Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nový zákon o odpadech a povinnosti producentů odpadů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Ekologie

Nový zákon o odpadech a povinnosti producentů odpadů

Od 1. ledna 2002 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a je to již třetí zákonná úprava v oblasti odpadového hospodářství od roku 1991.

V porovnání s platností např. zákona o vodách (1973 - 2001) je zřejmé, že častá novela právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství nepřispívá k právní jistotě povinných subjektů, kterým jsou zákonem ukládány povinnosti. Proto se v tomto článku zaměříme na povinnosti původců odpadů (tedy těch podnikajících subjektů, při jejichž činnosti vznikají odpady), a to zejména průmyslových podniků. Přitom si všimneme zejména povinností nových.

Vznik a využití odpadů

V zákoně je každému zakotvena povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich nebezpečné vlastnosti a jejich množství minimalizovat (§ 10). Toto opatření má motivovat k zavádění takových technologií výrob, které maximálně šetří životní prostředí. Pokud odpad vznikl, je původce povinen jej zařazovat podle druhu a kategorie (§ 5 a 6), postup při tomto zatřiďování odpadů bude podrobněji popsán v prováděcím předpisu k zákonu (vyhláška Ministerstva životního prostředí, tzv. Katalog odpadů). Dále je jasně stanovena hierarchie nakládání s již vzniklými odpady, což je třeba mít vždy na paměti, pokud zajišťujete nebo rozhodujete o nakládání s odpady v podniku. Přednost má vždy využití odpadu (tedy např. recyklace) před odstraněním odpadů (prostá likvidace) s tím, že materiálové využití má přednost před využitím energetickým (např. spalováním odpadů s využitím energie). Na úplném konci řetězce stojí jako poslední možnost uložení odpadů na skládku (§ 11 a 12).

Nakládání s odpady a jejich předávání

Základní povinností původce/producenta odpadů je zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které předává k využití nebo odstranění jiné specializované firmě, smí předat jenom tomu, kdo je provozovatelem zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, popř. též ke sběru nebo výkupu odpadů. Původce je povinen si zjistit, zda ten, komu předává odpady, je k jejich převzetí oprávněn podle zákona o odpadech. Povinnost se týká všech odpadů, nikoliv pouze nebezpečných. Oprávnění k převzetí odpadů prokáže firma nejenom živnostenským oprávněním, ale zejména souhlasem příslušného okresního nebo krajského úřadu. Tato povinnost je nová a klade na producenta odpadů větší zodpovědnost za další nakládání s odpady až do konečného odstranění. Za porušení této povinnosti uloží Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1 000 000 Kč (§ 66).
Dále je původce povinen zejména shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením nebo únikem, ale také umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a poskytovat pravdivé informace související s nakládáním s odpady. Pokud původce ukládá odpady na skládku, musí za to kromě ceny platit i poplatky stanovené zákonem o odpadech.

Odpadový hospodář

Původci odpadů, kteří vyprodukovali nebo nakládali v letech 2000 a 2001 (ostatní pak vždy pokud za uplynulé dva roky) s více než 100 tunami nebezpečných odpadů ročně, musí určit "odpadového hospodáře" (§ 15), a to do 31. 3. 2002. Splnění limitu k této povinnosti se zjistí z celoroční evidence odpadů (hlášení o produkci odpadů za příslušné roky). Nově zaváděná funkce odpadového hospodáře, který firmě zodpovídá za řádné nakládání s odpady, má být obdobou podnikového vodohospodáře či energetika. Odpadový hospodář nemusí být zaměstnancem firmy, ale musí splňovat kvalifikační předpoklady a smí tuto funkci vykonávat maximálně pro pět původců či pět samostatných provozoven.

Plán odpadového hospodářství původce

Novinkou je též zpracování Plánu odpadového hospodářství původce, pokud produkuje více než 10 tun nebezpečných odpadů nebo 1000x více nebezpečných odpadů než ostatního odpadu. Plán se zpracovává na období nejméně 5 let a musí být v souladu s krajským plánem. Ten budou kraje vyhlašovat krajskou vyhláškou (po vyhlášení celorepublikového plánu) v průběhu roku 2004. Původci své plány zpracují do jednoho roku od vydání krajské vyhlášky a kopii zašlou příslušnému kraji k vyjádření. Pokud kraj bude mít připomínky, sdělí je do 2 měsíců od doručení. Plán je pro původce závazným pro jeho činnost a obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, podmínky pro splnění stanovených cílů a pro průběžnou kontrolu odpadového hospodářství. Další podrobnosti budou stanoveny ve vyhlášce MŽP.

Zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů

Pro provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů je nutný souhlas příslušného kraje (§ 14). Za taková zařízení se považují zařízení nebo místa k předúpravě odpadů (např. lisování, dotřiďování odpadů) a dále též místa nebo objekty ke skladování odpadů před jejich využitím nebo odstraněním. Tento souhlas se opět týká všech odpadů, nejenom odpadů nebezpečných. Souhlasy vydané podle stávajícího zákona mají platnost do konce roku 2003 (pak automaticky ztrácejí platnost) a pro zařízení, která zatím souhlasu nepodléhala, je nutné získat souhlas s provozem do konce roku 2002. Výjimku tvoří ta zařízení, která nejsou určena k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, ale lze v nich využívat ty odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Například sklárna, která využije do výroby skleněné střepy, tedy odpadní sklo, nemusí žádat o souhlas s provozem sklárny jako zařízení k využívání odpadů podle zákona o odpadech.

Průběžná evidence

Všichni původci jsou povinni vést o produkci jednotlivých druhů odpadů a řádných způsobech nakládání s nimi průběžnou evidenci. Tu vedou i všechny povinné osoby bez rozdílu množství či druhu odpadu - každá produkce nebo nakládání s odpadem musí být zaznamenány v průběžné evidenci. Způsob a náležitosti vedení průběžné evidence budou uvedeny ve vyhlášce MŽP. V případě nepřetržitého vzniku odpadů se produkce zapisuje v týdenních intervalech a při periodickém svozu komunálního odpadu se produkce zapisuje v měsíčních intervalech. Dále je specifikováno, kdo z původců a oprávněných osob podléhá ohlašovací povinnosti. To znamená, že průběžnou evidenci vedou všichni, ale zasílat okresnímu úřadu hlášení do 15. 2. za uplynulý rok mají pouze ti, kdo produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo více než 50 t ostatních odpadů za rok. Evidenci je nutno archivovat 5 let. Nově je zakotvena v zákoně poskytovat údaje pravdivé a úplné.
Povinností provozovatelů zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů včetně zařízení, která nemusí mít souhlas k provozování podle tohoto zákona (viz výše), je zasílat údaje o těchto zařízeních okresnímu úřadu. Údaje se musí zaslat vždy do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu, nebo u zařízení k 1. 1. 2002 již provozovaných do 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2002.Tato povinnost je tedy jednorázová, údaje se nezasílají každý rok.

Speciální povinnosti

Dále jsou v zákoně o odpadech stanoveny speciální povinnosti pro nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, která mohou znamenat ohrožení pro životní prostředí. Jsou to:
a) PCB (polychlorované bifenyly);
b) odpadní oleje;
c) baterie a akumulátory;
d) kaly z čistíren odpadních vod;
e) odpady z výroby oxidu titaničitého;
f) odpady azbestu;
g) autovraky.
Vlastníci (držitelé) PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, zajistit jejich odstranění. Získávání PCB z jiných látek za účelem jejich opětovného použití je zakázáno. Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni označovat tato zařízení včetně objektů, kde jsou tato zařízení umístěna, způsobem stanoveným vyhláškou MŽP. Provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci nesmějí tato zařízení doplňovat. Do doby vyřazení z provozu mohou tato zařízení pouze udržovat tak, aby PCB, které jsou v nich obsaženy, vyhovovaly technickým normám, aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně.
Pro ostatní vyjmenované odpady jsou též stanoveny obdobně speciální povinnosti.

Povinnost zpětného odběru

Také je pro výrobce nebo dovozce některých výrobků od 1. 1. 2003 stanovena povinnost bezúplatného zpětného odběru.
Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
a) minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků;
b) elektrické akumulátory;
c) galvanické články a baterie;
d) výbojky a zářivky;
e) pneumatiky;
f) chladničky používané v domácnostech.
Jak vyplývá z výše uvedeného, je producentům a dalším povinným osobám stanovena řada povinností a zpřísňujících ustanovení jak při produkování odpadů, tak při nakládání s nimi včetně předávání odpadů jiným osobám. Je proto nezbytné, aby průmyslové podniky sledovaly změny v právních předpisech a včas na ně reagovaly, aby se zbytečně nevystavovaly sankcím.

Další články

Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: