Témata
Reklama

Multifunkční bruska aneb tři v jednom pro Koreu

Období sériové výroby, ve kterém TOS Hostivař nebo TOS Čelákovice dodávaly tisíce obráběcích strojů, je dávno minulostí. Tuto úlohu v oblasti univerzálních strojů převzaly do jisté míry asijské firmy, kterým lze, co do kvantity, a tedy i ceny, jen těžko konkurovat.

Šancí, jak se udržet na trhu, je zdůraznění kvality a zákaznického řešení, postaveného na komplexním pojetí vlastní technologie, v našem případě zejména broušení. Zde je šance pro firmy s dlouhou tradicí a zkušenými pracovníky jak v oblasti řemeslné výroby, tak především vývojových zkušeností v daném oboru.

Všechny znalosti totiž nelze sešněrovat jen do technických výkresů a tabulek. To pravé „know-how“ je v lidech samotných. Pouze tam, kde si tuto skutečnost uvědomují, se může podařit udržet kolektivy pracovníků, které dokážou tyto dodávky vyvinout a realizovat. Navíc všechna takováto řešení posouvají úroveň obráběcích strojů dál. V současné době například směrem k naplnění vize Industry 4.0.

Jedním z příkladů takového vývojového pracoviště je konstrukční skupina firmy SUB-TOS Čelákovice, která je v současné době závodem 08 společnosti Slovácké strojírny Uherský Brod. Pracovníci, kteří se na vývoji zdejších strojů podílejí, vycházejí z dlouhodobých zkušeností dřívějšího CETOS, TOS Čelákovice a následně TOS. Tradice i úroveň dlouhodobých technických zkušeností a znalostí dnešní závod 08 SUB-TOS opravňovaly v roce 2014 k účasti v tendru na dodání brousicího stroje pro korejského zákazníka z oblasti jaderné energetiky.

Součástí dodávky měly být technologické postupy pro opracování 25 typů válcovacích trnů. Trny délky 500 až 800 mm byly definovány tabulkou bodů, které tvoří profil trnu s průměry mezi 7 až 40 mm. Požadavky zákazníka na přesnost nebyly malé. Trny měly být opracovány v přesnosti ± 0,013 mm, s drsností na povrchu trnu Rz < 1 µm.

Součástí výběrového řízení bylo prokázání schopnosti obrobení určeného počtu trnů v požadovaných přesnostech ještě před podepsáním kontraktu. Z dnešního pohledu vypadají úvodní zkoušky a výsledky broušení možná neohrabaně, nicméně bylo nutné touto cestou projít a přesvědčit korejského zákazníka o potřebných dovednostech a výsledcích. I pro něj se jednalo o důležitý krok zavedení nové technologie výroby trubek v jaderné energetice, která je mimo jiné postavena na zvládnutí výroby válcovacích trnů různých velikostí.

Reklama
Reklama

Korejci v Čelákovicích

Provizorní podmínky zkoušek, jako byla ruční opěrka či ruční měření profilů mikrometrem, již na posledním dodaném stroji nenalezneme. Důležitý však byl výsledek. Korejští technici si tehdy zaslané trny proměřili ve své laboratoři a naměřené hodnoty je natolik zaujaly, že v pětičlenné skupině i s vedoucím výroby, panem Park Ki Bum, vyrazili do Čelákovic. Během prezentace ve zdejším výrobním závodě byly korejské straně předvedeny jednotlivé postupy, bylo domluveno, které operace budou zautomatizovány, a další. Nic pak nebránilo v podepsání kontraktu na dodání prvního stroje do Koreje.

V průběhu předávání stroje bylo zjištěno, že je součástí výzkumného úkolu korejského zákazníka. Cílem bylo nahradit tehdejšího dodavatele trnů, americkou firmu Westinghouse, a stát se v této oblasti soběstačnými.

Nová bruska stála na samém konci řetězce operací s úkolem dosáhnout vysoké přesnosti profilu a vysoké kvality povrchu. Měli jsme možnost prohlédnout si válcovací stolice, které vyrábějí bezešvé trubky a pro které jsou trny nástrojem. Tlak na parametry dosahované na dodané brusce se postupně zvyšoval. Korejská strana přidala další požadavky. Byla to především životnost trnu ve válcovací stolici měřená celkovou délkou trubek, které jsou vyrobeny pomocí jednoho trnu. Z počátku jsme se pohybovali ve zlomcích vzdáleností, které byly vyrobeny s americkými trny. Díky spolupráci s korejskou stranou se podařilo kvalitu opracovaných trnů ještě posunout, a přiblížit se tak americkému vzoru představovaného firmou Westinghouse.

Bruska BUB 50 B/1000 MULTI

Rychlost i přesnost

Dalším kritériem, na které kladl korejský zákazník důraz, byla doba obrobení jednoho trnu. Abychom byli schopni dosáhnout vysoké přesnosti profilu, bylo nutné trny v průběhu obrábění měřit na externím zařízení. Vyjmutí trnu ze stroje a jeho opětovné vkládání po proměření samozřejmě délku opracování prodlužovalo. V té době vznikla myšlenka vytvořit stroj, který by byl schopen současně brousit a měřit. Tím by došlo k výraznému zkrácení času opracování. Následně vznikla myšlenka takový stroj vybavit též lešticí jednotkou, díky které by bylo možné dosáhnout ještě lepší kvality povrchu – Rz < 0,7 µm.

Přibližně dva roky od dodání prvního stroje jsme začali připravovat podklady pro řešení jeho druhé generace. Základem se stalo provedení MULTI, které je vybaveno otočnou brousicí jednotkou. Tato varianta byla vyvinuta po roce 2000 a od té doby je postupně zdokonalována. Jednotka je poháněna prstencovým motorem. Díky propracovanému SW je umožněno natáčet jednotlivé nástroje s velkou rychlostí do pracovního prostoru a přesně korigovat jejich polohu vůči obrobku. Řešení nového stroje bylo tedy možno opřít o dlouholeté zkušenosti v této oblasti ověřené u takových firem, jako je Engel či Krauss Maffei. Standardní provedení brousicí jednotky se dvěma až třemi brousicími kotouči bylo nahrazeno jednotkou s jedním brousicím kotoučem, lešticí jednotkou a přesným měřidlem.

Rozhodnutí o dodávce druhého stroje opět předcházelo období zkoušek a testů. Bylo třeba vyhledat optimální lešticí jednotku, pomocí které by bylo možné dosáhnout požadované drsnosti povrchu trnů. Jako nejvhodnější se ukázala lešticí jednotka vybavená regulací rychlosti posuvu pásu a regulací rychlosti oscilace. Je tak umožněno měnit podmínky leštění. Byla vytvořena optimální technologie pro leštění trnů, včetně lešticích cyklů s několika fázemi a s možností změny podmínek „on-line“. Na závěr testů nám korejská strana zaslala obroušené trny, které měla proměřené ve své laboratoři. Naším úkolem bylo trny vyleštit, dosáhnout drsnosti Rz menší než 0,7 µm při minimálním úběru materiálu z povrchu. Dosažené výsledky Korejce uspokojily. Tím byl učiněn jeden z kroků na cestě k multifunkčnímu obráběcímu a měřicímu stroji.

Trny obráběné s přesností profilu ± 0,013 mm
Leštící jednotka

Integrace do stroje

Dalším krokem bylo přesné měření. Požadavek korejské strany byl v tomto směru též jednoznačný. Měřidlo musí být schopno měřit s přesností ± 1 µm, přičemž se jedná o měření profilu, tedy měřený průměr je závislý na vzdálenosti měřidla od základny v podélné ose. Úkolem tedy nebylo pouze vlastní měření průměru, ale též bylo nutné vyřešit přesné umístění obráběného trnu v souřadném systému X/Z měřidla.

Měřidlo integrované do stroje

Při hledání optimálního řešení jsme postupně jednali se zástupci řady renomovaných výrobců (Marposs, Mitutoyo, Keyence, Amest). Nakonec bylo zvoleno integrované měření přímo do stroje, které dokáže spojit principy měření, vlastní konstrukci stroje, jeho obsluhu a řízení, včetně zobrazení sledovaných parametrů.
Splnění zadaných požadavků je potvrzeno certifikátem Českého metrologického institutu.

Broušení trnu s elektrickou opěrkouJedním z hlavních úkolů vývojového týmu SUB-TOS Čelákovice bylo soustředit všechny tyto prvky do jednoho stroje a vše vyladit ve vzájemné, dokonalé spolupráci. Jestliže má například měřidlo pracovat v přesnosti ± 1 µm, je třeba zamezit jakýmkoli náznakům chvění či rezonancí ve stroji. Proto jsme navázali na dřívější spolupráci s doc. Ing. Pavlem Součkem, DrSc., a Ing. Janem Moravcem, Ph.D., ze Strojní fakulty ČVUT. Za jejich podpory se podařilo optimalizovat pohony důležitých os tak, aby chvění způsobené zpětnými vazbami v polohových a rychlostních regulačních smyčkách bylo minimální. Tím byly splněny požadavky související s broušením i vlastním měřením.

Určitých odlišností oproti prvnímu stroji doznala i oblast broušení. Ty byly způsobeny mimo jiné zařazením jednotek leštění a měření na brousicí stroj. Nedílnou součástí technologie broušení tenkých dílců je totiž nutnost podepírat tyto dílce dvoučelistními opěrkami, a tím zabraňovat jejich prohnutí pod tlakem brousicího kotouče. Opěrka, která průchodu brousicího kotouče nevadí, by však mohla kolidovat s lešticím pásem, který obepíná trn daleko těsněji, a navíc by mohla kolidovat i s měřidlem. Pro leštění a měření je tedy nutno s čelistmi opěrek odjet do bezpečných vzdáleností. Proto byly oproti prvnímu stroji zvětšeny zdvihy čelistí, a tím umožněno oddálit čelisti opěrek od trnu při operacích leštění a měření.

Vývojová skupinazleva Martin Štěbra - obchodníkIng. Milan Maixner - konstruktér,Ing. Ladislav Prokopec - technický ředitel,Ing. Vlastimil Moráň - hlavní konstruktér,Miloslav Lehovec - zkušební technik.

V řídicí roli software

Zcela zásadní změna však nastala v oblasti odladění komplexního pracovního cyklu stroje jako celku, který zohledňuje specifika dílčích řešení a směřuje k dosažení požadovaného výsledku jako celku. Výsledek je podmíněn pochopením a podchycením všech souvislostí a jejich realizace v praktickém výsledku. Tuto klíčovou část prováděl Ing. Milan Maixner, který zabezpečoval řízení stroje jako celku, ve spolupráci se zkušebním technikem panem Miloslavem Lehovcem, technikem broušení.
Řízení celého stroje bylo svěřeno řídicímu systému Siemens Sinumerik 840D sl s pohony Sinamics pro regulaci celkem 11 os. Software umožňuje nejen ovládat jednotlivé popsané prvky, ale umožňuje skládat je do celků a zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci. Stroj je možné naprogramovat do plně automatizovaného provozu. Systém zpracovává naměřené hodnoty a na jejich základě určuje postup korekcí. Obsluha má možnost zvolit různé strategie korigování tvaru. Tyto strategie se mohou lišit v závislosti na aktuálně prováděné fázi broušení. K dispozici je též možnost on-line korekce profilu v průběhu broušení.


Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Testy, prováděné na stroji a desítky obrobených trnů potvrzují, že tvůrci stroje nejen splnili požadované parametry korejského zákazníka, ale především se v přesnosti profilu, kvalitě povrchu a výkonu stroje vyrovnali americkému výrobci trnů, firmě Westinghouse.

TOS Čelákovice

Ing. Milan Maixner, Ing. Ladislav Prokopec

www.sub.cz

Reklama
Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Revoluce v soustružení - netradiční použití zavedeného procesu

Soustružení je zavedený proces, který už se zdál být takřka navždy neměnný. Ale ti, kteří si mysleli, že jejich proces je neotřesitelný jako skála – dovedený k dokonalosti a se skvěle doladěnými parametry umožňujícími dosažení maximální výkonnosti a ziskovosti –, se musí zamyslet znovu. Co kdyby existoval nový způsob soustružení, který zpochybňuje zakořeněné a předpojaté představy o tomto dlouhá léta využívaném procesu? Nadešel čas připojit se k právě probíhající revoluci v soustružení, prolomit stávající výrobní překážky a užívat si nově nalezenou produktivitu.

Návratnost strojních investic

I když nový stroj představuje významnou investici, je pravda, že zhruba 70 % všech strojů se prodává bez nástrojového vybavení. To znamená, že mnoho výrobců stále nemá možnost zkrátit dobu návratnosti a zvýšit investiční návratnost (ROI) z jejich kapitálových výdajů.

Záchrana do 100 milisekund

Všichni víme, jaký přínos pro ochranu pasažérů mají airbagy v automobilech. Díky vývoji vest Point 2 mohou podobné úrovně ochrany dosáhnout i například motorkáři nebo jezdci na koních. Aby k tomu mohlo dojít, dvě společnosti se zkušenostmi z výroby a prodeje se musely spojit, aby byly schopny vyrobit dostatečně přesně díly nutné k aktivování nafukovací vesty za méně nez 100 milisekund. Následující článek přináší zkušenosti s nástroji společnosti WNT, které byly ve výrobě použity.

Obrábění s minimálním množstvím mazání

Firma Gühring stála od počátku u zrodu aplikace zcela nové progresivní technologie obrábění s minimálním množstvím mazání (MMS, v anglickém překladu jako MQL). Před dvaceti lety zakoupila licenci na tuto technologii od japonského výrobce obráběcích strojů Horkos a začala tento výrazně rozvíjet. Výsledkem je kompletní program nástrojů, upínačů i měřicí techniky pro obrábění s technologií MMS. Vysoká inovativnost je potvrzena mnoha patenty.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Symposium brousicích strojů a technologií

Již čtvrté symposium v historii skupiny United Grinding (UG), která sdružuje osm výrobců přesných brousicích strojů, se uskutečnilo začátkem května ve švýcarském Thunu. Akce se konala na 4 000 m2 plochy výstaviště Thun-Expo a hostila 1 500 návštěvníků z celého světa po tři dny. Šestnáct vystavených strojů bylo detailně zájemcům představeno specialisty z UG ve čtyřech světových jazycích a akci doprovázel bohatý program. Tento článek si klade za cíl nastínit atmosféru symposia a představit některé z prezentovaných novinek.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit