Témata
Reklama

Budoucnost vysokých škol

09. 06. 2011

Ministerstvo školství vypracovalo věcný záměru vysokoškolského zákona. Ten vznikl na základě rozhodnutí vlády jenž učinila z reformy terciálního vzdělávání jednu z pěti hlavních priorit svého volebního období. Věcný návrh vycházející částečně z rakouského a anglického zákona je na stole od konce února 2011 a je možné k němu vznášet připomínky.

Profesor Rudolf Haňka, předsedající  Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání - poradního orgánu Ministerstva školství, byl před dvěma lety tehdejší ministryní školství doktorkou Kopicovou povolán z Cambridge zpět do Čech, aby se podílel na záchraně našeho VŠ a zahájil její reformu. Podle něj je třeba skoncovat s představou, že všechny vysoké školy mají být v zásadě stejné a mohou být řízeny detailním vysokoškolským zákonem. Školy potřebují větší volnost vnitřní organizace, a to takové, která zohlední jejich specifika, aby mohly plně přispět k větší konkurenceschopnosti České republiky ve světě. V opačném případě existuje nebezpečí, že naši nadaní mladí lidé budou odcházet studovat do zahraničí. A aby se mj. vytvořily optimální podmínky pro studenty a jejich pedagogy, vznikl na Ministerstvu školství věcný záměr VŠ zákona a jeho návrh je nyní předkládán akademické obci.

Aktivní VUT

Za tímto účelem se sešlo i mimořádné zasedání Akademicko-průmyslového fóra (APF), které v loňském roce vzniklo na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně za účelem prohloubení spolupráce mezi průmyslovou a akademickou sférou. Že se jedná opravdu o zásadní záležitost, svědčí složení účastníků v čele s rektorem VUT prof. Raisem, jeho dvěma prorektory, děkanem FSI prof. Doupovcem a jeho proděkanem a děkankou Podnikatelské fakulty zastoupenou prof. Ondráčkem na straně jedné a majiteli, generálními a technickými řediteli takových firem, jako je TOS Kuřim-OS, Škoda Machine Tool, Tajmac-ZPS, Žďas, Toshulin, AutoCont, Newtech či Misan, na straně druhé.

Podle děkana FSI profesora Doupovce došlo v posledních dvaceti letech k výrazné proměně našeho vysokého školství, jak v kladném slova smyslu, tak bohužel i v tom negativním. Především je třeba apelovat na obrovský nárůst počtu soukromých vysokých škol, především zaměřených na humanitní vzdělání. Tento fakt má bezesporu na vině odliv zájmu o studium obtížných technických oborů i masifikaci studentů VŠ, takže jejich kvalita jako celku pak logicky klesá. Podle dostupných statistik lze vysledovat masivní růst společenskovědních oborů, a to meziročně o 16 % oproti nárůstu akreditací technických oborů, který v tomto časovém srovnání činí 1 až 2 procenta.

Rektor VUT prof. Rais si myslí, že univerzita je organizace či podnik jako každý jiný. Proto by měla mít prvky manažerského řízení. Na vstupu má veřejné finance, na výstupu pak produkt v podobě absolventa, který se musí uplatnit v silném celosvětovém srovnání - v tržním prostředí. Podle něj je systém řízení VŠ ve věcném návrhu ještě horší než v současném zákoně 111/1998 Sb. Postrádá zde například fakt, že kdo nese zodpovědnost, měl by mít i své pravomoci.

Praxe ať se vyjádří

Zpět však k APF. Celá dopolední diskuse byla čistě v režii zástupců výrobní sféry. Smyslem nebylo sestavit stanoviska VUT, resp. FSI, ale setřídit názory lidí z praxe, kteří jsou skutečnými zákazníky vysokých škol, jež by měly podle předloženého záměru do budoucna fungovat. Všichni zúčastnění se k navrhovaným změnám vyjádřili, své připomínky sestavili a podepsali se pod uvedený seznam osmi připomínek, na které má naše redakce z pozice mediálního partnera exkluzivitu zveřejnění.

Stanovisko představitelů průmyslové a podnikatelské sféry k VNN VŠ zákona

1. Rozdělení VŠ na univerzity a odborné vysoké školy

S tímto níže podepsaní nesouhlasí.

Důvody: Kdo stanoví toto rozdělení, na základě jakého klíče, na základě jakých metrik?  Rozdělení povede k dalšímu prohlubování rozdílů mezi kvalitou jednotlivých VŠ.

2. Správní rada jako orgán VŠ

U tohoto bodu by mělo být zcela jasně precizováno, kdo a podle jakého klíče bude určovat obsazení této rady. Průmyslová sféra má zájem participovat na účasti ve správních radách - z důvodu možnosti ovlivňování kvality studijních programů a jejich absolventů.

3. Studijní programy krátkého cyklu

Účastníci jednání vidí jako nemožné vzdělávat v technických oborech kvalitní studenty v takto krátké době. Na technických školách by měli být studenti vzděláváni v době 3 + 2. Zavedení programu krátkého cyklu odmítáme. Konstatujeme, že pro inženýrské vzdělávání není vhodné jiné než magisterské studium.

4. Agentura pro kvalitu vysokého školství

Existence této agentury stejně jako akreditační komise je nutná. Důležitá je nezávislost na MŠMT a její nestrannost, jakož i vybírání členů této agentury. Do kritérií kvality musí být zahrnuta uplatnitelnost absolventů v praxi. Do kritérií kvality je třeba dále zahrnout i kritéria Evropské komise, např. v rámci projektu mobility, kdy by vybrané vysoké školy měly vedle inženýrského diplomu udílet tzv. Europas, inženýrskou kartu.

5. Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací

Je třeba obdobně klást důraz na praktické hledisko - implementační efekt.

6. Nesouhlasíme s formulací „... podle stejných pravidel bude možné financovat soukromé vysoké školy, pokud to bude ve veřejném zájmu...".

7. Požadujeme zavedení tvůrčí kategorie inženýrství k používaným tvůrčím kategoriím věda a umění v návrhu věcného záměru.

8. Požadujeme, aby byla systémově uvedena tzv. třetí role VŠ, a to poslání ve prospěch společnosti, včetně spolupráce s praxí. Podrobnosti upravit v samostatné části zákona.

Připraveno a podpisy stvrzeno na mimořádném jednání Akademicko-průmyslového fóra, dne 19. 5. 2011 na FSI VUT Brno (5 zástupců VUT v Brně, 8 zástupců strojírenských firem, 2 zástupci RHK Brno, 1 zástupce JIC a 1 zástupce MM Průmyslového spektra).

Závěrem

Je dobře, že se věcný záměr zákona o vysokých školách konečně dostal na program dne. V řadě případů totiž dochází ke změnám celé řady prvků stávajícího zákona 111/1998 Sb., které jsou pozůstatkem změn zavedených za bývalého režimu. Je dobře, že vysoké školy, alespoň v případě APF, oslovují výrobní sféru, aby připomínky formulovaly společně. Pak vznikají takováto relevantní stanoviska. Teď je třeba, aby se jimi začali zabývat i příslušní autoři. Věcný záměr zákona o vysokých školách předloží Ministerstvo školství po diskusi s reprezentací vysokých škol a dalšími aktéry k projednání vládě v listopadu 2011.

Redakce MM Průmyslového spektra před uzávěrkou tohoto vydání obdržela formou tiskové zprávy Stanovisko 27  děkanů technických fakult, kteří jsou v souvislosti s věcným návrhem VŠ zákona znepokojeni možnou ztrátou akademické svobody, snižováním kvality vzdělávání a požadují podporu technického vzdělávání. A proto zakládají Asociaci děkanů technických fakult. Toť vše. Bohužel nic víc, žádné konkrétní připomínky a návrhy nových textací se v prohlášení neobjevují. Trochu málo, nemyslíte? Plné znění Stanoviska naleznete viz. níže.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Stanovisko děkanů technických fakult

Setkání děkanů technických fakult ČR

Praha 17. 5. 2011

Děkani 27 technických fakult se na svém setkání dohodli na stanovisku:

 • Pozorně sledujeme situaci českého vysokého technického školství a považujeme ji za neadekvátní pro rozvoj společnosti a dlouhodobě neudržitelnou.
 • Předložený věcný návrh zákona o vysokých školách tuto situaci neřeší, naopak představuje zásadní ohrožení úrovně vzdělanosti v České republice.
 • Obáváme se, že je vněm skryta hrozba omezení akademických svobod, potenciální možnost privatizace veřejných prostředků na vzdělávání a účelové zneužití akademické sféry.
 • Ztohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit
„Asociaci děkanů technických fakult"
 • Reforma systému vysokého školství musí obsahovat tyto zásadní principy:

•1)     Akademické svobody

Autonomie akademické sféry je po dlouhá staletí chápána jako základní podmínka svobodného rozvoje kritického myšlení, která rozvíjí vzdělanost lidstva i v dobách společenských a politických zvratů. Totalitní režimy 20. století vždy likvidovaly akademické svobody. Obáváme se likvidace či omezení této autonomie v podobě oslabení vysokoškolských institucí při volbě představitelů akademických obcí               i v dalších pravomocích.

•2)     Kvalita vzdělání

Vysokoškolské vzdělání vyžaduje soustavnou péči o jeho kvalitu, které lze dosáhnout pouze respektem k tradičním hodnotám a dlouhodobým úsilím, nikoliv rychlými administrativními direktivními zásahy ani vytvořením volného prostoru pro čistě komerční zájmy. Obáváme se dalšího snižování kvality, které je obsaženo v aktuálním věcném záměru zákona o vysokých školách.

•3)     Podpora technického vzdělávání 

Stále více se projevuje nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků v různých technických oborech.

Požadujeme reálnou podporu k vytvoření ekonomických podmínek na vysokých školách pro vzdělávání dostatečného počtu technických odborníků na našich fakultách v kvalitě požadované praxí. 

Kontakt pro média:
prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110649
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Servis / Technické školství
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit