Témata
Reklama

Právní aspekty dodání obráběcích strojů

Rozhodnutí o pořízení obráběcího stroje je pro většinu menších a středních podniků poměrně zásadním investičním rozhodnutím. V souvislosti s jeho realizací by proto nemělo být opomenuto jeho dostatečné právní zajištění, tedy uzavření vhodného typu smlouvy, která odpovídajícím způsobem ošetří vzájemná práva a povinnosti jak dodavatele, tak i odběratele stroje.

Dodávka obráběcího stroje se zpravidla uskutečňuje na základě kupní smlouvy. Výjimečně může být uzavřena i smlouva o dílo. Občanský zákoník však stanoví, že smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení zapotřebí. Pravidlem tedy bude uzavření kupní smlouvy.

Reklama
Reklama

Základní náležitosti kupní smlouvy

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Základním charakteristickým rysem každé kupní smlouvy tak je specifikace předmětu koupě a stanovení kupní ceny. To by však bylo pro účely dodávky komplexního zařízení, jakým je obráběcí stroj, nedostatečné.

Součástí smlouvy o dodávce obráběcího stroje tak bývají i mnohá další ujednání, jako např. dodací podmínky, závazek prodávajícího uvést stroj do provozu, záruční podmínky, otázky týkající se odpovědnosti za škodu a další.

Specifikace stroje

Stroj by měl být ve smlouvě specifikován dostatečně určitě tak, aby nemohl být zaměnitelný s jiným. Pravidlem bývá, že smlouva se uzavírá v době, kdy daný konkrétní stroj ještě nebyl vyroben. To však samozřejmě nebrání tomu, aby byl stroj ve smlouvě specifikován uvedením výrobce, typu a dalších parametrů. Nezřídka si kupující volí také řadu konkrétních parametrů v rámci konfigurace stroje. Uvedení všech parametrů stroje do samotného textu smlouvy není příliš vhodné z důvodu rozsáhlosti všech technických detailů. Praktické se naopak jeví uvedení specifikace stroje v příloze smlouvy.

Kupní cena

Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. Občanský zákoník dokonce připouští uzavřít kupní smlouvy i bez určení kupní ceny; v takovém případě platí za ujednanou kupní cena, za níž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. V případě dodávek obráběcích strojů je však pravidlem sjednání kupní ceny konkrétní částkou.

V souvislosti s kupní cenou je vhodné věnovat pozornost i dani z přidané hodnoty jako jedné ze zásadních cenotvorných položek.

Kupní cena bývá zpravidla splatná v několika splátkách. První část bývá splatná krátce po uzavření smlouvy, další např. poté, co je stroj vyroben a připraven k dodání kupujícímu, a poslední po uvedení stroje do provozu. V úvahu přichází samozřejmě i jiné rozložení splátek.

Pro případ prodlení kupujícího s uhrazením kterékoliv části kupní ceny bývá ve smlouvě sjednána řada následků.

Prvním z nich je povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení. Nárok na úrok z prodlení by nicméně prodávajícímu vznikl i bez výslovného ujednání ve smlouvě na základě zákona. Pravidlem však bývá sjednání o něco vyššího než zákonného úroku z prodlení (aktuální zákonná výše úroku z prodlení činí 8,25 % ročně).

Dalším důsledkem, který bývá ve smlouvě prodávajícím požadován pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je právo prodávajícího pozdržet dodání stroje nejméně o dobu prodlení kupujícího s úhradou příslušné části kupní ceny.

V neposlední řadě pak smlouva zpravidla obsahuje právo prodávajícího odstoupit od smlouvy, pokud prodlení kupujícího s úhradou kterékoliv části kupní ceny překročí určitou ve smlouvě sjednanou lhůtu. Odstoupení od smlouvy je samozřejmě až krajní možností, která má pro obě strany poměrně závažné důsledky (např. povinnost kupujícího vrátit prodávajícímu stroj, pokud již byl kupujícímu dodán, a povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu již obdrženou kupní cenu).

Občanský zákoník připouští uzavřít kupní smlouvu i bez určení kupní ceny. (Zdroj: freeimages.com)

Dodací podmínky

Z hlediska dodacích podmínek je klíčové sjednat zejména čas a místo dodání. Čas dodání lze sjednat pevným datem (např. 30. září 2020) nebo určitým rozpětím (např. 37. kalendářní týden). Místem plnění pak bývá závod prodávajícího nebo závod kupujícího.

Dodací podmínky lze sjednat i odkazem na podmínky Incoterms. Mezi nejčastěji používané doložky patří DAP nebo EXW.

Prodlení prodávajícího s dodáním stroje může představovat zásadní problém pro kupujícího, který již počítá se strojem do výroby, a mohou mu proto vzniknout nezanedbatelné škody v podobě sankcí od jeho odběratelů nebo ušlého zisku. Kupující tak bude mít zpravidla snahu přenést toto riziko na prodávajícího. Prodávající se naopak zpravidla snaží toto riziko maximálně omezit, tak aby neodpovídal za rizika na straně kupujícího, která nemůže ovlivnit nebo předvídat. Kompromisem tak může být smluvní pokuta v případě prodlení prodávajícího s dodáním stroje, „zastropována“ maximální částkou.

Uvedení stroje do provozu

Uvedení stroje do provozu je zpravidla posledním zásadním plněním ze strany prodávajícího, kterým se završuje dodávka (není-li sjednán zkušební provoz). K tomu je však zapotřebí také odpovídající součinnost kupujícího, např. povinnost provést připojení stroje na média (elektrický proud, internet) nebo nastavení stroje.

Převzetí stroje bývá potvrzeno předávacím protokolem. Strany podepisují předávací protokol zpravidla bezprostředně po uvedení stroje do provozu. V souvislosti s předáním stroje a jeho uvedením do provozu je vhodné věnovat pozornost také povinnosti kupujícího provést prohlídku stroje. Za vady stroje, které byly zjistitelné při předání a které kupující neuvede do předávacího protokolu, totiž prodávající zpravidla neodpovídá.

Součástí předání může být také zkušební obrobení určitého dílu. V takovém případě je však žádoucí ve smlouvě specifikovat, kdo dodá díl určený k obrobení a jakých parametrů má být při obrobení dosaženo.

Záruka a odpovědnost za vady

Ze zákona odpovídá prodávající kupujícímu, pokud předmět koupě není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Dodaná věc je vadná, nemá-li výše uvedené vlastnosti.

Smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem obráběcího stroje jsou smlouvy mezi podnikateli, a proto je zapotřebí vzít v úvahu, že dle Občanského zákoníku prodávající není povinen poskytovat zvláštní záruku za jakost. Pravidlem je však sjednání záruky za celý stroj, případně jeho určité části, nebo i na náhradní díly. Délka záruční doby může být stanovena počtem měsíců od dodání stroje, počtem provozních hodin nebo jejich kombinací.

Zásadním právem kupujícího v případě vad stroje je jeho právo požadovat odstranění vad opravou stroje. Někdy bývá součástí smlouvy také ujednání o reakčních dobách prodávajícího v případě záručních vad nahlášených kupujícím. Některá zákonná práva kupujícího z vad, jako např. právo na výměnu vadného stroje za bezvadný, prodávající ve smlouvě zpravidla vylučuje nebo významně omezuje, protože obráběcí stroj, vyrobený na zakázku, není standardním spotřebním zbožím, které by bylo možné snadno vyměnit za nový bezvadný kus.

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na stroji přechází z prodávajícího na kupujícího zpravidla okamžikem doručení stroje do provozovny kupujícího nebo uvedením stroje do provozu. Někdy smlouva obsahuje zvláštní ujednání o postupu a odpovědnosti při vykládce stroje z dopravního prostředku.

Vlastnické právo ke stroji přechází z prodávajícího na kupujícího zpravidla až úplným zaplacením kupní ceny. Z toho důvodu musí být dle Občanského zákoníku podpisy stran na smlouvě úředně ověřeny.

Odpovědnost za škodu

Dodavatel stroje zpravidla bude usilovat o omezení své odpovědnosti za škodu v souvislosti s dodáním stroje, odběratel naopak o maximalizaci odpovědnosti dodavatele. Občanský zákoník omezení odpovědnosti za škodu v zásadě připouští.

Odpovědnost prodávajícího za škodu lze omezit např. určitou maximální, ve smlouvě sjednanou částkou, nebo určitým procentem z výše kupní ceny stroje. Omezení odpovědnosti za škodu se však nemůže vztahovat na škody způsobené člověku na zdraví, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Omezením odpovědnosti za škodu nemůže být dotčena ani odpovědnost prodávajícího dle ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Otázce odpovědnosti za škodu je v každém případě vhodné věnovat mimořádnou pozornost.

Všeobecné obchodní podmínky

Část obsahu smlouvy lze určit (a v praxi se tak často děje) odkazem na obchodní podmínky, které strany připojí ke smlouvě nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

Při uzavření smlouvy mezi podnikateli – což je v případě smlouvy o dodávce obráběcího stroje pravidlem – lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

Problém může nastat, pokud smlouva odkazuje na obchodní podmínky obou stran, které nejsou shodné. V takovém případě platí, že je smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; pak může být obtížné určit, co vlastně z obou obchodních podmínek platí. Aby se vyloučily případné nejasnosti, je vhodné ve smlouvě výslovně určit, že se použijí pouze jediné obchodní podmínky a tyto obchodní podmínky připojit ke smlouvě jako přílohu.

Další ujednání

Smlouva o dodávce obráběcího stroje zpravidla upravuje i řadu dalších otázek, jako např. školení obsluhy stroje, předání technické dokumentace a návodu k obsluze stroje, předpřejímku stroje nebo jeho zkušební provoz, servisní službu nebo způsob řešení sporů (sjednání příslušnosti konkrétního soudu nebo rozhodčího soudu). Jejich detailní rozbor by však již přesahoval téma tohoto článku.

Marek Demo

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200638
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Legislativa
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit