Témata
Reklama

Být inženýrem je poslání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Inženýři vždy patřili k intelektuální elitě národa, a to je veliký závazek, který je předurčuje ke společenské odpovědnosti. Svým studentům předáváme nejnovější technologické poznatky a zdůrazňujeme jim, aby si vážili takto získaného vzdělání. Zároveň je upozorňujeme, že v době neustálého rozvoje vědy a techniky proces učení a získávání nových poznatků nikdy nekončí, a že je tedy třeba u nás dosaženou úroveň vzdělání a učební návyky považovat za výhodnou startovní pozici k dalšímu odbornému růstu. A vštěpujeme jim zásadu, aby stejně jako jejich rodiče umožnili vzdělání jim, totéž učinili i oni pro svoje děti, až je jednou budou mít. Žádáme je, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, vyjadřovali se svobodně k událostem, které se dějí, a kromě k odborným také k těm společenským a politickým. Apelujeme na ně, aby byli sebevědomí, ale zůstali zároveň pokorní, neboť pokora je jedním z  nejzávažnějších atributů inteligentních a vzdělaných lidských bytostí.

Reklama
Reklama
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda Technologické agentury ČR a bývalý rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Být inženýrem je radost. Vyžaduje namáhavou, tvůrčí práci, založenou na komplexním množství znalostí, schopnosti improvizace a představivosti. Je to práce pro lidstvo významná a obecně velmi prestižní. Každý inženýr má ambici vytvořit „svoje“ inženýrské dílo. Vždy do něj vkládá kus svého života, mnoho energie, zkušeností, a často originálních myšlenek a nápadů. Toto vše ale obvykle nestačí. Je nutné svoje výstupy obhájit a přesvědčit o jejich realizovatelnosti.

Být inženýrem je odpovědnost. Každá chyba může znamenat škodu, a dokonce ohrožení mnoha lidských životů. Inženýr zodpovídá za svoje dílo po celý život.

Být inženýrem je výzva. Pokud dnes mladí lidé chtějí najít zajímavou tvůrčí práci, rádi přemýšlejí, mají ambici vyniknout, plánují dokázat něco velkého, technické vzdělání je pro ně to pravé.

Je smutné, že současný český vzdělávací systém nehledí na reálnou uplatnitelnost absolventů a otevírá mnohdy v nadměrném počtu obory, jejichž absolvováním studenti najdou odpovídající zaměstnání na trhu práce jen velmi obtížně. Přitom český průmysl léta žehrá na nedostatek pracovníků v technických profesích. Stát by se tedy měl začít aktivně angažovat a vhodnou formou apelovat na rodiče dětí navštěvujících mateřské a základní školy, aby je získal pro myšlenku, že technicky orientovaná práce pro průmyslové firmy má pro jejich děti velkou budoucnost.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

petr.konvalinka@tacr.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 190119
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reforma českého vzdělávacího systému

Prvotní příčinou úpadku českého vzdělávacího systému byla fatální změna společnosti, která nastala po privatizaci v 90 letech minulého století. Na tento přerod nedokázal tehdejší establishment a další navazující vlády patřičně reagovat a fatální následky se projevují každým rokem znatelněji.

Související články
Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Inženýrská akademie ČR - Nedostatek technických pracovníků?

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím jeden příklad za všechny demonstrující vaši spolupráci s průmyslovými podniky při výuce studentů. Vyzdvihněte jeho specifika.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Česká věda (nejen) pro kosmos

Výroba polovodičových snímačů, radiačních zobrazovacích kamer, vývoj zobrazovacích řešení pro průmyslové a akademické potřeby a mnoho dalšího... Tím vším se zabývá česko-finská společnost Advacam. U jejího zrodu stál Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, jehož je vlastně spin-off firmou, a také proslulý mezinárodní vědecký ústav CERN. Nejužší možná spolupráce akademické a komerční sféry je zde přítomná doslova na každém kroku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit