Témata

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly
„Největší novinkou určitě bude rozšířená míra podpory pro rodinné firmy, kterou jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,“ říká Jiří Jirásek. (Zdroj: ČMZRB)

MM: Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla loni malým a středním podnikům podporu za 16,2 miliardy korun. To je zřejmě opravdu rekordní číslo…

J. Jirásek:
Ano, v loňském roce jsme ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů poskytli podnikatelům historicky nejvyšší objem podpory – 16,3 mld. Kč – a pomohli jsme tak profinancovat 6 164 projektů. Rekordní objem poskytnuté podpory z roku 2018 jsme tak překonali o 30 %! Důvodů, proč zaznamenáváme dlouhodobý nárůst poptávky po našich produktech, je několik. Úkolem naší banky je působit proticyklicky, což znamená, že klíčovou úlohu by měla sehrávat právě v době, kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. A navzdory tomu, jaká je situace na trhu, podnikatelé potřebují inovovat výrobní procesy, aby posílili konkurenceschopnost. Pokud tedy mají možnost pro růst využít zvýhodněné financování, a usnadnit tak cestu svého rozvoje, udělají to. Navíc v loňském roce jsme díky novým programům, jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky, rozšířili nabídku podpory, a tím i škálu podnikatelů, kteří ji mohou využít. Letos bychom, jak předpokládám, mohli dosáhnout obdobných výsledků jako v roce loňském.

MM: Které typy projektů byly vloni podpořeny v nejvyšším počtu?

J. Jirásek
: Přes 80 % objemu poskytnuté podpory získali podnikatelé ve formě záruk za bankovní úvěry pro své provozní či investiční potřeby. Nejčastěji pro pořízení zásob, materiálu, nebo nového stroje, technologie apod. Zbývající část objemu podpory byla poskytnuta ve formě zvýhodněných úvěrů, kterými byly často financovány inovace ve výrobě, případně rozšiřování či rekonstrukce areálů či projekty vedoucí k úspoře energie.

MM: Které oblasti průmyslu mají o produkty vaší banky největší zájem a proč právě ony?

J. Jirásek:
Největší část objemu podpory směřuje do maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu a stavebnictví. Pokud bychom se ale podívali pouze na podporu poskytnutou ve formě zvýhodněných úvěrů, tak nejvíce prostředků šlo právě do průmyslu, z něho pak největší část do automotive, což kopíruje strukturu naší ekonomiky.

MM: Je nějaký rozdíl ve formě čerpání vaší podpory podle zmíněných oblastí? Nebo lze spíše pozorovat různý přístup třeba podle velikosti firem nebo podle jiného kritéria?

J. Jirásek:
Forma poskytnuté podpory kopíruje povahu jednotlivých oborů podnikání a samozřejmě i velikost firmy. Z povahy věci například podniky, které působí v maloobchodě, více poptávají záruky za provozní úvěry, protože potřebují profinancovat zásoby, které jim po určitou dobu leží na skladě, a vážou tak finanční prostředky. Naopak průmyslové firmy spíše žádají investiční financování, protože potřebují investovat do nových technologií a inovovat výrobu v duchu Průmyslu 4.0, a obstát tak v konkurenčním boji.

Formu poskytnuté podpory ovlivňuje i velikost firmy. Menší podniky z důvodu nedostatku vlastních zdrojů, kterými by zaručily komerční úvěr, poptávají záruky ve větší míře než firmy středně velké. Pro řadu z nich jsou doslova klíčové, protože by jinak nezískaly potřebné finance na další rozvoj, nebo by se mohly dostat do potíží s cash flow. Neznamená to však, že by záruční programy byly produktem určeným pouze malým firmám. Využívají je i firmy střední, většinou v okamžiku, kdy potřebují profinancovat investičně náročnější a rozsáhlejší projekty, třeba rozšíření či kompletní rekonstrukci výrobního areálu apod.

Zajímavý trend jsme zaznamenali u produktů určených k profinancování projektů vedoucích k úspoře energie, protože naši podporu na ně využily ve větší míře malé firmy. I tady však platí, že menší podniky zpravidla realizují projekty méně finančně náročné než ty velké. Nejčastěji jsme jim v roce 2019 pomáhali profinancovat rekonstrukci výrobních areálů, jejichž součástí byla výměna oken, zateplení budovy, instalace nové vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla apod., výměna osvětlení v provozu, pořízení nových energeticky méně náročných strojů a technologií a další.

MM: Vaše produkty, pokud vím, využívají jak velké firmy, tak i podnikatelé s méně než devíti zaměstnanci. Jaký je rozdíl mezi produkty pro firmy takto odlišné velikosti?

J. Jirásek:
Velké firmy u nás mohou čerpat podporu pouze na projekty, které vedou k úspoře energie. To znamená z programu Úspory energie – Energ. A z celkového objemu podpory, který jsme v minulém roce poskytli, na jejich aktivity směřovalo 0,2 %. Naopak 90 % projektů realizovaly malé firmy a z nich téměř polovinu firmy s méně než devíti zaměstnanci. Pro malé a střední podnikatele jsou určeny všechny naše produkty, jejichž cílem je usnadnit cestu k  rozvoji a růstu.

MM: O které konkrétní produkty byl v loňském roce mezi vašimi klienty největší zájem? A předpokládáte, že to letos bude podobné?

J. Jirásek:
Největší objem podpory – 9,5 mld. Kč – jsme poskytli v rámci programu Záruka 2015 až 2023. Další 4 miliardy záruk jsme vystavili z programu Expanze – záruky, který běží teprve od poloviny února 2019. Z úvěrových programů je nejvíce poptávaný Expanze – úvěry. V uplynulém roce jsme v jeho rámci malým a středním podnikatelům poskytli bezúročné úvěry v objemu 2,2 mld. Kč. Což je dvakrát více než v roce 2018.

MM: Jak konkrétně vaše nejžádanější produkty – Expanze a Záruka 2015 až 2023 –firmám pomáhají?

J. Jirásek:
Smyslem našich záručních programů je usnadnit firmám přístup k prostředkům od komerčních bank, a usnadnit tak jejich rozvoj. Především malé firmy mají nedostatek vlastních zdrojů, a mohou tak mít problém získat potřebné finance jak na provoz, tak na investice. A pokud se chtějí rozvíjet a dále růst, bez kapitálu a investic to jde těžko. Program Záruka 2015 až 2023 přináší záruky k úvěrům do 4 milionů korun, zatímco záruka z programu Expanze je poskytována standardně k úvěrům od 4 milionů korun, a tedy pomáhá profinancovat projekty většího rozsahu, jak provozního, tak investičního charakteru.

V rámci programu Expanze – úvěry poskytujeme podnikatelům bezúročné úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu a na část, kterou poskytuje komerční banka či leasingová společnost, poskytujeme finanční příspěvek na úhradu úroků. To znamená, že podnikatel získává prostředky na svůj další rozvoj za velice výhodných podmínek. Navíc poskytujeme možnost odložit splátky, což má pozitivní vliv na cash flow. Cílem tedy je maximálně usnadnit podnikateli jeho rozvoj a pomoci jej stabilizovat v době, kdy investuje a potřebuje se soustředit například na bezproblémové zavedení stroje do výroby, nikoliv na to, aby mu ihned začal vydělávat, aby měl z čeho hradit splátky úvěru.

MM: Jak mají firmy při podání žádosti postupovat a čeho se třeba vyvarovat? Určitě žadatelé dělají i některé chyby, kvůli nimž se jim pak dosažení na vaši pomoc ztíží?

J. Jirásek:
Nejjednodušší je začít návštěvou některé z našich poboček, probrat s obchodními pracovníky podnikatelský záměr a nechat se jimi vést v dalším postupu. Naši zaměstnanci pomáhají podnikatelům s podáním žádosti, kontrolují, zda dodali veškeré podklady. Pak k chybám nedochází. Určitou komplikací však může být, pokud podnikatel přijde až v době, kdy už zahájil realizaci projektu. Proto je dobré začít financování řešit v předstihu.

MM: Mohl byste představit novinky, které jste připravili pro letošní rok?

J. Jirásek:
Největší novinkou určitě bude rozšířená míra podpory pro rodinné firmy, kterou jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podat žádosti o ni bude možné od 1. dubna, již nyní jsou však na našich webových stránkách zveřejněny výzvy k příslušným programům.

MM: To je výborné, protože například v sousedním Německu jsou právě rodinné firmy jedním z nejdůležitějších tvůrců HDP, zatímco u nás tomu tak, k naší škodě, zdaleka není. Jak dlouho jste už o podpoře pro tyto klienty uvažovali a co bylo vaším motivem či inspirací?

J. Jirásek:
Význam rodinných firem pro ekonomiku vnímáme dlouhodobě. Nicméně teprve v okamžiku, kdy byl rodinný podnik definovaný legislativou, jsme mohli začít jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu o rozšířené podpoře. Nutno však dodat, že rodinné firmy podobně jako jiné podnikatele podporujeme dlouhodobě. Nyní jim ale budeme moci nabídnout víc.

MM: Na co konkrétně bude podpora rodinných firem určena a jakým způsobem ji budou moci využívat?

J. Jirásek:
Bezúročný úvěr z programu Expanze budou moci využít na nákup strojů, zařízení, licencí, softwaru, nemovitostí apod. Poskytneme jim jej od 650 tisíc do 60 milionů Kč, s dobou splatnosti až 10 let, včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky. A s příspěvkem na úhradu úroků až do výše 4 milionů na část financování, kterou jim poskytne spolupracující komerční banka či leasingová společnost.

Ve chvíli, kdy rodinné firmě bude chybět dostatek vlastních zdrojů na zaručení investičního úvěru nebo pokud bude potřebovat zafinancovat provozní výdaje, může od naší banky využít záruku z programu Expanze – záruky. Ta jí bude poskytována na úvěry v rozmezí od 1 do 40 milionů Kč, a to až do 80 % jejich výše a s dobou ručení na 12 let.

Vedle Expanze budou moci rodinné firmy využít také program Záruka 2015 až 2023, který jim umožní získat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity související s převodem či prodejem obchodního podílu rodinného podniku, který je zároveň malou či středně velkou firmou. Záruky budou poskytovány až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč, a až na období 8 let.

MM: Můžete uvést jako příklad někoho ze zajímavých loňských klientů?

J. Jirásek:
Projektů, které jsme v loňském roce pomohli profinancovat, je přes 6 tisíc a každý z nich je přínosný, protože pomáhá podnikateli v jeho růstu. Nicméně zajímavý je třeba příběh české rodinné firmy Kama, která se už přes 30 let zaměřuje na výrobu pleteného sportovního zboží. V loňském roce od nás získala bezúročný úvěr z programu Energ na rekonstrukci výrobního areálu v pražském Suchdole. Ta spočívá v rozšíření stávajících prostor, zateplení budovy, výměně osvětlení a využití odpadního tepla vznikajícího při výrobě. Realizace projektu přinese 17% úsporu energie a oproti současnému stavu dojde k poklesu emisí. Naše zvýhodněné financování, které je v rámci tohoto programu určeno výhradně na projekty realizované na území hlavního města Prahy, jí především umožnilo pustit se do projektu, který byl z důvodu náročnosti investice několik let odkládán.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit