Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Registrace a žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Registrace a žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb

Na veřejnost se dostala nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 554/2002 Sb. ze dne 31. prosince 2002, která vyšla v částce 192 - vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. se dotkne velkého počtu podniků ve výrobní sféře, dále pak zařízení, která nakládají s odpady v celé naší vlasti. Do současnosti na toto téma byla uskutečněna celá řada seminářů, školení i osvěty, a to jak na internetovém portále MŽP, MPO, tak i na ČEU. Cílem těchto jednání bylo vyjasnění požadavků a výklad zákona a prováděcí vyhlášky, ze které bude žadatel čerpat podklady pro zpracování žádosti o IP

Žadatel by se před samotným vyplněním žádosti měl seznámit s tím, zdali vůbec jeho podnik či výrobní zařízení spadá do jedné z kategorií, které tvoří příloha č. 1 zákona 76/2002 Sb. Pokud žadatel zjistí, že do jedné z kategorií patří, nastává mu těžký úkol s vyplněním požadovaných informací do žádosti. Žádost se podává jak v písemné podobě, tak i v podobě elektronické na některém z dostupných nosičů (CD, diskety) na příslušný krajský úřad v regionu.

Cesta žádosti

Krajský úřad převezme žádost a domluví se s žadatelem, v kolika kopiích ji bude požadovat. Dnem, kdy žadatel žádost podá, je zahájeno řízení. KÚ do 20 dnů zhodnotí úplnost žádosti. Je-li žádost neúplná, KÚ ji vrátí k doplnění a stanoví lhůtu, do níž musí být doplněna. Ta činí maximálně 4 měsíce a do té doby je řízení přerušeno.
Žadatel doplní v určeném termínu svou žádost a předá ji na KÚ, který provede kontrolu. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doplněna, KÚ řízení zastaví. Jestliže je žádost úplná, zašle ji KÚ k vyjádření, a to do 7 dnů po obdržení kompletní žádosti, a na dobu 30 dnů zveřejní stručné shrnutí údajů ze žádosti (kapitola 6 vyhlášky). Veřejnost se může do 30 dnů od zveřejnění k žádosti vyjádřit. Dále v této lhůtě budou mít žádost k dispozici příslušné správní úřady a účastníci řízení - mimo provozovatele. Stejně jako veřejnost, tak i příslušné správní úřady mají 30denní lhůtu na vyjádření k žádosti. Tato vyjádření po uplynutí lhůty zašle KÚ odborně způsobilé osobě (OZO), stejně jako jí zaslal žádost. Pak nastupuje fáze vyjádření OZO.
OZO obdrží tedy od KÚ a veřejnosti, správních úřadů a účastníků řízení jejich vyjádření. V této době uvědomí OZO provozovatele, že může projednat vyjádření, pokud o to bude mít provozovatel zájem, a to do 5 dnů od uvědomění provozovatele. OZO vypracuje finální vyjádření k žádosti a k vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení do 75 dnů od doručení žádosti, a toto vyjádření zašle na krajský úřad. Pokud krajský úřad zjistí ze žádosti, že zařízení má přeshraniční vlivy, zašle žádost na MŽP a ministerstvo začne jednat se zahraničními státy dotčenými přeshraničním vlivem.
Krajský úřad do 5 dnů po obdržení vyjádření k žádosti zveřejní vyjádření ve spolupráci s MŽP na veřejném místě, a to po dobu 30 dnů. Následuje ústní jednání, které KÚ nařídí nejpozději do 45 dnů od obdržení vyjádření od OZO. Pokud se bude jednat o složitější případy, může odvolací orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 45 dnů. K ústnímu jednání jsou přizváni účastnící řízení, OZO, příslušné správní orgány. Pokud se jedná o přezhraniční vliv, tuto kapitolu rozjíždí MŽP.
Na základě ústního jednání vypracuje KÚ (MŽP) rozhodnutí o žádosti. Žadatel po obdržení rozhodnutí se může odvolat na MŽP. Pokud rozhodnutí kraje nabude právní moci, zašle kraj rozhodnutí o žádosti do 7 dnů na MŽP a do 5 dnů jej zveřejní na dobu 60 dnů. Celkový povolávací proces od podání žádosti až po její finální zveřejnění trvá 162 dnů, maximálně však se všemi odvoláními a vrácením žádosti 282 dnů.

Žádost: Vyhláška č. 554/2002 Sb.

Jako první krok by si měl žadatel ověřit, do jaké kategorie bude jeho žádost spadat. To zjistí v zákoně č. 76/2002 Sb., v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Zde je uvedeno 6 kategorií, z nichž některé obsahují další podkategorie pro snazší identifikaci zařízení. Pokud by si žadatel nevěděl rady, má možnost obrátit se na příslušný krajský úřad (odborně způsobilou osobu), kde by mu měli jeho dotaz zodpovědět.
Žádost má 17 kapitol a další podkapitoly. Jednotlivé kapitoly žádosti jsou vzájemně provázány, takže dochází ke zpětné kontrole již vyplněných dat či k čerpání dalších dat a odkazů do jednotlivých kapitol. Proto je nutné si předem uvědomit, že na správném vyplnění žádosti a příloh závisí také hladký průběh shora popsaného povolovacího procesu.
Mohutnost a šíře požadovaných údajů včetně tzv. choulostivých dat je vedena jediným cílem - zjistit opravdový stav životního prostředí v každé společnosti. Slouží však zároveň jako databanka pro chystané dokumenty BAT a jejich podpůrné dokumenty BREF. V současné době již vzniká jednotný software na evidenci zaznamenaných dat v žádosti. Proto také se žádost podává jak v písemné, tak v elektronické podobě.
Vzhledem k velkému množství kapitol je doporučeno zachovávat jak osnovu samotné žádosti, tak i osnovu příloh, které jsou rozděleny do 18 samostatných částí.
V žádosti je třeba vždy uvádět ke všem číselným údajům jejich zdroj - odkazy na jednotlivé přílohy, informační systém podniku, záznamy z měření a podobně. Žádost se vyplní nejdříve v elektronické podobě, po jejím vyplnění vytvoří žadatel listinnou podobu žádosti. Provozovatel zařízení, které je ve výstavbě nebo před zahájením výstavby, vyplňuje údaje vycházející z projektovaných hodnot, popřípadě z předpokládaných údajů. Jednotlivé tabulky, které žádost obsahuje, je třeba přizpůsobit podle potřeby - přidat řádky, provádět a vpisovat odkazy na přílohy dokumentu. Věcné požadavky jsou pro zpracovatele závazné. Při přípravě jednotlivých kapitol žádosti je třeba postupovat podle uvedených poznámek ke kapitolám v žádosti. Číslování kapitol a podkapitol v žádosti nelze měnit. Pokud má provozovatel zařízení uvést údaje chráněné podle zvláštních právních předpisů (s výjimkou údajů podle § 8 odst. 4, věta druhá zákona), zahrne tyto údaje do zvláštní samostatné přílohy k žádosti, kterou označí jako přílohu obsahující chráněné údaje.
Žádost za provozovatele zařízení může vyplnit i jiná osoba. Rozhodnutí o tom, kdo bude vyplňovat žádost, je na provozovateli zařízení. Kdo bude tuto žádost posuzovat, rozhodne příslušný krajský úřad. Pozor - osoba, která žádost vyplňuje či zpracovává, nesmí provádět její posouzení! V současnosti je možné na internetu nalézt odborníky, kteří se touto činností zabývají, a to jak pro vyplnění žádosti, tak i pro její posouzení.

Dokumenty BAT a BREF

Tam, kde nejsou k dispozici dokumenty BAT a BREF, lze pro povrchové úpravy využít pracovní materiál, který zpracoval SVÚOM, s. r. o., ve spolupráci s Agenturou integrované prevence s názvem "Technologie PÚ a technologie spadající pod kategorie 2.3.c, 2.6 a 6.7 přílohy č.1 zákona 76/2002 Sb. o IPPC a možné nejlepší dostupné techniky BAT".
Pro kategorii 2.3.c byl vydán dokument BREF - Výroba a zpracování železa BREF 10.00 část B, C, D, kde část B je nazvaná Kontinuální linky žárového pokovování, část C Pokovování zinkem po vsázkách (diskontinuální pokovování) a část D Aspekty a techniky společné několika pododvětvím. Tento BREF je k dispozici ke stáhnutí ze stránek serveru www.IPPC.cz. Dále je vypracován souhrn z tohoto BREFu, na němž se podílela výhradně Asociace českých zinkoven a Asociace slovenských zinkoven, který je taktéž k dispozici na již zmiňovaném serveru.
Další pomůckou jsou průřezové dokumenty BREF - Monitorování emisí, Nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny.

Užitečné internetové adresy:

www.ceu.cz/IPPC - server Českého ekologického ústavu a AIP
www.ippc.cz - Informační server Ministerstva průmyslu a obchodu o problematice integrované prevence a omezování znečištění.
www.env.cz - server Ministerstva životního prostředí
www.mpo.cz - server Ministerstva průmyslu a obchodu
Použité materiály:
 • sbírka zákonů, částka 34, strana 1658, zákon č. 6/2002 ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci);
 • sbírka zákonů, částka 179, strana 10158, zákon č. 521/2002 ze dne 14. listopadu 2002, kterým se mění zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší);
 • sbírka zákonů, částka 192, strana 11514, vyhláška 554/2002 ze dne 31. prosince 2002, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění;
 • materiály MŽP a MPO.
 • Ing. Marek Thurner
  Agentura integrované prevence, Český ekologický ústav

  Další články

  Technologie pro povrchové úpravy

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: