Témata
Zdroj: Seco Tools

Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

MM: Nové nápady obvykle vznikají jako výsledek snahy vyřešit nějaký konkrétní problém. Jak tomu bylo v tomto případě?

J. Matějíček: Tato myšlenka se objevila v roce 2018, kdy se Jan Gravningsbråten, technik výzkumu a vývoje v laboratoři pro inovace firmy Seco ve švédském městě Fagersta, začal více věnovat trasování chyb ve výrobním procesu. Uvědomil si, že není možné identifikovat jednotlivé dotčené nástroje, protože ty jsou označeny pouze společným číslem dávky. Pokud tedy bylo v dávce třeba 20 000 destiček, nedalo se zjistit, kterých z nich se výrobní chyba opravdu týkala. Muselo se začít vyrábět všechno znovu, a to není ekonomicky schůdné. 

Jan tedy hledal způsob, jak identifikovat každý jednotlivý nástroj, a právě tehdy ho napadlo použít značky Data Matrix. Pro naše kódování jsme zvolili řadu deseti miliard čísel a každý nástroj označený unikátním kódem můžeme plně sledovat pomocí softwaru, jenž shromažďuje všechny záznamy ze strojů, které tyto nástroje vyrábějí. 

Kód s jedinečným číslem konkrétního kusu je na destičku vypálen laserem. (Zdroj: Seco Tools)

MM: Co je kód Data Matrix, jak se dá na výrobek umístit a co lze z kódu následně vyčíst?

J. Matějíček: Kódy Data Matrix, původně vyvinuté v roce 1987, jsou dvojrozměrné značky podobné známým QR kódům. Často se využívají pro sledování objektů v průmyslových procesech. Jan a jeho tým našli způsob, jak kódy na nástroje vypalovat pomocí laseru. Nyní takto označujeme každou břitovou destičku pro frézy Turbo 16, jedny z nejoblíbenějších v sortimentu Seco. Kód Data Matrix pak umožňuje sledovat každou z destiček nasazených do výroby po celou dobu jejího životního cyklu. Po naskenování kódu pomocí QR čtečky získá uživatel informace, pro jaké aplikace je destička konkrétně určena a jak ji správně použít, ale také o jejím unikátním výrobním čísle pro potřeby případné reklamace.

Reklama
Reklama

MM: Načtením kódu to tedy nekončí. Je s kódy propojena nějaká aplikace a lze data v systému uložená nějak využít?

J. Matějíček: Kódy lze načítat také pomocí aplikace Seco Assistant, která obsahuje další množství cenných informací, umožňuje provádět výpočty potřebné k obrábění i přímo skenovat čárové kódy z obalů nástrojů. Micael Baudin, náš specialista na digitalizaci, vidí blízkou budoucnost takto: „V ideálním případě bude možné zadávat do systému i údaje o použití nástroje – na jakém stroji byl provozován, kdy a jak dlouho byl nasazen, a také za jakým účelem. Po naskenování kódu bychom pak z těchto údajů vyčetli celý životní příběh konkrétního nástroje. Zatím tento systém zavádíme u prvního produktu a odstraňujeme počáteční problémy. Rádi bychom se dočkali toho, aby nám zákazníci zakoupené nástroje na konci životního cyklu zase vraceli. Pak bychom totiž mohli kódy znovu načíst a zjistit, co se s nástroji po celou dobu jejich nasazení skutečně dělo.“

Nashromážděné údaje bude možné použít i v procesu výzkumu a vývoje a zlepšovat tak nové generace nástrojů. Pokud jsou kódy stále čitelné, lze je dokonce použít i ke třídění produktů, které se k nám vracejí v rámci programu recyklace. Můžeme tak rychleji a účinněji třídit různé materiály, abychom je co nejlépe znovu využili – a to je skutečné plus pro naši činnost v oblasti udržitelnosti. 

Reklama

MM: Co považujete za největší přínos projektu pro vaši firmu a jaký dopad na její podnikání od něj očekáváte?

J. Matějíček: Naší vizí je, abychom mohli podporovat naše zákazníky při jakýchkoli potížích s nasazením nástroje. Na základě informací, jak a k čemu byl nástroj používán, budeme moci najít řešení daného problému – ať už je to kdekoli na světě.

Nejdůležitějším přínosem projektu je však stránka udržitelnosti. Představte si, že bychom měli se zákazníky dohodu, aby nám po skončení životnosti posílali nástroje zpět – a v budoucnu bude pravděpodobně zcela zakázáno staré nástroje vyhazovat a kompletní recyklace bude jedinou cestou. Využití kódů Data Matrix má tedy spoustu výhod – od okamžité podpory pro naše zákazníky až po možnost automatizace recyklačních procesů a schopnost třídění různých materiálů. Věci se tak skutečně mohou zásadně změnit k lepšímu.  

Použití systému Data Matrix může výrazně změnit způsob podnikání společnosti Seco Tools. V této technologii vidíme mnoho příležitostí pro budoucí digitální řešení, která potlačí spoustu problémů a zvýší produktivitu, a to jak u nás v Seco, tak i u našich zákazníků. Z původního nápadu, jak snížit ztráty v procesu výroby nástrojů, se tedy zrodilo řešení, které obratem poskytne neuvěřitelné množství informací, jakým způsobem jsou naše produkty využívány. Za pár let budeme schopni takto sledovat miliardy nástrojů.

UŽ JSTE SLYŠELI O  SKRYTÉ TOVÁRNĚ“?
Pod tímto pojmem máme na mysli dostupnou, avšak nevyužívanou výrobní kapacitu kterékoli společnosti. Skryté kapacity lze najít prakticky všude: ve výrobním provozu, v kancelářích i v myšlení lidí, kteří pro firmu pracují – ať jsou to operátoři, techničtí pracovníci, nebo manažeři.

Zdroj: Seco Tools

Mnohé studie a zprávy dokládají, že „skryto“ může být třeba i 30 % celkové výrobní kapacity! Použitím našeho výrobního modelu Next Step a aktivitami Seco Manufacturing Transformation pomáháme výrobním společnostem získávat přehled o aktuální velikosti jejich „skryté továrny“. Pro začátek navrhujeme dvě zajímavé a jednoduše použitelné „měřicí metody“. Ke zjištění efektivity využití nástrojového vybavení slouží GTDA (Global Tool Deterioration Analysis) – celková analýza opotřebení nástrojů, která identifikuje kvalitu obráběcích procesů a úroveň technologických znalostí i schopností operátorů a technických pracovníků. A to jak ve kvalitativní (proč?), tak i kvantitativní (jak moc?) rovině. Druhou metodou je MTR (Manufacturing Transformation Readiness) – analýza, která odhaluje schopnost dané organizace dosahovat svých globálních cílů. Zaměřuje se na sedm faktorů, které společně definují efektivitu výroby ze systémové i organizační perspektivy. Obě metody, GTDA i MTR, přispívají k pochopení celkových možností a zvyšují mezi všemi spolupracovníky – operátory, techniky i manažery – povědomí o jejich „skryté továrně“. Cílíme tedy na to, co je pro každou výrobní firmu skutečně důležité – na technologii, organizaci, pracovníky i vzájemnou spolupráci.
Patrick De Vos

Zajímá vás, coby vedoucí pracovníky výrobních provozů, jak tyto a mnohé další „nástroje“ využít a kombinovat a jakých lze dosáhnout výsledků? Zúčastněte se tedy online semináře Master Class – Next Step, kde vás Patrick De Vos s touto problematikou osobně – byť vzdáleně – obšírně seznámí. Další informace a registrační formulář najdete na internetových stránkách společnosti Seco Tools.

Související články
Odborné vzdělávání v rukou praxe

Znalosti kvalifikovaného personálu a poznání všech firemních souvislostí hrají mj. jednu z klíčových rolí při zavádění nových technologií a jejich efektivního využívání směrem k ekonomické stabilitě daného subjektu. Kdo je však nositelem oněch potřebných znalostí? Stát v oblasti odborného vzdělávání bohužel dlouhodobě pokulhává a důsledky nekoncepčnosti práce ministerstva školství především v oblasti středního stupně se aktuálně projevují v plné míře.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (3. část)

Výrobní náklady jsou součtem nákladů na nástroje a strojních nákladů. Se zvyšující se řeznou rychlostí se výrobní náklady snižují, avšak od jistého bodu se opět začnou zvyšovat. Od určité řezné rychlosti je životnost nástroje velmi krátká, tudíž břitová destička musí být často vyměňována. Snížení strojních nákladů má zde z celkového hlediska menší význam než rychle rostoucí náklady na nástroje. Někdy lze zvolit řeznou rychlost tak, že celkové náklady jsou minimální. Takovou řeznou rychlost nazýváme ekonomickou a s ní spojená životnost nástroje je taktéž ekonomická.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (2. část)

Proces obrábění kovů je způsob výroby, kdy jsou obrobky vyráběny odebíráním materiálu ve formě třísek. Ostří nástroje vtlačováno do materiálu obrobku, ten se deformuje tak silně, až dojde k oddělení materiálu ve formě třísek. Základním prvkem v tomto procesu je řezná hrana, která provádí skutečný řezný proces. Pochopení vzájemného působení mezi břitem a materiálem obrobku je základem pro důkladné porozumění procesu obrábění kovů.

Související články
Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (1. část)

Propojení technologie a ekonomiky se stává stále významnějším faktorem. Vývoj v technologii obrábění kovů lze ekonomicky popsat v případě, kdy je proces obrábění definován jako jeden stálý proces. Při vývoji a uplatnění technologií obrábění kovů je velmi důležité srovnání různých možných variant postupů. Některé aplikace například vyžadují použití nových nástrojů nebo zlepšení obrobitelnosti materiálu obrobku, např. změnou strategie či postupu obrábění.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Příručka pro technology: Profesionální obrábění kovů … mýtus nebo realita?

Řezné procesy obrábění kovů představují jednu z nejvýznamnějších skupin metod používaných při výrobě obrobků, neboť přinášejí velmi vysokou přidanou hodnotu. Základními užívanými procesy jsou soustružení, vrtání, frézování, vyvrtávání a vystružování a některé další. Cílem využití těchto procesů je výroba obrobků s vysokým stupněm efektivity, tzn. dosažení požadované kvality v daném čase a s vynaložením přiměřených nákladů.

Příručka pro technology: Ekonomika výroby a celková optimalizace

Ve zpracovatelském průmyslu jsou využívány různé výrobní postupy. Jedním z nich je obrábění kovů, které slouží ke zhotovení obrobků zadaných rozměrů a tvarů, tolerancí a kvality povrchu. Pro obrábění kovů je typická rozmanitá škála používaných obráběcích nástrojů. A nabídka nástrojů ze strany všech dodavatelů je obrovská. První otázkou je, zda jsou všechny tyto nástroje skutečně potřebné. A druhou, zda jsou tyto nástroje aplikovány tak, aby bylo využito jejich maximálního možného výkonu.

Příručka pro technology: Dynamické frézování - využití kompenzačního přístupu

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně záležitostí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a řezných podmínek).

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - řezná rychlost

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonalý finální kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Toho lze docílit správnou volbou geometrie (dráha frézy) v kombinaci s vhodnou technologií (výběr frézy a řezných podmínek).

Příručka pro technology: Proces obrábění v nerezových ocelích - závěrečné tipy

V předchozích článcích byly popsány materiálové vlastnosti nerezových ocelí a jiných materiálů obrobků, které určují jejich obrobitelnost. Hovořilo se o mechanických i tepelných vlastnostech, chemickém složení, tendenci k deformačnímu zpevnění, struktuře materiálu, vměstcích i o dalších podstatných faktorech obrobitelnosti, jako jsou řezné síly, generované teplo a teplota, utváření třísky a kvalita obrobené plochy. Také byly zmíněny souvislosti mezi vlastnostmi materiálu obrobku a těmito faktory obrobitelnosti.

Příručka pro technology - Jak rozpoznat správné utváření třísek?

Při procesu obrábění kovů je materiál z obrobku odebírán řeznou hranou ve formě třísek. Pokud mají vzniklé třísky nesprávný tvar či jsou odváděny nevhodným způsobem, dojde ke snížení obrobitelnosti. Řízení procesu utváření a odvodu třísky je tedy velmi důležité pro zajištění vysoké obrobitelnosti a efektivity výroby.

Příručka pro technology - Jak je to s řeznými silami?

V minulém čísle byl tento seriál zaměřen na obrobitelnost nerezových ocelí. Tento článek je zaměřen na řezné síly při obrábění kovů.

Příručka pro technology - Obrobitelnost nerezových ocelí

V minulém čísle Patrick de Vos seznámil čtenáře s pojmem obrobitelnost. V tomto díle se zaměřil na obrobitelnost nerezových ocelí.

Příručka pro technology - Obrobitelnost

V minulém čísle jsme čtenáře seznámili s připravovaným odborným seriálem na téma obrábění nerezových ocelí. Patrick de Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, ve svém prvním díle popisuje základní pojem obrobitelnost.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit