Témata
Reklama

Ekodesign a systematické řízení dopadů na životní prostředí

Směrnicí jsou stanoveny dva možné postupy posuzování shody, kromě interní kontroly návrhu je to systém řízení, zejména EMAS. Pokud výrobek navrhla organizace registrovaná v souladu s nařízením EMAS (nař. č. 761/2001/ES) a je-li v této registraci zahrnuta návrhářská činnost, považuje se systém řízení pro posuzování shody za splněný.

Organizace registrované v souladu s nařízením EMAS tak získávají výhodu a snazší posuzování shody výrobku. Požadavky na EMAS v takovéto organizaci zahrnují výrobkovou politiku orientovanou na životní prostředí, plánování, provedení a dokumentaci včetně kontroly a nápravných opatření.

Reklama
Reklama

Normy pro ekodesign

Jedním z požadavků směrnice EuP je vypracování a užívání harmonizovaných norem. Harmonizačním dokumentem je míněna norma CEN/CENELEC (CEN – Evropský výbor pro normalizaci, CENELEC – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), která musí být zavedena na národní úrovni alespoň formou zveřejnění čísla a názvu dokumentu. Hlavní podíl na tvorbě programu normalizace v oblasti ekodesignu má CENELEC, resp. Technická komise TC111X „Životní prostředí“. K metodice ekodesignu byla vydána především norma ČSN EN 62430 Ekodesign elektrických a elektronických produktů. Je to horizontální norma, která se zabývá generickými postupy. Podrobnosti sektorových specifikací budou popsány v jiných normách. Je určena pro velké firmy, ale i malé a střední podniky. Norma popisuje metodiku a základní prvky integrace environmentálních aspektů do návrhu výrobku a vývojového procesu. Zabývá se rovněž vhodnými kategoriemi nástrojů, ale nenařizuje jejich použití.

Upínací zařízení. (Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration, IZM: Energy-Using Product Group Analysis - Lot 5, Machine tools and related machinery Task 5 Report – Technical Analysis BAT and BNAT, 2012)

Obráběcí stroje a ekodesign

Mezi výrobky spotřebovávající energii patří rovněž obráběcí a tvářecí stroje. Jako prioritní byly v této skupině vytipovány kromě obráběcích strojů zejména tvářecí stroje a rozdružovací stroje a obráběcí stroje pracující s fyzikálně-chemickými postupy.
Evropská komise stanovila v roce 2008 pracovní plán na roky 2009–2011 pro prioritní skupiny výrobků včetně obráběcích strojů, které jsou v tomto plánu zmíněny.
Pro každou skupinu výrobků je zadáno zpracování přípravné studie, která je podkladem pro další regulaci. Studie pro obráběcí je rozdělena do kapitol zaměřených na:
- definice výrobků, standardy a právní předpisy;
- ekonomickou analýzu a analýzu trhu;
- analýzu spotřeby/spotřebitelů a lokální infrastruktury;
- technickou analýzu existujících výrobků;
- technickou analýzu nejlepších dostupných technik (BAT), případně ještě nejlepších ještě nedostupných technik (BNAT) – ekodesignová opatření;
- potenciál pro zlepšení (vybraná ekodesignová opatření);
- analýzu politik, dopadů a závislostí.

Analýza stávajících podmínek

Studie provedly analýzu stávajících podmínek, technické možnosti a předkládají návrh pro další opatření. Ta mohou být legislativní povahy, tzn., že budou stanovena například evropská nařízení určující pravidla pro ekodesign obráběcích strojů. Druhou variantou je uzavření dobrovolné dohody, kterou by se výrobci zavázali ke konkrétním opatřením. U této skupiny výrobků byly před zpracováním studií jako významné environmentální dopady identifikovány:
- vysoká spotřeba energie (>1 000 PJ/rok);
- dlouhá až velmi dlouhá doba provozu (až tři výrobní směny);
- spotřeba energie integrovaného motoru;
- další dopad výkonové elektroniky a odpadu při použití na životní prostředí.

Jako oblasti s velkým potenciálem pro snížení těchto dopadů byly identifikovány:
- úspory energie (nízké hodnoty účiníku 0,7–0,8, potenciál pro úspory při chodu naprázdno a prostřednictvím pohonů s proměnlivými otáčkami);
- další snížení vlivu na životní prostředí (např. prodloužení životnosti stroje, snadná recyklovatelnost elektronických součástek nebo interní recyklace ve fázi používání).

Ekodesignová opatření pro obráběcí stroje

Šestá část přípravné studie prezentuje vybraná ekodesignová opatření pro referenční zařízení různých druhů (případové studie). Opatření byla navržena v rámci technické analýzy (části 5) a byla posuzována z hlediska ekonomické náročnosti, z hlediska environmentálních nákladů a přínosů.

Prezentovaná opatření byla výsledkem samotné studie, průzkumu trhu a informací od samotných výrobců. Příklady opatření pro skupinu obráběcích strojů s potenciálem pro zlepšení jsou uvedeny v tabulce na konci článku.

Každému ekodesignovému opatření je věnována samostatná podkapitola obsahující podrobný popis opatření. Například za účelem snížení hmotnosti pohyblivých částí a současného dosažení úspory energie při jejich aplikaci mohou být uplatněny dvě různé strategie současně:
- nahrazení nyní používaných materiálů alternativami s nižší hmotností;
- optimalizace struktury jednotlivých strojních částí, umožňující snížení množství použitého materiálu.

Opatření z praxe

Jako opatření z praxe je například uvedeno upínací zařízení vyrobené z oceli. Při použití uhlíkových vláken jako konstrukčního materiálu by hmotnost upínacího zařízení byla méně než třetinová. Upínací zařízení by navíc bylo tvrdší a pevnější při dosažení stejných upínacích sil.

Další významné normy:

- ČSN EN ISO 14006 – Směrnice pro začlenění ekodesignu
- ČSN 01 0962 (ISO/TR 14062) – Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu
- ČSN EN 62075 – Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie – Ekodesign
- ČSN EN 62321 – Elektrotechnické výrobky – Stanovení úrovně šesti látek s  omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery)Další normy se připravují. Samostatné normy pro ekodesign obráběcích strojů zatím nebyly vydány.

Tento článek byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v rámci projektu zaměřeného na environmentální management pod názvem: Propagace a popularizace školicích a vzdělávacích aktivit pro EMAS. Za jeho obsah je výhradně odpovědné Centrum inovací a rozvoje a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Projekt je spolufinancován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (www.env.cz).

Ing. František Milichovský,
Mgr. Miroslav Krčma
Centrum inovací a rozvoje
milichovsky@cir.cz
www.cir.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 121206
Datum: 12. 12. 2012
Rubrika: Servis / Ekodesign
Autor:
Firmy
Související články
Modulární závitník snižuje náklady na nástroje

Recept na úspěch modulárního závitníku spočívá v kombinaci hlavy se závitem ze slinutého karbidu s tuhou ocelovou stopkou. Spojení je konstruováno jako rozebiratelné. V praxi je tak možné zvýšit řeznou rychlost oproti závitníkům z ocele více než dvakrát a současně snížit náklady na nástroje o 50 %.

Ekodesign a systematické řízení dopadů na životní prostředí

Ve všech technických oborech se v posledních letech po vyslovení sousloví udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí vrací ozvěnou jadrný a úderný termín - princip prevence, preventivní přístup, předběžná opatrnost apod. Mnoho firem má v současné době zavedeny systémy environmentálního managementu, ať už EMAS nebo ISO 14001.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Možnosti využití vizualizace v ekodesignu

Stále rostoucí požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, zejména emisí oxidu uhličitého (CO2), vyvolávají potřebu integrace principu udržitelného rozvoje i do již pevně zaběhnutých vývojových postupů u různých typů produktů. Z pohledu chystaných legislativních požadavků může být u nových výrobků významné prokázat, že při jejich vývoji byla zvolena strategie, která v rámci jejich celého životního cyklu nejméně zatěžuje životní prostředí.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Anketa mezi výrobci obráběcích strojů

Ekodesign a energetická náročnost výroby jsou bezesporu současným aktuálním tématem. Problematika ekodesignu již našla své místo i u českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, a pokud ne jako pevná součást jimi řešených projektů, tak doufejme alespoň v budoucích úvahách konstruktérů. Jedna věc je však úhel pohledu evropských legislativců, autorů příslušných směrnic, druhou je ale realita jejich praktických zavádění a v neposlední míře i ovlivňování přirozených tržních mechanizmů. Jak se na tuto problematiku dívají techničtí představitelé vybraných českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, je smyslem této ankety.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit