuzované plochy používá čtvrtý centrální moment výšky posuzované plochy, a proto není schopen rozlišit vrchy od údolí. Soustružený vzorek má výrazné vrcholy a lapovaný vzorek má výrazná dna, proto jsou hodnoty špičatosti obou vzorků řádově shodné – konkrétně pro soustružený vzorek je Sku 4,20 a pro lapovaný je Sku 5,21.

Poslední tři parametry Sp, Sv a Sz (obr. 1) jsou parametry, jejichž hodnoty specifikují absolutně nejvyšší a nejnižší body textury zkoumaného povrchu (v normě ČSN EN ISO 25178-2 [3] nejsou definovány pomocí vztahů, proto je zde uvádíme). Hodnota Sp je vzdálenost v mikrometrech mezi nejvyšším vrcholem povrchu a střední rovinou – vztah (1), kde zp(x,y) je výšková souřadnice vrcholu posuzované plochy. Obdobně hodnota Sv představuje vzdálenost v mikrometrech mezi nejhlubším bodem (dnem) posuzované plochy a střední rovinou – vztah (2), kde zv (x,y) je výšková souřadnice dna posuzované plochy. Maximální výška posuzované plochy Sz je vzdálenost mezi nejvyšším vrcholem a nejhlubším dnem – viz vztah (3).

(1)

(2)
(3)

Význam těchto tří výškových parametrů je obecně doplňkový a uplatní se pravděpodobně především u specifických výrobků (například optické prvky přístrojů, kontakty měřidel, etalony drsnosti atd.). Vždy si musíme uvědomit, že tyto parametry charakterizují hodnoty konkrétních dvou bodů na povrchu. V našem případě všechny tři parametry jednoznačně potvrzují odlišnost zvolených vzorků.

U soustruženého vzorku má nejvyšší vrchol výšku 8,96 µm a u lapovaného vzorku jen 0,75 µm, což je více než 12krát menší hodnota. Naopak maximální hloubka dna obou vzorků je řádově srovnatelná – u soustruženého vzorku je Sv přibližně 5,75 µm, u lapovaného vzorku je Sv přibližně 2,529 0 µm. Uvedeným hodnotám parametrů Sp a Sv odpovídají rovněž příslušné hodnoty maximální výšky posuzované plochy Sz (u soustruženého povrchu Sz přibližně 14,71 µm a u lapovaného Sz přibližně 3,28 µm).

Závěr

Sledování, hodnocení a využívání drsnosti povrchu pro zvyšování kvality, a tedy i efektivnosti průmyslových výrobků je jedním ze základních úkolů současného rozvoje strojírenské výroby [1]. Výškové parametry textury povrchu, které představují charakteristiky výšky posuzované plochy, jsou definovány v normě ČSN EN ISO 25178-2. Jejich české názvy se postupně zavádějí do praxe podniků, úřadů, firem a organizací. Navržené zjednodušené názvosloví jednotlivých parametrů vzniklo na základě využití analogie názvů profilových parametrů definovaných v ČSN EN ISO 4287.

Autoři věří, že uvedený článek vyvolá diskusi, která by měla přispět k postupnému úspěšnému zavedení plošných parametrů textury povrchu do praxe.
Použitá literatura

[1] BUMBÁLEK, B., ODVODY, V. a OŠTÁDAL B. Drsnost povrchu. Praha: SNTL, 1989.

[2] ČSN EN ISO 4287. Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1999.

[3] ČSN EN ISO 25178-2. Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

[4] De CHIFFRE, L. et al. Quantitative Characterisationof Surface Texture. CIRP Annals – Manufacturing Technology, 2000. Vol. 49, No. 2, s. 635–651.

[5] WHITEHOUSE, D. J. Surface metrology. Measurement Science and Technology. 1997-09-01, vol. 8, issue 9, s. 955–972.

[6] WHITEHOUSE, D. J. Handbook of Surface Metrology. Leicester: Rank Taylor Hobson Ltd, 1994.

[7] PÍŠKA, M., METELKOVÁ, J. On the comparison of contact and non-contact evaluations of a machined surface. MM Science Journal. Vol. 7, (2014), No. 6, s. 1–5.

Doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
Prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc.

jankovych@fme.vutbr.cz

Reklama
Související články
3D analýzy a filtrace profilu povrchu

Kvalitativní rozvoj měřicích a zejména vyhodnocovacích metod pro posuzování kvality textury povrchu urychlil praktickou aplikovatelnost dokonalejší prostorové charakteristiky jeho profilu. Komplexnější popis vlastností povrchu je přínosný nejen pro jeho detailnější poznání, ale především rozšířením poznatků o vztahu stavu povrchu k jeho funkčnímu chování.

Využití neuronových sítí v optické kontrole

Většina moderních výrobních firem aktivně řeší, jak během výrobního procesu dosáhnout co nejvyšší kvality, za co nejnižší náklady. Přesto může dojít k chybě a vyráběný produkt není v požadované kvalitě. Důvodů může být mnoho, od špatného vstupního materiálu, přes poruchu některého ze strojů, či chyby operátora.

Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Související články
Automatické rovnání součástek

Při výrobě zejména rotačních součástek s větším poměrem L/D dochází běžně k jejich prohnutí, a to bez ohledu na to, jestli mají hřídelový, nebo trubkový tvar. Pokud vznikne prohnutí při poslední operaci, je jedinou možností nápravy rovnání. To se ale často zařazuje i před konečné broušení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jaké objektivy vybrat pro strojové vidění a proč

Strojírenské i další výrobní firmy často řeší problém, jak co nejpřesněji a nejefektivněji něco změřit. Ke skutečně přesnému měření je nejúčinnější využít strojové vidění. Jenže abyste dostali opravdu špičkový výsledek, potřebujete nejen kvalitní software a dobrou kameru, ale hlavně správně vybraný typ objektivu. Jde o někdy podceňované téma, nicméně právě ve výběru objektivu se často chybuje, a pak je ohrožen celý výsledek měření, potažmo i výsledná kvalita výrobku. K tomu, aby se to nestalo i vám, pomohou následující řádky.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Kam oko nedohlédne…

Inspekční kamery a boroskopy jsou určeny pro zkoumání obtížně přístupných míst. Široké uplatnění najdou v automobilovém a opravárenském průmyslu, stavebnictví nebo při kontrole potrubí a vedení. Tedy vždy, když potřebujeme nahlédnout do skrytých míst. Inspekční kamery využívají také složky záchranného integrovaného systému, speciální jednotky a silové složky.

Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit