Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika: Specifika zahraničního obchodu

Expanze na zahraniční trhy je logickým krokem českých podnikatelů, kterým český trh nevytváří odpovídající příležitosti k dalšímu růstu jejich byznysu či kterým z jakýchkoliv důvodů nedává prostor pro umístění jejich zboží či služeb.

Tento článek je součástí seriálu:
Právní rizika
Díly
Michal Kapitán

Michal Kapitán je zkušený advokát se specializací především na oblast práva veřejných zakázek, závazkové právo a problematiku korporátních dluhopisů. 

František Boščík

Právní asistent v advokátní kanceláři endors

Reklama

Jaké hlavní rozdíly jsou pro zahraniční obchod specifické, a na co si tedy dát pozor či čeho si být vědom?

Obchod v rámci EU je snazší

V rámci EU funguje zjednodušený režim na základě principu vzájemného uznávání, který v praxi povoluje prodej určitého zboží ve všech členských státech EU v případě, že se již v souladu se zákonem prodává v jednom členském státě EU. Podobný systém funguje při povoleních, certifikacích, odborných kvalifikacích atd.

Evropská celní unie, jejímiž členy jsou i Turecko, Andorra, San Marino a Monako, rovněž usnadňuje vstup na zahraniční trh tím, že při vývozu zboží mezi členskými státy této unie není třeba platit cla a zdržovat export dlouhým celním řízením.

Podnikání mimo EU

Vstup na trhy nečlenských států EU je zpravidla složitější. Jako první je nutné získat patřičná povolení, a to zaprvé ke vstupu do země a zadruhé k samotné činnosti. Zásadně jde o pracovní či investorské vízum a o tamní obdobu živnostenského oprávnění, případně koncesi. Následně je třeba provést zápis do rejstříku, mnohdy se také zaregistrovat u obchodní komory či podobného orgánu, a získat daňové identifikační číslo. To je však pouze obecná poučka, specifika se liší u každé země.

I samotná legalita prodeje určitého zboží či poskytování služeb se mezi právními řády různých zemí může lišit, a často i liší. Může se jednat například o povolený obsah určité látky, o zboží jako takové, o způsob jeho prodeje atp.

Zdroj: Pixabay

Je nutné si rovněž ohlídat, zda se k dané činnosti vztahují povolení. Většina zemí má svou obdobu koncesí v rámci živnostenského oprávnění, které jsou však mnohdy na jiné činnosti než v České republice. Odlišné podmínky se také mohou vztahovat na vyžadovanou míru vzdělání.

Neuniverzálními jsou také ochranné známky, patenty a průmyslové vzory registrované u vnitrostátních orgánů. Je tedy nutné zkontrolovat, zda např. obchodní firma společnosti expandující do určité země není již v této zemi zaregistrována.

Smlouvy se zahraničním partnerem

V případě vstupu na trh zprostředkovaně, formou smlouvy, je velice důležité dbát určitých specifických náležitostí smlouvy. Vezměme si za příklad smlouvu uzavíranou mezi českým podnikatelem a jeho obchodním partnerem z jiné země EU.

Sjednejte si rozhodné právo

V prvé řadě je bezpochyby záhodno sjednat si smluvně rozhodné právo pro uzavíranou obchodní smlouvu. Evropské právo v tom stranám nechává zásadně volnou ruku, a povoluje dokonce i volbu práva třetí země. V případě, že si strany rozhodné právo nezvolí, stane se jím právo podpůrně určené podle pravidel evropského práva.

Reklama
Reklama
Reklama

Pozor však na existenci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Ta se s určitými specifiky vztahuje na kupní smlouvy s mezinárodním prvkem. Konkrétně na případy prodeje mezi stranami z různých jurisdikcí, jež jsou vázány onou úmluvou. A stane-li se, že si dotčené strany zvolí rozhodné právo (např. české) a nevyloučí aplikaci zmíněné úmluvy, pak v otázkách, které úmluva sama upravuje, bude mít úmluva přednost i před pravidly práva zvoleného stranami (např. českého).

Řešení případných sporů

Neméně důležité současně je, aby si strany sjednaly, jak budou řešit své případné spory, které jim z obchodní smlouvy vzniknou. Strany si přitom opět zásadně mohou zvolit konkrétní soudy, resp. soudní orgány, které budou případný soudní spor řešit. Vzhledem k rozlišným právním režimům, v nichž strany smlouvy působí, se však velice často uchylují k rozhodčím doložkám, tedy projednání sporu mimo soustavu klasických soudů při rozhodčím soudu či prostřednictvím stranami zvoleného rozhodce či rozhodců.

Jestliže si strany nesjednají, jak budou řešit své případné spory, soud příslušný k řešení takového sporu bude určen opět podle podpůrných pravidel evropského práva.

Reklama

Sporům je lépe předejít

Před podepsáním obchodní smlouvy je rovněž nutné si partnera prověřit, aby informace o jeho kredibilitě, solventnosti, bezúhonnosti a podobných důležitých faktorech byly našemu podnikateli předem známy. Není od věci zapojit lokální experty, kteří s prověřením pomohou.

Mezinárodní prvek v obecné rovině také ztěžuje řešení sporů, je tedy jistě žádoucí se jim vyhnout ještě před tím, než vyvstanou. Pro zjednodušení vymáhání smluv tak lze doporučit zajistit obchod bankovní zárukou, ručením solventní osoby či podobným způsobem.

Odlišnosti zahraničních trhů

Expanze do zahraničí je pro mnoho podnikatelů velice účinným způsobem, jak se posunout na vyšší úroveň, mimo výše uvedené však s sebou nese i další, například daňová, specifika.

Zahraniční trhy, a obzvláště ty mimo EU, se liší kulturně, ekonomicky i právně. Proto neexistuje univerzálně správná cesta a je nutné si před jakýmikoliv kroky zjistit přesné informace, nejlépe prostřednictvím odborníků, a řídit se jimi po celou dobu zahraničního angažmá.

Související články
Právní rizika: Podmínky Incoterms a jejich praktické využití

Incoterms (zkratka z anglického názvu INternational COmmercial TERMS) jsou souborem aktuálně celkem jedenácti obchodních pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži, která definují podmínky dodávek zboží zejména v mezinárodních obchodních transakcích.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Právní rizika: Pojištění rizik zakázek

Bez ohledu na obor podnikání lze říci, že každá přijatá zakázka se pojí s určitými riziky. Ta se samozřejmě obor od oboru liší, a proto je obtížné najít univerzální řešení, které pokryje veškerá rizika, jež mohou být velice různá. Hrozí poškození výrobního stroje, pracovní úraz zaměstnance, únik odpadních látek do vodního toku, výpadek na straně poddodavatele apod.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Promluvy Štefana Kassaye: S novým rokem nové příležitosti

Milý úsměv již z dálky prozrazuje dobrou náladu Janka, mého přítele z dětství. Září radostí, z byť i náhodného setkání. „Štefane, víš, co všechno mě čeká? Tvrdá robota. Počínaje prvním pracovním dnem.“ Řekne mi hned na uvítanou. Jeníček toho má vždy dost na práci. Zlepšovací návrhy, inovace… A navíc, jako představitel podniku, svým dobře míněným posláním oplývá nesmírným zájmem o vše kolem. Chce šířit dobro, a pomáhat lidem realizovat jejich předsevzetí. Není to ale vždy tak jednoduché, vnější svět ovlivňuje ten náš vnitřní. Například, když byl prezentován vládní program, vyslechli jsme různá vyjádření, často i extrémní. Projevoval se určitý osobnostní intelekt. A jak dny plynou, až příliš často odkrývají znova rozdané karty. Do státní ekonomiky pronikají politické názory, a ekonomika je součástí podnikání.

Promluvy Štefana Kassaye: Období ekonomické nestability

Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné, a naopak pro budoucnost nežádoucí, a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 4.
Prezentace nabídky

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit