Témata
Reklama

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly
„Největší novinkou určitě bude rozšířená míra podpory pro rodinné firmy, kterou jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,“ říká Jiří Jirásek. (Zdroj: ČMZRB)

MM: Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla loni malým a středním podnikům podporu za 16,2 miliardy korun. To je zřejmě opravdu rekordní číslo…

J. Jirásek:
Ano, v loňském roce jsme ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů poskytli podnikatelům historicky nejvyšší objem podpory – 16,3 mld. Kč – a pomohli jsme tak profinancovat 6 164 projektů. Rekordní objem poskytnuté podpory z roku 2018 jsme tak překonali o 30 %! Důvodů, proč zaznamenáváme dlouhodobý nárůst poptávky po našich produktech, je několik. Úkolem naší banky je působit proticyklicky, což znamená, že klíčovou úlohu by měla sehrávat právě v době, kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. A navzdory tomu, jaká je situace na trhu, podnikatelé potřebují inovovat výrobní procesy, aby posílili konkurenceschopnost. Pokud tedy mají možnost pro růst využít zvýhodněné financování, a usnadnit tak cestu svého rozvoje, udělají to. Navíc v loňském roce jsme díky novým programům, jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky, rozšířili nabídku podpory, a tím i škálu podnikatelů, kteří ji mohou využít. Letos bychom, jak předpokládám, mohli dosáhnout obdobných výsledků jako v roce loňském.

MM: Které typy projektů byly vloni podpořeny v nejvyšším počtu?

J. Jirásek
: Přes 80 % objemu poskytnuté podpory získali podnikatelé ve formě záruk za bankovní úvěry pro své provozní či investiční potřeby. Nejčastěji pro pořízení zásob, materiálu, nebo nového stroje, technologie apod. Zbývající část objemu podpory byla poskytnuta ve formě zvýhodněných úvěrů, kterými byly často financovány inovace ve výrobě, případně rozšiřování či rekonstrukce areálů či projekty vedoucí k úspoře energie.

MM: Které oblasti průmyslu mají o produkty vaší banky největší zájem a proč právě ony?

J. Jirásek:
Největší část objemu podpory směřuje do maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu a stavebnictví. Pokud bychom se ale podívali pouze na podporu poskytnutou ve formě zvýhodněných úvěrů, tak nejvíce prostředků šlo právě do průmyslu, z něho pak největší část do automotive, což kopíruje strukturu naší ekonomiky.

MM: Je nějaký rozdíl ve formě čerpání vaší podpory podle zmíněných oblastí? Nebo lze spíše pozorovat různý přístup třeba podle velikosti firem nebo podle jiného kritéria?

J. Jirásek:
Forma poskytnuté podpory kopíruje povahu jednotlivých oborů podnikání a samozřejmě i velikost firmy. Z povahy věci například podniky, které působí v maloobchodě, více poptávají záruky za provozní úvěry, protože potřebují profinancovat zásoby, které jim po určitou dobu leží na skladě, a vážou tak finanční prostředky. Naopak průmyslové firmy spíše žádají investiční financování, protože potřebují investovat do nových technologií a inovovat výrobu v duchu Průmyslu 4.0, a obstát tak v konkurenčním boji.

Formu poskytnuté podpory ovlivňuje i velikost firmy. Menší podniky z důvodu nedostatku vlastních zdrojů, kterými by zaručily komerční úvěr, poptávají záruky ve větší míře než firmy středně velké. Pro řadu z nich jsou doslova klíčové, protože by jinak nezískaly potřebné finance na další rozvoj, nebo by se mohly dostat do potíží s cash flow. Neznamená to však, že by záruční programy byly produktem určeným pouze malým firmám. Využívají je i firmy střední, většinou v okamžiku, kdy potřebují profinancovat investičně náročnější a rozsáhlejší projekty, třeba rozšíření či kompletní rekonstrukci výrobního areálu apod.

Zajímavý trend jsme zaznamenali u produktů určených k profinancování projektů vedoucích k úspoře energie, protože naši podporu na ně využily ve větší míře malé firmy. I tady však platí, že menší podniky zpravidla realizují projekty méně finančně náročné než ty velké. Nejčastěji jsme jim v roce 2019 pomáhali profinancovat rekonstrukci výrobních areálů, jejichž součástí byla výměna oken, zateplení budovy, instalace nové vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla apod., výměna osvětlení v provozu, pořízení nových energeticky méně náročných strojů a technologií a další.

MM: Vaše produkty, pokud vím, využívají jak velké firmy, tak i podnikatelé s méně než devíti zaměstnanci. Jaký je rozdíl mezi produkty pro firmy takto odlišné velikosti?

J. Jirásek:
Velké firmy u nás mohou čerpat podporu pouze na projekty, které vedou k úspoře energie. To znamená z programu Úspory energie – Energ. A z celkového objemu podpory, který jsme v minulém roce poskytli, na jejich aktivity směřovalo 0,2 %. Naopak 90 % projektů realizovaly malé firmy a z nich téměř polovinu firmy s méně než devíti zaměstnanci. Pro malé a střední podnikatele jsou určeny všechny naše produkty, jejichž cílem je usnadnit cestu k  rozvoji a růstu.

MM: O které konkrétní produkty byl v loňském roce mezi vašimi klienty největší zájem? A předpokládáte, že to letos bude podobné?

J. Jirásek:
Největší objem podpory – 9,5 mld. Kč – jsme poskytli v rámci programu Záruka 2015 až 2023. Další 4 miliardy záruk jsme vystavili z programu Expanze – záruky, který běží teprve od poloviny února 2019. Z úvěrových programů je nejvíce poptávaný Expanze – úvěry. V uplynulém roce jsme v jeho rámci malým a středním podnikatelům poskytli bezúročné úvěry v objemu 2,2 mld. Kč. Což je dvakrát více než v roce 2018.

MM: Jak konkrétně vaše nejžádanější produkty – Expanze a Záruka 2015 až 2023 –firmám pomáhají?

J. Jirásek:
Smyslem našich záručních programů je usnadnit firmám přístup k prostředkům od komerčních bank, a usnadnit tak jejich rozvoj. Především malé firmy mají nedostatek vlastních zdrojů, a mohou tak mít problém získat potřebné finance jak na provoz, tak na investice. A pokud se chtějí rozvíjet a dále růst, bez kapitálu a investic to jde těžko. Program Záruka 2015 až 2023 přináší záruky k úvěrům do 4 milionů korun, zatímco záruka z programu Expanze je poskytována standardně k úvěrům od 4 milionů korun, a tedy pomáhá profinancovat projekty většího rozsahu, jak provozního, tak investičního charakteru.

V rámci programu Expanze – úvěry poskytujeme podnikatelům bezúročné úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu a na část, kterou poskytuje komerční banka či leasingová společnost, poskytujeme finanční příspěvek na úhradu úroků. To znamená, že podnikatel získává prostředky na svůj další rozvoj za velice výhodných podmínek. Navíc poskytujeme možnost odložit splátky, což má pozitivní vliv na cash flow. Cílem tedy je maximálně usnadnit podnikateli jeho rozvoj a pomoci jej stabilizovat v době, kdy investuje a potřebuje se soustředit například na bezproblémové zavedení stroje do výroby, nikoliv na to, aby mu ihned začal vydělávat, aby měl z čeho hradit splátky úvěru.

MM: Jak mají firmy při podání žádosti postupovat a čeho se třeba vyvarovat? Určitě žadatelé dělají i některé chyby, kvůli nimž se jim pak dosažení na vaši pomoc ztíží?

J. Jirásek:
Nejjednodušší je začít návštěvou některé z našich poboček, probrat s obchodními pracovníky podnikatelský záměr a nechat se jimi vést v dalším postupu. Naši zaměstnanci pomáhají podnikatelům s podáním žádosti, kontrolují, zda dodali veškeré podklady. Pak k chybám nedochází. Určitou komplikací však může být, pokud podnikatel přijde až v době, kdy už zahájil realizaci projektu. Proto je dobré začít financování řešit v předstihu.

MM: Mohl byste představit novinky, které jste připravili pro letošní rok?

J. Jirásek:
Největší novinkou určitě bude rozšířená míra podpory pro rodinné firmy, kterou jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podat žádosti o ni bude možné od 1. dubna, již nyní jsou však na našich webových stránkách zveřejněny výzvy k příslušným programům.

MM: To je výborné, protože například v sousedním Německu jsou právě rodinné firmy jedním z nejdůležitějších tvůrců HDP, zatímco u nás tomu tak, k naší škodě, zdaleka není. Jak dlouho jste už o podpoře pro tyto klienty uvažovali a co bylo vaším motivem či inspirací?

J. Jirásek:
Význam rodinných firem pro ekonomiku vnímáme dlouhodobě. Nicméně teprve v okamžiku, kdy byl rodinný podnik definovaný legislativou, jsme mohli začít jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu o rozšířené podpoře. Nutno však dodat, že rodinné firmy podobně jako jiné podnikatele podporujeme dlouhodobě. Nyní jim ale budeme moci nabídnout víc.

MM: Na co konkrétně bude podpora rodinných firem určena a jakým způsobem ji budou moci využívat?

J. Jirásek:
Bezúročný úvěr z programu Expanze budou moci využít na nákup strojů, zařízení, licencí, softwaru, nemovitostí apod. Poskytneme jim jej od 650 tisíc do 60 milionů Kč, s dobou splatnosti až 10 let, včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky. A s příspěvkem na úhradu úroků až do výše 4 milionů na část financování, kterou jim poskytne spolupracující komerční banka či leasingová společnost.

Ve chvíli, kdy rodinné firmě bude chybět dostatek vlastních zdrojů na zaručení investičního úvěru nebo pokud bude potřebovat zafinancovat provozní výdaje, může od naší banky využít záruku z programu Expanze – záruky. Ta jí bude poskytována na úvěry v rozmezí od 1 do 40 milionů Kč, a to až do 80 % jejich výše a s dobou ručení na 12 let.

Vedle Expanze budou moci rodinné firmy využít také program Záruka 2015 až 2023, který jim umožní získat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity související s převodem či prodejem obchodního podílu rodinného podniku, který je zároveň malou či středně velkou firmou. Záruky budou poskytovány až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč, a až na období 8 let.

MM: Můžete uvést jako příklad někoho ze zajímavých loňských klientů?

J. Jirásek:
Projektů, které jsme v loňském roce pomohli profinancovat, je přes 6 tisíc a každý z nich je přínosný, protože pomáhá podnikateli v jeho růstu. Nicméně zajímavý je třeba příběh české rodinné firmy Kama, která se už přes 30 let zaměřuje na výrobu pleteného sportovního zboží. V loňském roce od nás získala bezúročný úvěr z programu Energ na rekonstrukci výrobního areálu v pražském Suchdole. Ta spočívá v rozšíření stávajících prostor, zateplení budovy, výměně osvětlení a využití odpadního tepla vznikajícího při výrobě. Realizace projektu přinese 17% úsporu energie a oproti současnému stavu dojde k poklesu emisí. Naše zvýhodněné financování, které je v rámci tohoto programu určeno výhradně na projekty realizované na území hlavního města Prahy, jí především umožnilo pustit se do projektu, který byl z důvodu náročnosti investice několik let odkládán.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Související články
Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Výzvy pro českou ekonomiku

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Hledáme cíl pro vyřešení krize

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních problémů a újmy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit