Témata

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Jaké jsou cíle vaší banky a které z nich jsou vašimi prioritami?

J. Jirásek:
Hlavním cílem je napomáhat rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Naše banka se od počátku zaměřuje na poskytování podpory formou finančních nástrojů. Proto usilujeme především o to, abychom byli hlavním partnerem veřejného sektoru pro jejich správu a abychom zpřístupňovali financování projektů přínosných pro ČR, ať už podnikatelského, nebo infrastrukturního charakteru. V neposlední řadě chceme být znalostním centrem v oblasti finančních nástrojů.

MM: Jaká je její historie?


J. Jirásek: Naše banka byla založena v roce 1992 za účelem poskytování podpory malým a středním podnikatelům. Tehdy nabízela zvýhodněné záruky a úvěry a příspěvky na úhradu úroků, které řadě z nich pomohly získat finance k rozjezdu vlastního podnikání. V roce 1997 se její činnost rozšířila o podporu v oblasti bydlení, kdy poskytovala dotace na úhradu úroků k opravě a modernizaci panelových domů. Významně také přispěla při odstraňování povodňových škod.

V roce 2000 zahájila financování rozvojových projektů v oblasti infrastruktury a navázala hlubší spolupráci s evropskými finančními institucemi. Začala se zapojovat do programů EU a čerpat prostředky ze strukturálních fondů, EIB a EIF, jehož se v roce 2017 stala akcionářem. ČMZRB sehrála důležitou úlohu i v období hospodářské recese v letech 2008–2011.

Od roku 2016 plní roli národní rozvojové banky a rozšiřuje spolupráci i s orgány státní správy mimo okruh ministerstev, která vykonávají akcionářská práva. Na konci roku 2017 se pak stala investorem Středoevropského fondu fondů, jehož cílem je podpora rostoucích inovativních firem formou rizikového kapitálu.

„Nabízíme podporu prostřednictvím tzv. finančních nástrojů,“ říká Jiří Jirásek.


MM: Jaké formy pomoci nabízíte a o co je největší zájem?

J. Jirásek: Nabízíme podporu prostřednictvím tzv. finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů, záruk a prostřednictvím naší účasti ve Středoevropském fondu fondů také ve formě kapitálových vstupů. Dlouhodobě je největší zájem o záruky, které poskytujeme ke komerčním úvěrům provozního i investičního charakteru. Především malí podnikatelé se často dostávají do situací, kdy chtějí realizovat zajímavé projekty, ale nedisponují dostatečným majetkem a bez naší záruky by nedosáhli na úvěr.

MM: Kdo všechno patří mezi vaše klienty? Kolika subjektům jste od svého založení již pomohli?


J. Jirásek: V současnosti se zaměřujeme primárně na podporu segmentu malého a středního podnikání a na rozvoj obcí a infrastruktury. V minulosti jsme poskytovali i podporu v oblasti bydlení a v rámci popovodňové pomoci. Od založení do konce roku 2018 banka celkově podpořila 63 028 subjektů, většinou podnikatele.

MM: Kterých projektů z těch, které jste podpořili, si nejvíce vážíte nebo vás výsledek zvlášť těší?

J. Jirásek: Máme radost ze všech projektů, které se zrealizují za využití našich programů. O to víc, když víme, že by projekt jinak nemohl být zrealizován. Rovněž nás těší, máme-li možnost v čase sledovat, jak podnikatel za našeho přispění roste. Například v roce 1993 jsme poskytli záruku k úvěru firmě Flídr, která vznikala a sháněla financování na nákup obráběcího automatu. Postupně jsme jí poskytli další záruky a investiční úvěry, jejichž prostřednictvím financovala pořízení nových technologií a výstavbu výrobního areálu. Z firmy o několika lidech je dnes společnost, která je mj. druhým největším výrobcem rámů hlavových opěr do automobilů v Evropě a stala se významným zaměstnavatelem v obci Široký Důl na Svitavsku.

MM: Jaké máte aktuálně novinky?

J. Jirásek: Vloni jsme v oblasti malého a středního podnikání poskytli největší objem podpory v naší historii – více než 12,5 miliardy Kč. Našimi produkty jsme celkově podpořili 6 060 projektů. V polovině února naše banka spustila nový produkt, program Expanze – záruky, který podnikatelům nabízí bankovní záruky ke komerčním úvěrům provozního či investičního charakteru. Záruku z tohoto programu poskytujeme až do výše 70 % jistiny úvěru, přičemž výše úvěru se musí pohybovat v rozmezí 4–25 mil. Kč. U tzv. zvláštních podporovaných aktivit, např. souvisejících se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu, zpracováním kalamitního dřeva, efektivním využíváním vody v průmyslu nebo výstavbou či rekonstrukcí podnikatelských center, je zvýhodnění ještě větší. V první polovině roku bychom měli spouštět program INFIN, který je určený na podporu pražských inovativních a začínajících podnikatelů, a program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Jeho cílem je snížit rizika investování na rozvojových trzích a přispět k udržitelnému rozvoji.

Od příštího vydání našeho časopisu vám budeme v seriálu případových studií demonstrovat úspěchy firem, jichž dosáhly díky spolupráci s ČMZRB. Tyto příklady dobré praxe mohou být inspirací pro další podnikatelské subjekty při jejich cestě za inovacemi a zvyšováním konkurenceschopnosti.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit