Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> České technické normy - klíč k evropskému trhu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

České technické normy - klíč k evropskému trhu

Dalším tématem našeho seriálu týkajícího se představování norem, který jsme pro vás připravili s Českým normalizačním institutem, je "Normalizační podpora automatizovaných průmyslových systémů a jejich integrace.

Informace o výrobku, které vznikají v průběhu jeho konstrukce, výroby, užití, údržby a likvidace, tj. v průběhu jeho životního cyklu, se využívají k mnoha účelům. Může je například využívat řada počítačových systémů, umístěných v různých organizacích. K podpoře takového využití se však musí informace o výrobcích prezentovat v jednotné, počítači zpracovatelné formě, která musí být úplná a konzistentní, aby bylo možné je mezi různými počítačovými systémy vyměňovat.
Tento problém se snaží řešit mezinárodní norma ISO 10303, kterou připravila technická komise ISO/TC 184, Automatizované průmyslové systémy a integrace, subkomise SC 4, Data o výrobku, a kterou přejímáme do soustavy českých norem bez překladu pouze s anotací.
ČSN ISO 10303 je normou, která podporuje prezentaci počítači zpracovávaných informací o výrobku a jejich výměnu, která se provádí mezi různými počítačovými systémy a prostředími, v nichž životní cyklus výrobku probíhá. Jde o proces konstrukce výrobku, jeho výroby, použití, údržby a likvidace. Jejím předmětem je poskytnout mechanismus, který je schopen popisovat výrobek v průběhu jeho životního cyklu nezávisle na určitém systému. Povaha tohoto popisu je vhodná nejen pro výměnu neutrálních souborů, ale může být základem pro implementaci a sdílení databází o výrobcích a archivaci. Je nezávislá na jakémkoli počítačovém systému a umožňuje v mnohonásobně opakovaných aplikacích a různých systémech realizovat shodné implementace. Dovoluje využít různé metody pro ukládání, přístup, přenos a archivaci dat o výrobku, které mohou být testovány na shodu a odděluje techniky zobrazení informací o výrobku od metod implementace použitých pro výměnu dat.
ČSN ISO 10303 (stejně jako ISO 10303) je rozdělena do šesti skupin které mají obecný název Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna. Každá skupina má jedinečnou funkci a může mít jednu nebo více částí.

Metody popisu

Pro zajištění úplnosti a zamezení dvojznačnostem vyžaduje popis výrobku v integrovaných zdrojích a aplikačních protokolech použití jazyků pro formální specifikaci dat. Jazyky jsou vytvořeny tak, aby byly pro člověka čitelné a srozumitelné, aby byly počítačově interpretovatelné a usnadnily generování aplikačního softwaru a podpůrných nástrojů. Takovým nástrojem určeným pro formální specifikaci dat, který využívá tato norma, je jazyk EXPRESS - poskytuje mechanismus normativního popisu dat o výrobku, a to jak pro integrované zdroje, tak i protokoly aplikace. Povoluje popis dat, jež lze aplikovat na data o výrobku. Připouští definice konstrukcí zdrojů z datových prvků, omezení, vztahů, pravidel a funkcí, připouští jejich klasifikaci a strukturování. Konstrukce zdrojů mohou být interpretovány uvnitř protokolu aplikace. Interpretační schopností jazyka je mechanismus k usnadnění vývoje aplikačních protokolů, který dovoluje dodatečné úpravy atributů, doplnění omezení a vztahů mezi zdrojovými a aplikačními konstrukcemi, buď jednotlivě, nebo všech najednou.
Grafická prezentace modelů
Objasňuje normativní definice dat a je ve všech případech informativní. Tato mezinárodní norma obsahuje čtyři typy modelů pro grafickou prezentaci: konstrukce zdrojů obsažené v integrovaných zdrojích, modely činnosti aplikace, referenční modely aplikace a interpretační modely aplikace. Grafické modely jsou prostředky zlepšující srozumitelnost definic, které prezentují jednotlivé části.

Integrované zdroje

Integrované zdroje poskytují konstrukce zdrojů, které se používají jako základ prezentace dat o výrobku. Integrované zdroje se používají k vyjádření informačních požadavků aplikace. Poskytují jedinečnou prezentaci každého informačního prvku obsaženého v ISO 10303. Významy konstrukcí zdrojů poskytují texty definicí.
Integrované zdroje jsou rozděleny do logicky příbuzných souborů jedné nebo více konstrukcí zdrojů. Generické zdroje jsou kontextově nezávislé. Aplikační zdroje se používají pro specifikaci rozsahu aplikace.
Následující příklady obsahují dva typy integrovaných zdrojů:
Generické zdroje
základy popisu výrobku a jeho podpora (ISO 10303-41);
 • geometrické a topologické zobrazení (ISO 10303-42);
 • zobrazení struktur (ISO 10303-43);
 • konfigurace struktury výrobku (ISO 10303-44);
 • viditelná prezentace (ISO 10303-46);
 • Aplikační zdroje
  sestavování návrhu (ISO 10303-101);
  Aplikační protokoly
  Aplikační protokol obsahuje definice předmětu, kontextu a informačních požadavků aplikace. Definice mohou určovat funkce, procesy nebo informace, které jsou z aplikace vyjmuty, aby ujasnily předmět, kontext a informační požadavky. Přehled o předmětu aplikace podporuje model činnosti aplikace, který popisuje procesy, informační toky a funkční požadavky aplikace. Model činnosti je informační přílohou protokolu aplikace.
  Informační požadavky a omezení pro kontext aplikace se definují pomocí prostředků souboru jednotek funkčností a aplikačních objektů používajících základní terminologii aplikace. Tyto definice jsou odvozeny od referenčního modelu aplikace. Je to formální informační model, který je v příloze k protokolu aplikace.
  Zobrazení informací
  Konstrukce zdrojů pro zobrazení informačních požadavků aplikace jsou specifikovány modelem, který interpretuje aplikace používající jazyk EXPRESS. Je sestaven z konstrukcí zdrojů specifikovaných integrovanými zdroji. Konstrukce zdrojů jsou interpretovány tak, aby uspokojily informační požadavky aplikace v rámci definovaného kontextu a předmětu protokolu aplikace.
  K dispozici je mapování z informačních požadavků do modelu interpretovaného aplikací. Na zobrazení informačních požadavků aplikace definuje mapování použití konstrukcí zdrojů z integrovaných zdrojů, které obsahuje tento model.
  Metody implementace
  ISO 10303 nabízí různé metody implementace. Každá z nich dává k dispozici určitý způsob použití aplikačního protokolu, který je definován v ČSN ISO 10303. ČSN ISO 10303-21 specifikuje metody implementace pro strukturu výměny. Pro psaní a čtení popisu dat o výrobku v aplikačních protokolech poskytuje struktura výměny používání nešifrovaného nebo binárně kódovaného textu.
  Požadavky na shodu
  Každý aplikační protokol obsahuje požadavky na shodu, které by měla uspokojit každá aplikace, požadující podporu aplikačního protokolu. Požadavky na shodu jsou odrazem způsobilosti, kterou definuje aplikační protokol a mohou být určeny v metodách popisu a implementace nebo protokolem aplikace podle této normy.
  Účel testování shody
  Soubor metod testování shody a jejich rámec, který je součástí této mezinárodní normy, obsahuje všeobecnou metodiku a požadavky procesů testování shody výrobku, které vyžaduje použití protokolu aplikace ČSN ISO 10303. Jejich cílem je zabezpečit:
 • opakovatelnost - kdykoli provedeme testy, jejich výsledky jsou souhlasné;
 • porovnatelnost - kdykoli provedeme testy, jejich výsledky jsou souhlasné;
 • ověřitelnost - na základě záznamu lze po testování kdykoli následně potvrdit, že testovací procedury byly provedeny korektně.
 • Procedury na testování shody
  Testování shody protokolu aplikace lze provádět použitím metod abstraktních testů pro vybranou metodu implementace v případech, které jsou testovatelné souborem abstraktních testů. Procedury testování shody jsou na testovaných implementacích nezávislé.
  Jestliže jednotlivá implementace kombinuje několik protokolů aplikace, testování shody se pro každý protokol provádí zvlášť.
  ČSN ISO 10303 definuje pravidla a odpovědnost testovacích laboratoří a jejich klientů, kteří požadují provedení testů shody.
  Metody abstraktních testů
  Pro každou implementaci určuje ČSN ISO 10303 metodu abstraktního testu. Metoda abstraktního testu popisuje, jak se implementace určité implementační metody testuje nezávisle na konkrétní implementaci, nástrojích testování a procedurách a na testovaném protokolu aplikace.
  Soubory abstraktních testů
  Soubor abstraktních testů obsahuje pro protokoly aplikace soubor abstraktních testů, které podporují požadavky shody. Každý abstraktní test poskytuje specifikace činností nezávislých na implementaci, požadované k ohodnocení části jednoho nebo více požadavků shody. Každý protokol aplikace obsahuje normativní odkazy na příslušný abstraktní test.
  Každý požadavek shody odpovídá jednomu nebo více abstraktním testům, které jsou navrženy tak, aby uspokojily jeden či více testovacích účelů. Na základě požadavků shody se generují kritéria verdiktu, která dovolují testovacím laboratořím stanovit shodu implementace s ohledem na příslušný test. Po provedení testu shody, založeném na abstraktním testu, stanovuje výsledný verdikt, kolik požadavků shody implementace uspokojila.
  Ing. Petr Wallenfels, ČSNI

  Osvěta pojmů a pravidel

  Pravidelně na tomto místě naleznete přesné definování jednotlivých pojmů a pravidel, vyskytujících se v normalizaci. Pokud byste měli specifické přání o znění určitých pojmů z oblasti norem, s nimiž jste se setkali, kontaktujte redakci MM Průmyslové spektrum.

  Vazba českých technických norem na právní předpisy

  Obecně platí zásada rozdělení náplně mezi právní předpisy a technické normy. Právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.) technické povahy stanoví závazné požadavky (mohou být stanoveny rámcově), které se týkají především ochrany zdraví a bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí a které musí být bezpodmínečně dodrženy. Dobrovolné technické normy rozvádějí podrobným technickým řešením podstatné rámcové požadavky zákonů, nařízení vlády a jiných závazných předpisů. Právní předpisy tak mohou být stručnější, získávají na průhlednosti, zpravidla je lze lépe interpretovat a mají delší životnost. Systém odvolávek na normy se ukázal výhodný a účinný. Je například jedním z důležitých prvků tzv. "Nového přístupu" Evropské komise k technické harmonizaci. Směrnice Evropského společenství podle "Nového přístupu" se v ČR zavádějí nařízeními vlády.

  Co jsou české technické normy?

  V § 4 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je definován pojem "česká technická norma", což je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle výše uvedeného zákona, označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zakazuje se použití tohoto názvu a stanoveného označení (ČSN) pro jiné dokumenty. Dále se stanoví, že česká technická norma není obecně závazná.
  Podle uvedeného zákona česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností či jejich výsledků, zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
  Jinak řečeno, technické normy jsou dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kritéria, používaná jako pravidla, směrnice/pokyny nebo definice charakteristik k zajištění toho, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.
  -csni-

  Další články

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: