Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Tento článek je součástí seriálu:
Právní rizika
Díly
Marie Timoščuková

Advokátka se specializací primárně na pracovní právo. Má bohaté zkušenosti s poskytováním právního servisu společnostem napříč odvětvími, a to jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Mezi její další specializace patří smluvní a sporová agenda.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a svou právnickou kariéru odstartovala ještě během studií jako právní asistentka v renomované kanceláři Císař, Češka, Smutný, advokátní kancelář. Poté nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kanceláře Tomaier Legal, kde své praktické znalosti rozšířila o oblast trestního práva. Kromě trestně-právní agendy se věnovala také agendě smluvní a korporátní.

Po ukončení magisterského studia v roce 2017 nastoupila jako koncipientka do nově vznikající advokátní kanceláře k.law a jako jeden z prvních členů měla možnost podílet se na jejím postupném budování. Dnes kancelář poskytuje komplexní právní služby korporátním i privátním klientům. Mezi klíčové specializace týmu zhruba 20 odborníků patří soudní a rozhodčí řízení, fúze a akvizice, stavebnictví a nemovitosti. Marie Timoščuková zde od ledna 2021 působí na pozici advokátky a zaměřuje se primárně na pracovní právo. Pro široké spektrum korporátních klientů poskytuje servis především v oblasti přípravy pracovně-právních dokumentů a řešení vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Dále se věnuje také smluvní a sporové agendě. V březnu roku 2022 se advokátní kancelář přejmenovala na endors. Nový název vychází z anglického výrazu endorsement (podpora), lépe vyjadřuje hodnoty, na kterých advokátní kancelář stojí, a zároveň symbolizuje její dynamický rozvoj a také energii, empatii a erudici, kterou klientům přináší.

Reklama

Za úhradu pokuty uložené za přestupek (spočívající v umožnění výkonu nelegální práce) totiž ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, anebo byla prostředníkem.(2)

Jde o institut tzv. ručení za úhradu pokuty uložené při umožnění výkonu nelegální práce, se kterým se lze v praxi setkat nejtypičtěji v případech, kdy uzavřete smlouvu o dílo se svým klientem, jakožto objednatelem, s tím, že určité služby, činnosti, práce apod. zajistíte prostřednictvím subdodavatele. Ten však cizince zaměstnává takto nelegálně.

Nelegální prací se pro účely tohoto ručení za úhradu pokuty rozumí výlučně práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky.(3)

Zdroj: Pixabay

Kdy ručení vzniká

V případě, že osoba odpovědná za nelegální zaměstnávání cizinců (subdodavatel) z jakéhokoliv důvodu není schopná jí pravomocně uloženou pokutu zaplatit nebo je na ní pokuta nevymahatelná, je pak tuto pokutu povinen zaplatit ručitel (odběratel plnění od subdodavatele).

Je ale nutné si uvědomit, že ručení nevzniká automaticky. Zaprvé se skutečně musí jednat pouze o pokutu uloženou za umožnění výkonu nelegální práce cizinci bez platného pobytového oprávnění a zadruhé ručení vzniká pouze v případě, že odběratel o nelegální práci věděl, nebo při vynaložení náležité péče vědět měl a mohl, čímž se rozumí, že vynaložil veškerou náležitou péči, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

Reklama
Reklama

Postup správních orgánů při určení ručitele

O tom, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem, vydává Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce (dále jen „inspekce práce“), který o původním uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni, rozhodnutí ve správním řízení, které lze zahájit z úřední moci nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek.

Předmětem dokazování v samotném řízení o určení ručení je pak již výše zmíněná skutečnost, zda osoby, kterých se ručení může dotknout, o nelegální práci věděly či vědět měly a mohly. Tedy ten, kdo bude tvrdit, že není ručitelem a ručení vzniknout nemohlo, musí doložit takové důkazní prostředky, které prokazují, že nevěděl o tom, že subdodavatel umožňuje cizincům výkon práce bez platného oprávnění k pobytu na území ČR, anebo že o tom ani při vynaložení náležité péče vědět nemohl ani neměl.

„Inspekce práce může pokutu neuhrazenou subdodavatelem vymáhat po odběrateli i přes to, že odběratel se de facto žádného přestupku nedopustil,“ upozorňuje advokátka Marie Timoščuková.
(Zdroj: endors)

Ačkoliv takto formulovaný požadavek na určení ručení zní spíše příznivě pro odběratele, v praxi bohužel zpravidla nebude vůbec jednoduché prokázat, že odběratel o nelegální práci nevěděl, a tím spíše, že o ní vědět ani nemohl a neměl.

Pokud po zhodnocení všech zjištěných skutečností dospěje inspekce práce k závěru, že ručení u odběratele služeb vzniklo, vydá deklaratorní rozhodnutí o určení ručení, a odběratel je tak ručitelem za pokutu uloženou subdodavateli, který cizince nelegálně zaměstnával. Inspekce práce je pak oprávněna subdodavatelem neuhrazenou pokutu vymáhat po odběrateli i přes to, že odběratel se de facto žádného přestupku nedopustil.

Co kromě pokuty může ručitel dále hradit?

Zaměstnavatel, kterému byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, je kromě uhrazení pokuty také povinen cizinci uhradit dlužnou odměnu, včetně nákladů souvisejících se zasláním této odměny do státu cizincova občanství či pobytu. V této souvislosti je zákonem stanovena vyvratitelná právní domněnka, že zaměstnavatel dluží cizinci mzdu ve výši základní měsíční sazby minimální mzdy za tři měsíce výkonu práce, pokud není prokázáno jinak.

Platí, že i v tomto rozsahu odběratel nelegální práce (pravomocný ručitel) může ručit za povinnosti zaměstnavatele (subdodavatele), který umožnil výkon nelegální práce, a to při splnění podmínek a postupu vymezených výše.

Reklama

Jak se před pokutou ochránit

Na závěr nezbývá než doporučit, aby v této souvislosti byl kladen náležitý důraz na přípravu smluvní dokumentace. V ideálním případě je vhodné tyto „situace“ upravit ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem výslovně a nepodceňovat nastíněná rizika při navazování smluvních vztahů se subdodavateli, kteří při své činnosti využívají zahraniční pracovní síly.

Příslušná smluvní dokumentace by měla zcela jistě obsahovat závazek subdodavatele využívat pouze legálně zaměstnávané cizince, smluvní sankce pro případ porušení tohoto závazku a stanovení odpovědnosti za případné porušení zákona při zaměstnávání cizinců, včetně nákladů s tím spojených. Dále lze též doporučit uložit subdodavateli povinnost předložit kopie pracovních nebo pobytových oprávnění k zaměstnávání cizinců na území České republiky pro účely ať už předběžných, nebo pravidelných kontrol.


Použitá literatura
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 140 odst. 4 písm. f)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 141a odst. 1
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 5 písm. e) bod 3

Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Právní rizika: Podmínky Incoterms a jejich praktické využití

Incoterms (zkratka z anglického názvu INternational COmmercial TERMS) jsou souborem aktuálně celkem jedenácti obchodních pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži, která definují podmínky dodávek zboží zejména v mezinárodních obchodních transakcích.

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Právní rizika: Specifika zahraničního obchodu

Expanze na zahraniční trhy je logickým krokem českých podnikatelů, kterým český trh nevytváří odpovídající příležitosti k dalšímu růstu jejich byznysu či kterým z jakýchkoliv důvodů nedává prostor pro umístění jejich zboží či služeb.

Právní rizika:
Koupě, prodej a servis strojů

Koupě stroje je bezpochyby nezbytným krokem a velkým investičním rozhodnutím každého podnikatele, který chce zvýšit svou produktivitu a rozšířit své podnikání. Na co všechno je však nutno myslet při realizaci takového podnikatelského záměru?

Právní rizika: Pojištění rizik zakázek

Bez ohledu na obor podnikání lze říci, že každá přijatá zakázka se pojí s určitými riziky. Ta se samozřejmě obor od oboru liší, a proto je obtížné najít univerzální řešení, které pokryje veškerá rizika, jež mohou být velice různá. Hrozí poškození výrobního stroje, pracovní úraz zaměstnance, únik odpadních látek do vodního toku, výpadek na straně poddodavatele apod.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Príhovor Štefana Kassaya: Spoveď každodenná

Prezident vzdělávací instituce Intercedu, profesor Štefan Kassay, renomovaný podnikatel, vědec a diplomat připravuje pro čtenáře a posluchače strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum své prihovory, ve kterých se snaží upozorňovat na aspekty současného světa. Každý měsíc k vám promlouvá a nabízí vám svůj pohled na dané téma.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit