Témata
Reklama

Právní aspekty dodání obráběcích strojů

Rozhodnutí o pořízení obráběcího stroje je pro většinu menších a středních podniků poměrně zásadním investičním rozhodnutím. V souvislosti s jeho realizací by proto nemělo být opomenuto jeho dostatečné právní zajištění, tedy uzavření vhodného typu smlouvy, která odpovídajícím způsobem ošetří vzájemná práva a povinnosti jak dodavatele, tak i odběratele stroje.

Dodávka obráběcího stroje se zpravidla uskutečňuje na základě kupní smlouvy. Výjimečně může být uzavřena i smlouva o dílo. Občanský zákoník však stanoví, že smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení zapotřebí. Pravidlem tedy bude uzavření kupní smlouvy.

Reklama
Reklama

Základní náležitosti kupní smlouvy

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Základním charakteristickým rysem každé kupní smlouvy tak je specifikace předmětu koupě a stanovení kupní ceny. To by však bylo pro účely dodávky komplexního zařízení, jakým je obráběcí stroj, nedostatečné.

Součástí smlouvy o dodávce obráběcího stroje tak bývají i mnohá další ujednání, jako např. dodací podmínky, závazek prodávajícího uvést stroj do provozu, záruční podmínky, otázky týkající se odpovědnosti za škodu a další.

Specifikace stroje

Stroj by měl být ve smlouvě specifikován dostatečně určitě tak, aby nemohl být zaměnitelný s jiným. Pravidlem bývá, že smlouva se uzavírá v době, kdy daný konkrétní stroj ještě nebyl vyroben. To však samozřejmě nebrání tomu, aby byl stroj ve smlouvě specifikován uvedením výrobce, typu a dalších parametrů. Nezřídka si kupující volí také řadu konkrétních parametrů v rámci konfigurace stroje. Uvedení všech parametrů stroje do samotného textu smlouvy není příliš vhodné z důvodu rozsáhlosti všech technických detailů. Praktické se naopak jeví uvedení specifikace stroje v příloze smlouvy.

Kupní cena

Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. Občanský zákoník dokonce připouští uzavřít kupní smlouvy i bez určení kupní ceny; v takovém případě platí za ujednanou kupní cena, za níž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. V případě dodávek obráběcích strojů je však pravidlem sjednání kupní ceny konkrétní částkou.

V souvislosti s kupní cenou je vhodné věnovat pozornost i dani z přidané hodnoty jako jedné ze zásadních cenotvorných položek.

Kupní cena bývá zpravidla splatná v několika splátkách. První část bývá splatná krátce po uzavření smlouvy, další např. poté, co je stroj vyroben a připraven k dodání kupujícímu, a poslední po uvedení stroje do provozu. V úvahu přichází samozřejmě i jiné rozložení splátek.

Pro případ prodlení kupujícího s uhrazením kterékoliv části kupní ceny bývá ve smlouvě sjednána řada následků.

Prvním z nich je povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení. Nárok na úrok z prodlení by nicméně prodávajícímu vznikl i bez výslovného ujednání ve smlouvě na základě zákona. Pravidlem však bývá sjednání o něco vyššího než zákonného úroku z prodlení (aktuální zákonná výše úroku z prodlení činí 8,25 % ročně).

Dalším důsledkem, který bývá ve smlouvě prodávajícím požadován pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je právo prodávajícího pozdržet dodání stroje nejméně o dobu prodlení kupujícího s úhradou příslušné části kupní ceny.

V neposlední řadě pak smlouva zpravidla obsahuje právo prodávajícího odstoupit od smlouvy, pokud prodlení kupujícího s úhradou kterékoliv části kupní ceny překročí určitou ve smlouvě sjednanou lhůtu. Odstoupení od smlouvy je samozřejmě až krajní možností, která má pro obě strany poměrně závažné důsledky (např. povinnost kupujícího vrátit prodávajícímu stroj, pokud již byl kupujícímu dodán, a povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu již obdrženou kupní cenu).

Občanský zákoník připouští uzavřít kupní smlouvu i bez určení kupní ceny. (Zdroj: freeimages.com)

Dodací podmínky

Z hlediska dodacích podmínek je klíčové sjednat zejména čas a místo dodání. Čas dodání lze sjednat pevným datem (např. 30. září 2020) nebo určitým rozpětím (např. 37. kalendářní týden). Místem plnění pak bývá závod prodávajícího nebo závod kupujícího.

Dodací podmínky lze sjednat i odkazem na podmínky Incoterms. Mezi nejčastěji používané doložky patří DAP nebo EXW.

Prodlení prodávajícího s dodáním stroje může představovat zásadní problém pro kupujícího, který již počítá se strojem do výroby, a mohou mu proto vzniknout nezanedbatelné škody v podobě sankcí od jeho odběratelů nebo ušlého zisku. Kupující tak bude mít zpravidla snahu přenést toto riziko na prodávajícího. Prodávající se naopak zpravidla snaží toto riziko maximálně omezit, tak aby neodpovídal za rizika na straně kupujícího, která nemůže ovlivnit nebo předvídat. Kompromisem tak může být smluvní pokuta v případě prodlení prodávajícího s dodáním stroje, „zastropována“ maximální částkou.

Uvedení stroje do provozu

Uvedení stroje do provozu je zpravidla posledním zásadním plněním ze strany prodávajícího, kterým se završuje dodávka (není-li sjednán zkušební provoz). K tomu je však zapotřebí také odpovídající součinnost kupujícího, např. povinnost provést připojení stroje na média (elektrický proud, internet) nebo nastavení stroje.

Převzetí stroje bývá potvrzeno předávacím protokolem. Strany podepisují předávací protokol zpravidla bezprostředně po uvedení stroje do provozu. V souvislosti s předáním stroje a jeho uvedením do provozu je vhodné věnovat pozornost také povinnosti kupujícího provést prohlídku stroje. Za vady stroje, které byly zjistitelné při předání a které kupující neuvede do předávacího protokolu, totiž prodávající zpravidla neodpovídá.

Součástí předání může být také zkušební obrobení určitého dílu. V takovém případě je však žádoucí ve smlouvě specifikovat, kdo dodá díl určený k obrobení a jakých parametrů má být při obrobení dosaženo.

Záruka a odpovědnost za vady

Ze zákona odpovídá prodávající kupujícímu, pokud předmět koupě není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Dodaná věc je vadná, nemá-li výše uvedené vlastnosti.

Smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem obráběcího stroje jsou smlouvy mezi podnikateli, a proto je zapotřebí vzít v úvahu, že dle Občanského zákoníku prodávající není povinen poskytovat zvláštní záruku za jakost. Pravidlem je však sjednání záruky za celý stroj, případně jeho určité části, nebo i na náhradní díly. Délka záruční doby může být stanovena počtem měsíců od dodání stroje, počtem provozních hodin nebo jejich kombinací.

Zásadním právem kupujícího v případě vad stroje je jeho právo požadovat odstranění vad opravou stroje. Někdy bývá součástí smlouvy také ujednání o reakčních dobách prodávajícího v případě záručních vad nahlášených kupujícím. Některá zákonná práva kupujícího z vad, jako např. právo na výměnu vadného stroje za bezvadný, prodávající ve smlouvě zpravidla vylučuje nebo významně omezuje, protože obráběcí stroj, vyrobený na zakázku, není standardním spotřebním zbožím, které by bylo možné snadno vyměnit za nový bezvadný kus.

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na stroji přechází z prodávajícího na kupujícího zpravidla okamžikem doručení stroje do provozovny kupujícího nebo uvedením stroje do provozu. Někdy smlouva obsahuje zvláštní ujednání o postupu a odpovědnosti při vykládce stroje z dopravního prostředku.

Vlastnické právo ke stroji přechází z prodávajícího na kupujícího zpravidla až úplným zaplacením kupní ceny. Z toho důvodu musí být dle Občanského zákoníku podpisy stran na smlouvě úředně ověřeny.

Odpovědnost za škodu

Dodavatel stroje zpravidla bude usilovat o omezení své odpovědnosti za škodu v souvislosti s dodáním stroje, odběratel naopak o maximalizaci odpovědnosti dodavatele. Občanský zákoník omezení odpovědnosti za škodu v zásadě připouští.

Odpovědnost prodávajícího za škodu lze omezit např. určitou maximální, ve smlouvě sjednanou částkou, nebo určitým procentem z výše kupní ceny stroje. Omezení odpovědnosti za škodu se však nemůže vztahovat na škody způsobené člověku na zdraví, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Omezením odpovědnosti za škodu nemůže být dotčena ani odpovědnost prodávajícího dle ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Otázce odpovědnosti za škodu je v každém případě vhodné věnovat mimořádnou pozornost.

Všeobecné obchodní podmínky

Část obsahu smlouvy lze určit (a v praxi se tak často děje) odkazem na obchodní podmínky, které strany připojí ke smlouvě nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

Při uzavření smlouvy mezi podnikateli – což je v případě smlouvy o dodávce obráběcího stroje pravidlem – lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

Problém může nastat, pokud smlouva odkazuje na obchodní podmínky obou stran, které nejsou shodné. V takovém případě platí, že je smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; pak může být obtížné určit, co vlastně z obou obchodních podmínek platí. Aby se vyloučily případné nejasnosti, je vhodné ve smlouvě výslovně určit, že se použijí pouze jediné obchodní podmínky a tyto obchodní podmínky připojit ke smlouvě jako přílohu.

Další ujednání

Smlouva o dodávce obráběcího stroje zpravidla upravuje i řadu dalších otázek, jako např. školení obsluhy stroje, předání technické dokumentace a návodu k obsluze stroje, předpřejímku stroje nebo jeho zkušební provoz, servisní službu nebo způsob řešení sporů (sjednání příslušnosti konkrétního soudu nebo rozhodčího soudu). Jejich detailní rozbor by však již přesahoval téma tohoto článku.

Marek Demo

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200638
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Legislativa
Autor:
Firmy
Související články
Revize normy ISO 9001:2015

Dne 15. 9. 2015 byla vydána nová verze normy ISO 9001 – Systémy managementu kvality – požadavky. Jde o normu, podle jejíchž ustanovení se zavádějí systémy managementu kvality (SMQ) v organizacích. Zároveň představuje normu kriteriální, podle níž se zavedené systémy certifikují. Následující text přináší jednak přehled nejdůležitějších změn a také informaci, jaké důsledky pro platnost certifikátů a postupy certifikací tato revize normy bude znamenat.

Nejistota kolem politiky biopaliv vyvolává nedůvěru výrobců a investorů

Dodavatelé pohonných hmot museli za loňský rok poprvé vykazovat snížení emisí skleníkových plynů z jimi dodaného motorového benzinu a motorové nafty. V příštím roce již za nedosažení požadované úspory hrozí pokuta až 10 milionů korun. V dalších letech se navíc budou požadavky na úspory postupně zvyšovat až na 6 procent v roce 2020. Je zřejmé, že s biopalivy vyrobenými pouze z potravinářských plodin nebude možné tohoto cíle dosáhnout. Otevírá se tak cesta biopalivům vyrobeným například z použitého rostlinného oleje nebo vyspělým biopalivům. Bude však záležet na politické podpoře, která je prozatím velmi nejasná.

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 8. díl: Jak se vláda ČR staví k e-mobilitě

V minulých dílech našeho seriálu jsme se zabývali dílčími problematickými aspekty předpokládaného úplného přechodu na elektromobilitu. Poukázali jsme kupř. na energetickou i ekologickou náročnost výroby trakčních baterií, na energetickou náročnost hypotetického přechodu na elektromobilitu, na problém energetického mixu, ale i na bezpečnostní rizika a na sociální, ekonomická i politická úskalí takového podniku. V tomto díle přinášíme rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu, kterého jsme se na některá z uvedených témat zeptali. Má vůbec smysl v tuzemských podmínkách vést debatu o úplném přechodu na elektromobilitu? Jak se vláda České republiky staví k elektromobilům, jak bude reagovat na nízkou poptávku po tomto typu osobní dopravy a úroveň povědomí o něm? Bude mít fenomén elektromobility dopad i na provoz autoškol? Odpověď na tyto a další otázky nalezne čtenář v následujícím rozhovoru.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 5. díl: Typy nabíjení a jejich specifika

V minulém díle jsme jako jednu z problematických stránek bateriových elektrických vozů uvedli relativně nízkou specifickou energii, tedy poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů. Dospěli jsme k tomu závěru, že aby byl hypotetický přechod na elektromobilitu skutečně účelný z hlediska snížení emisí CO2, nebudou moci mezi poptávané vlastnosti automobilů patřit vysoký výkon a na něj vázaný komfortní dojezd. Současné problémy s malým dojezdem elektromobilů lze částečně řešit budováním nabíjecí infrastruktury. Možnostem dobíjení bateriových elektrických vozů, jako i jeho problematickým stránkám, se budeme věnovat v tomto díle.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit