Témata

Strojírenské fórum 2017: Aspekty rodinných firem

Druhé zastavení cyklu Strojírenské fórum 2017 s podnázvem Aspekty rodinných firem se konalo 7. září v prostorách hotelu Holiday Inn v Brně. Akce tak navázala na květnovou ostravskou konferenci věnovanou aditivním technologiím. Završení letošní triády Strojírenského fóra se uskuteční v polovině listopadu v Praze a bude věnováno oblasti digitalizace ve výrobním procesu. Pojďme se nyní v kontextu brněnského Strojírenského fóra zaměřit na aspekty generační obměny ve vedení firem.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pro řadu českých rodinných firem nyní nastává zlomový moment. Po letech jejich rozvoje nadešel čas přemýšlet o vlastní budoucnosti – předat, či nabídnout investorovi… Nyní je tento problém aktuální v mnoha českých rodinných firmách díky věku „otců zakladatelů“. V novodobé historii naší země se v podstatě jedná o novou situaci, se kterou nemáme zkušenosti. Je třeba zvládnout složitý proces generační obměny.

Rodinné firmy jsou základem stabilní ekonomiky

Rodinné podnikání přináší do rodiny nemalé problémy. Na rozdíl od firemního světa, který je zejména založen na racionalitě a pragmatismu, ten rodinný se vyznačuje silnými city a emocemi. Zmíněný rozdíl vytváří problémy, se kterými je třeba se v rodinném podnikání vyrovnat a pochopit, že vztahy se mění do té míry, do jaké se členové rodiny pohybují v obou sférách. A přitom se nejedná pouze o změnu tohoto vztahu, ale je nutné revidovat zažité zvyklosti, vzorce chování a vzájemná očekávání.

Jedním ze znaků formalizace je předání řídicí funkce člověku mimo rodinu v situaci, kdy dědička či dědic nejsou dostatečně připraveni nebo o funkci nejeví zájem. Počty zastánců této strategie na evropské úrovni rok od roku rostou. Podle výzkumu Evropského barometru rodinných firem realizovaného společnostií KPMG, do kterého se zapojilo na 959 podniků z 23 zemí, je v ČR nástupnická generace na manažerských postech až ve dvou třetinách rodinných podniků, kdežto v Evropě už jen v polovině.

Předchozí politický režim u nás násilně přerušil kontinuitu rodinného podnikání. Za dobu od sametové revoluce se u nás etablovalo velké množství rodinných firem, které nyní po čtvrtstoletí řeší záležitosti předávání firmy z generace na generaci. Brněnské Strojírenské fórum se zabývalo jednak tímto aspektem, ale i „běžnou“ každodenní realitou spolupráce ve vedení firmy v rámci rodinných vztahů. Nelze však opomenout ani případy, kdy z celé řady důvodů se rodina rozhodne firmu prodat, a i této problematice se konference věnovala. V rámci diskutovaných témat se účastníci zaměřili také na budování a vývoj firemní kultury. Konference se konala pod odbornou garancí Asociace malých a středních podniků České republiky a Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Odkaz Strojírenského fóra

Brněnská konference byla rozdělena na dva tematické bloky. Dopolední část byla věnována problematice generační výměny v rámci managementu společnosti, odpovídala na otázky, jak správně firmu na takovou obměnu připravit, jaké jsou její sociologické aspekty, jak ve společnosti ve správné míře zanechat svůj odkaz, nebo jak tento proces využít k zavedení moderních výrobních technologií. Přednášející v rámci tématu generační obměny kladli důraz na nutnost přizpůsobení podnikání nové generaci a na jednotlivých případech z praxe demonstrovali úspěšnost či neúspěšnost tohoto procesu.

Ing. Libor Musil, zakladatel a majitel rodinné firmy LIKO-S, a. s., a člen představenstva AMSP ČR se ve své přednášce příhodně nazvané Rodinné firmy jako královny českého byznysu věnoval jednak ambicím, které Česká republika má, pokud se chce stát evropským leaderem v rodinném podnikání. Dále na svém osobním příkladu demonstroval, jaká rizika jsou na cestě při předávání firmy z generace na generaci a na ukázce každodenního střetávaní jeho pozice otce vs. generálního ředitele zdůraznil aspekty, které tato skutečnost přináší.

Profesor Milan Zelený ve svém vystoupení na Strojírenském fóru poukázal na skutečnost, že problémy rodinného dědictví firem trápí podnikatele již odnepaměti. Příkladem mohou být i Baťové, kde byl převod z otce na syna zamítnut již ve 30. letech. Tradiční rodinné převody jsou podle prof. Zeleného dnes stále méně úspěšné díky akceleraci mezigeneračního procesu změny podnikového prostředí. Řešení podle něho tedy spočívá v akceleraci změny podniku samotného, tj. v tvorbě nového a efektivnějšího transgeneračního přemostění.

PhDr. Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy se ve svém vystoupení věnovala sociologickému aspektu generační obměny v rodinné firmě. Zaměřila se na důvody, proč téma nástupnictví rezonuje právě nyní, 28 let po sametové revoluci.S využitím studie prof. Možného pak odpověděla na tři navzájem se prolínající otázky. „Proč tak těžko…?“ (probíhá generační obměna v rodinných firmách a jak to souvisí s počátky naší transformace), „Proč tak snadno…?“ (tato transformace proběhla) a „Proč tak dlouho…?“ (trvá změna myšlení nás všech).

Dopolední blok uzavřel Ing. Jiří Holoubek, spoluzakladatel a člen představenstva Elcom, prezident ELA a člen představenstva SPČR svojí přednáškou na téma, jakou dává digitální transformace šanci generační výměně v rodinných firmách a naopak. Podle něho je pohled současné mladé generace a její zkušenosti se všudypřítomným digitálním okolím lidí i firem diametrálně odlišný od generace předchozí. A právě to může být velkou výhodou při digitální transformaci, kterou musí projít každá firma, která si chce zachovat svoji konkurenceschopnost.

Odpolední část konference patřila vystoupení partnerských společností. Jan Brabec, ředitel Corporate Finance Komerční banky se věnoval konkrétním aspektům, které doprovázejí prodej či nákup firem. Podrobně představil tento proces, zaměřil se na otázky, jak správně určit hodnotu firmy, jak vybrat vhodného kupce a jakou roli v tomto procesu sehrává finanční poradce. Ing. Michal Potrepčiak, společník firmy K2 atmitec, na příkladu své firmy i jiných rodinných firem, které v rámci své profese navštěvuje, prezentoval téma budování firmy jako soustavy pravidel a vývoje firemní kultury. Odpolední část, a tím i celou konferenci uzavřel Martin Vosecký ze společnosti Catro se svým příspěvkem na téma Chytrá továrna nemá pro hloupou firmu smysl.

Roman Dvořák, Sára Václavíková

roman.dvorak@mmspektrum.com

Vydání #10
Kód článku: 171045
Datum: 03. 10. 2017
Rubrika: Servis / Reportáž
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit