Témata
Reklama

Konstrukční a designérské projekty na ZČU v Plzni

Celá řada studentských projektů na vysokých školách je realizována s úmyslem zapojit aktéry do reálných situací, se kterými se následně setkají v praxi. Některé z nich však mají tu smůlu, že z mnoha důvodů skončí dříve, než si autoři mysleli, jiné mají díky své promyšlené koncepci potenciál existence a rozvoje na mnoho let dopředu. To je případ interdisciplinárního týmu vyučujících vedeného profesorem Hosnedlem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pojďme se společně na projekty podívat a zjistit co stojí za jejich úspěchem.

Cyklus interdisciplinárních studentských konstrukčních a designérských projektů začal psát svoji historii před devíti lety v akademickém roce 2004/2005. Za tu dobu skrze něj prošlo již na 800 studentů ze tří fakult ZČU v Plzni – mateřské Fakulty strojní a dále pak Ústavu umění a designu, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechnické ZČU, poslední tři ročníky i za koordinované spolupráce se studenty z německé Hochschule Deggendorf a polské Univerzity of Zielona Góra. Bylo zde celkem sestaveno již na 119 vzájemně si konkurujících týmů, složených z 3 až 4 konstruktérů společně s jedním designérem a 2 až 3 konzultanty se specializovaným zaměřením. Doposud se celkem jednalo o řešení 27 rozdílných, pokaždé nových a neznámých témat, která byla zadána, konzultována a spoluhodnocena představiteli technického i vrcholového managementu patnácti českých a německých průmyslových podniků, například Linetu, Astosu, Škody Auto, Škody Plzeň, Konstruktionbüra Dostal a řady dalších.

Reklama
Reklama

Koncepce řešení

Průmyslové podniky zadávají taková témata, aby s ohledem na omezené výukové kapacity jednoho semestru nevyžadovala řešení do neúměrné teoretické a profesní hloubky. „Kromě zaměření a rozsahu uvedených předmětů je hlavním důvodem nezbytnost pokaždé zvládnout seznámení se zcela novou speciální problematikou ,jenʻ na základě omezeného počtu konzultací se zadavateli a vlastního průzkumu srovnatelných technických produktů u nás i ve světě či zkušeností uživatelů,“ říká odborný a organizační garant projektů, profesor Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní ZČU v Plzni.

„Představitelé zadavatelských podniků oceňují, že studenti dosahují za výše uvedených náročných podmínek úrovně řešení, výsledků a nápadů, které jsou přínosem pro průmyslovou praxi. Naši partneři proto mají trvalý zájem připravovat pro nás stále nová témata,“ říká prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc., z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, z jehož iniciativy koncepce i realizace těchto interdisciplinárních studentských konstrukčních a designérských projektů na této univerzitě vzešla.

Aplikované poznatky Engineering Design Science při řešení studentských projektů v praktické rovině dokazují kvalitativně nový a  principiálně odlišný koncept oproti doposud běžným tradičním „směrnicovým“ metodikám konstruování, které však svojí „rigidní“ podstatou konstrukční tvořivost potlačují a designérskou kreativitu a  odbornou spolupráci s konstruktéry nejsou schopny podchytit, a tudíž je prakticky nezahrnují.

Management i vlastní řešení projektů pak probíhá flexibilním systémovým přístupem na základě obecně platné „mapy“ teoretických a metodických poznatků Engineering Design Science (EDS), které vycházejí z integrující Teorie technických systémů/produktů TTS, jejíž je právě garant projektů společně s profesory Hubkou a Ederem autorem. Tato obecná znalostní „mapa“ poskytuje společnou orientační základnu všem členům jednotlivých týmů včetně lektorského managementu a konzultantů od zadavatelských společností. „Mapa umožňuje kdykoli optimálně přejít v průběhu řešení každého projektu na řešení jeho dílčích problémů tradičními a nezastupitelnými způsoby, tj. na základě instrukcí, intuice, a když je nezbytné, tak i pokusů a omylů. Po vyřešení pak umožňuje vrátit se zpět do „mapy“ EDS a optimálně pokračovat dále v potřebném počtu iterací ke stanovenému cíli,“ konkretizuje prof. Hosnedl výhody tohoto přístupu.

Výjimečnost projektů

Na uvedeném konceptu je originální jak spolupráce konstruktérů a designérů po celou dobu řešení projektu, tak i dalších specialistů, jejichž spolupráce je nezbytná. Studenti a studentky jsou motivováni týmovou interdisciplinární spoluprací na řešení zajímavých témat zadávaných z průmyslové praxe natolik, že řada odevzdaných projektů výrazně přesahuje rozsahem i hloubkou brány vysokého školství.

Vybrané designérské modely vítězných návrhů a jejich prezentace na mezinárodním workshopu Designers 2+ 2013. Nejlepší z nich se pak v rámci projektů,letos např. v Ziel 3., realizují až do funkčních prototypů.

Významným motivačním faktorem jsou i závěrečné soutěžní prezentace, při nichž jednotlivé týmy představují své projekty před komisemi složenými ze zástupců zapojených fakult a ústavu i ze zadavatelských průmyslových podniků. Dle slov garanta projektu je hodnocena aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení, systematičnost řešení a jako podpůrné kritérium též kvalita vypracovaných podkladů, designérských modelů a úroveň dokumentace a prezentace. Řešitelé nejlepších projektů za jednotlivá témata vždy obdrží diplomy a také velmi ceněné certifikáty od zadavatelských firem o účasti na řešení zadaných projektů. Týmy, které se umístí na prvních místech, navíc obdrží od příslušných firem i finanční odměnu.

Vyvinutý a ověřený koncept teorie a metodiky řízení a řešení studentských projektů, se kterým jsme se doposud u nás ani v zahraničí nesetkali, je příznivě přijímán i mezinárodní odbornou komunitou včetně USA a Japonska. Studenti jsou zváni k prezentaci svých projektů i do zahraničí, např. na Autodesk University v Las Vegas či na Autodesk WoodStEx v Barceloně.

Studentské konstrukční a designérské projekty budiž inspirací pro vysokoškolská pracoviště při tvorbě koncepce jejich nutné a smysluplné spolupráce s praxí a při zvyšování úrovně znalostí jejich studentů. Tým vyučujících na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni bezesporu rád naváže spolupráci i s ostatními fakultami v České a Slovenské republice.

Roman Dvořák
Plzeň

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 130718
Datum: 25. 06. 2013
Rubrika: Servis / Vzdělávání
Autor:
Firmy
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Související články
Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Studium: Investujeme čas a finance správným směrem?

Očekávat, že všichni nezaměstnaní absolventi humanitních oborů najdou své profesní uplatnění ve službách, je mylná představa stále přetrvávající nejen v hlavách našich politiků, ale i rodičů dětí, jež je na studia "měkkých" oborů vysílají. Průmysl spolu se stavebnictvím má v naší zemi tradici a nabízí uplatnění zhruba pro 38 % populace.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

O výuce plastů a kompozitů pro strojaře

Významným aspektem, který na fakultě strojní ČVUT v Praze charakterizoval vývojový proces výuky plastů a kompozitů již od přelomu 60. a 70. Let, bylo důsledné spojování výuky s výzkumem. Základem výuky totiž bylo nejenom předávání stávajících znalostí v oboru, ale také vytváření nových znalostí vlastním výzkumem, ať již základním nebo aplikovaném. Jedná se o proces, který je v současné době zdůrazňován v diskusích o reformě vysokého školství. Pokračování z minulého vydání.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních či ekonomické a manažérské na soukromých školách se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se zájem a do budoucna s ohledem na vývoj hi-tech techniky tomu nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž absolvování získávají uplatnění stále obtížnější a na konec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Informace = základ úspěchu

Švédská společnost Seco Tools je předním světovým výrobcem v oblasti vývoje a výroby řezných nástrojů pro obrábění kovů. V České republice pořádala vyčerpávající odborný seminář pro obrábění nerezových ocelí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit