Témata
Reklama

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Dopolední program byl věnován diskusi ke dvěma hlavním tématům – participaci zaměstnavatelů na vzdělávacím procesu a možnostem řešení nedostatku technických profesí, což je jeden z nejpalčivějších problémů českého průmyslu současnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Účastníci druhého diskusního bloku (zleva): moderátorka Zuzana Tvarůžková, Jaroslav Fidrmuc, MŠMT, Petr Naske, projekt Pospolu, Lenka Kostková Třísková, Dětská univerzita v projektu Edutech, Václav Kubata, Nadace Depositum Bonum, a Kateřina Sadílková, Úřad práce ČR. (Foto: Economia)

Mezi panelisty byli zástupci státní správy, škol i firem. Přítomné přivítal Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto. Uvedl, že nestačí dělat dílčí změny v systému technického vzdělávání, nýbrž je třeba narovnat deficity z 90. let výrazným způsobem. Český průmysl trpí nedostatkem kvalifikovaných lidí a zcela zde chybí zaměstnanci mladší 30 let. Je nutné, aby se dnešní děti naučily vzdělávat se po celý život, neboť lidé narození po přelomu tisíciletí budou muset být velmi flexibilní, reagovat na poptávku na trhu práce a také několikrát během svého života měnit svá zaměstnání.

Praktická výuka

Vedle diskuse o klíčové roli učitele ve vzdělávacím procesu, plánovaných opatřeních ministerstva školství k zatraktivnění tohoto povolání mezi potenciálními zájemci o práci ve školství se diskutovaly konkrétní otázky spolupráce průmyslových firem při zapojení žáků do praktické výuky týkající se smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Náměstek ministra školství pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc přítomné informoval o finálních krocích, které je třeba udělat, aby tyto smlouvy mohly být využívány v praxi. Zazněl také požadavek větší informovanosti českých firem ohledně možnosti daňových úlev pro firmy, které vzdělávají žáky na svých pracovištích, jež lze využívat od ledna loňského roku.

Šeky za půl milionu

Na závěr prvního diskusního bloku bylo oceněno v rámci grantového programu Škoda Auto „Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost“ pět vybraných projektů středních odborných škol a učilišť.

Bohdan Wojnar předal zástupcům těchto zařízení šeky v celkové hodnotě 500 tisíc korun. Mezi oceněné patří Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mladá Boleslav a Střední odborné učiliště Hubálov.

Cílem uvedeného grantového programu je podpora technického vzdělávání na středních odborných školách, se kterými automobilka dlouhodobě spolupracuje, pro zvýšení počtu a kvalifikace studentů.

Mezi podporované projekty patří např. pořízení moderního vybavení škol nutného ke zkvalitnění technického vzdělávání, praktické projekty žáků či aktivity k popularizaci středních technických škol a zvýšení jejich atraktivity.

Muzeum Škoda Auto bylo během diskusního panelu na téma spolupráce ve vzdělávání téměř zaplněno. (Foto: Škoda Auto)

Školy pro potřeby pracovního trhu

Druhý diskusní blok odstartoval Petr Naske, který představil projekt Pospolu, jež si klade za cíl podporovat vzájemnou spolupráci škol a firem. Pro její zlepšení doporučuje vést průběžný dialog a sdílet zkušenosti, navyšovat kapacitu firem i jiných zaměstnavatelů pro přijímání žáků na odborný výcvik, zajistit kvalitu praktického vyučování stážemi učitelů a podporou odborníků z praxe, přiblížit nabídku odborného vzdělávání struktuře pracovních míst v daných regionech a zatraktivnit odborné vzdělávání.

Předávání šeků v rámci grantového programu „Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost“. (Foto: Škoda Auto)

V této souvislosti bylo řečeno, že ministerstvo školství připravuje opatření pro další podporu vzdělávání, která povedou k úpravě skladby otevíraných škol a oborů v souladu s potřebami pracovního trhu. Chystá se reforma financování školství, kdy se budou podporovat obory potřebné pro ekonomiku a eliminují se stávající platby na žáka. Tato reforma by měla platit od ledna 2017.

Úspěšné projekty

Velmi zdařilým příkladem, jak přitáhnout děti k technice a zvýšit jejich zájem o technické obory, je Dětská univerzita v projektu Edutech realizovaná na Technické univerzitě v Liberci, která nabízí volnočasové aktivity v přírodovědných a technických oborech pro žáky základních a středních škol. Po pěti letech jejího fungování zaznamenává enormní zájem o účast, v současné době je do 75 oborů zapojeno 750 dětí.

O zvýšení motivace a kvality učitelů technických a přírodovědných oborů se snaží Nadace Depositum Bonum. Jednou z jejích aktivit je zřízení cca 20 regionálních center určených učitelům fyziky ke sdílení zkušeností. Podle ohlasů fyzikářů pravidelná setkávání velmi pomáhají zkvalitňovat výuku a zvyšují jejich motivaci. Ředitel nadace Václav Kubata zdůraznil nutnost pokračovat v aktivitách Roku průmyslu a technického vzdělávání i v dalších letech – tento letošní lze považovat za nultý.

Závěrem

Akce tohoto druhu si kladou za cíl diskutovat možnosti a napomáhat zefektivnění spolupráce škol a firem v oblasti technického vzdělávání. Současně umožňují navazovat kontakty mezi zástupci obou sfér. Toto setkání své poslání bezesporu naplnilo a přispělo tak k dalšímu propojení technického vzdělávání s firemní praxí.

Dana Dvořáková, Mladá Boleslav

dana.dvorakova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 150733
Datum: 24. 06. 2015
Rubrika: Servis / Vzdělávání
Autor:
Firmy
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Související články
Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit