Témata
Zdroj: CzechTrade

Partnerství s přidanou hodnotou

O tom, že vše jde lépe, máte-li partnera, na kterého se můžete spolehnout, asi není potřeba nikoho přesvědčovat. A právě proto existuje agentura CzechTrade. Jejím hlavním cílem je praktická pomoc českým exportérům na zahraničních trzích. Využívá k tomu především síť 52 zahraničních kanceláří, které realizují asistenční služby pro české vývozce a získávají informace týkající se příslušného trhu. Na podrobnosti jsme se zeptali Miroslava Manďáka, exportního konzultanta pro oblasti strojírenství a kovovýroba.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Které služby CzechTrade patří mezi nejvyužívanější?

M. Manďák: Mezi nejvyužívanější služby zahraničních kanceláří patří vyhledání a oslovení potenciálních obchodních partnerů, organizace jednání, dlouhodobá exportní asistence, průzkum trhu a celá řada dalších služeb podle konkrétních požadavků firem. Zahraniční kanceláře CzechTrade také organizují společné účasti českých firem na veletrzích a výstavách. Konkrétním příkladem veletrhu, na kterém CzechTrade organizuje společný český stánek, je FabTech 2023, jenž se koná v září v USA a je zaměřený na technologie kovotváření, svařování, povrchové úpravy, 3D výrobu, řezání, dokončování, obrábění atd. Dalším veletrhem s účastí CzechTrade je Advanced Engineering 2023, který proběhne v listopadu ve Velké Británii a je zaměřen především na letectví, automotive, zpracování kovů a kompozitní průmysl. V rámci zajištění účasti na veletrhu agentura nabízí vyhledání a oslovení firem v teritoriu a pozvání na stánek.

Kromě služeb, které CzechTrade poskytuje v zahraničí, nabízí vzdělávací servis zahrnující školení, workshopy a konference zaměřené na praktická exportní témata. Přehled veletrhů a vzdělávacích aktivit je možné najít v Kalendáři akcí na webu CzechTrade.

Aktuální velké výzvy vyplývají jednak ze zvyšování cen českých výrobků, jednak z uzavření některých tradičních exportních destinací pro české výrobce,“ říká Miroslav Manďák. (Zdroj: CzechTrade)

Další důležitou činností agentury je informační servis zaměřený na exportní tematiku a zprávy z teritorií, ve kterých působí zahraniční kanceláře CzechTrade. Relevantní informace, důležité kontakty, ale také užitečné rady a návody pro podnikatele jsou publikovány ZDE.

MM: Kolika firmám za dobu svého fungování již CzechTrade pomohl?

M. Manďák: Ročně CzechTrade zrealizuje řádově tisíce asistenčních služeb pro české exportéry. CzechTrade vloni oslavil 25 let své existence a za tuto dobu zrealizoval 35 545 individuálních zakázek pro české firmy. Vloni to bylo 2 124 zakázek.

MM: Mohl byste uvést nějaké konkrétní příklady?

M. Manďák: V minulosti jsem měl příležitost spolupracovat s firmou Strojimport na brazilském trhu. Spolupráce spočívala především v postupném mapování jednotlivých průmyslových segmentů v technologicky vyspělých státech federace, které jsou relevantní pro prodávané české stroje. Kromě zjišťování informací o projektech, aktivitách, veletrzích, konferencích nebo vypisovaných tendrech byla zásadní část práce vyhledání potenciálních zákazníků a navázání komunikace s nimi. Cílem asistence kanceláře pak bylo s potenciálními klienty domluvit schůzku se zástupcem Strojimportu, který do Brazílie přijížděl pravidelně jednou za tři až čtyři měsíce. Společně jsme pak absolvovali cestu, v jejímž průběhu jsme navštěvovali tyto zákazníky u nich ve firmě, případně na veletrhu nebo v prostorách místních oborových organizací. Česká firma si tak outsourcovala pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade a využila je k efektivnímu rozvoji svých aktivit na lokálním trhu. V průběhu asistenční služby byl prodán stroj na výrobu součástí eolických elektráren a do řady dalších projektů se Strojimport mohl přihlásit.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: V čem spočívá nejvyšší přidaná hodnota CzechTrade pro české strojírenské firmy a proč?

M. Manďák: Největší devízou agentury jsou zahraniční kanceláře, které se nacházejí v 52 zemích na pěti kontinentech. Díky osobní přítomnosti a dlouhodobému působení pracovníků CzechTrade na jednotlivých trzích agentura disponuje nejen znalostí fungování tržního prostředí, ale především vybudovanými kontakty v podnikatelské a státní sféře. Jako příklad využití dlouhodobých kontaktů nám může posloužit koncept podnikatelských misí CzechTrade. Jedná se o oborově úzce specializované mise, které vycházejí ze stávajících kontaktů pracovníků kanceláře CzechTrade. Tyto kontakty jsou udržovány s nejvýznamnějšími hráči v daném oboru na trhu. Díky skutečnosti, že se mise opakují, upevňují se vazby s pracovníky místních firem, pracovníci CzechTrade mají zpětnou vazbu sloužící k přizpůsobování formátu jednání, a obě strany tak mohou mít jasná očekávání od plánovaných návštěv. Pro zajištění vysoké efektivity jednání je obvykle počet českých účastníků limitovaný.

Konkrétním příkladem může být Mise dodavatelů techniky a vybavení do tureckých oceláren, která se uskuteční v listopadu 2023. Cílem je představení českých podniků nejvýznamnějším tureckým provozovatelům a vlastníkům oceláren. Jednání budou v Turecku probíhat formou kulatých stolů. Další organizovanou cestou je Mise českých strojírenských technologií do Kazachstánu, která proběhne v září 2023.

MM: Co nového jim může nabídnout, zejména v souvislosti se současnou ekonomickou situací, ovlivněnou například trhem s energiemi?

M. Manďák: Aktuální velké výzvy vyplývají jednak ze zvyšování cen českých výrobků, jednak z uzavření některých tradičních exportních destinací pro české výrobce.

CzechTrade proto stále více klade důraz na pomoc při lokalizaci firem v různých teritoriích. Tím napomáhá při zvýšení diverzifikace exportu, a zbavení se tak závislosti na jedné vývozní destinaci, a také napřímení obchodních vazeb mezi výrobcem a zákazníkem s cílem snížení ceny a zlepšení poprodejních služeb. Z těchto důvodů CzechTrade zavedl nové služby pro firmy plánující v zahraničí otevření pobočky.

CzechTrade na letošním Hannover Messe. (Zdroj: CzechTrade)

Jedním z těchto nástrojů je služba Kompas (Komplexní asistenční služba), která zahrnuje asistenci při zajištění komplikovaných administrativních procesů v zemi. Služba je prováděná ve spolupráci s lokálními odborníky, kteří jsou prověřeni pracovníky zahraničních kanceláří naší agentury. Jedná se o úkony spojené se založením sídla společnosti, certifikací produktů, registrací a povolením pro výkon činnosti. Co se místních odborníků týče, jde o právníky, HR agentury, daňové poradce, certifikační agentury atp.

Jinou formou podpory firem při jejich internacionalizaci je využití služby Exportního inkubátoru. V tomto případě CzechTrade nabízí využití kompletního kancelářského zázemí v dané zemi společně s využitím kapacit místních pracovníků agentury. Doba využití inkubátoru je omezená maximálně na půl roku a po tuto dobu je možné využít adresy inkubátoru jako sídla při registraci klienta. Aktuálně využívají firmy Exportní inkubátory CzechTrade v USA a v SAE.

Reklama

MM: Která jsou v současné době nejzajímavější teritoria pro strojírenské firmy a proč právě tato?

M. Manďák: U strojírenských firem je tradičně velký zájem o služby agentury v Evropě. Kromě geografické vzdálenosti je v Evropě vysoká technická úroveň firem, která umožňuje prosadit se firmám nabízejícím specifické technologie s vyšší přidanou hodnotou. Nižší cena českých výrobků v porovnání s konkurencí ze západní Evropy již přestává být hlavním argumentem našich exportérů. Kromě Evropy zaznamenáváme poměrně velký zájem o asistenční služby v Indii, Jihovýchodní Asii nebo severní a jižní Americe.

CzechTrade na veletrhu Metal Show Rumunsko. (Zdroj: CzechTrade)

MM: Na které současné hrozby by se měly české firmy zejména zaměřit, aby eliminovaly jejich dopad na své podnikání?

M. Manďák: Z pohledu exportu se jako riziko ukazují nejrůznější nepředvídatelné politické, vojenské nebo ekonomické události v různých částech světa. Z tohoto důvodu se jeví jako zásadní diverzifikovat vývozní teritoria a vyvíjet aktivity i v zemích, které jsou vzdálené, nebo v regionech, které se ukazují jako potenciálně zajímavé do budoucna.

MM: Jak vidíte budoucnost českého průmyslu, a strojírenství zejména?

M. Manďák: Signály, které dostáváme od českých výrobců, naznačují, že konkurenční výhoda českých strojů přestává být v nižší ceně, v porovnání s německou, italskou, španělskou, japonskou nebo jihokorejskou konkurencí. Stále vyšší důležitost je přikládána větší automatizaci výrobního procesu, často se zapojením robotů nebo kobotů, využití nově vznikajících technologií (např. v povrchových úpravách), detailnímu monitoringu práce strojů, včetně diagnostiky odhalující případné problémy dříve, než nastanou, ovládání výrobního procesu na dálku nebo zajištění poprodejních služeb.

Související články
Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Přímá cesta k zákazníkovi

Sourcing Days – to je název pro akce, které pro české výrobce a jejich zahraniční odběratele pořádá agentura CzechTrade. V současné době zve agentura ve spolupráci se Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME) na největší tuzemské setkání s německými nákupčími – Sourcing Day Tschechien. Akce se uskuteční již za pár dní, 16. května, v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu, na adrese Politických vězňů 20 v Praze, což je změna oproti předchozím ročníkům, kdy se konala v Plzni.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chcete uspět v USA? Začněte na veletrhu!

Strojírenská výroba a zpracování kovů je ve Spojených státech důležitým ekonomickým odvětvím. Tradičně se toto odvětví soustředí převážně do oblasti kolem velkých jezer amerického Středozápadu. Podle posledních dostupných dat amerického Ministerstva obchodu z roku 2021 strojírenská výroba a zpracování kovů přinesly do americké ekonomiky 2,3 bilionu dolarů, a představovaly tak 12 % z celkového HDP.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Smysl a úspěch podnikání

Český podnikatel Leon Jakimič věří, že pokud byznysmen dobře chápe smysl svého podnikání a obklopí se kvalitními lidmi, tak se úspěch dostaví. O hodnotách, budování a vedení globální firmy, která si umí najít koncového zákazníka po celém světě, je rozhovor se zakladatelem nadnárodní společnosti Lasvit.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Exportní inkubátor v Indii

V indickém Bengalúru se tento podzim otevřela první pobočka Exportních inkubátorů agentury CzechTrade. Služba je určena firmám, které již mají zkušenosti s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček.

Destinace pro strojírenské exportéry, Čína

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích, vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu a upevnění pozice na trhu.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit