Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Tento článek je součástí seriálu:
Právní rizika
Díly
Klára Muchová

Klára Muchová je advokátka se specializací primárně na obchodní transakce, obecné závazkové právo a sporovou agendu. Mezi její klienty patří především velké domácí i mezinárodní společnosti, zkušenosti má také v oblasti poskytování právních služeb start-upům. Během své dosavadní praxe se podílela na řadě významných transakcí ve výši stovek milionů až několika miliard korun. Dobře se orientuje také v pracovním právu, právu informačních a komunikačních technologií a právním servisu pro realitní trh.

Reklama

Akvizice obecně rozdělujeme na tzv. share deal neboli kapitálovou akvizici, při níž dochází k převodu podílů či akcií, a na tzv. asset deal neboli majetkovou akvizici, jejímž předmětem je převod majetku, obchodního závodu nebo jeho části. Výjimkou nejsou ani přeměny společností, typicky fúze, které představují dobrovolné spojení několika společností do jedné. V další části textu se zaměříme na již zmiňovaný share deal.

Motivace k uskutečnění akvizice jsou různé, ať už snaha o urychlení růstu, zvýšení tržeb či zisku, převzetí konkurence, či přístup k novým trhům, produktům nebo technologiím. Prvním krokem je proto nalezení cílové společnosti, po němž následuje oslovení a neformální komunikace ohledně možnosti odkupu.

(Zdroj: Pixabay)

Předsmluvní fáze

Pokud zájem na uskutečnění akvizice přetrvá a souhlasí s ním obě strany, dostávají se do předsmluvní fáze. Jde o první formální krok směřující k uskutečnění akvizice. Typicky dochází k vyhotovení termsheetu, nezávazného souhrnu klíčových podmínek navrhované akvizice. Jako alternativa se v tomto případě používá letter of intent (LOI) vymezující obsah budoucího smluvního závazku mezi stranami, tedy dohoda o společném záměru. Využívaným institutem je v této fázi zejména exkluzivita, která slouží k tomu, aby prodávající po sjednanou dobu (typicky několik měsíců) nenabízel společnost, která je předmětem prodeje, jiným zájemcům a jednal výhradně s druhou smluvní stranou (zájemcem). K podpisu dochází zpravidla po vyjednání základních obrysů akvizice a před zpřístupněním informací.

Důležitým dokumentem je také dohoda o mlčenlivosti. Uzavírá se z důvodu ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství. Obsahuje základní závazky stran, jako povinnost dodržovat mlčenlivost o zpřístupněných informacích, vrátit či zničit důvěrné informace při ukončení spolupráce apod. V předsmluvní fázi je možné upravit také to, kdo ponese náklady akvizice (či v jakém poměru) v případě jejího neuskutečnění.

Reklama
Reklama

Prověrka společnosti

Jakmile jsou dohodnuty základní rysy akvizice, přichází na řadu due diligence neboli prověrka společnosti. Účelem due diligence je důkladně prověřit rizika, možné problémy a aspekty, které mohou mít vliv na fungování společnosti či její hodnotu (současnou i budoucí). Rozsah prověrky se odvíjí od účelu koupě, historie společnosti apod. Prověrka může být jak právní, tak např. daňová či ekonomická. Prodávaná společnost (případně její společník) poskytne druhé straně veškeré dokumenty a informace, které jsou následně posuzovány a vyhodnoceny. Výstupem je zpráva o právní prověrce, která obsahuje nálezy rizik. Právě výsledek právní prověrky může mít na samotnou akvizici zásadní vliv.

Podmínky smlouvy

Pokud je výsledek právní prověrky příznivý, začnou strany vyjednávat o podmínkách smluvní dokumentace. Zásadním dokumentem je rámcová smlouva o převodu podílu (či akcií), která obsahuje zejména základní podmínky transakce jako kupní cenu (či její výpočet) a její vypořádání, prohlášení a záruky stran, jakékoli případné odkládací podmínky, povinnosti stran před či po vypořádání transakce, způsob vypořádání transakce či vymezení smluvních pokut apod. Jde o stěžejní dokument pro celou akvizici, přičemž jeho délka a obsah se může značně lišit (vždy odpovídá konkrétním podmínkám té které akvizice). Na rámcovou smlouvu typicky navazuje smlouva o převodu podílu (či akcií), tzv. SPA.

Reklama

Podpis smlouvy

Jakmile jsou doladěny poslední detaily smluvní dokumentace, nic nebrání tomu, aby se uskutečnil tzv. signing, tedy podpis smluvní dokumentace. Tím však samotná akvizice nekončí a velmi často je nutné splnit tzv. odkládací podmínky, jejichž splnění je podmínkou finálního vypořádání transakce (a tedy převodu). Mezi odkládací podmínky můžeme zařadit povinnost složení kupní ceny do úschovy, zajištění souhlasů určitých osob či ukončení určitých závazků.

Vypořádání

Po splnění odkládacích podmínek následuje vypořádání, tzv. closing. Nutno podotknout, že mezi uzavřením dokumentace a vypořádáním může uplynout doba v řádu měsíců. Jsou-li v den vypořádání splněny veškeré odkládací podmínky, dochází zpravidla k uzavření smlouvy o převodu podílu (či akcií) a výplatě kupní ceny. Tímto dochází k převzetí společnosti a transakce daným v zásadě končí. Výjimkou však může být např. získání veřejnoprávních souhlasů (typicky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).

Kapitálová akvizice v kostce
Akvizice v podobě share deal neboli kapitálová akvizice, znamená převod podílů či akcií. V rámci předsmluvní fáze strany upraví základní obrysy obchodu a typicky také povinnost zachovávat mlčenlivost. Následuje hloubková prověrka společnosti, která kupujícímu odhalí rizika, jež se s převzetím společnosti mohou pojit. Může mít tak zásadní vliv na rozhodnutí kupujícího o tom, zda akvizici vůbec uskutečnit či otevřít jednání o ceně. Následuje uzavření rámcové smlouvy o převodu podílu (či akcií) – na kterou typicky navazuje smlouva o převodu podílu (či akcií) – nebo související dokumentace a její podpis. Následně strany zpravidla splní sjednané odkládací podmínky a transakci finálně vypořádají.

Související články
Právní rizika: Podmínky Incoterms a jejich praktické využití

Incoterms (zkratka z anglického názvu INternational COmmercial TERMS) jsou souborem aktuálně celkem jedenácti obchodních pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži, která definují podmínky dodávek zboží zejména v mezinárodních obchodních transakcích.

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Právní rizika: Specifika zahraničního obchodu

Expanze na zahraniční trhy je logickým krokem českých podnikatelů, kterým český trh nevytváří odpovídající příležitosti k dalšímu růstu jejich byznysu či kterým z jakýchkoliv důvodů nedává prostor pro umístění jejich zboží či služeb.

Právní rizika:
Koupě, prodej a servis strojů

Koupě stroje je bezpochyby nezbytným krokem a velkým investičním rozhodnutím každého podnikatele, který chce zvýšit svou produktivitu a rozšířit své podnikání. Na co všechno je však nutno myslet při realizaci takového podnikatelského záměru?

Právní rizika: Pojištění rizik zakázek

Bez ohledu na obor podnikání lze říci, že každá přijatá zakázka se pojí s určitými riziky. Ta se samozřejmě obor od oboru liší, a proto je obtížné najít univerzální řešení, které pokryje veškerá rizika, jež mohou být velice různá. Hrozí poškození výrobního stroje, pracovní úraz zaměstnance, únik odpadních látek do vodního toku, výpadek na straně poddodavatele apod.

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit