Témata
Reklama

Legislativní požadavky a energetická náročnost budov legislativě

Hodnocení energetické náročnosti budov a certifikace budov se v České republice provádí již od 1. ledna 2008, nicméně od 1. 1. 2013 je platná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, která výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření energií v souvislosti s implementací směrnice 2010/31/EU.

Hodnocení energetické náročnosti budov a certifikace budov se v České republice provádí již od 1. ledna 2008, nicméně od 1. 1. 2013 je platná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, která výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření energií v souvislosti s implementací směrnice 2010/31/EU.

Reklama
Reklama

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Požadavek na změnu certifikace budov si vynutil změnové znění zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které vyšlo ve sbírce zákonů na podzim roku 2012 pod označením 318/2012 Sb. Dále pak novelu vyhlášky č. 148/2007 Sb. [3], která byla nahrazena vyhláškou č. 78/2013 Sb. [2]. Implementací požadavků směrnice 2010/31/EU se mimo jiné vyžaduje, aby nové budovy k datu 2020 splňovaly požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“ [1]. Praktickou stránku a provedení tohoto požadavku řeší [2], kdy bude postupně během následujících let hodnota požadavku ukazatele energetické náročnosti – neobnovitelné primární energie – ponížena o procentuální podíl. Hodnocená budova pak musí zpřísněného požadavku dosáhnout zvýšením podílu systému využívajícího OZE nebo zlepšením obálky budovy. Budova s téměř nulovou spotřebou energie musí také splnit požadavek snížené hodnoty neobnovitelné primární energie pro rodinné domy o 25 %, pro bytové domy o 20 % a ostatní budovy o 10 %. Současně je také k příslušnému datu pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie zpřísněn požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy.

Kritéria hodnocení budov

Nové budovy musejí splnit současně tři ukazatele energetické náročnosti. Jedná se o splnění ukazatele neobnovitelné primární energie za rok, celkové dodané energie za rok a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy.

U budovy rekonstruované, resp. při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy je možný výběr kombinace ukazatelů, které je nutné splnit. Při větší změně dokončené budovy je nutné splnit současně požadavek na neobnovitelnou primární energii za rok a součinitel prostupu tepla obálkou budovy, nebo celkovou dodanou energii za rok a součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Případně lze pro měněné prvky obálky budovy nebo technické systémy splnit pouze požadavky týkající se měněných prvků.

Hodnocená budova musí splnit výše uvedené požadavky a současně jsou pro uvedené požadavky stanoveny třídy energetické náročnosti. Pro celkovou dodanou energii a neobnovitelnou primární energii jsou stanoveny klasifikační třídy A (mimořádně úsporná) – G (mimořádně nehospodárná). Třída C – úsporná – je limitní pro splnění výše uvedených požadavků.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti, dále jen „PENB“, zpracovává osoba oprávněná provádět tuto činnost. Podmínky pro získání oprávnění upřesňuje [1] prováděcí vyhláška k tomuto zákonu. Zpracování PENB se provádí v softwarech k tomu určených, které v sobě obsahují výpočetní postup podle příslušných evropských norem. Do těchto SW zadává uživatel hodnoty parametrů popisující hodnocenou budovu. Zatímco hodnoty parametrů tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí posuzované budovy patří k běžně používaným hodnotám ve stavební praxi a jsou zakotveny v souboru norem Tepelná ochrana budov, hodnoty typických účinností jednotlivých technických systémů jsou hodnoty ne zcela běžně používané a v současnosti neexistuje publikace, která by souhrnně problematiku řešila. Z důvodu nedostupnosti souhrnného materiálu parametrů technických systémů budov, typického užívání a klimatických dat pro hodnocení ENB byla vytvořena TNI 730331 [4], vydaná v dubnu 2013. Obsahem technické normalizační informace, dále jen TNI, je zpracování podkladů pro hodnocení energetické náročnosti budov pro potřeby související legislativy platné od 1. ledna 2013.

Nová legislativní úprava v souvislosti s hodnocením energetické náročnosti budov řeší také druh použitých energonositelů a zahrnuje do hodnocení neobnovitelnou primární energii. Nové požadavky na energetickou náročnost jsou splněny pomocí několika různých ukazatelů, které se porovnávají s ukazateli referenční budovy. Koncepční návrh budov s téměř nulovou spotřebou energie musí být řešen metodou integrovaného návrhu, který koordinuje návrh jednotlivých subsystémů a hledá možnosti násobného využití prvků či sestav pro více funkcí.

Tento článek vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.

Literatura
[1] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, (pozn. účinná od 1.4. 2013).
[3] Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, (pozn. zrušená k 1.4. 2013).
[4] TNI 730331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet, ÚNMZ, 4/2013.

miroslav.urban@fsv.cvut.cz

vlastimil.ruzicka@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131054
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Stavebnictví & Strojírenství
Autor:
Firmy
Související články
Facility management pojem téměř neznámý

Koncem letošního roku budou v češtině uveřejněny další čtyři díly evropské normy Facility managementu ČSN EN 15221. Obor tak bude standardizován v celé své šíři a doufejme, že ještě více vejde do povědomí odborné veřejnosti.

Nové technologie a řidící systémy budov

Současným trendem výstavby budov v rozvinutých zemích jsou úsporné budovy, které zajišťují pro své uživatele celou řadu funkcí. Pro tyto budovy se v současné době používá obecnější termín inteligentní budova. Inteligentní budova je zpravidla vybavena řídicím systémem, který zajišťuje provoz budovy.

Inteligentní a šetrné budovy napříč obory

Problematika inteligentních a šetrných budov se netýká pouze samotné stavby. Spojuje obory stavební, strojní a elektrotechnické, potažmo také informační technologie a Facility Management. K hlavním tématům patří energetické úspory, aplikace nových komunikačních, bezpečnostních a multimediálních technologií v moderní výstavbě průmyslových budov a velkých firemních provozů, kde je třeba řídit, monitorovat a optimalizovat služby. Potenciál, který se za touto novou koncepcí technologie budov skrývá, je obrovský.

Související články
Šetrné budovy: od módy k trvalému zájmu

Česko rychle dohání světový trend šetrného stavebnictví. Pozadu jsou jen veřejné budovy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
City Green Court jako příklad úspěšného projektu

V pořadí již třetí realizovaná budova architekta Richarda Meiera v této atraktivní lokalitě, v samém centru Prahy 4 a zároveň v přímém sousedství rozlehlého parku na Kavčích horách. Patří také mezi první inteligentní a šetrné budovy v Čechách s označením LEED Platinum.

BIM otevírá dveře k robotizaci stavebnictví

Robot, který místo člověka postaví zeď, nanese omítky nebo třeba takový, co vyvrtá díry pro rozvody vody či elektřiny. To není sci-fi ani budoucnost vzdálená staletí. Je to realita, kterou máme (nebo můžeme mít) nadosah. Zásadní úlohu v nástupu robotů na stavby přitom hraje metoda BIM, přesněji digitální model stavby (DiMS). Právě ten totiž nese informace potřebné k řízení automatických nebo poloautomatických strojů, které mají lidem výrazně ulehčit práci.

Možná řešení průmyslových a výrobních hal

Vizuální komunikace firmy v souladu s moderní architekturou – to je současný trend v oboru průmyslové haly a komerční objekty. Vítězí jednoduché, energeticky úsporné a bezpečné stavební systémy.

Průmyslové haly podporují exkluzivitu značky

Vybudování kvalitní průmyslové haly, která splňuje veškeré technické i estetické nároky, nebývá jednoduché. Realizační firma musí ovládat nejen veškeré stavební záležitosti, ale i další návazné činnosti. V případě značky Peugeot především nároky automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Stroje v pohybu: Velký ocelový krtek

Tentokrát se za pohyblivými stroji vypravíme pod zem. Představíme vám stroje, které dokážou účinně, rychle, bezpečně a bez použití trhacích prací prorazit tunel a zároveň postavit jeho ostění. Jde o plnoprofilové razicí stroje, označované zkratkou TBM (Tunnel Boring Machines). Česky se tento způsob ražby nazývá „technologie mechanizovaného tunelování“.

Příklady táhnou:
Krásné, velké, chytré domy

Olympijský stadion v Londýně – London Stadium, West Ham United s kapacitou 45 000 diváků – byl po rozsáhlé transformaci slavnostně otevřen v září 2015. Od té doby se zde odehrály zápasy mistrovství světa v ragby a další sportovní i kulturní události, například koncert Rolling Stones. Zajímavou i nádhernou střechu stadionu navrhl český architekt, absolvent FA ČVUT, Vladimír Mašínský. Jeho životní vášní jsou však nejen sportovní stadiony, ale obecně velké, chytré budovy.

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Inženýrská akademie ČR - Optimální řešení pro dokonalé projekty

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Města chytrá i odolná

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit