Témata
Reklama

Aditiva s nanočásticemi a vlastnosti procesních kapalin

Myšlenka, že lze v různých výrobních procesech použít kovoobráběcí kapaliny - Metalworking Fluids (MWF), aby se zajistila kvalita obrobku, snížilo opotřebení nástroje a zvýšila produktivita procesu, je velmi stará. Už Leonardo da Vinci vytvořil několik testovacích sestav umožňujících analýzu tření za různých podmínek.

Jde především o využití dvou základních vlastností kapalin: jejich schopnost odvádět teplo a snižovat tření mazáním. Kromě použití čistých tuků a olejů tvořily rané MWF také směsi vody (která má vyšší koeficient přenosu tepla) a dalších látek pro zlepšení zejména mazacích schopnosti. Ale výsledky současného výzkumu v podobě nanočástic IF-WS2 přináší do problematiky tribologie zcela nový rozměr, který mění zažitá a léty prověřená paradigmata v oblasti tření, mazání a opotřebení. Trvalo 20 let, než se podařilo vyvinout technologie, které umožňují tyto nanočástice vyrábět průmyslově – tedy ve velkém množství a levně. (Pozn. Česká republika tady opět ukazuje svůj nano-potenciál, protože firma Nanotech-Europe, která je zastoupením amerického výrobce pro Evropu a Afriku, sídlí v Brně.)

Volba chemického složení aplikované kapaliny by měla záviset na specifických potřebách a rozsahu aplikace. Dokonce i malé změny složení MWF mohou výrazně ovlivnit jejich výkonnost.

MWF jsou definovány jako kapaliny pro zpracování kovů účastnící se výrobního procesu způsobem, který umožňuje zvýšení produktivity na základě jejich mazacích a chladicích účinků. Podle DIN 51385 jsou klasifikovány na základě jejich složení jako MWF na bázi oleje nebo vody, podle výrobního procesu – řezná kapalina, brusný olej, formovací olej atd., nebo podle množství či funkce užití – zaplavení, MQL (Minimum Quantity Lubrication) atd.

Reklama
Reklama
Reklama

Se sírou a fosforem

S postupem industrializace ve 20. století rostla potřeba MWF s vyšším výkonem. Bylo zjištěno, že přidání látek obsahujících síru a fosfor vede ke zlepšení jejich mazacích schopností. Hnacími silami vývoje bylo letectví a automobilový průmysl.

Kolem 50. let začalo nabývat na významu používání MWF na vodní bázi. Emulze typu olej ve vodě obvykle sestávala z organické části s obsahem lubrikačních látek a z vody, což představovalo první specifický přístup ke kombinaci chlazení a mazání v rámci jedné procesní kapaliny. Kombinace hydrofilních a lipofilních látek v jedné kapalné fázi vyžaduje mimo jiné použití stabilizačních látek –emulgátorů. Výběr emulgačních složek úzce souvisí s vědeckým výzkumem a studiemi týkajícími se některých základních teorií, jako je teorie povrchového napětí, teorie adsorpčního filmu, teorie hydratace a teorie molekulární orientace. Ve stejné době začaly být vlastnosti kapalin na bázi oleje vylepšovány přidáním dalších přísad, které obsahovaly síru, fosfor, chlor nebo bor. Bylo zjištěno, že tyto látky jsou vhodné pro zvýšení mazací schopnosti při vysokém tlaku a také pro prevenci koroze.

Množství dalších přísad

Poptávka po vysoce výkonných MWF zapříčinila použití dalších a dalších tříd aditiv, což vedlo k vysoce komplexním tekutinám s přísadami více než 300 různých látek. V posledních několika desetiletích naštěstí řada předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci omezila používání některých chemikálií. Kromě dodržování právních předpisů je důležitá i ekonomika – dostupnost a náklady na základní tekutinu a přísady kapalin.

V důsledku toho, z environmentálních a ekonomických důvodů, průmysl vyrábějící MWF neustále hledá nové suroviny bez minerálních olejů, které splňují jak zákonné specifikace, tak i technologické požadavky. Tribologické systémy „obrábění“ a „tváření“ jsou charakterizovány povrchy nástroje a obrobku, které se navzájem pohybují spolu s prostředím (MWF), což významně ovlivňuje tribologické podmínky.

Fyzikální a chemické aspekty aplikace MWF.(Zdroj: Nanotech-Europe)

Výkonnost MWF je výsledkem kombinace chemických a fyzikálních jevů a účinků. V praxi se tyto efekty vzájemně překrývají.

Jedním z rozhodujících faktorů mechanismu MWF je pochopení typu interakce kovových povrchů. V roce 1970 byl publikován teoretický koncept týkající se těchto interakcí za přítomnosti přísad obsahujících síru. Nezávisle na typu interakce mohou kovové povrchy a aditivní molekuly vzájemně interagovat pouze na základě těsné fyzické blízkosti. Inter- a intra-molekulární interakce jsou důležité pro schopnost přísad zlepšit funkčnost MWF. Tedy když se aditivní molekula přiblíží ke kovovému povrchu tak, že v určitém bodě klesne minimální vzdálenost mezi molekulou a povrchem pod kritickou mez, což vede ke slabým intermolekulárním interakcím typu van der Waalsových sil.

Rozměry, ve kterých se odehrávají tribologické děje.(Zdroj: Nanotech-Europe)

Moderní doba

O možnosti využití nanočástic v oblasti mazání strojů, opotřebení a tření se ví mnoho let. Už v roce 1992 prof. Reshef Tenne v laboratořích Weizmann Institiut of Science v Izraeli syntetizoval nanočástice IF-WS2 (inorganic fulleren – disulfid wolframu), které dokázaly výrazně zlepšit vlastnosti maziv při standardních i velmi těžkých provozních podmínkách. Během několika dalších let se podařilo najít způsob, jak tyto anorganické nanočástice ve formě fulerenů využitelné jako přísady do maziv vyrábět a stabilizovat v průmyslovém měřítku.

Nanočástice IF-WS2 zlepšující vlastnosti maziv fungují na bázi tzv. cibulového efektu, který si lze představit tak, že nanokuličky mezi třecími plochami fungují jako miniaturní ložiska, a navíc při rozbalování cibulových struktur vytvářejí na povrchu tenkou vrstvu, která zvyšuje jeho kvalitu v místě kontaktu.

TEM snímek sférického IF-WS2 – nanočástic aditiva tvořených soustřednými kroužky.(Zdroj: Nanotech-Europe)Obrázky TEM ukazují, že tyto částice jsou kulovitého tvaru a jsou tvořeny vrstvami soustředných prstenců. Sférické nanočástice IF-WS2 vyvolávají valivé tření při kontaktu a soustředné prstence nanomateriálu se odlupují a usazují na povrchu, aby vytvořily „benevolentní tribolayery“ při extrémním tlaku. Tento kombinovaný účinek tvarových a soustředných prstenců v IF-WS2 byl zkoumán při provozních zkouškách – frézování a broušení.
Výsledky testů pro MWF založené na IF-WS2.(Zdroj: Nanotech-Europe)

Chování procesních kapalin

Jak je na první pohled zřejmé, povrchová úprava obrobku s IF-WS2 je vizuálně přitažlivější ve srovnání s konvenčními procesními kapalinami. Jednou z možností ověření je čtyřkuličkový test, který byl proveden na testovacím zařízení Ducom FBT-3 v souladu s DIN 51350. Závěry se týkají chování procesních kapalin z hlediska extrémního tlaku, tření, tepelné vodivosti a adhezní energie.

Chování IF-WS2 při extrémním tlaku (EP) bylo testováno podle normy postupným zvyšováním zatížení. Tření měřené během odírání nebo průběžné změny zatížení lze nazvat jako „oděrové tření“. Mechanismus odírání a zadírání lze dobře pochopit zachycením teplotního profilu MWF během testu. Tyto profily představují tepelnou kapacitu tekutin nebo tepelnou vodivost při extrémním tlaku.

Adhezní energie tribolayerů (mazacích vrstev) byla stanovena pomocí testovacího standardu ASTM D5183. V tomto standardu se zatížení zvyšovalo v krocích (používá se automatické nakládání v FBT-3). Porucha tribolayerů je představována náhlým skokem třecího momentu – bezpečnostní blokování zabudované v FBT-3 zastavuje test. Celková vstupní energie do selhání se používá k určení adhezní energie tribolayerů.

Zkouška extrémním tlakem na konvenčních MWF (chlorované parafiny) a kapaliny s nanočásticemi IF-WS2 (IW4110F) podle DIN 51350. Porovnání mezi MWF s ohledem na jejich svarové zatížení (A), tření (B) a průběh teploty (C). Zkušební parametry jsou popsány v tabulce (D).(Zdroj: Nanotech-Europe)

Srovnávané kapaliny – konvenční MWF (chlorované parafiny, méně než 50% chloru, C16-20) a IF-WS2 (IW4110F) byly smíchány s vodou v objemovém množství 6 % a 4 %.

Výsledky testů EP podle DIN 51350 jsou uvedeny na obrázku 6. MWF s IF-WS2 vykazovaly vyšší svarové zatížení ve srovnání s konvenčními MWF. Kromě toho použití IF-WS2 mělo za následek nižší tření ve srovnání s konvenčními MWF. Teplotní profily během EP testu ukázaly, že kapalina s IF-WS2 byla schopna udržovat rozhraní chladnější o 15 °C ve srovnání s konvenčními MWF. Adhezní energie IF-WS2 byla přibližně šestkrát vyšší než u vrstvy tvořené chlorovanými parafiny v konvenčních MWF. Ukazuje, že mazání pomocí IF-WS2 je trvanlivější kvůli silnější adhezi tribolayerů.

Zařízení Ducom Four Ball Tester (FBT-3) s automatizovaným systémem a více senzory dokázalo zachytit klíčové metriky výkonu pro IF-WS2 v provozních kapalinách. Zařízení bylo použito ke srovnání extrémního tlaku, oděrového tření, tepelné vodivosti a adhezní energie procesních kapalin. Celkově nám tato laboratorní studie pomohla pochopit mechanismus mazání IF-WS2 používaný v provozních pokusech, které představují operace frézování a broušení. Tyto metalurgické vodní a olejové MWF kapaliny dosahují bezkonkurenční efektivity při obrábění náročných a těžkoobrobitelných materiálů. Jsou šetrné k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Neobsahují chlór, bór, formaldehyd ani zinek.

Zdroje:
(1) Brinksmeier E, et al. Metalworking fluids — Mechanisms and performance. CIRP Annals – Manufacturing Technology (2015),
(2) How to investigate nanoadditives by NIS USA? Written by Global Applications Team, April, 2020
(3) Ing. Olga Křížová, Chematribos, s. r. o. Nanomaziva a jejich praktické aplikace,
(4) Prof. Reshef Tenne, Dr. George Diloyan, Nanotech Industrial Solutions Inc. (NIS)

Leoš Kopecký

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201032
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Firmy
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

MM Podcast: Glosa - Nároková ekonomika

Aplikovaný výzkum musí ekonomiku primárně posouvat k vyšší přidané hodnotě. Je však třeba stávající přístup hodnocení změnit optikou dlouhodobé efektivity a rentability investovaných prostředků, a to jak účelově, tak do místa určení. Mám tím na mysli například tvorbu dopravní, energetické či digitální infrastruktury nebo transformaci hospodářství na nízkouhlíkové. Bez dotací se totiž firmy na zelenou ekonomiku nepřetransformují.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Související články
Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Pokrok hledejme v invenci a odvaze

Pokrok je stav vizuální či předmětný. Nebo se na něj můžeme dívat v rozmezí časového průběhu změn určité entity posuzované v daném okamžiku jako výsledný stav. Pokrok je tedy nasměrování, zaznamenávání vývojové cesty, ale dost často výmluvným způsobem.

Na cestě ke zrození stroje, část 7: Realizace

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Deset zastavení s JK, Fraunhofer & IPA

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Na cestě ke zrození stroje,
část 2: Koncepce

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit