Témata
Zdroj: Pixabay

Právní rizika: Pojištění rizik zakázek

Bez ohledu na obor podnikání lze říci, že každá přijatá zakázka se pojí s určitými riziky. Ta se samozřejmě obor od oboru liší, a proto je obtížné najít univerzální řešení, které pokryje veškerá rizika, jež mohou být velice různá. Hrozí poškození výrobního stroje, pracovní úraz zaměstnance, únik odpadních látek do vodního toku, výpadek na straně poddodavatele apod.

Tento článek je součástí seriálu:
Právní rizika
Díly
Michal Kubica

Koncipient, advokátní kancelář endors

Michal Kapitán

Michal Kapitán je zkušený advokát se specializací především na oblast práva veřejných zakázek, závazkové právo a problematiku korporátních dluhopisů. 

Reklama

My se v tomto článku ve stručnosti zaměříme na vybrané právní instituty a prostředky, jež umožňují zmírnit rizika spočívající v nezaplacení předmětu zakázky ze strany odběratele.

V takovém případě lze odběratele samozřejmě žalovat a domáhat se vydání rozhodnutí soudu (popř. rozhodčího nálezu, byla-li sjednána rozhodčí doložka), které odběrateli nařídí dlužnou částku zaplatit. Nezaplatí-li odběratel dobrovolně ani na základě takového rozhodnutí, je možné přistoupit k výkonu rozhodnutí (exekuci). Takové řešení je však zpravidla zdlouhavé, nákladné, a navíc také poměrně nejisté, neboť odběratel fakticky nemusí mít na zaplacení finanční prostředky, v důsledku čehož bude výkon rozhodnutí (exekuce) bezvýsledný. Rozhodně se tak vyplatí hledat alternativy.

Ručení

K řešení situace se nabízí možnost již předem využít ručení ručitele, tedy zaručení určité osoby, že v případě, kdy odběratel nezaplatí, uhradí dlužnou částku ručitel. V praxi je ručení využíváno zejména v případě menších společností, kdy ručitelem mohou být například sami společníci, nebo naopak v případě velkých holdingových struktur za dceřiné firmy mohou ručit mateřské nebo sesterské společnosti.

Podmínkou úspěšného obchodu je přiměřená míra jistoty, že odběratel zaplatí dohodnutou cenu. (Zdroj: Pixabay)

Obecně však platí, že solventní a ochotní ručitelé nerostou na stromech a nezúčastněné třetí osoby se do jakéhokoliv ručení nepohrnou. Navíc ani ručitel není stoprocentní zárukou uhrazení ceny za zakázku, neboť také on se může dostat do finančních problémů. Úspěšnost domožení se dlužné částky z ručení totiž z podstaty věci závisí na solventnosti samotného ručitele.

Zálohová platba a garance

Přestože nejde o zajišťovací instituty v pravém slova smyslu, preventivním řešením nezaplacení zakázky může být dále zálohová platba (tedy platba za zakázku předem), a to jak v plné, tak částečné výši, popřípadě složení dopředu sjednané finanční či jiné garance, která neslouží přímo k uhrazení kupní ceny, ale tuto úhradu zajišťuje, a to tak, že pokud odběratel cenu dodavateli nezaplatí, dodavatel bude oprávněn čerpat právě tuto garanci, v opačném případě po uhrazení ceny za zakázku garanci odběrateli zase vrátí.

Ať již jde o klasickou zálohovou platbu, nebo o zmiňovanou garanci, můžeme se v závislosti na rizikovosti zakázky setkat zase s neochotou na druhé straně. Ostatně i dodavatel může zakázku nedodat nebo se ocitnout ve finančních problémech, s čímž je spojeno riziko, že odběratel již nikdy neuvidí ani své předem složené finanční prostředky, popř. garanci, ani předmět zakázky.

Reklama
Reklama
Reklama

Zástavní právo

Zejména v případě větších či dlouhodobějších projektů stojí za uvážení rovněž využití smluvního zástavního práva. Jeho podstatou je uzavření zástavní smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem, na jejímž základě je k určité věci (v praxi často nemovité) ve vlastnictví odběratele či jiné osoby zřízeno ve prospěch dodavatele zástavní právo. To umožňuje dodavateli (jako zástavnímu věřiteli) v případě, že odběratel neuhradí své závazky vůči němu, zástavní právo vykonat, tedy obvykle zpeněžit předmětnou zástavu a výtěžek z prodeje odpovídající ceně, která mu měla být zaplacena, si ponechat. Jde tedy o další způsob získání finančních prostředků ve výši ceny za zakázku, neuhradí-li ji odběratel dobrovolně.

Bankovní záruka a akreditiv

Alternativním způsobem získání finančních prostředků je také bankovní záruka. Tou je zjednodušeně řečeno písemné prohlášení vystavené bankou, která se v záruční listině zaváže, že v případě, kdy odběratel neuhradí dodavateli sjednanou cenu, vyplatí banka dodavateli za splnění předem definovaných podmínek finanční prostředky až do sjednané výše (sjednávané tak, aby pokryly výši ceny za zakázku) místo něj.

Obdobným institutem jako bankovní záruka je akreditiv, který také počítá s účastí třetí osoby, nejčastěji rovněž banky, jež se zaváže uhradit určitou sjednanou částku místo odběratele. Oproti bankovní záruce, která nastupuje v případě, že odběratel nesplní svou povinnost zaplatit za předmět zakázky, se však akreditiv sjednává jako primární způsob úhrady ceny.

Reklama

Výhrada vlastnictví

Posledním právním institutem, který blíže představíme, je výhrada vlastnictví v kupní smlouvě. Svou podstatou jde o doložku v rámci smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem, v níž je sjednáno, že předmět zakázky zůstane i po dodání odběrateli ve vlastnictví dodavatele, a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Pokud odběratel kupní cenu neuhradí, může se dodavatel domáhat vydání předmětu zakázky zpět do své dispozice. Má-li však výhrada vlastnického práva působit vůči věřitelům odběratele, musí být sjednána ve formě veřejné listiny (půjde hlavně o notářský zápis), popřípadě v písemné formě s úředně ověřenými podpisy stran. U věcí zapsaných do veřejného seznamu nadto působí vůči třetím osobám jen tehdy, byla-li do tohoto veřejného seznamu zapsána.

Výše uvedenými instituty a prostředky se paleta dostupných řešení, kterými si dodavatel může zajistit zaplacení ceny odběratelem, pochopitelně zcela nevyčerpává. Zmiňme např. zajišťovací převod práva, jehož podstatou je smluvní dočasné převedení práva odběratele či jiné osoby (půjde o vlastnické právo) na dodavatele za účelem zajištění dluhu odběratele k úhradě kupní ceny dodavateli.

V praxi obchodního styku pak pojištění rizik zakázek není často ničím jiným než pečlivým vážením mezi mírou rizikovosti zakázky na straně jedné a časem a náklady potřebnými k pojištění rizik na straně druhé.


Související články
O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Právní rizika: Specifika zahraničního obchodu

Expanze na zahraniční trhy je logickým krokem českých podnikatelů, kterým český trh nevytváří odpovídající příležitosti k dalšímu růstu jejich byznysu či kterým z jakýchkoliv důvodů nedává prostor pro umístění jejich zboží či služeb.

Právní rizika: Podmínky Incoterms a jejich praktické využití

Incoterms (zkratka z anglického názvu INternational COmmercial TERMS) jsou souborem aktuálně celkem jedenácti obchodních pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži, která definují podmínky dodávek zboží zejména v mezinárodních obchodních transakcích.

Právní rizika: Kapitálová akvizice společnosti

Pod pojmem akvizice si lze nejčastěji představit převzetí určitého majetku, obvykle obchodní společnosti (nebo její části), které může mít formu přátelskou i nepřátelskou. Akvizice je proces, jenž má několik fází. Žádnou z nich byste neměli podcenit, abyste se vyhnuli následným problémům.

Právní rizika:
Koupě, prodej a servis strojů

Koupě stroje je bezpochyby nezbytným krokem a velkým investičním rozhodnutím každého podnikatele, který chce zvýšit svou produktivitu a rozšířit své podnikání. Na co všechno je však nutno myslet při realizaci takového podnikatelského záměru?

Právní rizika:
Ručení za pokutu při nelegální práci

Všem zaměstnavatelům je bezpochyby jasné, že v případě umožnění výkonu nelegální práce cizincům se dopouštějí nelegálního zaměstnávání a riskují, že jim inspekce práce udělí pokutu, jejíž dolní hranice je stanovena na 50 000 Kč a horní hranice může dosahovat až výše 10 000 000 Kč.(1) Málokdo ale již ví, že i v případě odebírání služeb, činností, prací a podobně od subdodavatele, který nelegálně zaměstnává cizince, můžete být jakožto odběratel tohoto plnění od subdodavatele postižen za uvedený přestupek.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit