Témata
Zdroj: Seco Tools

Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

MM: Nové nápady obvykle vznikají jako výsledek snahy vyřešit nějaký konkrétní problém. Jak tomu bylo v tomto případě?

J. Matějíček: Tato myšlenka se objevila v roce 2018, kdy se Jan Gravningsbråten, technik výzkumu a vývoje v laboratoři pro inovace firmy Seco ve švédském městě Fagersta, začal více věnovat trasování chyb ve výrobním procesu. Uvědomil si, že není možné identifikovat jednotlivé dotčené nástroje, protože ty jsou označeny pouze společným číslem dávky. Pokud tedy bylo v dávce třeba 20 000 destiček, nedalo se zjistit, kterých z nich se výrobní chyba opravdu týkala. Muselo se začít vyrábět všechno znovu, a to není ekonomicky schůdné. 

Jan tedy hledal způsob, jak identifikovat každý jednotlivý nástroj, a právě tehdy ho napadlo použít značky Data Matrix. Pro naše kódování jsme zvolili řadu deseti miliard čísel a každý nástroj označený unikátním kódem můžeme plně sledovat pomocí softwaru, jenž shromažďuje všechny záznamy ze strojů, které tyto nástroje vyrábějí. 

Kód s jedinečným číslem konkrétního kusu je na destičku vypálen laserem. (Zdroj: Seco Tools)

MM: Co je kód Data Matrix, jak se dá na výrobek umístit a co lze z kódu následně vyčíst?

J. Matějíček: Kódy Data Matrix, původně vyvinuté v roce 1987, jsou dvojrozměrné značky podobné známým QR kódům. Často se využívají pro sledování objektů v průmyslových procesech. Jan a jeho tým našli způsob, jak kódy na nástroje vypalovat pomocí laseru. Nyní takto označujeme každou břitovou destičku pro frézy Turbo 16, jedny z nejoblíbenějších v sortimentu Seco. Kód Data Matrix pak umožňuje sledovat každou z destiček nasazených do výroby po celou dobu jejího životního cyklu. Po naskenování kódu pomocí QR čtečky získá uživatel informace, pro jaké aplikace je destička konkrétně určena a jak ji správně použít, ale také o jejím unikátním výrobním čísle pro potřeby případné reklamace.

MM: Načtením kódu to tedy nekončí. Je s kódy propojena nějaká aplikace a lze data v systému uložená nějak využít?

J. Matějíček: Kódy lze načítat také pomocí aplikace Seco Assistant, která obsahuje další množství cenných informací, umožňuje provádět výpočty potřebné k obrábění i přímo skenovat čárové kódy z obalů nástrojů. Micael Baudin, náš specialista na digitalizaci, vidí blízkou budoucnost takto: „V ideálním případě bude možné zadávat do systému i údaje o použití nástroje – na jakém stroji byl provozován, kdy a jak dlouho byl nasazen, a také za jakým účelem. Po naskenování kódu bychom pak z těchto údajů vyčetli celý životní příběh konkrétního nástroje. Zatím tento systém zavádíme u prvního produktu a odstraňujeme počáteční problémy. Rádi bychom se dočkali toho, aby nám zákazníci zakoupené nástroje na konci životního cyklu zase vraceli. Pak bychom totiž mohli kódy znovu načíst a zjistit, co se s nástroji po celou dobu jejich nasazení skutečně dělo.“

Nashromážděné údaje bude možné použít i v procesu výzkumu a vývoje a zlepšovat tak nové generace nástrojů. Pokud jsou kódy stále čitelné, lze je dokonce použít i ke třídění produktů, které se k nám vracejí v rámci programu recyklace. Můžeme tak rychleji a účinněji třídit různé materiály, abychom je co nejlépe znovu využili – a to je skutečné plus pro naši činnost v oblasti udržitelnosti. 

MM: Co považujete za největší přínos projektu pro vaši firmu a jaký dopad na její podnikání od něj očekáváte?

J. Matějíček: Naší vizí je, abychom mohli podporovat naše zákazníky při jakýchkoli potížích s nasazením nástroje. Na základě informací, jak a k čemu byl nástroj používán, budeme moci najít řešení daného problému – ať už je to kdekoli na světě.

Nejdůležitějším přínosem projektu je však stránka udržitelnosti. Představte si, že bychom měli se zákazníky dohodu, aby nám po skončení životnosti posílali nástroje zpět – a v budoucnu bude pravděpodobně zcela zakázáno staré nástroje vyhazovat a kompletní recyklace bude jedinou cestou. Využití kódů Data Matrix má tedy spoustu výhod – od okamžité podpory pro naše zákazníky až po možnost automatizace recyklačních procesů a schopnost třídění různých materiálů. Věci se tak skutečně mohou zásadně změnit k lepšímu.  

Použití systému Data Matrix může výrazně změnit způsob podnikání společnosti Seco Tools. V této technologii vidíme mnoho příležitostí pro budoucí digitální řešení, která potlačí spoustu problémů a zvýší produktivitu, a to jak u nás v Seco, tak i u našich zákazníků. Z původního nápadu, jak snížit ztráty v procesu výroby nástrojů, se tedy zrodilo řešení, které obratem poskytne neuvěřitelné množství informací, jakým způsobem jsou naše produkty využívány. Za pár let budeme schopni takto sledovat miliardy nástrojů.

UŽ JSTE SLYŠELI O  SKRYTÉ TOVÁRNĚ“?
Pod tímto pojmem máme na mysli dostupnou, avšak nevyužívanou výrobní kapacitu kterékoli společnosti. Skryté kapacity lze najít prakticky všude: ve výrobním provozu, v kancelářích i v myšlení lidí, kteří pro firmu pracují – ať jsou to operátoři, techničtí pracovníci, nebo manažeři.

Zdroj: Seco Tools

Mnohé studie a zprávy dokládají, že „skryto“ může být třeba i 30 % celkové výrobní kapacity! Použitím našeho výrobního modelu Next Step a aktivitami Seco Manufacturing Transformation pomáháme výrobním společnostem získávat přehled o aktuální velikosti jejich „skryté továrny“. Pro začátek navrhujeme dvě zajímavé a jednoduše použitelné „měřicí metody“. Ke zjištění efektivity využití nástrojového vybavení slouží GTDA (Global Tool Deterioration Analysis) – celková analýza opotřebení nástrojů, která identifikuje kvalitu obráběcích procesů a úroveň technologických znalostí i schopností operátorů a technických pracovníků. A to jak ve kvalitativní (proč?), tak i kvantitativní (jak moc?) rovině. Druhou metodou je MTR (Manufacturing Transformation Readiness) – analýza, která odhaluje schopnost dané organizace dosahovat svých globálních cílů. Zaměřuje se na sedm faktorů, které společně definují efektivitu výroby ze systémové i organizační perspektivy. Obě metody, GTDA i MTR, přispívají k pochopení celkových možností a zvyšují mezi všemi spolupracovníky – operátory, techniky i manažery – povědomí o jejich „skryté továrně“. Cílíme tedy na to, co je pro každou výrobní firmu skutečně důležité – na technologii, organizaci, pracovníky i vzájemnou spolupráci.
Patrick De Vos

Zajímá vás, coby vedoucí pracovníky výrobních provozů, jak tyto a mnohé další „nástroje“ využít a kombinovat a jakých lze dosáhnout výsledků? Zúčastněte se tedy online semináře Master Class – Next Step, kde vás Patrick De Vos s touto problematikou osobně – byť vzdáleně – obšírně seznámí. Další informace a registrační formulář najdete na internetových stránkách společnosti Seco Tools.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit