Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Kvalitní vzdělávání bylo, je a o to víc bude v následujícím období klíčovým faktorem jak každodenní činnosti a postupné stabilizace, tak i rozvoje.

Reklama
Reklama
Předávání ucelených znalostí vidím jako nesmírně důležité a potřebné. (Zdroj: Archiv redakce)

Za člena Inženýrské akademie ČR jsem byl přijat v roce 2006 na návrh prof. Petra Zuny. Tehdy jsem ve svém kandidátském projevu uvedl, že chci být nápomocen v předávání zkušeností a znalostí především z oblasti řízení firem. V té době jsem už byl úspěšným TOP manažerem a měl za sebou již čtyři roky výuky na ČVUT na FS.

Vůbec by mě nenapadlo, že na katedře s předmětem „Manažerská teorie a praxe“ vydržím dodnes. Předmět jsme dle požadavku „na míru“ dali dohromady s kamarádem a kolegou Pavlem Hanušem. Už několik let pokračuji sám. Tento podivný letní semestr roku 2020 je již 18. rokem v řadě.

K tomu, abych přednášel na VŠ, mě tehdy přesvědčil též prof. Zuna. Je pravda, že mu to chvíli trvalo, než jsem kývnul. Při mém pracovním vytížení se mi do toho moc nechtělo. Tehdy se hodně mluvilo o nutnosti větší spolupráce mezi praxí a teorií. Tedy odborníků z firem s odborníky na vysokých školách. A byl to také důvod, proč mě prof. Zuna přesvědčil, abych jako manažer a strojař z praxe začal přednášet na FS ČVUT.

V té době jsem měl za sebou velmi úspěšné působení na pozici generálního ředitele dvou největších a nejvýznamnějších strojírenských firem, které vyráběly obráběcí stroje. Kovosvit Sezimovo Ústí jsem řídil pět let a Tajmac – ZPS Zlín dva roky.

Ukázalo se štěstím, že jsem se mohl „vyučit“ v tak kvalitní firmě se skvělou historií. Kovosvit Sezimovo Ústí založil Baťa v roce 1939 jako jedinou firmu v Čechách mimo Zlín. A ve firmě se vše dobré „od Baťů“ zachovalo dodnes.

Po VŠ jsem několik let pracoval v technologii jako technolog a programátor. Pak několik let v různých funkcích v ekonomickém úseku. V roce 1992 jsem se stal finančním ředitelem Kovosvitu. Od té doby jsem se vydal na dlouhou manažerskou cestu, která trvá dodnes.

Na ČVUT jsem jako externista asi rarita, za což musím poděkovat především prof. Františku Freibergovi, vedoucímu Ústavu řízení a ekonomiky podniku. Na jím vedené katedře přednáším vždy v letním semestru již nepřetržitě 18 let. Ekonomika to nemá mezi skalními strojaři jednoduché. Já ale specializaci fandím a katedře se osvětou snažím pomáhat, kudy chodím. Ze své praxe vím, že když někdo rozumí strojařině, a ještě k tomu ekonomice, má všechny předpoklady k výraznému prosazení se kdekoliv. Strojařina pro mě představuje systém, pořádek, přesnost, kreativní myšlení. Podle mého názoru tato kombinace je pro firemní praxi mnohem větší přidanou hodnotou než studium samotného manažerského nebo ekonomického směru.Mnou vedená výuka probíhá na základě tzv. Projektu II. Název „Manažerská teorie a praxe“ zůstal od začátku. Již uvedený název obsahuje, čím se celý letní semestr, celkem 12 čtyřhodinových bloků přednášek, cvičení a seminářů, zabýváme. Semestr je zakončen seminární prací a zápočtem.

Je to ucelený pohled do světa řízení firem, souvislostí uvnitř, jak se co dělá, jak co ve skutečnosti funguje, jak se jednotlivé oblasti řídí, jak spolupracují jednotlivá oddělení. Řešíme modelové situace typické při řízení podniku a při řízení jednotlivých oblastí a kolektivů. Rozebíráme reálné příklady, reálná řešení situací formou průběžné aktivní účasti v hodinách. Studenti na každé další přednášky posílají dotazy. Ty pak společně procházíme a řešíme.

Mým cílem je studentům předložit vše a ve všech souvislostech. Chci jim předat co nejvíce konkrétních znalostí a praktických zkušeností, které jsem načerpal za svou velmi úspěšnou téměř 30letou cestu top manažera. Měl jsem to štěstí, že byla hodně složitá, členitá a velmi rozmanitá.

Předávání ucelených znalostí vidím jako nesmírně důležité a potřebné. Ti, kteří se mnou stráví celý semestr, získají velmi cenný základ pro své další působení. Mohou a musí se dál rozvíjet. Je dost potřebné, aby vnímaví studenti získali někde základ konkrétních znalostí, aby byli schopni se orientovat, jak začít, čeho se „zachytit“ a jak se posouvat dál.

Nemám rád složitosti, a proto studentům ukazuji jednoduchá řešení, jednoduché postupy. „Řízení je jednoduchá disciplína,“ říkám a taky dodávám: „Tedy, když se umí.“

Dělám maximum pro to, aby moji studenti měli dostatečný reálný základ pro budoucnost. Jejich povinností je být lepší! A stále více se rozvíjet!

Velké většině studentů bych chtěl poděkovat, že předmět mají už roky rádi a rádi jej v letním semestru absolvují, a to ve velkém počtu. Pro mě je největší odměnou a oceněním práce, že každý rok na mých 12 čtyřhodinovkách chybí v průměru jen jeden student na každé přednášce!

Ing. František Lambert, FEng

LCG 360°Consulting

Reklama
Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Reforma českého vzdělávacího systému

Prvotní příčinou úpadku českého vzdělávacího systému byla fatální změna společnosti, která nastala po privatizaci v 90 letech minulého století. Na tento přerod nedokázal tehdejší establishment a další navazující vlády patřičně reagovat a fatální následky se projevují každým rokem znatelněji.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Inženýrská akademie ČR - Nedostatek technických pracovníků?

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím jeden příklad za všechny demonstrující vaši spolupráci s průmyslovými podniky při výuce studentů. Vyzdvihněte jeho specifika.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Mezigenerační spolupráce v kontextu současných změn

Je již dostatečně známo, že slovní spojení age management je termínem pro činnosti, jejichž účelem je podporovat komplexní přístup k řešení demografických změn na pracovišti. Jsou to opatření, která bojují s věkovou diskriminací a podporují diverzitu společnosti. Tato koncepce přitom klade velký důraz na činnosti, díky kterým každý zaměstnanec dostává možnost naplnit svůj potenciál a není znevýhodňován kvůli svému věku.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Výzva národní podnikatelské sféře

Pro zajištění budoucího rozvoje národního hospodářství je třeba po 28 letech politické experimentace, zajistit urychlený a spolehlivý návrat k normálnímu modelu fungování zdravé a perspektivní ekonomiky. Nešťastné nastavení pojetí české ekonomiky po roce 1990, podle známé klausule. Vždyť je to jedno, komu to vlastně patří, vedoucí k trvalému výprodeji národních kapitálových aktiv a finanční podpoře zahraničních zájmů na území ČR, je třeba přistoupit k obnově českého podnikatelství podle nejlepších tradic předválečného Československa.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit