Témata
Reklama

Konkurenceschopná výroba začíná kvalitním řezným nástrojem

Technologie obrábění tvoří společný základ pro řadu výrobních technologií. Touto zdánlivě jednoduchou technologií se vytvářejí různé tvary a rozměry rozmanitých součástí požadované kvality, další nástroje pro technologie tváření, vstřikování nebo lití pod tlakem. Dlouhodobým cílem je využívání zejména nástrojů s definovanou geometrií ostří, které má zásadní využití pro CNC a CAD/CAM technologie. Tato geometrie a její trvanlivost záleží na řezném materiálu a na podmínkách zatěžování v jednotlivých technologiích.

Prof. Miroslav Píška

Univerzální obráběč kovů, 48 let praxe a výzkumu v technologii obrábění a materiálovém inženýrství. Zakladatel a spoluzakladatel konferencí Frézování/Milling (5 ročníků),  NewTech (7 ročníků) a zástupce ČR ve vědecké konferenci New Trends in Fatigue and Fracture (NT4F, 20 ročníků). Člen předsednictva Svazu nástrojáren české republiky. Je profesorem oboru Strojírenská technologie na FSI VUT v Brně. 

Scopus ID 650795955

ORCID iD 0000-0002-1873-3750

H-index (Scopus): 9 , 40 dokumentů, 307 citací  v 295 dokumentech
H-index (WOS): 8, 28 dokumentů, 209 citací v 205 dokumentech
Celkem: 316 publikací, 1 305 citaci v odborných pracích

Další publikace pro MM Průmyslové spektrum: 

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Materiály pro řezné nástroje, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.84-95, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie frézování, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.26-46, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie soustružení, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.6-22, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie vrtání, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.52-61, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie vyvrtávání, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.64-68, ISSN 1212-2572

PÍŠKA, M., HUMÁR, A.: Testování řezivosti nových nástrojových materiálů, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.98-108, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Upínání rotačních nástrojů, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.70-82, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M., PODRÁBSKÝ, T.:  Frézování kompozitů, MM Průmyslové spektrum, Vol.2000, (2000), No.4, pp.14-15, ISSN 1212-2572

Je pozoruhodné, že přestože jsou všechny činitele řezného procesu známé, jejich výzkum se nezastavil, ba naopak se neustále evolučně rozvíjí a navzájem stimuluje. To činí třískové obrábění zajímavým a přitažlivým prakticky již od doby paleolitu. Naopak nové technické materiály, díky nimž jsou součásti lehčí, pevnější a odolnější, přímo volají po vývoji nástrojů pro jejich opracování, neboť vedle odolávání provozním podmínkám vzdorují i obrábění (obr. 1).

Reklama
Reklama
Obr. 1. Poločisté tvarové soustružení zušlechtěné součásti (náhrada za broušení)

Technologický řetězec

Úspěšná aplikace řezného nástroje závisí na spolehlivé aplikaci celého technologického řetězce, který tvoří zejména materiál řezné části nástroje, makrogeometrie a mikrogeometrie břitu, jeho rektifikace (zaoblení, sražení hrany), druh povlaku a kvalita povlakování řezného nástroje, upínač nástroje, resp. těleso držáku (statické, dynamické), sám obráběcí stroj (výkon, otáčkové a posuvové rozsahy, stabilita vřeteníku nebo jiných celků stroje), jeho amortizace, prostředí procesu obrábění (chlazení, mazání atd.), upínací systém obrobku, jeho tuhost a stabilita, posloupnost obráběcích operací, optimalizace přídavků a řezných podmínek, způsob uskladnění nástrojů, jejich případná konzervace a v neposlední řadě znalosti, zkušenosti a odbornost obráběče ‒ lidský faktor.

Napjatosti na břitu nástroje

Pokud nedojde k hrubé chybě a lomu nástroje již při jeho prvním záběru, pak na břit nástroje působí základní složky napjatosti a jejich kombinované účinky. Normálná napětí vystavují nástroj obecně tlaku, tahu nebo ohybu, ale také oddělují fáze nebo částice materiálu na mezifázovém rozhraní, často způsobená odstředivým zrychlením rotujících nástrojů nebo setrvačnými silami při vysokorychlostním obrábění. Smyková napětí vystavují nástroj tečným složkám obecného napětí, aktivují skluzové systémy při plastických deformacích, resp. určují tribologii rozhraní kontaktních povrchů. Teplotní zatížení, často velmi gradientní, ovlivňují celkovou napjatost zatížené oblasti.

Na rozdíl od klasické mechaniky těles nelze počítat tuto napjatost jako homogenní nebo rovnoměrnou, ale naopak velmi lokální, gradientní a v oblasti vysokých deformačních rychlostí. Vztahy mezi napětími a deformacemi zde nejsou lineární, nelze použít princip superpozice. Rozvoj porušení nástrojů při reálném namáhání probíhá lokálně, dochází k materiálové dezintegraci v malé oblasti ostří, což někdy připomíná trhání skal objemovou změnou skupenství vody v led s podobným účinkem působení alotropických podpovrchových fází u řezných materiálů (lze to pozorovat při rozpadu zbytkového austenitu u HSS). Vhodné rektifikace břitu způsobují jeho zpevnění, ale i vyšší stabilitu vyráběných rozměrů, neboť odstraňují záběhovou část křivky opotřebení (obr. 2).

Obr. 2. Srovnání typických časových rozvojů hřbetního opotřebení břitů s rozdílným provedením ostří, účinky této úpravy na změnu obráběného rozměru

Na břitu nástroje působí fyzikální a chemické děje

Z fyzikálního pohledu jde při obrábění o interakci materiálů v mezním stavu napjatosti materiálu obráběného, při němž dochází k porušení materiálu a úběru ve formě třísky. Dochází k extrémnímu namáhání čela nástroje vznikající a odcházející třískou a dalšímu tváření obrobeného povrchu zaoblenou částí břitu, která ovlivňuje kvalitu jeho opracování, jeho zpevnění, resp. celkovou integritu. Ačkoliv doposud není zcela přesně objasněn mechanismus vzniku jednotlivých složek sil při tomto mechanismu, je jisté, že téměř veškerá práce potřebná na úběr třísky konvertuje v teplo. To nám částečně zvyšuje teplotní namáhání obrobku, ale zejména nástroje, pomineme-li odvod tepla třískou a řezným prostředím. Teplota – jako stavová veličina – pak působí často jako akcelerátor všech mechanismů opotřebení takovou měrou, že ani aplikace kryogenního obrábění hluboko pod bodem mrazu nepomáhá výrazně ke zlepšení obrobitelnosti materiálu nebo prodloužení trvanlivosti ostří u některých materiálů, zejména leteckých. Tyto účinky se pak projeví v několika specifických mechanismech opotřebení a porušení nebo v jejich kombinacích.

Mechanismy opotřebení

Jedním z těchto mechanismů je např. abraze nástroje, tzn. otěr způsobený tvrdými nebo zpevněnými mikroskopickými fázemi v obráběném materiálu nebo uvolněných či vylomených z břitu nástroje, s různým podílem plastické deformace a lomového porušení. Dále adheze částic obráběného materiálu neboli tvorba mikrosvarů, nárůstků a jejich odtrhávání i s částicemi břitu nástroje, nebo např. difuze materiálů na rozhraní tříska-nástroj a tvorba teplotních trhlin v důsledku střídání teplot řezu a okolí, s napjatostí ovlivněnou i teplotní roztažitelností různých fází vrstveného řezného materiálu. Může docházet i k oxidaci materiálů, zejména korozi, plastické deformaci, hlavně v důsledku teplotního odpevnění materiálu, delaminaci materiálů, především povlaků, únavě materiálu zakončené lomem nebo k dalším specifickým mechanismům a poruchám – například ve formě odprýsknutí částice čelní nebo hřbetní plochy doprovázeného tvorbou lasturového lomu.

S výjimkou zejména difuze tyto mechanismy vedou ke vzniku lomu, tzn. oddělení větší či menší částice z břitu, houževnatým či křehkým módem porušení, a to transkrystalicky, interkrystalicky nebo smíšeně. Intenzita těchto mechanismů opotřebení záleží na působícím měrném zatížení, které je dáno působícími silami a geometrií stykových ploch, na působících rychlostech (řezné rychlosti, rychlosti posuvu) a na vnějších podmínkách obrábění (řezném prostředí, vytvořeném teplotním poli).

Tyto účinky se pak projeví v několika formách opotřebení a porušení břitů, které se rozvíjejí časově kontinuálně (hřbetní fazeta opotřebení, čelní kráter – žlábek), což je účelově žádané a technologicky dosažitelné, nebo diskontinuálně ‒ zpravidla pomocí řady lomových mechanismů. Sem patří delaminace povlaku, vylamování částic břitů při vibracích soustavy stroj-nástroj-obrobek, účinek změny napjatosti a ztráty efektivní geometrie hřbetu při upichování nebo čelním frézování, nekontrolované fázi šíření teplotních trhlin po abrazivní ztrátě tvrdého povlaku působícího jako tepelný štít (obr. 3) atd.

Obr. 3. Ztráta povlaků abrazí na čelní ploše destičky ISO P20 při soustružení zušlechtěné oceli, iniciace teplotních trhlin (zpracování obrazu na elektronovém mikroskopu v režimu sekundárních a odražených elektronů – vlevo a vpravo)

Opatření pro prodloužení trvanlivosti břitů

Tato nápravná opatření jsou snadná, pokud odrážejí hlavní příčinu mechanismu poškození nástroje, ale to není jednoduché určit. Opotřebení nástrojů je přirozený jev a důsledek odebírání materiálu ve formě třísek, nelze mu zcela zabránit. Lze však optimalizovat intenzitu rozvoje opotřebení a mezní stav použití nástrojů. Ne vždy je vyřazení nástrojů nebo vyměnitelných destiček dáno jejich plným využitím. Někdy vede například přehnaná snaha co nejdelšího zachování destičky v řezu k lomu velké části destičky a znehodnocení zbývajících nepoužitých břitů. Názor, že destičku je možné opotřebit v plné tloušťce až po podložku, také není ojedinělý a je doslova varovný, ale v mnoha případech nelze zvláště od rekvalifikovaných operátorů strojů očekávat žádné zázraky. Podobně je tomu u vybrušovaných nástrojů, které se nadměrným opotřebením zcela vyřadí, přičemž při vhodné hodnotě opotřebení lze nástroj mnohokráte přebrousit, čímž se redukují výrobní náklady.


Obr. 4. Časový průběh řezných momentů při řezání průchozích závitů povlakovaným maticovým závitníkem ze slinutých karbidů – po dlouhé době relativně stabilního obrábění došlo k lomu nástroje. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Povlakované nástroje

Nejsložitější situace je u povlakovaných nástrojů, neboť tyto nástroje doslova svádějí k rekordním výkonům, ale odhadnutí okamžiku ztráty povlaku je bez předchozích testů a použití výzkumné techniky prakticky nemožné (obr. 4). Běžné optické pomůcky toto nemohou vzhledem k mikrometrickým tloušťkám nanášených vrstev vůbec řešit, navíc břity bývají pokryty částicemi obráběného materiálu a vytvářejí tak dojem lesklých fazet opotřebení. Po jejich odleptání se však často ukáže již vyřazený břit jako prakticky nepoškozený. V takovýchto případech je nutno vždy dbát na doporučení výrobců povlaků, pokud tyto testy zodpovědně provádějí.

Výsledky této publikace byly získány za finančního přispění NETME Centre Plus (LO1202) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I“.

Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

FSI VUT v Brně

Ústav strojírenské technologie

piska@fme.vutbr.cz

Reklama
Související články
Povlaky, povlaky… bez nich to už prostě nepůjde!

V technologických procesech, které zahrnují zejména soustružení, frézování, frézování odvalováním, vrtání, řezání závitů, ale také operace dělení materiálů a stříhání, dochází k vysokým kontaktním tlakům, střižným napětím a působení vysokých teplot na rozhraní břit-obrobek-tříska. Moderní nástroje tyto podmínky dnes dokážou vydržet, dokonce i bez aplikací procesních kapalin a navíc i při vysokorychlostním obrábění zušlechtěných materiálů. Základní podmínkou je účinná ochrana funkčních ploch břitů pomocí tzv. povlaků.

Řezné materiály současnosti

Řezné materiály a nástroje odedávna určovaly produktivitu výroby a kvalitu obráběné produkce. Někdy je úchvatné pozorovat, jak malé množství řezného materiálu odolává nesmírnému mechanickému a teplotnímu zatížení při úběru materiálu, které dosahuje nejvyšších hodnot, pozorovatelných v technologické praxi. Často se nástroj musí včas vyměnit, i když na břitu mnohdy nejsou pouhým okem vidět stopy opotřebení, neboť nástroj není již chráněn tvrdými povlaky a nikdo nemůže riskovat havárii stroje a prostoje ve výrobě.

Inovace v povlakovacích zařízení

Obor povlakování patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblast nástrojů. Inovace v povlakování jsou hnacím motorem mnohých změn v používaných materiálech i v samotné konstrukci nejen u řezných nástrojů. Pro vytváření tohoto inovačního prostředí jsou zapotřebí neustále investice do nových a vyspělých technologií povlakování.

Související články
Kompaktní řešení Zapoj a spusť

Surffinisher je inovační metoda inline omílání vysoce kvalitních, geometricky složitých součástí během výrobního cyklu , která otevírá nové možnosti pro automatizované, vysoce přesné obrábění definovaných ploch jednotlivých součástí. Kompaktní omílací systém Zapoj a spusť lze snadno integrovat do výrobních linek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Nanokompozitný povlak 4. generácie - nACRo4

Počas technologického procesu, akým je rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvárnenie atď., je dôležité ochrániť nástroj s kvalitným povlakom, pričom sa dosiahne zníženie opotrebenia a naopak zvýšenie životnosti samotného nástroja. V dnešnej dobe nanoštrukturované povlaky priťahujú pozornosť mnohých vedcov po celom svete z dôvodu syntetizovania materiálov s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Nanokompozitný povlak nACRo4 (nanokompozitná vrstva 4. generácie) sa skladá z nanokryštalických zŕn AlCrN, ktoré sú zabudované do amorfnej matrice Si3N4.

Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol při minimálních nákladech je nezbytné sledovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Vývoj, konstrukce a výroba vrtacích nástrojů

Výrobou nástrojů ze slinutých karbidů pod obchodní značkou K-Tools se již od roku 2000 zabývá Ing. Zdeněk Krátký. Původním záměrem bylo vyrábět pouze standardní frézy, ale dnes tvoří výroba speciálních fréz a vrtáků pro komplexní obrábění výrobků více než padesát procent výrobního portfolia společnosti.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Lasery a optika v průmyslu

Měsíc květen se nesl ve znamení zákaznických setkání, dnů otevřených dveří, seminářů a konferencí. Také společnost Lascam v tomto jarním měsíci uspořádala dvoudenní konferenci. Již druhý ročník ve svém názvu Lasery + optika v průmyslu skrývá témata, která byla na pořadu dne. Představitelé významných světových výrobců laserových a optických technologií prezentovali stovce účastníků novinky a možnosti jejich využití.

Zvyšování efektivity soustružení

Jediným časem, kdy při obrábění dochází ke "skutečnému vytváření přidané hodnoty", zejména v případě operací využívaných ve velkosériové výrobě, jako např. při obrábění součástí hnacích ústrojí motorových vozidel, je čas v řezu. U všech soustružnických operací zde cestu ke zvýšení efektivity a snížení cen představuje optimalizace a automatizace. Produktivní obrábění součástí hnacích ústrojí v měkkém stavu, při současném dodržení požadavků na konzistentní kvalitu, je mimořádně náročné a vyžaduje extrémní konkurenceschopnost. Obrábění hřídelí, ozubených kol, objímek, pouzder, kroužků, pastorků nebo ložisek vyráběných z různých typů materiálů vyžaduje použití různých typů soustruhů a různých časů v řezu, přesto však mají prostředky umožňující zvýšení výkonnosti mnoho společného.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit