Témata
Reklama

Kontrola kvality je základním kritériem zabezpečení jakosti výrobku, jeho funkčnosti a životnosti. Řízení kvality zahrnuje téměř všechny firemní procesy. Je to především snaha o neustálé zlepšování, jehož výsledkem jsou efektivnější procesy, které vedou ke snižování nákladů a zvyšování produktivity.

Podniky chtějí v dnešní době nabízet produkty a služby, které nejen splňují, ale dokonce i překračují očekávání zákazníků. Zároveň jsou ovšem pod tlakem, aby v zájmu zachování konkurenceschopnosti snižovaly náklady. Komplexní přístup ke zlepšování kvality, který řeší problematiku kvality a nákladové efektivity, nabízí systém managementu kvality podle ISO 9001.

Tento celosvětově nejpopulárnější standard ISO prošel letos svojí revizí. Normy ISO jsou každých pět let přezkoumávány a v případě potřeby revidovány, aby odpovídaly aktuálním požadavkům na podniky.

Reklama
Reklama

Hlavní rozdíly oproti předchozí verzi normy ISO 9001

Nejmarkantnější změnou standardu je jeho nová struktura. Aktuální verze ISO 9001:2015 má nyní celkově stejnou strukturu jako ostatní systémové normy jakosti ISO. Tato tzv. struktura na vysoké úrovni umožňuje uživatelům snadnější orientaci v normách díky sjednoceným názvům kapitol, podkapitol a terminologii. Dokonce i tam, kde je to možné, dochází i ke sjednocení textu různých norem. Změna na obecnější terminologii umožní snazší aplikovatelnost normy (například ohledně výstupů pro zákazníka byl termín „produkt“ používaný v minulosti nahrazen termínem „produkty a služby“). Další významnou aktualizací je důraz na myšlení vycházející z rizik.

Nová verze standardu přináší uživateli řadu výhod:
• klade menší důraz na dokumentaci;
• klade velký důraz na zapojení vedení;
• strukturovaným způsobem pomáhá řešit organizační rizika a příležitosti, používá zjednodušený jazyk, společnou strukturu a termíny, což je obzvláště užitečné pro organizace, které uplatňují řízení podle většího počtu norem systému managementu, jako jsou normy ISO 14001, OHSAS 18001 nebo ISO 27001;
• uplatňuje efektivnější řízení dodavatelského řetězce.

Firmy, které mají systém managementu kvality zaveden, by se měly se změnami detailně seznámit co nejdříve a včas svůj systém aktualizovat. (Ilustrační foto: Pavel Marek)

Přechod na novou verzi normy

Každá organizace je jiná, takže kroky potřebné k přizpůsobení svého systému řízení budou pro každou organizaci specifické. Nicméně je dobré zvážit tento obecný postup:
1. seznámit se s novým vydáním ISO 9001:2015;
2. identifikovat body v rámci organizace, které vyžadují pozornost, aby splňovaly aktuální požadavky normy;
3. vypracovat plán implementace;
4. seznámit s normou všechny osoby, které ovlivňují chod organizace;
5. aktualizovat stávající řízení managementu kvality tak, aby splňovalo požadavky revidované normy.

Pokud má společnost systém řízení podle ISO 9001 již zaveden, je dobré se informovat přímo u jejího certifikačního orgánu na možnosti přechodu na novou verzi normy. Pro upgrade na ISO 9001:2015 mají společnosti tříleté přechodné období, které začalo běžet od data vydání normy – od září 2015. To znamená, že od října 2018 nebude již verze certifikátu ISO 9001:2008 platná.

Optimální možnosti přechodu na novou normu

S ohledem na poměrně dlouhou dobu stanovenou na přechod na novou normu mají firmy na zavedení změn a nových požadavků relativně dost času. Přesto by se organizace, které mají zavedeny systémy managementu kvality, měly se změnami detailně seznámit co nejdříve. Možností je celá řada: rozšířením kvalifikace relevantních pracovníků formou školení (ať už klasických nebo e-learningových), provedení rozdílového (delta) auditu s využitím certifikační autority nebo spolupráce s poradenskými organizacemi. Optimální je systém managementu kvality aktualizovat tak, aby bylo možné přejít na novou normu při recertifikačním auditu, nebo i v průběhu certifikačního cyklu v rámci dozorových auditů. Rozhodně by však organizace neměly nechávat aktualizaci systému až na samý konec přechodného období.

Společnosti s funkčním systémemmanagementu kvality dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků než firmy se zabezpečováním kvality prostřednictvím technické kontroly. Systém managementu kvality se projevuje svými pozitivními účinky jak uvnitř podniku, tak i v jeho okolí. Nejdůležitějším dlouhodobým externím účinkem je stoupající míra spokojenosti a tím i loajality zákazníků. Pozitivní reference spolu s vysokou kvalitou vedou k ochotě zákazníků akceptovat výrobky i při vyšších cenách.

TÜV SÜD Czech

Ing. Eva Kolářová

stefania.recskyova@tuv-sud.cz

www.tuv-sud.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 160413
Datum: 13. 04. 2016
Rubrika: Monotematická příloha / Inovace ve štíhlé výrobě
Autor:
Firmy
Související články
Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Nové hodnocení výzkumných organizací

Poslední rok je jedním z ústředních témat výzkumné komunity konec platnosti metodiky hodnocení výzkumných organizací z roku 2013 a příprava nové metodiky hodnocení tzv. M2017+. Je pravda, že metodika 2013 přinesla výraznou devalvaci aplikovaného výzkumu, hlavně pokud jde o tvorbu aplikovaných výsledků.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Související články
Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Šestý díl našeho seriálu podcastů o kyberbezpečnosti se zabývá okamžikem, kdy obdržíme výsledky analýzy rizik. Na jejich základě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat, zejména, zda neexistují nějaká rizika vytvářející maximální stupeň nebezpečí, na které je třeba reagovat okamžitě. Zjištěná rizika musíme konfrontovat s existujícími bezpečnostními opatřeními a zpracovat tzv. benchmark stavu informační bezpečnosti popisující skutečný stav v porovnání s tím, jak by měly být naplněny požadavky dle principů normy ČSN ISO/IEC 27002 nebo ZKB. S podrobnostmi vás opět seznámí profesor Vladimír Smejkal.

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V pátém podcastu popisuje prof. Smejkal metody hodnocení rizik. Hovoří o hodnocení hrozeb a uvádí jejich příklady, včetně nezbytnosti hrozby a zranitelnosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu. Zmiňuje též vyhodnocení rizik provedené v rámci tzv. matice následků a pravděpodobností a vysvětluje pojmy jako inherentní, reziduální a cílové riziko.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Univerzita Karlova cílí na vyšší spolupráci s firmami

Poprvé v historii byla zvolena do funkce rektorky Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších univerzit v Evropě, žena. Lékařka prof. MUDr. Milena Králíčková v březnu tohoto roku, měsíc po svých 50. narozeninách, převzala mandát. Jejím cílem je poskytovat trhu práce moderního absolventa, větší zapojení studentů do komerční sféry, maximální podpora aplikace vědeckých výsledků do praxe a další úspěšný rozvoj Charles University Innovations Prague, která vznikla za jejího předchůdce prof. Zimy.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit