Témata

Efektivní nástroj pro zvyšování jakosti výroby

Lessons Learned (LL) je účinný nástroj, jak zabránit (opakujícím se) chybám pomocí efektivního a cíleného předávání informací a zkušeností nejen ve výrobních oblastech průmyslových podniků. Proces vychází z principu učit se z vlastních chyb a z vlastních zkušeností. LL je vstupem pro zlepšení a standardizaci, pro další vývoj procesů, metod a předpisů, jako např. analýza možných vad a jejich následků (FMEA), pracovní postupy, proces návrhu výrobků atd.

Metodika LL je často využívána pro předání informací o příčinách a ověřených a úspěšných nápravných opatření ke známým chybám tak, aby nedocházelo k jejich opakování nejen v rámci daného výrobku, ale také u obdobných pracovních procesů, případně v rámci velkých nadnárodních společností mezi jednotlivými výrobními závody. Použití LL by se nemělo zaměřovat pouze na „negativní" hlediska, je smysluplné zahrnovat také pozitivní případy a příklady.

Význam kvality produktu

V dnešní době, kdy je trh doslova přesycen produkty od výrobců z celého světa, hraje u koncového zákazníka pro výběr výrobku roli celá řada aspektů. Ovlivňuje jej cena, záruka, design, servis, komfort používání, poruchovost apod. Všechna zmíněná hlediska se dají označit souhrnným slovem - kvalita.

Úkolem každého podniku je nabízet na trhu stoprocentně kvalitní výrobky, aby zákazník byl s produkty maximálně spokojen a výrobce si jeho zájem i do budoucna udržel. V případě, že i přes veškerou tuto snahu dojde k dodání zboží, které svým charakterem neodpovídá některé z očekávaných vlastností nebo vykazuje určitou odchylku od ideálu, je nutné, aby výrobce co nejrychleji zareagoval a vyskytnutý problém vyřešil. V těchto případech je nutné identifikovat zdroj a učinit adekvátní opatření, jež zamezí její opakovatelnosti. Integrovaný systém řízení kvality v průmyslových podnicích využívá celou řadu nástrojů jakosti, které mu v řešení chyb a reklamací pomáhají. Jedním z účinných nástrojů je metodika Lessons Learned.

Volný překlad slova Lessons Learned znamená „lekce ponaučení". Princip metody LL je učit se z vlastních chyb resp. ze získaných zkušeností, které jsou vhodnou formou předávány a dále šířeny.

Princip Lessons Learned

Metoda Lessons Learned je založena na principu sdílení znalostí a jejich cíleném předávání. Je důležité uvědomit si, že někdo někde už udělal to, co se snažíme udělat i my. Znalost lze definovat jako strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu. Získávají se zejména praxí nebo studiem.

Základní kámen pro LL je založen na fungující spolupráci mezi jednotlivými odděleními, resp. závody u nadnárodních společností. Je důležité spolupráci navázat, podporovat a rozvíjet ji. Služby spadající do oblasti podpory spolupráce se zaměřují na zajištění vzájemné komunikace, koordinace a spolupráce.

Lessons Learned

Tyto služby můžeme rozdělit na komunikační (zprostředkující výměnu informací, zpravidla zahrnuje elektronickou poštu, elektronickou nástěnku, chat, videokonference atd.), sdílení dat (umožňující v určitém definovaném prostoru sdílení dat, jde o systémy pro správu verzí apod.), workflow (cílem je koordinace osob, které pracují na jednotlivých činnostech jednoho úkolu nebo produktu) a v neposlední řadě na týmovou spolupráci (podpora společné práce týmů, plánování schůzek, sdílení stejných dokumentů apod.).

Za celý proces LL je vždy zodpovědný zástupce oddělení kvality. Zároveň je nutné definování odpovědných osob jednotlivých úseků a oddělení, aby se předávaná informace dostala do patřičných rukou a mohla být aplikována.

Celý proces zpracování, záznamu a následného šíření informace musí zahrnovat minimálně následující kroky: popis problému - krátce, jasně a výstižně popsat problém, který byl řešen (jde o základní informaci, která slouží k orientaci a identifikaci v checklistu pro LL), příčina problému - velice důležité je najít a přesně popsat příčinu problému, stanovení opatření - stanovit taková opatření, která vhodným způsobem eliminují či zcela odstraní příčinu problému.

Použití Lessons Learned

Metodika Lessons Learned se neomezuje pouze na výrobní úseky, ale je aplikovatelná na všechna oddělení společnosti. Podstatné je rozhodnout se, o jakou chybu se podělit. Hlavním kritériem pro výběr je poučný potenciál předávané informace pro druhou stranu.

Velké využití LL se nachází při řešení interních/externích případů reklamací, tedy u produktů, které vykazovaly určitou odchylku od předepsaného stavu.

Často používanou metodou řešení reklamací v průmyslových podnicích je 8D report, který je výstupem 8D procesu. Dle zmíněného nástroje kvality jsou řešeny reklamace podle přesně stanovených 8 kroků, kdy se od přesného popsání a definice problému dostáváme až k zavedení nápravných opatření, které zamezí opakování dané chyby. V posledních krocích 8D reportu pak dochází k ověření účinnosti zavedených opatření a informování ostatních oddělení a závodů - tj. využití metodiky LL. Zákazník dostává informaci, že výrobní závod zajistil, že neobdrží stejný nekvalitní produkt nejen ze závodu, který chybu zpracovává, ale i od ostatních poboček firmy, které se zabývají výrobou stejného či podobného produktu. Tato myšlenka získává velký význam zejména u velkých nadnárodních společností.

Praktické příklady použití LL:

 • § zvláštní případy zpole, zákaznické reklamace,
 • § interní výpadky,
 • § výstupy zanalýz/testování vývojových vzorků,
 • § první vzorkování a zprávy zprvního vzorkování.

Použití LL by se nemělo omezovat pouze na „negativní" případy a hlediska. Je smysluplné zahrnout pozitivní případy (Good Practise), jako jsou například:

 • § trvale nízké (nebo žádné) zákaznické reklamace,
 • § úspěšné projekty snižování nákladů,
 • § hladké náběhy výroby.

Lessons Learned jsou vstupem pro zlepšení a standardizaci, pro další vývoj procesů, metod a předpisů, jako např. proces návrhu výroby, kontrolní plán, hodnocení kvality, analýzu možných vad a jejich následků, postupové návody, pracovní postupy apod.

Proces LL je vyvolán případy (výskytem) zjištěnými, např. u zákazníka, na výrobní lince nebo během náběhu platformy, při požadavkovém a změnovém řízení, při přemístění výrobků a výrobního zařízení, při zpracování FMEA, během hodnocení rizik, ze zpráv z auditů, u vývojových projektů a analýz, z testování výrobků a vývoje výrobního procesu.

Shrnutí

Systematika Lessons Learned vede k účinnému předcházení opakujícím se chybám, které byly v minulosti řešeny a vyřešeny. Často pomocí LL nacházíme vzor či příklad pro řešení nových případů nekvalitních výrobků. Hlavním úkolem pro efektivní využití LL je pro na nás snaha učit se z vlastních chyb. Pokud se informace o řešení problému nedostane k osobám, které řeší obdobné problémy, je význam LL značně znehodnocen. Je nutné si uvědomit, že každý pracovník společnosti je členem jednoho týmu a u koncového zákazníka je jako tým také hodnocen.

I přes maximální snahu vyrábět a dodávat stoprocentně kvalitní výrobky se odchylky objevovaly, objevují a objevovat budou. Cílem a úkolem je zabránit jejich dalšímu výskytu. Každý člověk, který je součástí výrobního procesu, si musí tuto skutečnost uvědomit a mít ji na paměti, stejně jako si ji uvědomuje náš zákazník.

Ing. Libor Šanda

Libor.Sanda@cz.bosch.com

BOSCH 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Tabulky a grafy naleznete v tištěné verzi časopisu MM Průmyslové spektrum.

Vydání #7,8
Kód článku: 110725
Datum: 28. 06. 2011
Rubrika: Management / Řízení výroby
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit