Témata
Reklama

Reforma českého vzdělávacího systému

Prvotní příčinou úpadku českého vzdělávacího systému byla fatální změna společnosti, která nastala po privatizaci v 90 letech minulého století. Na tento přerod nedokázal tehdejší establishment a další navazující vlády patřičně reagovat a fatální následky se projevují každým rokem znatelněji.

Ing. Ladislav Verner, majitel společnosti Soma, vyzývá k diagnóze českého vzdělávacího systému. Je třeba začít v této záležitosti okamžitě jednat a uvědomit si klíčovou podstatu potřeby vzdělaného národa disponujícího inovačními a kreativními znalostmi.(Zdroj: archiv autora)Současná struktura tuzemského průmyslu je v majoritní míře zastoupena subdodavatelskými firmami bez vlastního finálního výrobku, a tedy i s velmi nízkou úrovní lidského umu v potřebných profesích. Přičemž nejrozšířenější profese v současném českém průmyslu, tj. operátor, nevyžaduje kvalitní vzdělání, v mnoha případech nepotřebuje ke své práci vzdělání takřka žádné. Zcela v souladu s pravidlem tržní ekonomiky poptávky a nabídky se tedy snížil na českém trhu práce požadavek po kvalifikované pracovní síle, a většině průmyslových firem tak nevadilo, že se snížila kvalita absolventů škol.

Sníženou poptávku na trhu práce po vyšší kvalifikaci značně podpořila skutečnost zcela nevhodného způsobu financování školství podle počtu studentů. To byla a dosud je definitivní stopka k nápravě úpadku současného vzdělávacího systému.

Je třeba si uvědomit, že úpadek ve školství je důsledkem změny v průmyslu, a nikoliv že prvotní příčinou úpadku českého školství je nevyhovující vzdělávací systém, jak je to dnes veřejnosti předkládáno mnoha politiky, průmyslníky i podnikateli. Tuto krizi nelze vyléčit samotnou reformou školství, kterou mimochodem dosud nikdo ani nedokázal definovat. Jinak řečeno, příčina úpadku školství je prvotně v „nemoci” (nekonkurenceschopnosti) průmyslu. Máme-li tedy zvýšit úroveň školství, musíme nejdříve „vyléčit” průmysl.

Toho lze dosáhnout pouze vážně zamýšlenou změnou hospodářské politiky státu. K realizaci Inovační strategie ČR 2019–2030 jsou potřeba kvalifikovaní lidé, a především odvážní domácí podnikatelé. Obojích je v současnosti velký nedostatek. Jde o stav tzv. začarovaného kruhu stagnace, ze kterého nebude snadné uniknout. Na tuto situaci již autor apeloval ve své Diagnóze českého průmyslu.

Pokud bychom i nadále byli přesvědčeni, že vyšší kvalita vzdělání je dosažitelná pouhou reformou školství, dočkáme se opět potvrzení pravidla poptávky a nabídky. Respektive dosáhneme-li reformou školství dostatečné nabídky vzdělané pracovní síly, nebude pro ni na českém domácím trhu dostatečná poptávka, neboť budou chybět firmy, které ji budou potřebovat. Výsledným efektem pak bude nevyužití této úrovně kvalifikované pracovní síly na domácím trhu, případně odchod absolventů do zahraničí. To obojí samozřejmě přináší negativní dopad na českou ekonomiku.

Autor je majitelem inženýrské společnosti Soma. Dlouhodobě se věnuje současnému stavu tuzemské ekonomiky a poukazuje na její slabá místa, především upozorňuje na rizika plynoucí z našeho subdodavatelského statutu.

Ing, Ladislav Verner

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Inženýrská akademie ČR - Nedostatek technických pracovníků?

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím jeden příklad za všechny demonstrující vaši spolupráci s průmyslovými podniky při výuce studentů. Vyzdvihněte jeho specifika.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Mezigenerační spolupráce v kontextu současných změn

Je již dostatečně známo, že slovní spojení age management je termínem pro činnosti, jejichž účelem je podporovat komplexní přístup k řešení demografických změn na pracovišti. Jsou to opatření, která bojují s věkovou diskriminací a podporují diverzitu společnosti. Tato koncepce přitom klade velký důraz na činnosti, díky kterým každý zaměstnanec dostává možnost naplnit svůj potenciál a není znevýhodňován kvůli svému věku.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Výzva národní podnikatelské sféře

Pro zajištění budoucího rozvoje národního hospodářství je třeba po 28 letech politické experimentace, zajistit urychlený a spolehlivý návrat k normálnímu modelu fungování zdravé a perspektivní ekonomiky. Nešťastné nastavení pojetí české ekonomiky po roce 1990, podle známé klausule. Vždyť je to jedno, komu to vlastně patří, vedoucí k trvalému výprodeji národních kapitálových aktiv a finanční podpoře zahraničních zájmů na území ČR, je třeba přistoupit k obnově českého podnikatelství podle nejlepších tradic předválečného Československa.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit