Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika:
Koupě, prodej a servis strojů

Koupě stroje je bezpochyby nezbytným krokem a velkým investičním rozhodnutím každého podnikatele, který chce zvýšit svou produktivitu a rozšířit své podnikání. Na co všechno je však nutno myslet při realizaci takového podnikatelského záměru?

Petr Motyčka

Zkušený advokát se specializací primárně na trestní právo, problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a soudní spory. Bohaté zkušenosti má především s případy v oblasti majetkové trestné činnosti. Mezi jeho další specializace patří obchodní, správní a insolvenční právo a aktivně se věnuje také publikační činnosti.
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. První zkušenosti z praxe získal během studií jako právní asistent v advokátní kanceláři bpv Braun Partners. Následně několik let působil jako advokátní koncipient v kanceláři Toman, Devátý & partneři, kde se zaměřoval především na oblast trestního práva a soudních sporů. Necelé dva roky se pak věnoval převážně obchodním sporům v advokátní kanceláři BBH, kde se z advokátního koncipienta stal advokátem.
Později znovu nastoupil do kanceláře Toman & partneři, kde se již jako advokát specializoval na soudní spory, trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Bohaté zkušenosti má například s případy trestního stíhání spojeného se solárními elektrárnami.
V dubnu 2022 se stal partnerem v advokátní kanceláři endors (dříve k.law). Mezi klíčové specializace týmu zhruba 20 odborníků kanceláře dnes patří soudní a rozhodčí řízení, fúze a akvizice, stavebnictví či nemovitosti. Hlavním úkolem Petra Motyčky je vést a rozvíjet nově založený tým zaměřený na poskytování komplexních a vysoce kvalitních služeb v oblasti trestního práva pro fyzické osoby i korporátní klientelu. Zaměřit se hodlá také na problematiku programů trestněprávní compliance firem.

Reklama

Realizace této investice bude typicky probíhat prostřednictvím kupní smlouvy (případně smlouvy o dílo) s určitými specifiky, která je vhodné do kupní smlouvy zakomponovat pro tento konkrétní předmět plnění.

Kromě obecných podstatných náležitostí kupní smlouvy (jako jsou dohoda na předmětu koupě a kupní cena) je určitě při koupi stroje užitečné, aby už v samotné kupní smlouvě byly zakomponovány i další, vedlejší závazky prodávajícího k provedení instalace stroje s příslušenstvím, uvedení stroje do provozu a zaškolení jeho obsluhy (typicky zaměstnance kupujícího).

Samotná kupní cena by tak již měla zahrnovat náklady na dopravu, obal a pojištění předmětu koupě (stroje) až do okamžiku dodání stroje kupujícímu do místa plnění, a dále náklady na uvedení stroje do provozu a též případné zaškolení pracovníků kupujícího v obsluze stroje.

Převzetí předmětu koupě by mělo nastat po provedené kontrole sjednaných technických podmínek stroje, předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návod k obsluze a údržbě, záruční list) a po předání předmětu koupě by měly obě smluvní strany podepsat předávací protokol. Vždy je též vhodné při předání zkontrolovat, zda na stroji nejsou zjevné závady či jiné poškození.

V případě koupě již opotřebeného stroje lze doporučit, aby se kupující v předstihu podrobně seznámil s jeho technickým stavem a ověřil si, zda má opravdu zájem stroj v tomto stavu do svého vlastnictví nabýt.

Zdroj: Pixabay

Odpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost za vady při koupi stroje vzniká prodávajícímu v případě, že v době převzetí stroje kupujícím nebude mít předmět plnění vymíněné vlastnosti. U zjevných vad je nutné právo z vadného plnění uplatnit (tj. reklamovat) bez zbytečného odkladu, zatímco u vad skrytých bez zbytečného odkladu po zjištění takové vady, nejpozději však do dvou let od dodání stroje. Tato lhůta k uplatnění práv z vadného plnění se nicméně dá smluvně modifikovat, přičemž lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi stroje standardně začne běžet dnem podpisu předávacího protokolu.

Záruka za jakost

Od práv z vadného plnění je pak nutné odlišovat záruku za jakost, která kupujícímu garantuje, že stroj bude po určitou dobu (například 24 měsíců) způsobilý k použití pro obvyklé účely nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruku za jakost je však nutno výslovně sjednat v kupní smlouvě, neboť její poskytnutí prodávajícím je čistě dobrovolné.

Z uplatnění záruky za jakost (jakož i práv z vadného plnění) však budou zpravidla vyloučeny všechny závady, které vzniknou neodborným zásahem do předmětu plnění (stroje), nedodržením návodu na obsluhu a údržbu stroje, použitím nevhodných pracovních prostředků, nevhodným a neschváleným používáním, nedodržením podmínky použití originálních náhradních dílů a tak podobně. O tom všem by však měl být kupující prodávajícím samozřejmě poučen.

Reklama
Reklama

Pracovněprávní důsledky

Dále je nutné zmínit, že s koupí stroje jsou spojeny další aspekty související s pracovněprávními povinnostmi zaměstnavatele a s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Jednou ze stěžejních povinností zaměstnavatele je totiž povinnost zvolit vhodné stroje a výrobní zařízení tak, aby je mohli zaměstnanci používat bez ohrožení svého zdraví a bezpečnosti, čímž se rozumí, že stroj a výrobní zařízení jsou vyhovující pro daný účel a také pro stávající pracovní podmínky. V rámci prevence je tak při koupi stroje vhodné, aby konkrétní požadavky kupujícího na bezpečnostní funkce daného stroje byly uvedeny již v kupní smlouvě.

Dalšími způsoby, jak zaměstnavatel dostojí svým pracovněprávním povinnostem, jsou přijímání organizačních opatření vyplývajících z potřeb výroby, instrukce a pokyny zaměstnancům pro obsluhu strojů a též je nutné, aby při práci se strojem byly zaměstnancům k dispozici potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.

V neposlední řadě je vhodné doporučit, aby před koupí stroje byly též zváženy možné dopady užívání stroje na životní prostředí, popř. jeho ostatní nežádoucí vnější účinky (hlučnost, prašnost, nebezpečné látky).

Reklama

Servisní zajištění provozu stroje

Neméně důležitým aspektem koupě stroje je samozřejmě také to, zda je následně udržován v bezpečném a způsobilém stavu k provozu, což může zajistit pouze jeho řádná a pravidelná údržba.

Tato údržba se ve vztahu ke koupi stroje pravidelně rozděluje na závazek prodávajícího/dodavatele stroje poskytovat:

• pravidelnou servisní plánovanou údržbu stroje v rámci záruční doby za jakost, která by měla být poskytnuta prodávajícím bezplatně (tj. nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika);

• pravidelnou servisní plánovanou údržbu stroje po konci záruční doby za jakost;

• opravy stroje pro potřeby provozu (mimo pravidelné údržby stroje), tj. v případech náhodné poruchy stroje.

Po každém servisním úkonu, ale i pravidelné údržbě, je určitě vhodné vyhotovit protokol, ve kterém budou uvedeny veškeré provedené práce, včetně použitých náhradních dílů, a také přesný zjištěný stav stroje, a tento protokol by si měl kupující/provozovatel stroje v písemné podobě uschovat.

Závěr

Závěrem je možné shrnout, že koupě stroje může být pro podnikatele velmi významným okamžikem v rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti. Je ale vždy nutné dbát na to, aby tato investice byla podložena vhodným nastavením smluvní dokumentace, ať již ve vztahu k samotné koupi, nebo servisnímu zajištění provozu stroje, a také přijetím vhodných opatření v rámci provozu a obsluhy stroje zaměstnanci. V opačném případě by se z na první pohled slibné investice mohla stát spíše starost a velmi drahá obtíž.

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Související články
Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 5:
Plánování a průchod zakázky

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka. Dnes se zaměříme na plánování výroby.

Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 4. Obchod a poprodejní služby

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe. Dnešní, čtvrtá část je věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Trendy a výhledy v oblasti české technické normalizace

90 let, které v roce 2012 slaví technická normalizace v českých zemích, skýtá velikou příležitost nejen pro bilancování let minulých, ale dává také skvělou možnost k zamyšlení se nad budoucím směřováním technické normalizace v České republice a k formulování priorit pro další období.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Pojištění pro řízení rizik strojírenských firem

Strojírenství je velmi široký obor, který má v Česku dlouhodobou tradici. Nachází se u nás podniky zabývající se výrobou obrovských součástí lodních motorů i ty, které vyrábějí součásti velmi jemné mechaniky a elektroniky. Naprosto specifickou oblastí strojírenství je pak automobilový průmysl.

Malé, leč dobré změny

V lednu vstoupil v účinnost nový občanský zákoník. Měl větší vliv na financování strojů a zařízení? A jak se za poslední roky vyvíjel tento trh z pohledu leasingové firmy? Nejen o tom jsme hovořili s ředitelem útvaru Rozvoje produktů, procesů a marketingu ČSOB Leasing Petrem Neuvirthem.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit