Témata
Reklama

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to konkrétní Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání a Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Datum zahájení realizace bylo 1. října 2014 a ukončení je plánováno na 31. července 2015.

Reklama
Reklama
Praktický trénink učitelů na ČVUT Praha s využitím místních laboratoří mechatroniky

Do projektu je zapojeno celkem sedm škol z Ústeckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Konkrétně se jedná o Vyšší odbornou školu a Střední školu Varnsdorf, Střední školu stavební a technickou Ústí nad Labem, Gymnázium a Střední odbornou školu Podbořany. Z Jihočeského kraje je do projektu zapojena pouze jedna škola, a to Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, a z Jihomoravského kraje celkem tři školy, konkrétně Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov a Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno.

Výuka funkčních modulů mechatroniky v SŠST Ústí nad Labem

Všeobecným cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, podpora navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování. Mezi další cíle patří například zvyšovat klíčové kompetence žáků a učitelů za pomoci odborníků z praxe, seznamovat žáky a učitele ve školách a ve firmách s novými technologiemi a pracovními postupy (samozřejmostí jsou nové postupy a trendy v oboru mechatronika), napomáhat zvýšení motivace žáků, jejich zájmů o studijní obor i formou nákupu výukových pomůcek (trenažérů) a v neposlední řadě přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu.

Čtyři klíčové aktivity

Cílů projektu je dosahováno realizací čtyř klíčových aktivit (KA):

V první šlo o Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu mechatronika. Cílem této aktivity, jež byla realizována od října 2014 do března 2015, bylo dosažení takové úrovně znalostí a dovedností pedagogických pracovníků na zapojených školách, aby byli schopni co nejlépe reflektovat praktické požadavky strojírenských podniků na odbornost mechaniků a techniků a vést „Střediska praxe“ na školách. Jednalo se o rozvoj praktických dovedností 23 pedagogů se zaměřením na trénink učitelů na VŠ technických s využitím jejich laboratoří mechatroniky (dva dny – ČVUT Praha – 1 skupina, UJP Ústí n. Labem – 1 skupina), dále pak na odbornou praktickou výuku učitelů u zaměstnavatelů (1 den, 2 skupiny) a praktickou výuku používání nakoupeného SW a HW (4 dny u vybraného dodavatele zařízení k výuce mechatroniky pro školy).Druhou klíčovou aktivitou je Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu mechatronika (praktické vyučování). Cílem této aktivity, jež je realizována od října 2014 do června 2015, bylo vytvoření „středisek praxe“ pro praktickou výuku žáků na partnerských školách. Cílovou skupinou této KA byli žáci 3. a 4. ročníků šk. r. 2014/2015 ze sedmi zapojených partnerských škol s výukou mechatroniky. Jednalo se celkem o 264 žáků. Vlastními „středisky praxe“ byly realizovány takové aktivity, které doplňují praxi žáků u zaměstnavatelů. Výstupy těchto středisek jsou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reálných potřeb zaměstnavatelů.

Třetí klíčovou aktivitou je Příprava výcvikových materiálů pro střediska praxe ve spolupráci se zaměstnavateli realizovaná v termínu leden a červenec 2015. Cílem této KA, která nyní vrcholí, je příprava výcvikových materiálů (tréninkové příklady a testy) potřebných pro výuku žáků ve střediscích praxe na partnerských školách, a to ve spolupráci se zaměstnavateli a supervizorem. Učitelé jsou zapojeni jako odborní zaměstnanci realizačního týmu. Společně se podílejí na zpracování výcvikových materiálů především ve vazbě na konzultace s odborníky z praxe, kteří vstupují do výuky a dále s odborníky z řad dodavatelů výukových trenažerů tak, aby byl naplněn základní cíl – co nejvíce přiblížit žákovi reálné postupy výroby u zaměstnavatelů. V rámci této KA byl 16. června 2015 realizován jednodenní odborný seminář, jehož se účastnilo 23 učitelů ze sedmi zapojených škol a zaměstnavatelé, u nichž probíhala praktická výuka. Při společném setkání v Praze si předali nabyté zkušenosti a vytipovali další potřebnou spolupráci, která povede k propojení škol s podnikovou praxí.


Praktická výuka pedagogů středních odborných škol a učilišt probíhala místními odborníky ve Škoda Machine Tool.

Čtvrtou, závěrečnou klíčovou aktivitou je Analýza možností praktické výuky ve strojírenství – mechatronice. V rámci této KA realizované od dubna 2015 do července 2015 je zpracovávána analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování ve strojírenských oborech se zaměřením na mechatroniku v regionech, z nichž pocházejí cílové skupiny (podle zúčastněných škol). Výstupem budou tři předmětné SWOT analýzy zapojených škol v Jihomoravském, Jihočeském a Ústeckém kraji.

Dílčí plnění klíčových aktivit

Cíle všech výše uvedených aktivit se daří naplňovat. Na půdě ČVUT v Praze a UJEP v Ústí nad Labem proběhl praktický trénink učitelů. Také ve firmách Šmeral Brno, a. s., TOS Varnsdorf, a. s., TOS Kuřim-OS, a. s., Škoda Machine Tool, a. s., a Kovosvit MAS, a. s., se prováděla odborná praktická výuka učitelů a žáků. Firma Festo, s. r. o., dodala výukové zařízení a zajistila školení funkčních modulů mechatroniky na zapojených školách. Školy zapojené do projektu získaly dovednosti z oboru a vybudovaly zázemí pro kvalitní výuku. Vznikla střediska praxe, ve kterých se ve výuce aplikují získané znalosti učitelů, vznikají nové výukové materiály a žáci procházejí praktickým tréninkem.

Průběžná SWOT analýza odhalila jeho silné stránky:

• projekt má kvalitní zastoupení ze strany škol i ze strany podniků;
• projekt má zajímavý výstup pro zapojené školy, podniky i učitele;
• škola získá nová výuková vybavení;
• škola se má čím prezentovat;
• škola není zatížena administrací projektu.

Naopak jako slabé stránky projektu bylo uvedeno:

• je na krátké časové období;
• nelze jej v daném roce uplatnit do změny učebních osnov;
• škola má omezené možnosti s uvolňováním učitelů;
• nakoupené vybavení je menšího technického rozsahu, chybí některé prvky.

Mezi příležitosti pak SWOT analýza uvedla, že projekt „nastartuje“ novou aktivitu školy – škola se může „pochlubit“ a učitelé mají větší znalosti, které přenesou na žáky. Naopak hrozby jsou spatřovány v riziku, že projekt nebude dokončen a škola nebude zařízení používat.

Ing. Irena Macková

Svaz strojírenské technologie

mackova@sst.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 150724
Datum: 24. 06. 2015
Rubrika: Servis / Vzdělávání
Autor:
Firmy
Související články
Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Související články
Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ptejte se, říkám studentům před každou přednáškou

Prof. Ing. Petr Vavřín DrSc., byl na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu oceněn zlatou medailí za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy a uveden tak do Síně slávy strojařů časopisu MM Průmyslové spektrum. Stalo se tak v roce, kdy právě prof. Vavřín zahajoval na MSV již osmý ročník doprovodné konference, jíž je po celou dobu odborným garantem, Vize automatizace - Digitální továrna. Vize je součástí či nezbytnou podmínkou inovačního myšlení a inovace jsou nezbytným motorem komerčního úspěchu průmyslového podnikání.

Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit