Témata
Reklama

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Inženýrská akademie ČR, založená v roce 1995, je nezávislá odborná organizace, která je výběrovým sdružením špičkových odborníků ze všech hlavních oblastí technických věd a jejich aplikací. Obdobně se jako její partneři v evropském a celosvětovém sdružení Euro CASE a CAETS podílí na rozvoji technických věd, technického vzdělávání a vytváření mostu mezi akademickou a průmyslovou sférou, mezi jednotlivými odbornými disciplínami. Členové jejích jednotlivých sekcí analyzují a hodnotí nejnovější trendy, poznatky technologie i směry technologicko-společenského rozvoje a technického vzdělání. Poskytují expertní a poradenské služby v oblasti technických věd a aktivně působí v oblasti technického výzkumu, vývoje a inovací. IA ČR garantuje a pořádá odborné workshopy a semináře, kde spojuje představitele různých názorů i oborů, jako např. v oblasti technického vzdělání, energetiky nebo medicíny, zde ve spolupráci s Českou lékařskou akademií. IA ČR vytvořila např. i podklady pro vznik TA ČR.

Reklama
Reklama
Reklama
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c., FEng.Prezident IA ČR

S aktuálními zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou její členové seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslovém spektru, jehož první příspěvek od prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Průmysl 4.0 a jeho dopady

Průmysl 4.0 je vize, kam by se měl moderní průmysl v ČR ubírat, abychom neztratili konakt se světem. Je to vize – na rozdíl od mnoha jiných zemí – poměrně široce koncipovaná, zabývající se čtvrtou průmyslovou revolucí ve všech souvislostech, včetně trhu práce, vzdělávání či legislativy. Nelze očekávat, že bude ve výrobě naplněna přes noc. Dává spíše návod, jak se v našich podnicích k ideálnímu cílovému stavu postupně přibližovat. Vede k širšímu využívání internetu věcí, k vyššímu stupni integrace strojů, ke tvorbě proaktivních softwarových dvojčat strojů, výrobků i transportních zařízení, k ukládání a inteligentnímu zpracování rozsáhlých výrobních dat. A mnohé české podniky se už tímto směrem skutečně vydaly.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., FEng.člen Inženýrské akademie ČRV souvislosti s Průmyslem 4.0 vzniká nový, investičně náročný požadavek na budování ověřovacích flexibilních výrobních úseků, tzv. testbedů. První z nich se již začal v ČR budovat, konkrétně na ČVUT v Praze v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky – CIIRC – ve spolupráci s firmami Siemens a Škoda Auto. Je podporován spoluprací s Německým centrem pro umělou inteligenci (DFKI), které bude zapůjčovat různé druhy kolaborativních robotů. Roboty vůbec hrají v průmyslové revoluci podstatnou roli, neboť doslova „vylézají z klecí“ – ze strojů za ohrazením se stávají partneři člověka.

Kromě Průmyslu 4.0 se setkáváme s dalšími pojmy: Práce 4.0, Vzdělávání 4.0, Energetika 4.0 atd. Principy Průmyslu 4.0 mají totiž obecnější platnost – představují návod, jak decentralizovaně řídit a optimalizovat složité systémy. Má-li se dosáhnout skutečné celospolečenské efektivity, bude se tedy muset obdobnými principy řídit i energetika, chytrá města, logistika atd. Průmysl 4.0 bude mít skutečně celospolečenský dopad, pokud se podaří změnit způsob uvažování celé společnosti směrem k Myšlení 4.0. A tam se také celá česká iniciativa dnes posunuje – není náhodou, že vláda ČR v únoru 2017 vytvořila pro podporu průmyslové revoluce řídicí strukturu nazývanou Aliance pro Společnost 4.0. Nyní jde o to, aby tato Aliance rychle přikročila ke konkrétním činům.

Inženýrská akademie ČR

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Související články
Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit