Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika: Podmínky Incoterms a jejich praktické využití

Incoterms (zkratka z anglického názvu INternational COmmercial TERMS) jsou souborem aktuálně celkem jedenácti obchodních pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži, která definují podmínky dodávek zboží zejména v mezinárodních obchodních transakcích.

Tento článek je součástí seriálu:
Právní rizika
Díly
Michal Kapitán

Michal Kapitán je zkušený advokát se specializací především na oblast práva veřejných zakázek, závazkové právo a problematiku korporátních dluhopisů. 

Mazin Thabet

Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zastává v advokátní kanceláři endors  pozici právního asistenta.

Reklama

První vydání Incoterms se datuje do roku 1936. Následně docházelo k průběžným revizím a aktualizacím až k aktuálně nejnovějšímu vydání Incoterms 2020.

Povaha podmínek Incoterms

Incoterms nemají povahu závazné mezinárodní ani vnitrostátní právní normy. Jejich použití je tak podmíněno ujednáním stran (prodávajícího a kupujícího), pokud jde o jejich aplikaci. Typicky se tak stává přímo v těle kupní smlouvy.

Jednotlivé dodací doložky Incoterms pak nejsou v zásadě nic jiného než kód, na který strany odkážou. Kód se vždy skládá ze tří různých písmen, za nimiž se skrývají určitá pravidla. Tato pravidla se týkají práv, povinností a rizik jednotlivých stran obchodu, jako je například způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, otázka rozložení nákladů či přechodu rizik souvisejících se zbožím z prodávajícího na kupujícího. Co už však Incoterms neupravují, jsou otázky kupní ceny, kvality dodávaného zboží, převodu vlastnictví, způsobu řešení sporů, určení rozhodného práva nebo otázky důsledků porušení smlouvy (typicky sankce či ukončení smlouvy).

(Zdroj: Pixabay)

Při sjednávání doložek Incoterms se přitom v praxi odkazuje nejen na konkrétní kód charakterizující danou doložku, ale i na konkrétní verzi Incoterms (např. Incoterms 2020), aby se předešlo nejasnostem, kterou konkrétní verzi Incoterms chtěly strany použít. Vydání nových verzí Incoterms totiž neruší starší (předchozí) verze.

Podmínky Incoterms 2020 lze rozdělit do čtyř základních skupin C, D, E a F podle počátečního písmena jednotlivých kódů. Součástí skupiny C jsou dodací doložky CIF (Cost, Insurance and Freight), CIP (Carriage and Insurance Paid To), CFR (Cost and Freight) a CPT (Carriage Paid To). Součástí skupiny D jsou pak dodací doložky DAP (Delivered at Place), DDP (Delivered Duty Paid) a DPU (Delivered at Place Unloaded). Jediným pravidlem ve skupině E je dodací doložka EXW (Ex Works). Do skupiny F pak náleží doložky FAS (Free Alongside Ship), FCA (Free Carrier) a FOB (Free on Board).

Reklama
Reklama
Reklama

Jednotlivé skupiny, resp. dodací doložky se od sebe liší především mírou práv a povinností, které na sebe přebírá na jedné straně prodávající a na druhé straně kupující. Při jisté míře zobecnění lze konstatovat, že prodávající s malými zkušenostmi se zahraničním obchodem využívají spíše dodací doložky s menším rozsahem svých povinností (typicky EXW či FCA), u velkých zkušených hráčů tomu bývá naopak (typicky DDP).

Některé z podmínek Incoterms 2020 (jmenovitě CFR, CIF, FAS a FOB) jsou pak aplikovatelné výhradně v námořní a vnitrozemské lodní dopravě, zatímco ostatní lze využít plošně pro jakýkoliv způsob dopravy.

Výhody podmínek Incoterms

Silná stránka Incoterms spočívá především v tom, že jejich pravidla jsou široce známa a používána různými subjekty zahraničního obchodu (vývozci, dovozci, dopravci, speditéry, bankami, pojišťovnami a jinými subjekty). Využívání podmínek Incoterms tak odstraňuje nejasnosti nebo nesrovnalosti v kupních a přepravních smlouvách specifických pro danou zemi. Prostřednictvím podmínek Incoterms dosahují smluvní partneři (kupující a prodávající) mezinárodně jednotného výkladu některých práv a povinností, čímž lze efektivně předcházet nedorozuměním a právním sporům. Prodávající a kupující tak tímto způsobem mohou snadno identifikovat a řídit náklady a závazky spojené s přepravou zboží mezi zdrojovým místem a místem dodání. Tato univerzálnost je také důvodem, proč se využívání podmínek Incoterms setkalo s vysokým mezinárodním uznáním.

Příklady nejvyužívanějších podmínek Incoterms 2020

EXW – Ex Works (česky Ze závodu):
Kupující přebírá téměř všechny náklady a rizika během celého procesu přepravy. Jediným úkolem prodávajícího je zajistit, aby měl kupující zboží k dispozici v prostorách prodávajícího anebo na jiném určeném místě. O všechno ostatní se musí již postarat kupující sám (včetně naložení zboží).

DAP – Delivered At Place (česky Dodáno v místě)
Prodávající hradí náklady a nese riziko přepravy zboží na dohodnutou adresu. Zboží se považuje za doručené, když je na adrese dodání a je připraveno k vyložení.

DDP – Delivered Duty Paid (česky Dodáno, clo placeno)
Prodávající přebírá téměř veškerou odpovědnost za celý proces přepravy. Hradí veškeré náklady a nese rizika spojená s přepravou zboží na dohodnutou adresu. Prodávající také zajistí, aby bylo zboží připraveno k vyložení, splní vývozní a dovozní povinnosti a zaplatí případné clo.

Závěr

Doložky Incoterms jsou bezesporu užitečná věc. Před inkorporováním doložky Incoterms do kupní smlouvy však musí strany dobře zvážit, zda konkrétní doložka splňuje všechna jejich očekávání a potřeby. Tím spíše, že zájmy prodávajícího nejsou stejné jako zájmy kupujícího. Použití konkrétní doložky Incoterms je tak determinováno postavením stran (prodávající nebo kupující), jejich primárními zájmy (chci ušetřit, nebo mít naopak jistotu), jejich zkušenostmi se zahraničním obchodem, mírou vzájemné znalosti a důvěry, finančními zdroji, způsobem přepravy či charakteristikou země původu nebo cílové země.

Závěrem si dovolíme konstatovat, že přestože jsou doložky Incoterms určeny především pro mezinárodní obchod, stávají se stále běžnějším nástrojem smluvní regulace i ve vnitrostátním obchodě.


Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Právní rizika: Specifika zahraničního obchodu

Expanze na zahraniční trhy je logickým krokem českých podnikatelů, kterým český trh nevytváří odpovídající příležitosti k dalšímu růstu jejich byznysu či kterým z jakýchkoliv důvodů nedává prostor pro umístění jejich zboží či služeb.

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Související články
Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Od polorozpadlého pivovaru ke kultovní značce

Stanislav Bernard je nepřehlédnutelný člověk nejen v oboru pivařství. Nejen svou výškou, ale svými názory a tím, jak se Rodinný pivovar Bernard, kterého je čtvrtinovým vlastníkem, prezentuje navenek. Billboardové kampaně, kde stál na stráži proti europivu, jsou snad každému známé.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Očekáváme hospodářský růst i v roce 2018? Ptáme se Miroslava Singera

Světové a české ekonomice se daří. Podle Miroslava Singera se jedná o normální stav, který přichází po hospodářské krizi před deseti lety. Podle jeho slov nemusíme mít obavu ani ze skepse některých ekonomů, kteří prognózují další velkou hospodářskou krizi. Miroslav Singer je optimistou věřícím v další růst i prosperitu českých firem, kterým radí využít situace nenormálně levných peněz.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit