Témata
Reklama

Konstrukční a designérské projekty na ZČU v Plzni

Celá řada studentských projektů na vysokých školách je realizována s úmyslem zapojit aktéry do reálných situací, se kterými se následně setkají v praxi. Některé z nich však mají tu smůlu, že z mnoha důvodů skončí dříve, než si autoři mysleli, jiné mají díky své promyšlené koncepci potenciál existence a rozvoje na mnoho let dopředu. To je případ interdisciplinárního týmu vyučujících vedeného profesorem Hosnedlem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pojďme se společně na projekty podívat a zjistit co stojí za jejich úspěchem.

Cyklus interdisciplinárních studentských konstrukčních a designérských projektů začal psát svoji historii před devíti lety v akademickém roce 2004/2005. Za tu dobu skrze něj prošlo již na 800 studentů ze tří fakult ZČU v Plzni – mateřské Fakulty strojní a dále pak Ústavu umění a designu, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechnické ZČU, poslední tři ročníky i za koordinované spolupráce se studenty z německé Hochschule Deggendorf a polské Univerzity of Zielona Góra. Bylo zde celkem sestaveno již na 119 vzájemně si konkurujících týmů, složených z 3 až 4 konstruktérů společně s jedním designérem a 2 až 3 konzultanty se specializovaným zaměřením. Doposud se celkem jednalo o řešení 27 rozdílných, pokaždé nových a neznámých témat, která byla zadána, konzultována a spoluhodnocena představiteli technického i vrcholového managementu patnácti českých a německých průmyslových podniků, například Linetu, Astosu, Škody Auto, Škody Plzeň, Konstruktionbüra Dostal a řady dalších.

Reklama
Reklama

Koncepce řešení

Průmyslové podniky zadávají taková témata, aby s ohledem na omezené výukové kapacity jednoho semestru nevyžadovala řešení do neúměrné teoretické a profesní hloubky. „Kromě zaměření a rozsahu uvedených předmětů je hlavním důvodem nezbytnost pokaždé zvládnout seznámení se zcela novou speciální problematikou ,jenʻ na základě omezeného počtu konzultací se zadavateli a vlastního průzkumu srovnatelných technických produktů u nás i ve světě či zkušeností uživatelů,“ říká odborný a organizační garant projektů, profesor Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní ZČU v Plzni.

„Představitelé zadavatelských podniků oceňují, že studenti dosahují za výše uvedených náročných podmínek úrovně řešení, výsledků a nápadů, které jsou přínosem pro průmyslovou praxi. Naši partneři proto mají trvalý zájem připravovat pro nás stále nová témata,“ říká prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc., z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, z jehož iniciativy koncepce i realizace těchto interdisciplinárních studentských konstrukčních a designérských projektů na této univerzitě vzešla.

Aplikované poznatky Engineering Design Science při řešení studentských projektů v praktické rovině dokazují kvalitativně nový a  principiálně odlišný koncept oproti doposud běžným tradičním „směrnicovým“ metodikám konstruování, které však svojí „rigidní“ podstatou konstrukční tvořivost potlačují a designérskou kreativitu a  odbornou spolupráci s konstruktéry nejsou schopny podchytit, a tudíž je prakticky nezahrnují.

Management i vlastní řešení projektů pak probíhá flexibilním systémovým přístupem na základě obecně platné „mapy“ teoretických a metodických poznatků Engineering Design Science (EDS), které vycházejí z integrující Teorie technických systémů/produktů TTS, jejíž je právě garant projektů společně s profesory Hubkou a Ederem autorem. Tato obecná znalostní „mapa“ poskytuje společnou orientační základnu všem členům jednotlivých týmů včetně lektorského managementu a konzultantů od zadavatelských společností. „Mapa umožňuje kdykoli optimálně přejít v průběhu řešení každého projektu na řešení jeho dílčích problémů tradičními a nezastupitelnými způsoby, tj. na základě instrukcí, intuice, a když je nezbytné, tak i pokusů a omylů. Po vyřešení pak umožňuje vrátit se zpět do „mapy“ EDS a optimálně pokračovat dále v potřebném počtu iterací ke stanovenému cíli,“ konkretizuje prof. Hosnedl výhody tohoto přístupu.

Výjimečnost projektů

Na uvedeném konceptu je originální jak spolupráce konstruktérů a designérů po celou dobu řešení projektu, tak i dalších specialistů, jejichž spolupráce je nezbytná. Studenti a studentky jsou motivováni týmovou interdisciplinární spoluprací na řešení zajímavých témat zadávaných z průmyslové praxe natolik, že řada odevzdaných projektů výrazně přesahuje rozsahem i hloubkou brány vysokého školství.

Vybrané designérské modely vítězných návrhů a jejich prezentace na mezinárodním workshopu Designers 2+ 2013. Nejlepší z nich se pak v rámci projektů,letos např. v Ziel 3., realizují až do funkčních prototypů.

Významným motivačním faktorem jsou i závěrečné soutěžní prezentace, při nichž jednotlivé týmy představují své projekty před komisemi složenými ze zástupců zapojených fakult a ústavu i ze zadavatelských průmyslových podniků. Dle slov garanta projektu je hodnocena aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení, systematičnost řešení a jako podpůrné kritérium též kvalita vypracovaných podkladů, designérských modelů a úroveň dokumentace a prezentace. Řešitelé nejlepších projektů za jednotlivá témata vždy obdrží diplomy a také velmi ceněné certifikáty od zadavatelských firem o účasti na řešení zadaných projektů. Týmy, které se umístí na prvních místech, navíc obdrží od příslušných firem i finanční odměnu.

Vyvinutý a ověřený koncept teorie a metodiky řízení a řešení studentských projektů, se kterým jsme se doposud u nás ani v zahraničí nesetkali, je příznivě přijímán i mezinárodní odbornou komunitou včetně USA a Japonska. Studenti jsou zváni k prezentaci svých projektů i do zahraničí, např. na Autodesk University v Las Vegas či na Autodesk WoodStEx v Barceloně.

Studentské konstrukční a designérské projekty budiž inspirací pro vysokoškolská pracoviště při tvorbě koncepce jejich nutné a smysluplné spolupráce s praxí a při zvyšování úrovně znalostí jejich studentů. Tým vyučujících na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni bezesporu rád naváže spolupráci i s ostatními fakultami v České a Slovenské republice.

Roman Dvořák
Plzeň

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130718
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Servis / Vzdělávání
Autor:
Firmy
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Související články
Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Studium: Investujeme čas a finance správným směrem?

Očekávat, že všichni nezaměstnaní absolventi humanitních oborů najdou své profesní uplatnění ve službách, je mylná představa stále přetrvávající nejen v hlavách našich politiků, ale i rodičů dětí, jež je na studia "měkkých" oborů vysílají. Průmysl spolu se stavebnictvím má v naší zemi tradici a nabízí uplatnění zhruba pro 38 % populace.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

O výuce plastů a kompozitů pro strojaře

Významným aspektem, který na fakultě strojní ČVUT v Praze charakterizoval vývojový proces výuky plastů a kompozitů již od přelomu 60. a 70. Let, bylo důsledné spojování výuky s výzkumem. Základem výuky totiž bylo nejenom předávání stávajících znalostí v oboru, ale také vytváření nových znalostí vlastním výzkumem, ať již základním nebo aplikovaném. Jedná se o proces, který je v současné době zdůrazňován v diskusích o reformě vysokého školství. Pokračování z minulého vydání.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních či ekonomické a manažérské na soukromých školách se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se zájem a do budoucna s ohledem na vývoj hi-tech techniky tomu nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž absolvování získávají uplatnění stále obtížnější a na konec končí například i jako pokladní v supermarketech.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit