Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Tento článek je součástí seriálu:
Právní rizika
Díly
Klára Muchová

Klára Muchová je advokátka se specializací primárně na obchodní transakce, obecné závazkové právo a sporovou agendu. Mezi její klienty patří především velké domácí i mezinárodní společnosti, zkušenosti má také v oblasti poskytování právních služeb start-upům. Během své dosavadní praxe se podílela na řadě významných transakcí ve výši stovek milionů až několika miliard korun. Dobře se orientuje také v pracovním právu, právu informačních a komunikačních technologií a právním servisu pro realitní trh.

Reklama

Akvizice obecně rozdělujeme na tzv. share deal neboli kapitálovou akvizici, při níž dochází k převodu podílů či akcií, a na tzv. asset deal neboli majetkovou akvizici, jejímž předmětem je převod majetku, obchodního závodu nebo jeho části. Výjimkou nejsou ani přeměny společností, typicky fúze, které představují dobrovolné spojení několika společností do jedné. V další části textu se zaměříme na již zmiňovaný share deal.

Motivace k uskutečnění akvizice jsou různé, ať už snaha o urychlení růstu, zvýšení tržeb či zisku, převzetí konkurence, či přístup k novým trhům, produktům nebo technologiím. Prvním krokem je proto nalezení cílové společnosti, po němž následuje oslovení a neformální komunikace ohledně možnosti odkupu.

(Zdroj: Pixabay)

Předsmluvní fáze

Pokud zájem na uskutečnění akvizice přetrvá a souhlasí s ním obě strany, dostávají se do předsmluvní fáze. Jde o první formální krok směřující k uskutečnění akvizice. Typicky dochází k vyhotovení termsheetu, nezávazného souhrnu klíčových podmínek navrhované akvizice. Jako alternativa se v tomto případě používá letter of intent (LOI) vymezující obsah budoucího smluvního závazku mezi stranami, tedy dohoda o společném záměru. Využívaným institutem je v této fázi zejména exkluzivita, která slouží k tomu, aby prodávající po sjednanou dobu (typicky několik měsíců) nenabízel společnost, která je předmětem prodeje, jiným zájemcům a jednal výhradně s druhou smluvní stranou (zájemcem). K podpisu dochází zpravidla po vyjednání základních obrysů akvizice a před zpřístupněním informací.

Důležitým dokumentem je také dohoda o mlčenlivosti. Uzavírá se z důvodu ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství. Obsahuje základní závazky stran, jako povinnost dodržovat mlčenlivost o zpřístupněných informacích, vrátit či zničit důvěrné informace při ukončení spolupráce apod. V předsmluvní fázi je možné upravit také to, kdo ponese náklady akvizice (či v jakém poměru) v případě jejího neuskutečnění.

Reklama
Reklama

Prověrka společnosti

Jakmile jsou dohodnuty základní rysy akvizice, přichází na řadu due diligence neboli prověrka společnosti. Účelem due diligence je důkladně prověřit rizika, možné problémy a aspekty, které mohou mít vliv na fungování společnosti či její hodnotu (současnou i budoucí). Rozsah prověrky se odvíjí od účelu koupě, historie společnosti apod. Prověrka může být jak právní, tak např. daňová či ekonomická. Prodávaná společnost (případně její společník) poskytne druhé straně veškeré dokumenty a informace, které jsou následně posuzovány a vyhodnoceny. Výstupem je zpráva o právní prověrce, která obsahuje nálezy rizik. Právě výsledek právní prověrky může mít na samotnou akvizici zásadní vliv.

Podmínky smlouvy

Pokud je výsledek právní prověrky příznivý, začnou strany vyjednávat o podmínkách smluvní dokumentace. Zásadním dokumentem je rámcová smlouva o převodu podílu (či akcií), která obsahuje zejména základní podmínky transakce jako kupní cenu (či její výpočet) a její vypořádání, prohlášení a záruky stran, jakékoli případné odkládací podmínky, povinnosti stran před či po vypořádání transakce, způsob vypořádání transakce či vymezení smluvních pokut apod. Jde o stěžejní dokument pro celou akvizici, přičemž jeho délka a obsah se může značně lišit (vždy odpovídá konkrétním podmínkám té které akvizice). Na rámcovou smlouvu typicky navazuje smlouva o převodu podílu (či akcií), tzv. SPA.

Reklama

Podpis smlouvy

Jakmile jsou doladěny poslední detaily smluvní dokumentace, nic nebrání tomu, aby se uskutečnil tzv. signing, tedy podpis smluvní dokumentace. Tím však samotná akvizice nekončí a velmi často je nutné splnit tzv. odkládací podmínky, jejichž splnění je podmínkou finálního vypořádání transakce (a tedy převodu). Mezi odkládací podmínky můžeme zařadit povinnost složení kupní ceny do úschovy, zajištění souhlasů určitých osob či ukončení určitých závazků.

Vypořádání

Po splnění odkládacích podmínek následuje vypořádání, tzv. closing. Nutno podotknout, že mezi uzavřením dokumentace a vypořádáním může uplynout doba v řádu měsíců. Jsou-li v den vypořádání splněny veškeré odkládací podmínky, dochází zpravidla k uzavření smlouvy o převodu podílu (či akcií) a výplatě kupní ceny. Tímto dochází k převzetí společnosti a transakce daným v zásadě končí. Výjimkou však může být např. získání veřejnoprávních souhlasů (typicky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).

Kapitálová akvizice v kostce
Akvizice v podobě share deal neboli kapitálová akvizice, znamená převod podílů či akcií. V rámci předsmluvní fáze strany upraví základní obrysy obchodu a typicky také povinnost zachovávat mlčenlivost. Následuje hloubková prověrka společnosti, která kupujícímu odhalí rizika, jež se s převzetím společnosti mohou pojit. Může mít tak zásadní vliv na rozhodnutí kupujícího o tom, zda akvizici vůbec uskutečnit či otevřít jednání o ceně. Následuje uzavření rámcové smlouvy o převodu podílu (či akcií) – na kterou typicky navazuje smlouva o převodu podílu (či akcií) – nebo související dokumentace a její podpis. Následně strany zpravidla splní sjednané odkládací podmínky a transakci finálně vypořádají.

Související články
Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 5:
Plánování a průchod zakázky

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka. Dnes se zaměříme na plánování výroby.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 4. Obchod a poprodejní služby

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe. Dnešní, čtvrtá část je věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka.

Související články
Právní rizika:
Koupě, prodej a servis strojů

Koupě stroje je bezpochyby nezbytným krokem a velkým investičním rozhodnutím každého podnikatele, který chce zvýšit svou produktivitu a rozšířit své podnikání. Na co všechno je však nutno myslet při realizaci takového podnikatelského záměru?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 2. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o vizích a cílech podnikání, o strategii firmy a její užitečnosti pro společnost, a samozřejmě o problematice řízení firem. Dnešní díl se již odehrává v definovaném scénáři, kdy oba dva společně diskutují s pozvanými hosty.

Tentokráte pozvání Petra Karáska přijal Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a nyní technický ředitel společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designér světového renomé. Diskuze ve studiu MM Průmyslového spektra svým tématem navazuje na úvodní rozhovor a zaměřuje se na inovace a vývoj produktu, ale i na zvládnutí úskalí v procesu zavádění inovací ve firmách.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit