Témata
Reklama

Průmyslové barvy pro nejrůznější aplikace

Přestože se výroba barev podílí na celkové produkci koncernu BASF pouhými 3,5 %, jedná se o největšího výrobce barev na světě. O tom svědčí i fakt, že každý čtvrtý automobil na světě je opatřen barvami této značky.

Novinkou v oblasti průmyslových barev je využití technologie zvané "tinting systém". Tato technologie vychází z principu přimíchávání barevných pigmentů do základní báze na míchacím stroji. Pro tento účel byl vyvinut míchací stroj Modul 16 EEX, který je vybaven softwarem Salcomix. Sestava stroje se skládá z 5 základních částí: disperzoru, PC s uloženými recepturami, mixéru, dalšího PC pro denní, týdenní a měsíční kontroling a tiskárny pro tisk bezpečnostního datového listu a etikety.
Reklama
Reklama
Reklama

Příprava barev

Pro přípravu barvy se používá balená základní báze, která může být buď bílá, nebo transparentní. Balení bází je přizpůsobeno pro využití na míchacím stroji tím, že obaly jsou plněny na 65 % svého objemu. Vlastní příprava barevného odstínu probíhá v disperzoru, kde jsou do plechovky s bází podle zvolené receptury nadávkovány barevné pigmenty. Zásobník stroje obsahuje 16 základních barevných pigmentů, které jsou kontinuálně vmíchávány do základní báze. Míchací zařízení pracuje s přesností 0,01 ml na celkový objem, čímž se dosahuje maximální možné stability a přesnosti odstínů i jejich přesné reprodukovatelnosti. Počítač obsahuje databázi až 200 000 receptur, obsahující firemní odstíny či odstíny podle vzorníků RAL, případně i NSC. Navíc lze vytvořit vlastní originální recepturu.
Po vyjmutí ze stroje se podle druhu a použití barvy doplní odměřená množství plnidla, ředidla apod. a příprava barvy se dokončí v mixéru. Poté se vytiskne bezpečnostní datový list a plechovka s barvou se označí etiketou. Pro přípravu barev na míchacím stroji lze použít plechovky o obsahu od 0,5 do 25 kg.

Použití a vlastnosti barev

Zákazník si může podle požadovaných vlastností nátěru zvolit některý z 11 upotřebitelských cyklů (nátěrových postupů), přičemž pro každý z těchto cyklů jsou pro dobrou orientaci uvedeny jeho přednosti i nevýhody. Nátěrové systémy jsou vhodné pro průmyslová a speciální vozidla, jeřáby, lodě, ocelové konstrukce, různé stroje, plasty, beton, dřevo atd. Pro jednotlivé typy povrchů je připravena škála konvenčních barev jednosložkových či dvousložkových, podle potřeby lze připravit téměř libovolné nátěrové systémy. Jako příklad lze uvést systém PUR řady 729/732, jehož základem je izokyanátová akrylová pryskyřice. Systém je vhodný pro přímou aplikaci na různé povrchy kovů (ocel, galvanická ocel, hliník), plasty apod. Systém lze aplikovat všemi obvyklými způsoby nanášení. Vrstva tloušťky 50 µm schne při teplotě 20 °C během 5 až 15 minut. Dosahované parametry jsou: tuhost 50 až 70 %, lesk 30 až 90°, tvrdost 3+, resp. 4+, venkovní životnost 3+.
Dovozcem průmyslových barev BASF je společnost Autop Bohemia, která zahájila provoz míchacího stroje Modul 16 EEX v Benátkách nad Jizerou a postupně bude zřizovat obchodní zastoupení po celém území České republiky. První již bylo otevřeno v Českých Budějovicích.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10513
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Maskování pro povrchové úpravy

Před mnoha lety, než jsem se začal zabývat povrchovými úpravami a maskováním, jsem netušil, jak komplexní obor to je a co všechno zahrnuje. Problematika je natolik obsáhlá a speciální, že by si zasloužila samostatný studijní obor na univerzitě. Zkusím proto v tomto článku popsat alespoň část svých dosavadních zkušeností a poznatků z mojí univerzity života.

Plazmová předúprava povrchu - povrchová energie versus adheze

V oblasti úprav povrchů materiálů je obecně přijímáno, že povrchová energie je jedno z rozhodujících kritérií pro adhezi nátěrových hmot, barev, lepidel nebo speciálních povlaků. Čím vyšší je povrchová energie, tím lepší by měla být přilnavost. Na základě získaných výsledků z oblasti předúpravy povrchu plazmatem nebo ionizací však nebyla prokázána přímá korelace mezi volnou povrchovou energií materiálů povrchově upravených různými technologiemi a výslednou adhezí nátěrové hmoty nebo lepidla.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Čištění energetických zařízení

Vnitřní povrchy otopných a chladicích systémů jsou během svého provozu postupně pokrývány, vlivem chemických a fyzikálně chemických reakcí, pevnými úsadami nečistot, minerálů a korozních produktů. Vzniklé látky jsou tepelným izolantem a brání přestupu tepla. To má za následek omezení účinnosti systémů, zvýšení energetických a tlakových ztrát ale i omezení možnosti regulace a celkově snížení účinnosti těchto systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit