Témata
Zdroj: Hestego

Vývoj v oblasti krytování pohybových komponent strojů

Vzhledem k nevlídným podmínkám, které panují v pracovním prostoru obráběcího stroje, je velmi důležité dbát na kvalitu krytování důležitých komponent. Nejčastěji využívané teleskopické kryty jsou hlavní bariérou zabraňující vstupu horkých třísek, abraziva a řezných kapalin do prostoru pohybových mechanismů strojních os. Životnost samotného obráběcího stroje se tak do značné míry odvíjí od kvality utěsnění kritických komponent. Nové materiály třecích a tlumicích prvků, systém odpojení části krytu a inovovaný princip vynuceného pohybu segmentů krytu jsou příkladem inovací v oblasti ochrany vodicích ploch a komponent pohybových os strojů.

Štěpán Fiala


Absolvoval postgraduální studium na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu výrobních strojů a zařízení. Nyní se na zmíněném Ústavu věnuje strojní komunikaci mezi zařízeními, SCADA systémům a IOT hardwaru. Nadále se věnuje řízení zejména hydrostatických servopohonů.

Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V letech 2015-2019 pracoviště vedl. Působí též na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze a na Fraunhofer IWU Dresden. Odborně se zabývá výzkumu a spolupráci s průmyslovými firmami v tématech dynamického chování výrobních strojů, chytrými výrobními stroji a Průmyslem 4.0.

Reklama

Vyškovská společnost Hestego vyvíjí nemalé úsilí v inovaci stávajících řešení teleskopických krytů. Ve spolupráci s výzkumnými organizacemi se orientuje na témata, jako je snížení pasivních odporů třecích elementů, snížení ovlivnění dráhového řízení odpojením části krytu, vývoj nových způsobů vynuceného pohybu segmentů krytu a zvýšení životnosti komponent potlačujících rázy od unášení segmentů krytu s nevázaným pohybem, a to i pro kryty, kde to doposud nebylo běžné. Následující odstavce přibližují výzkum v naznačených oblastech, které firma realizuje v rámci výzkumně-vývojového projektu č. FV30379. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

Teleskopický kryt. (Zdroj: Hestego)

Nové materiály v oblasti třecích a tlumicích prvků

Společnost Hestego spolupracuje v oblasti vývoje nových materiálů tlumičů a třecích prvků s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Teleskopické kryty jsou vybaveny řadou plastových a pružných prvků zajišťujících vedení segmentů krytu, těsnost krytu a tlumení v krajních polohách segmentů při pohybu. Všem oblastem je z pohledu inovací věnována náležitá pozornost, zejména pak oblasti stěračů a tlumičů.

Reklama
Reklama

Při pojezdu teleskopického krytu bez mechanismu vázaného pohybu dochází ke skokové změně síly při nárazu do následujícího segmentu krytu. Jelikož je pro dráhové řízení pohybové osy stroje skok síly rušivým jevem, snahy o potlačení silového rázu jsou na místě. Lemy segmentů sousedících krytů jsou vybavovány takzvanými nízkozdvihovými tlumiči, které v momentě nárazu rozptýlí silovou špičku, a potlačí tak její vliv na regulaci pohonu stroje. V oblasti nízkozdvihových tlumičů je prováděn výzkum povlakování tlumicích prvků, které zajistí nižší nasákavost materiálu kapalinou. V případě, že se buňky materiálu naplní kapalinou, dojde při jeho rychlém stlačení k destrukci vnitřní struktury, a tím i dramatickému snížení životnosti tlumičů. Povlakování zabraňuje pronikání provozních kapalin a vzdušné vlhkosti do struktury tlumiče, a tím výrazně prodlužuje jejich životnost.

Nízkozdvihový tlumič. (Zdroj: Hestego)

V oblasti stíracích prvků byl proveden výzkum vhodných aditiv termoplastického polyuretanu za účelem snížení součinitele tření, zejména za suchého stavu. Vhodnou kombinací aditivních materiálů polyuretanu se podařilo docílit více než pětinásobného snížení koeficientu tření za suchého stavu.

Závislost součinitele tření polyuretanu na použité směsi. (Zdroj: ÚMCH AV CR)

Inovovaný mechanismus vynuceného pohybu segmentů krytu

Společnost Hestego ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení na FS ČVUT v Praze a zdejším výzkumným centrem RCMT vyvinulo modul pro synchronizaci pohybu segmentů krytu, který má nezanedbatelné výhody proti současně využívaným principům. Oproti modulu využívajícímu válečkový řetěz je nový mechanismus s řemenovým převodem výrazně tišší, mechanismus nemá vůle (díky předepnutému stavu řemene) a je podstatně lehčí. Díky zjednodušené konstrukci jsou vynechány podpůrné a vodicí prvky řetězu, čímž je docíleno zmíněného snížení hmotnosti. V určitých aplikacích bude možné nahradit i nůžkové mechanismy, jejichž nevhodné projevy, jako je například trhavý pohyb, inovovaný mechanismus s předepnutým řemenem také eliminuje.

Řemenový vysokorychlostní modul. (Zdroj: Hestego)

Sledování stavu pohybové osy

Za účelem cílené podpory servisního oddělení společnosti Hestego byl vyvinut systém sledování stavu pohybové osy pomocí unifikovaného komunikačního protokolu OPC UA. Společně s partnerem RCMT při ČVUT v Praze testuje prostředek sledování veličin pohybové osy za účelem vyhodnocení takzvané kumulativní ujeté vzdálenosti a silových poměrů v pohonu během referenčních pohybů. Kumulativní ujetá vzdálenost je přímým ukazatelem životnosti třecích prvků, a její sledování tak umožňuje notifikovat obsluhu o potřebě úkonu údržby dle plánu. Vyhodnocováním trendovaných silových poměrů může systém upozornit na výraznou změnu. Ta může souviset s porušením některého ze stěračů, a tím se ztrátou těsnosti. Zároveň lokální instalace takového systému obsahuje dokumentaci krytu, včetně kusovníku a návodu k provozu. Servisní oddělení společnosti Hestego se tak může dopředu připravit na úkon díky konkrétním číslům poškozených dílů identifikovaných uživatelem.

Ukázka obrazovek systému sledování stavu pohybové osy. (Zdroj: ČVUT v Praze)
Reklama

Nová testovací stanice teleskopických krytů

Sledování jakosti výroby a zabíhání vyrobených teleskopických krytů je velmi důležitou přidanou hodnotou produktů společnosti Hestego. Ve spolupráci s partnerem RCMT při ČVUT v Praze vyvinula již druhou testovací stanici teleskopických krytů. Nově vzniklá stanice umožňuje testování a zabíhání teleskopických krytů enormních rozměrů, a díky variabilitě upínacích komponent i speciálních krytů zakázkové výroby. Nová stanice pro potřeby projektu slouží jakožto prostředek sběru dat pro identifikaci modelů pasivních odporů teleskopických krytů. Do budoucna bude sloužit k vyhodnocování třecích sil a ke generování výstupních kontrolních listů teleskopických krytů.

Testovací stanice teleskopických krytů. (Zdroj: Hestego)

Závěr

Společnost Hestego je svým inovativním přístupem ke komponentám teleskopických krytů hodnotným partnerem výrobců strojů, a pomáhá tak čelit složitým výzvám snižování energetické náročnosti, snižování uhlíkové stopy a zavádění digitálních technologií v oblasti údržby a sledování životnosti výrobků.

Související články
Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů

Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které pravděpodobně nejsou na první pohled tak zřetelné. Požadavky na stroje se mění v důsledku postupných proměn světa okolo nás a výrobci strojů na to reagují, aby si zajistili potřebnou konkurenceschopnost.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit