Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> České technické normy - klíč k evropskému trhu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

České technické normy - klíč k evropskému trhu

Aby mohl Český normalizační institut (ČSNI) publikovat své aktivity v oblasti strojírenství, navázal spolupráci s časopisem MM Průmyslové spektrum. Je nám proto milou povinností představit se vám, milí čtenáři, neboť, jak věříme, mnozí z vás jsou uživateli našich produktů, kterými jsou především české technické normy – ČSN.

Historie a poslání ČSNIČSNI byl zřízen k 1. 1. 1993 Ministerstvem hospodářství České republiky na základě zřizovací listiny č. j. 521387/92-44 ze dne 21. 12. 1992 a podle platných právních předpisů bylo vydáno nové úplné znění zřizovací listiny Českého normalizačního institutu č. j. 13771/01/4000/1000 ze dne 4. 12. 2001.Předmětem činnosti ČSNI, jenž je zapsán do statistického registru organizací u Českého statistického úřadu pro Prahu 8 jako příspěvková organizace, je:· tvorba českých technických norem;· vydávání českých technických norem;· poskytování informací o technických normách;· účast na spolupráci s nevládními mezinárodními a evropskými institucemi zabývajícími se technickou normalizací;· služby spojené s dobrovolnou certifikací shody výrobků s českými technickými normami;· nákup publikací z oboru technické normalizace za účelem jejich dalšího prodeje;· vydávání a prodej tištěných publikací z oboru technické normalizace;· konečně vydávání a prodej publikací a databází z oboru technické normalizace.ČSNI, který má letos desetileté výročí trvání, navazuje na tradici Československé normalizační společnosti, založené v roce 1922, která v průběhu druhé světové války byla společností Českomoravskou, poté Československou společností normalizační (ČSN), což předznamenává označení českých technických norem, a posléze Úřadem pro normalizaci a měření. ČSNI se hlásí ve své politice kvality k partnerství v technické normalizaci a kvalitě, a proto bude dobré oba termíny ozřejmit.Normalizace, jak je uvedeno v ČSN EN 45020, je činnost, kterou se zavádějí ustanovení pro všeobecné a opakované použití, zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti s ohledem na aktuální nebo potenciální problémy. Tato činnost sestává zejména z procesů vypracování, vydávání a zavádění technických norem. Důležitým přínosem normalizace je zlepšení vhodnosti výrobků, procesů a služeb pro zamyšlené účely, předcházení překážkám v obchodu a usnadnění technické spolupráce. Úroveň normalizace, pokud jde o zapojení do normalizace z geografického, politického či ekonomického hlediska, může být:- mezinárodní – mohou se zapojit příslušné orgány všech zemí;- regionální – mohou se zapojit příslušné orgány zemí jen z jedné geografické, politické nebo ekonomické oblasti světa;- národní – činnost probíhá na úrovni určité země, v rámci jedné země nebo části jejího území může normalizace rovněž probíhat na úrovních odvětví nebo oborů;- teritoriální – probíhá na úrovni části území určité země.Normalizace sleduje požadavek, aby produkty nebo služby byly vhodné pro daný účel. Jak již bylo uvedeno, normalizace je činnost, která se sestává zejména z procesů vypracovávání, vydávání a zavádění technických norem.Technické normy jsou podmnožinou normativních dokumentů.Normativní dokumenty poskytují pravidla, směrnice nebo charakteristiky pro činnosti nebo jejich výsledky. Generický termín normativní dokument zahrnuje technické normy, technické specifikace, pravidla pro praxi.Co je tedy technická norma?Jedná se o dokument vytvořený na základě konsenzu, tedy „všeobecného souhlasu charakterizovaného tím, že žádná z důležitých zainteresovaných stran nemá odůvodněné námitky vůči podstatným otázkám“, a schválený uznávaným orgánem, poskytující pro všeobecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky pro činnosti nebo jejich výsledky a zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti.Technické normy mají být založeny na společných výsledcích vědy, techniky a praxe a mají být zaměřeny na dosažení optimálního společenského prospěchu. Mají tedy vždy odpovídat stavu techniky.Stav techniky je z pohledu technických norem stupeň rozvoje technické způsobilosti v daném čase ve vztahu k produktům, procesům a službám, který je založen na ověřených poznatcích vědy, techniky a praxe.Požadavek souladu technické normy a stavu techniky předurčuje technické normy k revizi, což je zavedení všech potřebných změn věcného obsahu, stavby a členění s ohledem na stav techniky. V některých případech, zpravidla při nesouladu technické normy se stavem techniky, je nutné technickou normu zrušit. U mezinárodních norem je prováděna jejich pravidelná prověrka s cílem dodržení souladu technické normy a stavu techniky.Zákony mluví jasněVeřejnost je do procesu tvorby norem zapojena cestou zákonných předpisů a nařízení. Proto je vhodné citovat některé paragrafy Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.§ 3Technické předpisyTechnickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, vyhlášený ve Sbírce zákonů České republiky, který obsahuje technické požadavky na výrobky nebo s nimi spojené závazné výrobní, případně kontrolní, evidenční nebo jiné administrativní postupy a metody.§ 4Normy (1) Norma je dokument vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Věstník Úřadu“).(2) Název Česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.(3) Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.(4) Norma se stává harmonizovanou normou, je-li tak určena pro splnění technických požadavků na výrobky vyplývajících z technického předpisua) Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen„Úřad“) pro splnění technických požadavků na výrobky vyplývajících z nařízení vlády, vydaného podle tohoto zákona, nebob) ministerstvem či jiným ústředním správním úřadem, v jehož působnosti je dozor nad dodržováním příslušného technického předpisu v ostatních případech – ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad tuto skutečnost bezodkladně oznámí Úřadu.(5) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu určení harmonizované normy s uvedením technického předpisu, k němuž se vztahuje.(6) Splnění harmonizované normy se v rozsahu jejího obsahu považuje za splnění požadavků stanovených technickým předpisem, k němuž se harmonizovaná norma vztahuje.§ 5Zabezpečení tvorby norem(1) Tvorbu a vydávání norem v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát.(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) může pověřit právnickou osobu zabezpečováním tvorby a vydáváním norem (dále jen „pověřená právnická osoba“). Toto pověření je nepřevoditelné. Po dobu, po kterou je toto pověření platné, nesmí být touto činností pověřena jiná právnická osoba. Na udělení pověření není právní nárok.(3) Ministerstvo rozhoduje o pověření právnické osoby na základě její žádosti. Posuzuje přitom zejména, zda žadatel bude schopen plnit všechny podmínky stanovené tímto zákonem.(4) Pokud pověřená právnická osoba neplní podmínky stanovené v tomto zákoně a v rozhodnutí o pověření nebo pokud o to požádá, Ministerstvo pověření zruší.(5) Rozhodnutí o pověření právnické osoby, jakož i zrušení tohoto rozhodnutí zveřejní Ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky.(6) Pokud nejsou tvorba a vydávání norem zabezpečeny pověřenou právnickou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad.(7) Náklady na tvorbu norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu norem, především harmonizovaných norem, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát.(8) Normy vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem právnické osoby pověřené jejich tvorbou a vydáváním nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu.§ 6Podmínky tvorby a vydávání noremPři tvorbě a vydávání norem musí být zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými jsou zejména:a) včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích norem a vydaných normách ve Věstníku Úřadu;b) jednotnost a vzájemný soulad norem a jejich soulad s právními předpisy;c) využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky;d) uplatňování ochrany oprávněného zájmu;e) plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích a využívání výsledků mezinárodní spolupráce;f) projednání návrhu normy s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu normy ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění;g) řádná distribuce vydaných norem do dvou týdnů po doručení objednávky.Důvod pro zákonné ošetření tvorby norem a jeho zařazení do zákona o technických požadavcích na výrobky je logickým důsledkem skutečnosti, že obsahová náplň technických norem vymezuje požadavky na:· ujištění o shodě, což je činnost, jejímž výsledkem je vyjádření poskytující důvěru, že produkt/výrobek, proces nebo služba splňují specifikované požadavky (např. požadavky specifikované technickou normou);· prohlášení dodavatele, což je postup, kterým dodavatel poskytuje písemné ujištění, že produkt/výrobek proces nebo služba jsou ve shodě se specifikovanými požadavky (např. technickou normou);· certifikaci, což je postup, kterým třetí strana poskytuje písemné ujištění, že produkt/výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě se specifikovanými požadavky (např. požadavky specifikované technickou normou).Metodické pokynyVelmi důležitou aktivitou ČSNI je nejen spolupráce na úrovni mezinárodní normalizace, ale i normalizace regionální. Pro tuto spolupráci byly v ČSNI vypracovány a jsou realizovány v rámci systému managementu jakosti metodické pokyny. Český normalizační institut vydává tyto metodické pokyny, aby zabezpečil jednotný postup při mezinárodní normalizační spolupráci s pracovními orgány Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Mezinárodní spoluprací ve smyslu těchto metodických pokynů se rozumí účast na práci technických komisí, subkomisí a pracovních skupin ISO a IEC při tvorbě mezinárodních norem, na něž v další fázi navazuje zpracování a vydávání odpovídajících českých technických norem. Dalším důvodem k vydání metodických pokynů je ze strany ČSNI nutnost zabezpečit a současně ověřit jednotný postup při normalizační spolupráci s pracovními orgány evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC. Normalizační spoluprací ve smyslu těchto pokynů se rozumí využívání práv a plnění povinností vyplývajících pro členy evropských normalizačních organizací z vnitřních předpisů (Internal Regulations) CEN/CENELEC. Zejména jde o účast na práci technických komisí (TC), subkomisí (SC), pracovních skupin (WG), popřípadě dalších pracovních orgánů CEN/CENELEC při tvorbě evropských norem, které jsou určeny k povinnému převzetí do národních normalizačních soustav členů CEN/CENELEC bez jakýchkoli modifikací.Členství České republiky v CEN/CENELEC napomohlo podepsání protokolu mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a jejich členských států na straně druhé, týkající se posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA). Na základě tohoto faktu dodavatel poskytuje písemné ujištění, že produkt/výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě se specifikovanými požadavky, a má právo jej označit chráněnou značkou shody. Pro průmyslové výrobky se jedná obvykle o značku CE.ZávěrTechnické normy hrají velmi důležitou roli nejen v oblasti obchodního managementu, kde jsou pro podporu PECA používány technické normy harmonizované se Směrnicemi EU, ale i v systémech integrovaného managementu, a to zejména v systémech managementu kvality. Rovněž podstata systému managementu kvality je popsána v českých technických normách série ČSN EN ISO 9000:2001, které jsou mezinárodními technickými normami, vypracovanými mezinárodní normalizační organizací ISO, a jsou převzaty evropskou normalizační organizací CEN a zapracovány do soustavy českých technických norem v roce 2001.Požadavky na systém managementu kvality stanovuje ČSN EN ISO 9001:2001 „Systémy managementu jakosti – Požadavky“. Tato technická norma je i pro ČSNI podkladem pro recertifikaci systému managementu jakosti, na niž se ČSNI intenzivně připravuje. Má-li být ČSNI partnerem nejen pro normalizaci, ale i kvalitu/jakost, je nezbytné, aby i on byl certifikován podle technických norem, které vydává a pomáhá uvádět v praxi tím, že vydává komentáře k normám a pořádá k nim školení. Protože je výše uvedená technická norma i v ČSNI podkladem pro certifikaci systému managementu jakosti, může být ČSNI partnerem nejen pro normalizaci, ale i kvalitu/jakost, neboť je certifikován podle technické normy, kterou sám zavedl.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: