Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Marie Timoščuková

Advokátka se specializací primárně na pracovní právo. Má bohaté zkušenosti s poskytováním právního servisu společnostem napříč odvětvími, a to jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Mezi její další specializace patří smluvní a sporová agenda.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a svou právnickou kariéru odstartovala ještě během studií jako právní asistentka v renomované kanceláři Císař, Češka, Smutný, advokátní kancelář. Poté nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře Tomaier Legal, kde své praktické znalosti rozšířila o oblast trestního práva. Kromě trestně-právní agendy se věnovala také agendě smluvní a korporátní.

Po ukončení magisterského studia v roce 2017 nastoupila jako koncipientka do nově vznikající advokátní kanceláře k.law a jako jeden z prvních členů měla možnost podílet se na jejím postupném budování. Dnes kancelář poskytuje komplexní právní služby korporátním i privátním klientům. Mezi klíčové specializace týmu zhruba 20 odborníků patří soudní a rozhodčí řízení, fúze a akvizice, stavebnictví a nemovitosti. Marie Timoščuková zde od ledna 2021 působí na pozici advokátky a zaměřuje se primárně na pracovní právo. Pro široké spektrum korporátních klientů poskytuje servis především v oblasti přípravy pracovně-právních dokumentů a řešení vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Dále se věnuje také smluvní a sporové agendě. V březnu roku 2022 se advokátní kancelář přejmenovala na endors. Nový název vychází z anglického výrazu endorsement (podpora), lépe vyjadřuje hodnoty, na kterých advokátní kancelář stojí, a zároveň symbolizuje její dynamický rozvoj a také energii, empatii a erudici, kterou klientům přináší.

Reklama

Za úhradu pokuty uložené za přestupek (spočívající v umožnění výkonu nelegální práce) totiž ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, anebo byla prostředníkem.(2)

Jde o institut tzv. ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce, se kterým se lze v praxi setkat nejtypičtěji v případech, kdy uzavřete smlouvu o dílo se svým klientem, jakožto objednatelem, s tím, že určité služby, činnosti, práce apod. zajistíte prostřednictvím subdodavatele. Ten však cizince zaměstnává takto nelegálně.

Nelegální prací se pro účely tohoto ručení za úhradu pokuty rozumí výlučně práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky.(3)

Zdroj: Pixabay

Kdy ručení vzniká

V případě, že osoba odpovědná za nelegální zaměstnávání cizinců (subdodavatel) z jakéhokoliv důvodu není schopná jí pravomocně uloženou pokutu zaplatit nebo je na ní pokuta nevymahatelná, je pak tuto pokutu povinen zaplatit ručitel (odběratel plnění od subdodavatele).

Je ale nutné si uvědomit, že ručení nevzniká automaticky. Zaprvé se skutečně musí jednat pouze o pokutu uloženou za umožnění výkonu nelegální práce cizinci bez platného pobytového oprávnění a zadruhé ručení vzniká pouze v případě, že odběratel o nelegální práci věděl, nebo při vynaložení náležité péče vědět měl a mohl, čímž se rozumí, že vynaložil veškerou náležitou péči, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

Reklama
Reklama

Postup správních orgánů při určení ručitele

O tom, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem, vydává Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce (dále jen „inspekce práce“), který o původním uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni, rozhodnutí ve správním řízení, které lze zahájit z úřední moci nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek.

Předmětem dokazování v samotném řízení o určení ručení je pak již výše zmíněná skutečnost, zda osoby, kterých se ručení může dotknout, o nelegální práci věděly či vědět měly a mohly. Tedy ten, kdo bude tvrdit, že není ručitelem a ručení vzniknout nemohlo, musí doložit takové důkazní prostředky, které prokazují, že nevěděl o tom, že subdodavatel umožňuje cizincům výkon práce bez platného oprávnění k pobytu na území ČR, anebo že o tom ani při vynaložení náležité péče vědět nemohl ani neměl.

„Inspekce práce může pokutu neuhrazenou subdodavatelem vymáhat po odběrateli i přes to, že odběratel se de facto žádného přestupku nedopustil,“ upozorňuje advokátka Marie Timoščuková.
(Zdroj: endors)

Ačkoliv takto formulovaný požadavek na určení ručení zní spíše příznivě pro odběratele, v praxi bohužel zpravidla nebude vůbec jednoduché prokázat, že odběratel o nelegální práci nevěděl, a tím spíše, že o ní vědět ani nemohl a neměl.

Pokud po zhodnocení všech zjištěných skutečností dospěje inspekce práce k závěru, že ručení u odběratele služeb vzniklo, vydá deklaratorní rozhodnutí o určení ručení, a odběratel je tak ručitelem za pokutu uloženou subdodavateli, který cizince nelegálně zaměstnával. Inspekce práce je pak oprávněna subdodavatelem neuhrazenou pokutu vymáhat po odběrateli i přes to, že odběratel se de facto žádného přestupku nedopustil.

Co kromě pokuty může ručitel dále hradit?

Zaměstnavatel, kterému byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, je kromě uhrazení pokuty také povinen cizinci uhradit dlužnou odměnu, včetně nákladů souvisejících se zasláním této odměny do státu cizincova občanství či pobytu. V této souvislosti je zákonem stanovena vyvratitelná právní domněnka, že zaměstnavatel dluží cizinci mzdu ve výši základní měsíční sazby minimální mzdy za tři měsíce výkonu práce, pokud není prokázáno jinak.

Platí, že i v tomto rozsahu odběratel nelegální práce (pravomocný ručitel) může ručit za povinnosti zaměstnavatele (subdodavatele), který umožnil výkon nelegální práce, a to při splnění podmínek a postupu vymezených výše.

Reklama

Jak se před pokutou ochránit

Na závěr nezbývá než doporučit, aby v této souvislosti byl kladen náležitý důraz na přípravu smluvní dokumentace. V ideálním případě je vhodné tyto „situace“ upravit ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem výslovně a nepodceňovat nastíněná rizika při navazování smluvních vztahů se subdodavateli, kteří při své činnosti využívají zahraniční pracovní síly.

Příslušná smluvní dokumentace by měla zcela jistě obsahovat závazek subdodavatele využívat pouze legálně zaměstnávané cizince, smluvní sankce pro případ porušení tohoto závazku a stanovení odpovědnosti za případné porušení zákona při zaměstnávání cizinců, včetně nákladů s tím spojených. Dále lze též doporučit uložit subdodavateli povinnost předložit kopie pracovních nebo pobytových oprávnění k zaměstnávání cizinců na území České republiky pro účely ať už předběžných, nebo pravidelných kontrol.


Použitá literatura
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 140 odst. 4 písm. f)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 141a odst. 1
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 5 písm. e) bod 3

Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 4. Obchod a poprodejní služby

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe. Dnešní, čtvrtá část je věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 5:
Plánování a průchod zakázky

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka. Dnes se zaměříme na plánování výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Právní rizika:
Koupě, prodej a servis strojů

Koupě stroje je bezpochyby nezbytným krokem a velkým investičním rozhodnutím každého podnikatele, který chce zvýšit svou produktivitu a rozšířit své podnikání. Na co všechno je však nutno myslet při realizaci takového podnikatelského záměru?

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 2. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o vizích a cílech podnikání, o strategii firmy a její užitečnosti pro společnost, a samozřejmě o problematice řízení firem. Dnešní díl se již odehrává v definovaném scénáři, kdy oba dva společně diskutují s pozvanými hosty.

Tentokráte pozvání Petra Karáska přijal Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a nyní technický ředitel společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designér světového renomé. Diskuze ve studiu MM Průmyslového spektra svým tématem navazuje na úvodní rozhovor a zaměřuje se na inovace a vývoj produktu, ale i na zvládnutí úskalí v procesu zavádění inovací ve firmách.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit