Témata
Reklama

ERP ve vzdělávání průmyslového inženýra

Využívání informačních systémů a práce s nimi je pro dnešního průmyslového inženýra jednou z denních činností. Jako základní typ informačního systému můžeme v tomto případě označit systémy typu ERP (Enterprise Resource Planning) z důvodu prolínání se mnoha pohledů/potřeb, nebo chcete-li oblastí, konkrétně např. logistiky s ekonomikou, technické přípravy výroby s nákupem/odbytem, plánování s řízením výroby a všeobecně změnová řízení, která jdou napříč celým systémem.

Systém je proto nejen pro průmyslového inženýra často i nedoceněným pomocníkem. První velkou výhodou je standardizace procesů (a určité omezení lidové tvořivosti), která se zavedením informačního systému už z jeho podstaty do společnosti přichází. Druhou velkou výhodou je zavedení jednotného úložiště informací, které se pak může využít jako studnice informací potřebných pro téměř jakékoli analýzy.

Katedra průmyslového inženýrství a managementu ZČU se informačním systémům aktivně věnuje čtvrt století. Během této doby průběžně spolupracovala s firmou zabývající se vývojem systémů a podílela se na rozvoji nových verzí ERP. Navíc katedra působila řadu let i jako poradenská instituce při modelování podnikových procesů, výběrových řízení a implementacích různých podnikových informačních systémů v praxi. Do roku 2010 pak řešila výběr informačního systému pro výuku studentů na strojní fakultě ZČU. Požadavky byly srovnatelné s požadavky výrobních firem, tedy pokrytí strojírenské výroby a logistiky, pochopitelnost pro studenty a zvládnutelnost v hodinové dotaci, která je ve školství poměrně limitujícím faktorem.

Původní představa byla využití daného informačního systému v předmětech z oblasti informatiky, logistiky a řízení výroby. Přes poměrně dobré zkušenosti s nadnárodními ERP systémy byl zvolen hlavně s ohledem na jednoduchost implementace, využitelnost a názornost vybraný informační systém Helios Orange vhodný především pro středně velké výrobní podniky. Jedním z důvodů byla i velká šance, že se s ním naši studenti po ukončení studií v pracovním životě budou setkávat. Dalšími neméně důležitými důvody byla česká lokalizace, která podstatně zjednoduší výuku, specializace pro strojírenskou výrobu, srozumitelné ovládání a vysoký stupeň parametrizace a přizpůsobitelnosti, a v neposlední řadě i přijatelná cenová náročnost (cena licence, implementace, školení, maintenance). Výhodou na naší straně pak bylo, že u systému orientovaného na výrobu/strojírenství/logistiku v našem případě neexistují žádné nestandardní požadavky, které by si žádaly jakýkoliv dovývoj nebo úpravy systému, popř. vytvoření modulu podle našich požadavků.

Dnes je tomu 10 let, kdy jsme nasadili informační systém, vytvořili studijní podklady pro studenty a zavedli Helios do výuky zejména ve dvou pro naši katedru velmi důležitých předmětech – Metodika řízení výroby a Praktika z podnikové logistiky.

Reklama
Reklama
Jako názorná pomůcka se využívá stavebnice modelu, nad kterou se simuluje její výroba, včetně zavedení jednotlivých dílů a jejich výrobních postupů. (Zdroj: ZČU)

Metodika řízení výroby

V Metodice řízení výroby pro přibližně 30 studentů FS ročně se informačnímu systému věnuje 11 dvouhodinových cvičení, kdy se zpracovává jako příklad výroba modelu autíčka. Jako názorná pomůcka se využívá stavebnice modelu, nad kterou se simuluje její výroba, včetně zavedení jednotlivých dílů a jejich výrobních postupů (včetně potřebných výrobních prostředků a personálního pokrytí), obdržení objednávky na určitý počet finálních výrobků, objednání/naskladnění a následně vydání materiálu do výroby (včetně problematiky zpětného naskladnění nevyužitého materiálu nebo např. odřezků, pokud mají ještě rozumné rozměry), výroba a montáž jednotlivých podsestav a finální sestavy, včetně zpracování kooperace (konkrétně lakování karoserie), kusovník. Studenti si tedy vyzkouší nejen samotnou výrobu, skladování apod., ale i zavedení potřebných dat do prázdné databáze. Velkým překvapením pak často pro ně je, že aby data byla k dispozici, tak je někdo musí mít a zadat je do systému. Po absolvování cvičení si pak studenti vymýšlejí vlastní příklad, který je pro ně semestrální prací. Tu následně musí zpracovat v informačním systému Helios Orange. V případě kombinovaného studia je pak práce studentům „ulehčena“ tím, že databázi pro svou semestrální práci dostanou již naplněnou základními daty technické přípravy výroby a provádějí příjem, rozplánování a realizaci zakázky. Za těch 10 let praktické výuky práce s ERP systémem prošlo např. předmětem Metodika řízení výroby úspěšně 313 studentů, 29 z toho letos v zimním semestru.

Obecné teorie týkající se logistiky a řízení výroby jsou vysvětlovány v přednáškách několika předmětů, a to v Metodice řízení výroby, Podnikových informačních systémech a Průmyslovém inženýrství.

Pro podporu praktické části výuky systému Helios byla zpracována troje skripta. Interní příručka, obsahující obecný návod pro jeho ovládání. Menší část obsahu je přitom určena pro studenty, větší část pak pro správce systému. Dále Plánování a řízení výroby s podporou ERP Helios, obsahující nastavení systému, zpracování dat technické přípravy a řízení výroby. A také Plánování a řízení výroby a DP, obsahující klasické i moderní metody plánování a řízení výroby s důrazem na moderní myšlenky a použití informačních systémů v technické přípravě, řízení a ekonomickém hodnocení výroby.

Po 10 letech výuky

Za dobu, kdy probíhá výuka Helios Orange, se ji podařilo dobře vyladit. Studenti pracují ve skupinách po dvou až třech. Nejdříve je v prezenční výuce probrán kompletní příklad výroby autíčka, poté si studenti zvolí vlastní výrobek s vícestupňovým kusovníkem, několika vyráběnými součástmi, montáží skupin a kompletní montáží vrcholového výrobku. Pro svůj výrobek napíší podrobnou zprávu o logistickém průběhu výrobku firmou, kde uvedou své zkušenosti a obtíže s jejich případným řešením. Přesto jsme nyní ve fázi, kdy cítíme, že nějaké drobné problémy máme a že pro názornost a ještě lepší pochopení dané problematiky stále můžeme něco udělat.

Dnes však řešíme jeden poměrně zásadní problém, na který jsme při výuce narazili. Tím, že studenti zpracovávají celý příklad od úplného začátku až po vyskladnění hotového výrobku, se velmi špatně orientují ve všech rolích, v nichž se v průběhu práce setkávají, např. správce systému, skladník, obchodník, fakturant, mistr, technolog, pracovník ve výrobě, zákazník... Druhým problémem pak je nemožnost porovnání údajů, jako jsou např. výrobní náklady, zisk apod., s realitou. Třetí věcí k řešení je přechod na novou verzi systému, edici Inuvio, což znamená vytvořit pro studenty kompletně nové podklady.

Rozhodli jsme se tedy, že všechny tři věci vyřešíme najednou. Pro Inuvio vytvoříme nový praktický příklad, který bude postavený na skutečném výrobku 1 : 1, u kterého si budeme moci „odhadnout“ ceny tak, abychom se dostali na skutečnou prodejní cenu na trhu. Stejně jako u příkladu autíčka je tedy potřeba vytvořit přehled všech potřebných dat a podkladů, včetně výrobních výkresů pro všechny položky kusovníku, včetně podsestav a finální sestavy, navrhnout odpovídající technologické postupy, včetně nadefinování potřebného materiálu (jak typ, tak rozměry), apod. Příklad je potřeba zpracovat i s ohledem na jasné a pochopitelné rozdělení rolí, aby studenti vždy rozuměli tomu, za jakou pozici dělají v ERP systému daný krok.

Aby naši studenti byli připraveni na život průmyslového inženýra v moderním světě, rozhodli jsme se ještě navíc ERP systém rozšířit o napojení na APS systém, díky kterému budeme schopni jim i firmám v našem regionu prezentovat metody a možnosti pokročilého plánování s využitím nejmodernějších algoritmů. Díky tomu jim budeme schopni i prakticky ukázat dopady zvoleného algoritmu na výsledné zaplánování výroby.

Ukázka kusovníku modelu autíčka. (Zdroj: ZČU)

Studenti i výzkumníci

Při zpětném pohledu lze říci, že volba informačního systému Helios Orange pro výuku logistiky a řízení výroby byla správná. Studenti denního i kombinovaného studia předmět zvládají a odcházejí se skutečnými zkušenostmi s prací s ERP systémem, ne pouze s teoretickými znalostmi. Systém je pro ně po poměrně krátkém zaškolení srozumitelný, a pokud potřebují funkcionalitu, se kterou se ještě nesetkali, jsou ji ve většině případů schopni vyhledat na základě jednotné logiky a členění prvků informačního systému.

Studenti v rámci daného časového prostoru zvládají zpracovávat vlastní příklad bez podstatných obtíží. Elektronické podklady umožňují při využití dvou zobrazovacích zařízení připojených k počítači jejich samostatnou práci na vlastních příkladech s tím, že v každém kroku si studenti kontrolují svůj postup podle referenčního příkladu a orientují se v práci díky nasnímaným obrazovkám např. s označením povinných parametrů.

Není to však pouze o studentech. V rámci výzkumných úkolů katedry byly úspěšně testovány i možnosti importu kusovníkových a technologických dat z CAD systémů a systému pro projektování výrobních středisek.

Autoři

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc., je vyučujícím na Katedře průmyslového inženýrství Západočeské univerzity. Zabývá se řízením výroby, optimalizací hmotných toků, systémovou integrací a podnikovými informačními systémy.

Ing. Bc. Miroslav Malaga je odborným asistentem a zároveň studentem doktorského studia na Katedře průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity. Zabývá se modelováním a optimalizací podnikových procesů, informačními systémy a robotikou.

Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc., Ing. Bc. Miroslav Malaga

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200655
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Vzdělávání
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit